Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУІсторія: Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році. З 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Науково-педагогічний склад кафедри – фахівці високої кваліфікації, які приділяють значну увагу впровадженню передових навчальних технологій, зорієнтованих на особистість студента, створенню умов для його самовираження і саморозвитку, а також застосуванню інтерактивних методів навчання.
Нині професорсько-викладацький колектив кафедри сформований з 9 осіб, з яких 4 кандидати економічних наук, доценти (В.В. Ясишена, Н.В. Гордополова, В.І. Волинець, Н.М.Головай), 4 кандидати наук (І.М. Сисоєва, О.Ю. Балазюк, В.М. Пилявець, Л.І.Пославська), 1 викладач - О.І. Гриник, яка працює над написанням кандидатської дисертації.
Наукова робота викладачів кафедри презентована численними виданнями, апробацією результатів дослідження на наукових конференціях, розробкою науково-дослідних тем.


Напрями роботи кафедри: Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за  освітніми ступенями «бакалавр» (4 роки навчання) та  «магістр» (1,5 роки навчання) на денній та заочній формах навчання. Під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти вчаться  розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування провідних теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю умов. Навчання здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій та із застосуванням новітніх педагогічних методик. 

Кафедра забезпечує викладання 37 курсів з обліково-аналітичних дисциплін, серед яких бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, податкові розрахунки і звітність, контролінг, аудит, судово-бухгалтерська експертиза, організація бухгалтерського обліку, облік і звітність за міжнародними стандартами, стратегічний аналіз та інші.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими основними напрямами:
  •  удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку на основі їх стандартизації та гармонізації;
  •  автоматизація бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних;
  •  обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств тощо.
Викладацький колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців  здатних виконувати професійні обов’язки й обіймати посади на підприємствах, організаціях і установах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Серед наших випускників є: головні бухгалтери, фінансові директори, бухгалтери-ревізори, керівники аудиторських фірм, аудитори, бухгалтери-експерти, підприємці, наукові співробітники, викладачі.


Дисципліни кафедри:

1.      Автоматизація формування та подання звітності.
2.      Аудит.
3.      Аудиторські процедури.
4.      Бухгалтерський облік (загальна теорія).
5.      Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.
6.      Бухгалтерський облік.
7.      Вступ до спеціальності.
8.      Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств.
9.      Звітність підприємств.
10.  Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (практична частина).
11.  Історія бухгалтерського обліку.
12.  Історія обліку і оподаткування.
13.  Консолідація фінансової звітності.
14.  Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін.
15.  Облік в бюджетних установах.
16.  Облік в галузях економіки.
17.  Облік в галузях промисловості.
18.  Облік в державному секторі економіки.
19.  Облік в зарубіжних країнах.
20.  Облік господарських процесів.
21.  Облік діяльності підприємств сфери послуг.
22.  Облік ЗЕД.
23.  Облік і звітність за  міжнародними стандартами.
24.  Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності.
25.  Облікова політика.
26.  Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою.
27.  Організація бухгалтерського обліку.
28.  Організація і методика аудиту.
29.  Організація обліку.
30.  Податкове консультування.
31.  Податкові розрахунки і звітність.
32.  Проектування інформаційних систем та АРМ-бухгалтера.
33.  Судово-бухгалтерська експертиза.
34.  Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності.
35.  Управлінський облік.
36.  Фінансовий облік І.
37.  Фінансовий облік ІІ.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Завідувач кафедри  бухгалтерського обліку і аудитуЯсишена Валентина Валеріївна
 
Посада: в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:Бухгалтерський облік; Облік в зарубіжних країнах; Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін.
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
E-mail: valentyna.yasyshena@gmail.com
 
У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра. Має практичний досвід роботи бухгалтером. Кандидатську дисертацію захистила в 2011 році у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційного дослідження: «Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит». Вчене звання доцента отримала у 2014 році по кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту. Здійснює керівництво виконанням студентських наукових праць. Автор понад 75 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності промислових підприємств.
 
