Завідувач кафедри міжнародного права та міграційної політики

Кравчук Наталя Ярославівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-6227-6190
RESEARCHER ID: I-6860-2017

Контакти:
Кабінет: 302
Е-mail: nataliakravchuk7@gmail.com
Телефон:


Коло наукових інтересів: геополітичні виміри глобального економічного розвитку, сучасна парадигма та політико-правові засади формування нового світового економічного порядку


Кравчук Наталія Ярославівна в 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит». З вересня 1996 року розпочала свою науково-педагогічну діяльність у Тернопільській академії народного господарства з посади асистента кафедри фінансів.
У вересні 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України» в спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг та кредит». У квітні 2007 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Кравчук Наталії Ярославівні присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. У вересні 2014 року захистила докторську дисертацію на тему «Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку» у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».
Неодноразово була співавтором аналітичних записок за результатами: Десятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: міжнародні ринки послуг і Україна» (2005); Одинадцятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна» (2006); Дванадцятої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України до Європейського Союзу: світові економічні кризи і Україна» (2007), які направлялися українським міністерствам і відомствам, представництвам Європейського Союзу в Україні, Комісії Європейського Союзу (Брюссель) для практичного застосування.
Стажувалася у Міністерстві фінансів України (Департамент державного боргу, 2007-2008 рр.), Дрезденському технічному університеті (Німеччина, 2009 р.) та Естонській бізнес-школі (Естонія, 2015 р., 2016р.).


Кафедра міжнародного права та міграційної політики

 Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії – це сучасний освітній і науковий проект Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. 
Створення кафедри в серпні 2015 року було обумовлене стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення зовнішньої політики держави. Відповідно й початкова назва кафедри – кафедра міжнародного права та європейської інтеграції; з вересня 2017 року перейменовано на кафедру міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії. 
Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії – свого роду Coworking-платформа з властивими їй невимушеною атмосферою та просто­ром для креативу. 
Основна мета кафедри – створити сучасну освітню й науково-дослідницьку платформу, де кожен може самовдосконалюватись, отримувати нові унікальні знан­ня, набувати потрібних навичок та застосовувати їх практично. 
Кафедра є випусковою за дво­ма спеціальностями в галузі знань «Міжнародні відносини», зокрема: 291 «Міжна­родні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 293 «Міжнародне право» за ступенем вищої освіти «бакалавр» і «магістр».
Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисцип­лін як з галузі міжнародних відносин, так і дисципліни міжнародно-правового цик­лу, зокрема: «Історія міжнародних відносин та дипломатії», «Дипломатичний про­токол та етикет», «Міжнародні відносини та світова політика», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Дипломатична та консульська служба», «Міжнародні органі­зації», «Міжнародна безпека», «Міжнародне право», «Міжнародне публічне пра­во», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», «Право міжна­родних договорів», «Міжнародне економічне право», «Право зовнішніх зносин», «Міжнародне міграційне право» тощо.
Освітня платформа передбачає новітній формат передачі знань, умінь і нави­чок через відкриті лекторії, публічні дебати і дискусійні панелі на політичну і пра­вову тематику, PBL-семінари і майстер-класи, тренінги (у т.ч. з риторики і публіч­них промов) за участі широкого кола фахівців та викладачів європейських універси­тетів-партнерів. У процесі навчання застосовуються апробовані технології ситуа­тивного моделювання (Boot Camp, Workshop, Moot Court), що дозволяють студен­там продемонструвати засвоєнні знання, а також розвинути практичні навички як індивідуальної, так і командної роботи.
Кафедра налагоджує зв’язки з дипломатичними представництвами та устано­вами в Україні й закордоном. Студенти, що навчаються на спеціальності «Міжна­родне право» неодноразово брали участь у міжнародних конкурсах з міжнародного права та міжнародного комерційного арбітражу. Викладачі та аспіранти кафедри регулярно стажуються закордоном та беруть учать у міжнародних наукових конфе­ренціях і симпозіумах.
Контакти:
вул. Микулинецька, 46 а
м. Тернопіль 46000
Сайт кафедри: http://ilei.tneu.edu.ua/

 

Професорсько-викладацький колектив

Дацків Ігор Богданович

 Посада: професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-8359-3937
RESEARCHER ID: I-3824-2017

Контакти:
Е-mail: i.datskiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:Фліссак Костянтин Андрійович

 Посада: професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0980-2398
RESEARCHER ID: P-9986-2018

Контакти:
Е-mail: k.flissak@tneu.edu.ua, flissak.k@ukr.net
Телефон:
Кабінет: 313

Жукорська Ярина Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


ResearcherID: P-4563-2017
Контакти:
Е-mail: ya.zhukorska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

 
Баран Анжеліка Володимирівна

 Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-2134-1325
RESEARCHER ID: G-6466-2017

Контакти:
E-mail: a.baran@tneu.edu.ua 
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203

Дракохруст Тетяна Вікторівна

 Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Вчене звання:


ORCID ID: 0000-0001-8359-3937
RESEARCHER ID: I-3824-2017

Контакти:
Е-mail: t.drakokhrust@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:

Іванюк Вікторія Дмитрівна

Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: ivaniuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:

Саванець Людмила Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0051-8905
RESEARCHER ID: H-5816-2017

Контакти:
Е-mail: l.savanets@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:
 
 

Стахира Ганна Михайлівна

Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: hstakhyra@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:

Смачило Тетяна Володарівна

 Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2111-6929
RESEARCHER ID: H-5229-2017

Контакти:
Е-mail:t.smachylo@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:Труфанова Людмила Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0427-2017
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: l.trufanova@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон: 

 


Тєнєшев Вячеслав Фаридович

Посада: викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: teneshev@tneu.edu.ua
Телефон: 
Кабінет: 313

Яремко Оксана Михайлівна

 Посада: доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: o.yaremko@tneu.edu.ua
Телефон: 
Кабінет: 313


Марценко Наталія Степанівна

 Посада: старший викладач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: 

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: 
Телефон: 
Кабінет: 313


Боринська Оксана Йосипівна

 Посада: старший лаборант кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії


Контакти:
Електронна пошта: o.hrabovetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:
 

Новосад Анастасія Олександрівна

 Посада: т.в.о. старшого лаборанта кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії


Контакти:
Електронна пошта: 
Кабінет: 313
Телефон: