До уваги абітурієнтів 2016 !!! З 1 лютого розпочалась реєстрація на ЗНО!!!

Дата: 15-02-2016, 12:07Про коледж

Дата: 16-02-2016, 09:00

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2014 р. № 1049 за клопотанням керівництва Тернопільського національного економічного університету з метою поліпшення якості підготовки фахівців, як структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб місцевого ринку праці, культурного та духовного розвитку особистості, формування у молоді наукового світогляду і мислення.

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, що забезпечать підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці.

 

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

З 2016 р. підготовка фахівців в коледжі здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за такими спеціальностями:

081 «Право» (галузь знань 08 «Право»);

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»);

073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»);

123 «Комп'ютерна інженерія» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»).

 

Молодшого спеціаліста-юриста готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави. Випускники коледжу за спеціальністю «Правознавство» одержують диплом державного зразка кваліфікаційного спеціаліста, і працюють юрисконсультами на підприємствах та установах, керівниками (інспекторами) відділів кадрів, секретарями місцевих рад, дізнавачами, помічниками слідчих, судовими виконавцями, секретарями засідань, завідувачами канцелярій, помічниками прокурорів та ін.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Дана спеціальність здатна озброїти фахівців системою сучасних методів фінансового управління, сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами та допомогти в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.

      Випускники спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування” є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового аналізу та фінансового менеджменту. Вони володіють сучасними методами аналізу і прогнозують фінансово-економічні ситуації.

Навчаючись на спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування, студенти оволодівають такими знаннями та навичками:

- вести бухгалтерський облік з врахуванням сучасних вимог;

- складати та перевіряти документи, проводити їх бухгалтерське опрацювання, вести облікові регістри;

- складати бухгалтерську (фінансову) звітність;

- оформляти документи з фінансування, оподаткування та кредитування;

- працювати з комп'ютерною технікою та використовувати сучасні інформаційні технології;

- аналізувати роботу підприємства та вносити пропозиції щодо її організації.

Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту обов'язково повинен володіти комп'ютерною та організаційною технікою, мати навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, нести відповідальність за їх здійснення.

 Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури.

Після закінчення коледжу молодший спеціаліст зможе працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах та на підприємствах різних форм власності на первинних засадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира, державного податкового інспектора, операціоніста з фінансів і кредиту, страхового агента, кредитного інспектора, касира-експерта, інспектора-ревізора, митного інспектора, контролера-оператора, контролера-касира.

Зміст  навчання зі спеціальності «Менеджмент» будується на засвоєнні методології і методики організації виробництва і виконанні професійних функцій за різними  видами організаційно-управлінської діяльності.

Програми навчання орієнтовані на набуття базових знань і використанні професійних знань для організації трудового середовища. Даються сучасні знання про принципи організації та результативність господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, формуються здатності організовувати роботу відповідно до вимог  управлінської ланки, ефективних ділових комунікацій, управління персоналом.

Молодший спеціаліст з організації виробництва набуває здатності використовувати методи формування громадської думки та підтримання відносин успішного співробітництва з різними суб'єктами господарювання, аналізувати і оцінювати ефективність виробництва за різними параметрами, в т.ч. адаптація виробництва відповідно до змін потреб ринку,  якість та конкурентоспроможність продукції, розробка, впровадження та оцінка інновацій та ін.

Програми навчання молодшого спеціаліста  також спрямовані на формування здатностей розробляти напрями перспективного розвитку підприємства, визначати характеристики зовнішнього середовища та його вплив на діяльність підприємства,використовувати знання і практичні навички у сфері планування, раціональної організації виробничої діяльності, проведення розрахунків щодо ресурсного забезпечення і функціонування підприємства, вирішувати конкретні проблеми в реалізації технологічних задач, приймати оперативні рішення щодо виробничої діяльності та  раціональної побудови і ведення маркетингової діяльності, просування товарів на ринок.

Економічна підготовка  майбутніх організаторів виробництва формується базовими знаннями  методології аналізу економічних явищ, сучасного стану  фінансової і виробничої діяльності підприємств, шляхів досягнення конкурентоспроможності підприємства тощо. Студенти оволодівають знаннями, вміннями і навичками з організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, нормування праці в різноманітних виробничих процесах,  аналізу практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, ефективного управління персоналом, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань в галузі професійної діяльності. Особливе значення надається вивченню сфери менеджменту і формуванню здатностей застосування на практиці методів управління, профільованим знанням і вмінням щодо проведення контролю діяльності підприємства, правовим, економічним і організаційним питанням  створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві тощо. Практична підготовка молодших спеціалістів з спеціальності «Менеджмент» здійснюється на передових підприємствах, на фірмах, які успішно займаються виробництвом і досягли успіхів у бізнесі. Викладання професійно-орієнтованих дисциплін базується на нових стандартах з менеджменту,  в яких передбачається  єдність фундаментальної управлінської, правової, гуманітарної, економічної підготовки менеджерів нової формації. Важливого значення надається  як теоретичним, так і практичним аспектам менеджменту, що дозволить випускникам Коледжу бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Отримана кваліфікація менеджера дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і займати посади:

- помічник керівника,

- референт з основної діяльності,

- секретар адміністративних органів,

- інспектор з контролю за виконанням доручень,

- інспектор з кадрів,

- організатор з персоналу,

- технік з підготовки виробництва,

- технік з праці,

- агент з постачання,

- диспетчер з відпуску готової продукції та ін.

Cпеціальність "Комп'ютерна інженерія" пов’язана з:

- розробкою, виробництвом та експлуатацією технічних засобів обчислювальних систем та комп’ютерних мереж;

- виготовленням, тестуванням, відлагодженням та впровадженням програмних продуктів.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Кваліфікація техніка з обчислювальної техніки дозволяє:

- обслуговувати комп’ютерні пристрої, системи, мережі обробки інформації, обробляє текстову, графічну та образну інформацію;

- забезпечувати ефективну експлуатацію засобів обчислювальної техніки, приймає і передає інформацію;

- забезпечувати організацію й виконання змінних виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки;

- здійснювати керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації міжремонтного обслуговування і планового ремонту устаткування та обладнання;

- виконувати ремонт та обслуговування ЕОМ, монтаж комп’ютерних систем;

- виконувати роботи під час монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та конструкцій, що пов’язані з ними.

 

 

Вступ до Коледжу економіки, права та інформаційних технологій  ТНЕУ проводиться:

 

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

На базі

9-х класів

На базі

11-х класів

На базі ОКР "Кваліфікований робітник"

К-сть ліцензійних місць

За результатами вступних випробувань на 1-й курс

За результатами ЗНО на 2-й курс

За результатами вступних випробувань на

1-й курс

Право

Українська мова та література

 

Історія України

Українська мова та література

 

Історія України

Фахове вступне випробування

50

Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова та література

 

Математика (базовий рівень)

Українська мова та література

 

Історія України

Фахове вступне випробування

50

Комп'ютерна інженерія

Українська мова та література

 

Математика

Українська мова та література

 

Математика

Фахове вступне випробування

50

Менеджмент

Українська мова та література

 

Історія України

Українська мова та література

 

Історія України

Фахове вступне випробування

50

 

Перспективи продовження навчання

Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за скороченою програмою на факультетах Тернопільського національного економічного університету за спорідненими спеціальностями для здобуття повної вищої освіти.

 

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

Коледж економіки, права та інформаційних технологій  ТНЕУ має належний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Всі педагогічні працівники, які залучені до викладання в коледжі, мають відповідну базову освіту та забезпечують високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін. Педагогічні працівники Коледжу мають наукові ступені та вчені звання.

В навчальному процесі використовуються просторі навчальні аудиторії, комп’ютерні лабораторії, конференц-зал, бібліотека – фонд якої сформовано відповідно до потреб навчального процесу, що забезпечує систематичне та якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів та викладачів, працює також студентська їдальня.

До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 80 посадкових місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступу до мережі Інтернет, діє Wi-Fi.

У коледжі створені необхідні умови для підвищення якості підготовки фахівців шляхом постійного удосконалення навчально-методичного забезпечення, запровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій.

Застосування сучасних інформаційних технологій забезпечує студентам доступ до широкого кола наукових джерел, підвищує ефективність самостійної роботи та відкриває перед ними нові можливості для творчості, набуття і закріплення знань.

Студенти коледжу мають змогу користуватись спортивними залами та майданчиками Тернопільського національного економічного університету, брати участь у різноманітних спортивних змаганнях з близька тридцяти видів спорту.

Студентське життя та самоврядування

Студенти коледжу займають активну життєву позицію. Розвивається студентське самоврядування, головним завданням якого є підвищення і вдосконалення якості навчання, виховної та наукової роботи, трудового виховання, організації та участі студентів в художній самодіяльності, організації дозвілля студентів, співробітництва з студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями, формування у студентів навичок керівника-організатора.

Поряд з цим, органи студентського самоврядування коледжу забезпечують захист прав та інтересів студентів, виконання ними своїх обов’язків, сприяють створенню різноманітних студентських гуртків, клубів, втілюють в життя ініціативи для створення позитивного іміджу коледжу.

У коледжі організовуються різноманітні поїздки та екскурсії, зустрічі з цікавими особистостями тощо. Відбуваються різноманітні тематичні заходи та святкування, такі як: «День знань», «Ми – нова генерація» «День працівника освіти», «День студента», «День Святого Миколая», «Студентська ліра».

Не залишено осторонь і благодійну роботу. Студенти коледжу із великим задоволенням залучаються до благодійної роботи - організовують і проводять відповідні заходи для дітей-інвалідів.

В коледжі створена Студентська Рада, яку очолює студентський декан, та сектори Студентської Ради: інформаційно-редакційний; навчально-науковий; культурно-масовий; зв’язків з громадськістю; благодійний; з питань функціонування гуртків; з питань проживання в гуртожитку.

Основним завданням виховної роботи в коледжі є формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості, яка наділена глибокою відповідальністю, здатна до самовдосконалення та самореалізації, яка з повагою ставиться до національних, історичних, культурних цінностей України.

Контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11а,  м. Тернопіль, 46020

Телефон/факс: (0352) 53-80-99

E-mail: 

kepit@tneu.edu.ua

kepit_tneu@ukr.net

http://kepit.tneu.edu.ua/Директор коледжу

Дата: 16-02-2016, 09:05

Директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.


 

 

Директор коледжу

Шашкевич Олександр Любомирович

Кандидат економічних наук, доцент

 

 Народився в 1979 р. у м. Бережани Тернопільської області в сім’ї службовців-фінансистів.

У 2001 р. закінчив Інститут фінансів Тернопільської академії народного господарства здобувши кваліфікацію економіста за спеціальністю «Фінанси». У 2002 р. з відзнакою закінчив Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства здобувши кваліфікацію магістра з фінансів.

З вересня 2002 р. до квітня 2009 р. працював на посаді викладача кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету.

У 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Фінансові ресурси вищих навчальних закладів: оптимізація формування та ефективність використання», здобувши науковий ступінь кандидат економічних наук.

З квітня до жовтня 2009 р. працював на посаді заступника завідувача магістратури факультету довузівської, післядипломної і магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету.

З жовтня 2009 до травня 2013 р. працював на посаді завідувача магістратури факультету довузівської, післядипломної і магістерської підготовки зазначеного закладу та виконував обов'язки координатора підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба».

З травня 2013 р. по серпень 2015 р. працював спочатку на посаді виконувача обов'язків, а потім – декана факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного університету.

З серпня 2015 р. по квітень 2016 р. працював виконувачем обов'язків директора Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

У травні 2016 р. обраний на посаду директора Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

За сумісництвом працює доцентом кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету.

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів О.Л. Шашкевича – державний фінансовий контроль, внутрішній аудит, фінанси вищої освіти.

 

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

  1. Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
  2. Шашкевич О. Внутрішній аудит в державному секторі // Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet конференція «Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю»: збірник тез (м. Житомир, 20-21 лютого 2013 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 228 с. – С. 112–114.
  3. Шашкевич О. Державний фінансовий контроль як невід’ємний атрибут системи управління фінансами // Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства: збірник матеріалів доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю (смт. Форос, 17-18 жовтня 2013 р.).  – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 279 с. – С. 277–279.
  4. Шашкевич Олександр Любомирович. Економіка ХХІ сторіччя : проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] : [Монографія] / [Б.О. Язлюк, А.М. Бутов, О.Л. Шашкевич] / За заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. –402 с.– С. 253 - 271)
  5. Аудит: навч. посіб./ За ред. Пушкаря М.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2014. – 275 с.
  6. Шашкевич О.Л., Будник Л.А. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / О.Л. Шашкевич., Л.А. Будник  – Тернопіль: СМП ТАЙП, 2014. – 343 с.
  7. Шашкевич О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Текст] / [О.Л. Шашкевич, А.І. Машко]// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», – 2014. – №6. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3151.
  8. Шашкевич О. Л. Проблематика громадського контролю в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», 10-11 жовтня 2014 р. (м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНЕУ. – 294 с.
 
E-mail: o.shashkevych@tneu.edu.ua
кабінет 11-303
тел. (0352) 53-80-99
47-50-50 внутрішній 10-000


Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Дата: 16-02-2016, 09:06

 Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Стецюк Світлана Василівна

 

заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ

 

Внутрішній телефон 10-003

Кабінет: 11302

E-mail: stetsiuk.svitlana@gmail.com
s.stetsiuk@tneu.edu.ua
Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Кушнір Наталія Павлівна

 

Методист  КЕПІТ ТНЕУ

 

Внутрішній телефон: 10-015

Кабінет: 11305

E-mail: n.kushnir@tneu.edu.ua
Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Шевчук Ірина Анатолівна

 

Методист  КЕПІТ ТНЕУ

 

Внутрішній телефон: 10-015

Кабінет: 11305

E-mail: i.shevchuk@tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Житар Тетяна Михайлівна

 

Методист  КЕПІТ ТНЕУ

 

Внутрішній телефон: 10-015

Кабінет: 11305

E-mail: t.zhytar@tneu.edu.ua
Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Гнида Ганна Василіна

 

бухгалтер КЕПІТ ТНЕУ

 

Внутрішній телефон: 10-012

Кабінет: 11502

Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Шаршонь Галина Степанівна

 

секретар КЕПІТ ТНЕУ

 

Внутрішній телефон: 10-001

Кабінет: 11303

 

E-mail: h.sharshon@tneu.edu.ua
Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Довгаль Любов Олександрівна

 

Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Соціальний педагог КЕПІТ ТНЕУ

 

Внутрішній телефон: 10-012

Кабінет: 11502

E-mail: l.dovgal@tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Рендович Петро Михайлович

 

кандидат економічних наук

Голова циклової комісії фінансово-кредитних дисциплін

 

E-mail: p.rendovych@tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Гугул Оксана Ярославівна

 

кандидат економічних наук

Голова циклової комісії «Організація виробництва»

 

E-mail: o.gugul@tneu.edu.ua
 Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Василик Ірина Юріївна

Голова циклової комісії «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

 

 E-mail: i.vasylyk@tneu.edu.ua

Кравчук Мар'яна Юріївна

 кандидат юридичних наук

Голова циклової комісії юридичних дисциплін

 

E-mail: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua


 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

 

 Недошитко Ірина Романівна

 кандидат історичних наук

Голова циклової комісії дисциплін гуманітарно-фундаментальної підготовки

 

E-mail: i.nedoshytko@tneu.edu.ua