Публікації:
1.  Ясишена В. В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / В. В. Ясишена // Економічний аналіз. – 2008. – № 2 (18). – С. 321 – 324.
2.  Ясишена В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків  підприємств / В. В. Ясишена // Економічний простір. – 2008. – № 16. – С. 123 – 131. 
3.  Ясишена В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка.  – 2012. – № 2 (28). – С. 131 – 139. 
4.  Ясишена В. В. Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1 (39). – С. 279 – 285.  
5.  Ясишена В. В. Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку / В. В. Ясишена //  Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – 2013. – № 8. 
6.  Ясишена В. В. Облікові критерії оцінки нематеріальних активів / В.В. Ясишена // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 276 – 285. 
7.  Ясишена В. В. Систематизація основних елементів управління  грошовими  потоками підприємства / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська //   Економічний простір. – 2016. – № 106. – С. 241 – 254. 
 


Професорсько-викладацький колектив

Гордополова Наталія Василівна

Гордополова Наталія ВасилівнаТелефон: (0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Організація обліку.
 
Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в торгівлі». В 1985 році захистила кандидатську дисертацію у Київському торгово-економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». Вчене звання доцента отримане у 1990 році по кафедрі економіки, управління і бухгалтерського обліку. Опубліковано 230 наукових та науково-методичних праць у фахових та інших виданнях. Виступила офіційним опонентом при захисті 10-ти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та здійснює керівництво виконанням науково-дослідних тем кафедри. Коло  наукових інтересів: проблеми фінансового та управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення управління підприємствами.


Волинець Віктор Іванович

Волинець Віктор ІвановичТелефон:(0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни: Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (практична частина); Проектування ІС і АРМБ; Автоматизація формування і подання звітності; Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності.
 
У 1983 році закінчив Вінницький політехнічний інститут, у 2011 році закінчив Вінницький інститут економіки ТНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». З вересня 2009 року працює у ВННІЕ ТНЕУ. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи» захистив у 1991 році. Вчене звання доцента отримав у 1996 році. Автор понад 195 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: автоматизація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту з використанням сучасних інформаційних систем і технологій.


Головай Надія Миколаївна

Головай Надія МиколаївнаТелефон:(0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни: Фінансовий облік І; Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності; Облік і звітність за міжнародними стандартами; Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств.
 
У 2001 році закінчила Київський торгово-економічний інститут за фахом «Облік і аудит». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства». Вчене звання доцента отримала у 2013 році. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: обліково-інформаційне забезпечення в системі управління підприємством в сучасних умовах господарювання.

Сисоєва Інна Миколаївна

Сисоєва Інна МиколаївнаТелефон:(0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Дисципліни: Облікова політика; Судово-бухгалтерська експертиза; Облік в бюджетних установах; Податкове консультування.
 
У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській галузі України». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: організація та формування облікової політики в кондитерській промисловості.

Балазюк Оксана Юріївна

Балазюк Оксана ЮріївнаТелефон:(0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Дисципліни:
 Звітність підприємства, Податкові розрахунки і звітність, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.
 
У 2003 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит у сфері товарного обігу». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Коло  наукових інтересів: Особливості впровадження та функціонування управлінських інформаційних систем на підприємствах харчової промисловості.

Пославська Людмила Іванівна

Пославська Людмила ІванівнаТелефон:(0432) 55-32-28, 7-113
Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
Дисципліни:
Фінансовий облік ІІ; Бухгалтерський облік; Облік в галузях економіки; Облік в державному секторі економіки, Історія бухгалтерського обліку.
 
У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення інформаційної системи «Доходи та витрати за центрами відповідальності» підприємств будівельної галузі.

Пилявець Віктор Миколайович

Пилявець Віктор МиколайовичТелефон:(0432) 55-32-28, 7-113
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
Дисципліни:
Управлінський облік, Облікове-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою.
 
У 1996 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальнстю «Облік і аудит». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі». Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 20 років. З 2014 року працює на посаді викладача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту  ВННІЕ ТНЕУ. Автор 40 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: Конкуреноспроможність галузей національної економіки.

Гриник Олена Ігорівна

Гриник Олена ІгорівнаТелефон:(0432) 55-32-28, 7-113
Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
Дисципліни:
Аудиторські процедури; Аудит; Організація і методика аудиту.
 
У 2012 році закінчила магістратуру Вінницького економічного інституту Тернопільського національного економічного університету за магістерською програмою «Облік і аудит в промисловості". З вересня 2012 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ. З вересня 2015 року є здобувачем кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: аналіз та контроль інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств.

Шевчук Наталя Сергіївна

 
Шевчук Наталя СергіївнаПосада: лаборант
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
Кабінет: 307
 
У 2016 році закінчила Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства», навчається на ІІІ курсі Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ за спеціальністю «Економіка».