Завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Кириленко Ольга Павлівна
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
Контакти:
Кабінет: 11304а
Телефон: 10-015
E-mail: o.kyrylenko@tneu.edu.ua
 

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерської програми "Фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою "Управління публічними фінансами”.

Історія кафедри
Кафедра фінансів була заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.
За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання. У 2015 р. кафедра перейменована на честь видатного українського науковця – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія, який був завідувачем кафедри фінансів, деканом факультету фінансів, ректором ТНЕУ.

 

Завідувачі кафедри
За всю історію кафедри її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. на цій посаді працювали: к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.
Із 2007 р. кафедру очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, яка є автором та співавтором понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси» (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Сьогодні на кафедрі фінансів працює 30 викладачів, з яких – 3 доктори економічних наук та 27 кандидатів економічних наук.
Навчальний процес
Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів: 

1.  Бюджетна система

2.  Бюджетний менеджмент

3.  Бюджетний планування і прогнозування

4.  Державний фінансовий контроль

5.  Казначейська справа

6.  Методика викладання фінансової грамотності

7.  Місцеві фінанси

8.  Оцінювання ефективності бюджетних видатків

9.  Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

10.  Програмно-цільовий метод бюджетування

11.  Публічні закупівлі

12.  Публічні фінанси

13.  Соціальне страхування

14.  Управління державними доходами і видатками

15.  Управління особистими доходами і витратами

16.  Управління фінансовими ресурсами територіальних громад

17.  Файдрайзенг у публічному секторі

18.  Фінанси

19.  Фінанси державно-приватного партнерства

20.  Фінанси домогосподарств 

21.  Фінанси зарубіжних країн

22.  Фонди соціального страхування

 

Науково-дослідна робота
Викладачі та аспіранти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, виконуючи комплексну науково-дослідну тему «Формування фінансового механізму сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0110U008613), науковий керівник д. е. н., проф. Упродовж 2015–2016 рр. викладачами кафедри під керівництвом д.е.н., професора Кириленко О.П. проводилися наукові дослідження на замовлення ТОВ «Добробуд» і ПП «ДТ «Газсервіс».
За час існування кафедри опубліковано понад 50 підручників і навчальних посібників, 300 методичних розробок, понад 100 монографій.
 
Підручники:
1. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.
2. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – Кондор, 2004. – 464 с.
3. Юрій С.І, Стоян В.І., Даневич О.С. Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – 2-е вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.
4. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
5. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
6. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
7. Бюджетна система: підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 624 с.
8. Стоян В.І. Казначейська система [текст]: підручник. / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац. [За аг. ред. Крисоватого А.І.]. – 3-тє вид. змін. й доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 868 с, 
9. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – 2-е вид., доп. і перероб. - Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 448 с.
10. Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В.Г. Дем’янишина, Г.В. Погріщук. – Тернопіль, Крок, 2015. – 522 с.
11. Місцеві фінанси: підручник /авт. кол.; за ред. д-ра. екно. наук, проф. О.Б.Жихор, д-ра. екон. наук, проф. О.П.Кириленко. – К.: УБС НБУ, 2015. – 579 с.
 
Навчальні посібники:
1. Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. та ін. Державний бюджет України: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТОВ «ЦМДС», 1998. – 277 с.
2. Казначейська система виконання бюджетів: Навчальний посібник. /За ред. проф. С.І.Юрія. /Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 356 с.
3. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – Київ.; НІОС. 2000 – с. 400
4. Бюджетна система. Вишкіл студії. Навчальний посібник /Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г. та ін.; За ред. С.І. Юрія та Й.М. Бескида. – К.: ТАКСОН, 2002. – С. 256.
5. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник./За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І.– Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.
6. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.
7. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 192 с.
8. Кізима Т.О., Савчук С.В. Державні фінанси в умовах демократії: Навчальний посібник. – Тернопіль: Воля, 2005. – 200 с.
9. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. / [О.П. Кириленко, В.В. Письменний, Н.М. Ткачук та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012. – 196 с.
10. Місцеві фінанси: навч. посіб. / Письменний В.В. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка», 2012. – 200 с. 
11. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кириленко О.П., Кізима Т.О., Горин В.П. та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Вектор, 2013. – 420 с.
12. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях: навч. посіб. / О.П. Кириленко, В.В. Письменний. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 228 с.
13. Finance: Learner’s Guide / N.I. Karpyshyn, V.V. Perevoznyuk, V.V. Pysmennyi. – Ternopil: TNEU, 2013. – 52 p.
14. Фінанси домогосподарств Навчальний посібник [Кізима Т. О., Карпишин Н. І., Сидор І. П. та ін.]; За ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 228 с.
15. Казначейська система виконання бюджету: навчальний посібник / В.І. Стоян, В.М. Русін, – Тернопіль: Астон, 2015. – 372 с.
16. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред.. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с.
17. Управління державними доходами і видатками Навчальний посібник / [Б. С. Малиняк, В. С. Толуб’як, В. П. Горин, В. В. Письменний]; за ред. Б. С. Малиняка. – Тернопіль: Астон, 2015. – 154 с.
 
Монографії:
1. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика): Монографія. – К: НІОС, 2000. – 384 с.
2. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: Монографія / За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.
3. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 288 с.
4. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.
5. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій / За ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль, 2008. – 376 с.
6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: Монографія / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.
7. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна падигма та домінанти розвитку: Монографія / Т.О. Кізима. – К.: Знання, 2010. – 431 с.
8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монограф. [О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б.С. Малиняк та ін.]; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка» 2010.– 432 с.
9. Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: монограф. / В.В. Письменний. – Тернопіль: Видавничий центр «Вектор», 2011. – 210 с.
10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : моногр. /за ред. С.І. Юрія., В.Г. Дем'янишина. – К.: Кондор – Видавництво, 2012. – 376 с.
11. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: моногр. / [О. П. Кириленко, О. В. Петрушка, Б. С. Малиняк та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 304 с.
12. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. – 2-е вид. – Т. 2., Т. 3. Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2013.
13. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: моногр. /за ред. В.Г. Дем'янишина. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 
Адреса:
вул. Львівська, 11
м. Тернопіль, 46020
Корп. № 1, ауд. 1416 – кафедра,
ауд. 1411 – завідувач кафедри
Контактні телефони:
(0352) 47-50-50*11-280 – кафедра,
(096) 17-88-984, (096) 166-8-166,
(0352) 47-50-50*11-328 – завідувач кафедри
 Електронна пошта:
o.kyrylenko@tneu.edu.ua
 
Сторінка кафедри:Професорсько-викладацький колектив

Кізима Тетяна Олексіївна

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук 
Вчене звання: професор
 
Контакти:
E-mail: t.kizyma@tneu.edu.ua  
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Дем’янишин Василь Григорович

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
E-mail: v.demianyshyn@tneu.edu.ua 
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Тулай Оксана Іванівна

Посада: професор 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
E-mail: o.tulai@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1416
Телефон: 10-109


Лободіна Зоряна Миколаївна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail: z.lobodina@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Булавинець Вікторія Михайлівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти: 
E-mail: v.bulavynets@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Горин Володимир Петрович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
E-mail: v.horyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Гупаловська Мирослава Богданівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: m.hupalovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Дем’янюк Антоніна Вікторівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: a.demianiuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 10-109
 


Карпишин Наталя Іванівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти: 
Телефон: 10-109
Кабінет: 11301
E-mail:


Квасниця Оксана Василівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: o.kvasnytsia@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301, 11204а
Телефон: 10-109, 10-048


Коваль Світлана Любомирівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: s.koval@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Коломийчук Наталя Михайлівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:
 
Контакти:
E-mail:
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Круп’як Ірина Йосифівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
E-mail: ri.krupyak@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон/факс: 10-109Шашкевич Олександр Любомирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: 
Тел.: 10-109
Кабінет: 11301


Гавришків Ірина Романівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail:
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Малиняк Богдан Степанович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент  
 
Контакти:
E-mail: b.malyniak@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Мелих Оксана Юріївна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: o.melykh@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Хомин Ірина Петрівна

Посада: старший викладач 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail:
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Петрушка Олена Володимирівна

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: o.petrushka@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Русін Віктор Миколайович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: v.rusin@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109
 


Савчук Світлана Василівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів 
 
Контакти:
E-mail: s.savchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Сидор Ірина Петрівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
E-mail: i.sydor@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Сидорчук Анатолій Андрійович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

Контакти:
E-mail: a.sydorchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Шулюк Богдана Степанівна

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: b.shuliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Соколовська Галя Іванівна

Посада: викладач 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: 
Кабінет: 11301
Телефон: 10-109


Кушнір Марія Володимирівна

Посада: інженер

Контакти:
E-mail: m.kushnir@tneu.edu.ua
Телефон: 10-109
Кабінет: 11301