В.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Пилявець Віктор Миколайович

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0001-8622-0220
RESEARCHER ID: H-3516-2017

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: v.pyliavets@tneu.edu.ua
Кабінет: 307

Дисципліни: Управлінський облік, Облікове-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою.
 
У 1996 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальнстю «Облік і аудит». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі». Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 20 років. З 2014 року працює на посаді викладача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту  ВННІЕ ТНЕУ. Автор 40 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: Конкуреноспроможність галузей національної економіки.

 
Публікації:
1. Пилявець В.М. Особливості застосування прогнозних моделей для дослідження експортного потенціалу окремих товарних груп аграрного сектору економіки / В. М. Пилявець // Агросвіт. – 2011. – № 6. – С. 57–60
2. PilawiecW.N. Угрозы масложирового подкомплекса Украины и пути их преодоления / Wiktor N. Pilawiec // Zeszytynaukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. – 2014. – № 2 (44). – P. 141–151
3. Пилявець В. М. Формування інформаційної підтримки в системі забезпечення конкурентоспроможності / В.М. Пилявець // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. –  Вип. 3, Том 21. –іС. 38–42
4. Пилявець В. М. Фінанси: навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с.
5. Пилявець В. М. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / В. М. Пилявець, В. В. Озима, В. П. Заруба. – К. : Аграрна освіта, 2015. – 255 с.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ

Напрями роботи кафедри

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за  освітніми ступенями «бакалавр» (4 роки навчання) та  «магістр» (1,5 роки навчання) на денній та заочній формах навчання. Під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти вчаться  розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування провідних теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю умов. Навчання здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій та із застосуванням новітніх педагогічних методик.

Кафедра забезпечує викладання 36 курсів з обліково-аналітичних дисциплін, серед яких бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, податкові розрахунки і звітність, податкове консультування, аудит, судово-бухгалтерська експертиза, організація бухгалтерського обліку, облік і звітність за міжнародними стандартами, облік зарубіжних країн та інші.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими основними напрямами:

·                   удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку на основі їх стандартизації та гармонізації;

·                   автоматизація бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних;

·                   обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств тощо.

Викладацький колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців  здатних виконувати професійні обов’язки й обіймати посади на підприємствах, організаціях і установах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Серед наших випускників є: головні бухгалтери, фінансові директори, бухгалтери-ревізори, керівники аудиторських фірм, аудитори, бухгалтери-експерти, підприємці, наукові співробітники, викладачі.

 

Історія кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році. З 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Науково-педагогічний склад кафедри – фахівці високої кваліфікації, які приділяють значну увагу впровадженню передових навчальних технологій, зорієнтованих на особистість студента, створенню умов для його самовираження і саморозвитку, а також застосуванню інтерактивних методів навчання. Нині професорсько-викладацький колектив кафедри сформований з 8 осіб, з яких 4 кандидати економічних наук, доценти (В.В. Ясишена, Н.В. Гордополова, В.І. Волинець, Н.М. Головай), 3 кандидати наук (І.М. Сисоєва, О.Ю. Балазюк, В.М. Пилявець), 1 викладач - О.І. Гриник, яка працює над написанням кандидатської дисертації.

За час існування кафедри її колектив видав понад 210 навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 1 підручник та 14 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. За період з 2011 по 2017 роки колектив кафедри виконував 6 науково-дослідних тем, за результатами яких викладачі кафедри захистили 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Науково-педагогічний колектив кафедри постійно працює над залученням студентів до науково-дослідної роботи. Студенти-обліковці були переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, нагороджені почесними грамотами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за кращу наукову роботу (2009 р., 2011 р.). Наукова робота викладачів кафедри презентована численними виданнями, апробацією результатів дослідження на наукових конференціях, розробкою науково-дослідних тем.

Стратегія розвитку кафедри

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців відповідно до вимог освітніх програм бакалавра і магістра з обліку і оподаткування. Основними завданнями стратегії кафедри є:

Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці в сучасних ринкових умовах.
Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до освітньо-професійних програм за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі економіки і підприємництва.
Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та методичної літератури.
Поліпшення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, розроблення навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів.
Забезпечення об’єктивного оцінювання знань студентів шляхом застосування сучасних форм контролю.
Поліпшення якості навчання обліковим дисциплінам шляхом збільшення обсягів самостійної роботи, індивідуалізації навчання, запровадження новітніх технологій, у тому числі активних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде мати попит на ринку освітніх послуг та праці.

        

Дисципліни, які закріплено за кафедрою:

1.     Автоматизація формування та подання звітності

2.     Аудит

3.     Аудиторські процедури

4.     Бухгалтерський облік

5.     Бухгалтерський облік I

6.     Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

7.     Внутрішній контроль

8.     Вступ до спеціальності

9.     Діагностика фінансово господарської діяльності підприємств.

10. Звітність підприємства

11. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (практична частина).

12. Історія обліку і оподаткування

13. Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін.

14. Облік в агропромисловому виробництві

15. Облік в бюджетних установах

16. Облік в галузях економіки

17. Облік і правове забезпечення в галузях промисловості.

18. Облік в державному секторі економіки

19. Облік в зарубіжних країнах

20. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства.

21. Облік зовнішньоекономічної діяльності

22. Облік і звітність за  міжнародними стандартами

23. Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності.

24. Облікова політика

25. Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємств

26. Організація бухгалтерського обліку

27. Організація і методика аудиту

28. Податкове консультування

29. Податкові розрахунки і звітність

30. Проектування інформаційних систем та АРМ-бухгалтера

31. Судова експертиза в бухгалтерському обліку

32. Теорія бухгалтерського обліку

33. Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності.

34. Управлінський облік

35. Фінансовий облік І

36. Фінансовий облік ІІ

Професорсько-викладацький колектив

Ясишена Валентина Валеріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3214-3877
RESEARCHER ID: G-8283-2017

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
E-mail: valentyna.yasyshena@gmail.com
Кабінет: 307

Головай Надія Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-9597-0963
RESEARCHER ID: G-6715-2017

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: n.golovay@tneu.edu.ua
Кабінет: 307

Сисоєва Інна Миколаївна

 Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-0567-1658
RESEARCHER ID: H-3562-2017

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: i.sysoyeva@tneu.edu.ua
Кабінет: 307

Балазюк Оксана Юріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-8673-0869
RESEARCHER ID: H-3521-2017

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: o.balazyuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 307

Гриник Олена Ігорівна

  Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 22-113
E-mail: o.hrynyk@tneu.edu.ua 
Кабінет: 307


Долюк Алла Вікторівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 22-113
E-mail:  
Кабінет: 307


Новіцька Олена Олегівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, вн. 21-113
Кабінет: 307
E-mail: