Кафедра фінансів і кредиту ВННІЕ ТНЕУ

Кафедра фінансів і кредиту ВННІЕ ТНЕУ

Напрями роботи кафедри
В сучасних умовах господарювання фахівці з різних спеціальностей повинні мати ґрунтовні знання та навички роботи з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін. Засвоєння основ фінансової науки підвищує кваліфікацію майбутніх фахівців - фінансистів і допомагає в розробці та прийнятті оптимальних рішень з питань побудови ефективної фінансової політики. Кафедра фінансів і кредиту сприяє вивченню студентами теоретичних і методичних питань з цілого ряду фінансових дисциплін, навчає принципам організації аналітичної роботи, дозволяє визначати причини, наслідки та взаємозв’язки, тенденції розвитку окремих економічних та фінансових явищ.
 
Історія кафедри
Підготовку студентів за спеціальністю «Фінанси і кредит» в межах Вінницького навчально-наукового інституту економіки організовує і проводить кафедра фінансів і кредиту, яка є провідною серед випускових кафедр. Кафедра фінансів і кредиту створена у 1999 році.
Провідними викладачами кафедри є доктор економічних наук, професор Дем’янишин Василь Григорович, кандидати економічних наук, доценти Погріщук Галина Борисівна, Клівіденко Людмила Миколаївна, Штефан Людмила Борисівна та інші. Усі вони є досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи.
 
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованими викладачами. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі молодих вчених кафедри, які працюють над кандидатськими дисертаціями.
 
Кафедра фінансів і кредиту приймає активну участь в організації студентського дозвілля. Щорічно колектив кафедри проводить заходи наукового, навчального, культурно-масового спрямування, які вже стали традицією. Це – тиждень спеціальності, різноманітні інтелектуальні ігри, наукові семінари, олімпіади та ін.. Приємно відмітити те, що до активізації студентського дозвілля залучаються студенти не тільки денної форми навчання, а й заочної.
 
Кафедра фінансів і кредиту  є згуртованим колективом, метою якого є підготовка сучасних конкурентно-спроможних професіоналів вищого ґатунку, спроможних кваліфіковано розв’язувати складні фінансові проблеми на всіх рівнях управління. Значне місце приділяється організації дозвілля студентів кафедри: проводяться цікаві пізнавальні екскурсії, різноманітні конкурси, КВК, день здоров’я, конкурс краси, що дає можливість студентам виявити свій творчий потенціал і раціонально поєднувати навчання та відпочинок.
 
Стратегія розвитку кафедри
Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою фінансів і кредиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців високої кваліфікації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста і магістра з фінансів і кредиту. Основними завданнями стратегії кафедри є:
1. Удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів.
2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.
3. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри.
4. Формування професорсько-викладацького складу із числа кращих фахівців галузей фінансової системи та підготовка власних наукових кадрів.
5.Удосконалення інформатизації діяльності кафедри, інформаційних ресурсів і технології підготовки фахівців.
6. Підвищення якості процесу виховання студентської молоді, який базується на принципах гуманності, патріотизму, комунікативності та ведення здорового способу життя.
7. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.
8. Профорієнтаційна робота кафедри.
9. Розвиток міжнародного співробітництва.
 
Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний як на ринку освітніх послуг, так і на ринку праці.
 
Дисципліни, які закріплено за кафедрою:
1.               Аналіз господарської діяльності
2.               Банківська система
3.               Бюджетна система
4.               Бюджетний менеджмент
5.               Гроші та кредит
6.               Державний кредит
7.               Державний фінансовий контроль
8.               Економічний аналіз
9.               Інвестування
10.              Казначейська система виконання державного бюджету
11.              Казначейська справа
12.              Методика викладання фінансової грамотності
13.              Методика та організація наукових досліджень
14.              Методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін
15.              Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини
16.              Місцеві фінанси
17.              Муніципальні фінанси
18.              Наукові основи оподаткування
19.              Організація діяльності фінансових органів
20.              Основи наукових досліджень
21.              Податкова система
22.              Податковий менеджмент
23.              Ринок фінансових послуг
24.              Система касового виконання бюджету
25.              Соціальна відповідальність
26.              Соціальне страхування
27.              Страховий менеджмент
28.              Страхування
29.              Управління державним боргом
30.              Управління державними доходами та видатками
31.              Управління державними та місцевими фінансами
32.              Фінанси
33.              Фінанси державно – приватного партнерства
34.              Фінанси домогосподарств
35.              Фінанси зарубіжних країн
36.              Фінанси підприємств
37.              Фінансова безпека
38.              Фінансова санація та банкрутство підприємств
39.              Фінансовий аналіз
40.              Фінансовий менеджмент
41.              Фінансовий ринок
42.              Фіскальне адміністрування

Завідувач кафедри фінанси і кредит ВННІЕ ТНЕУ

Завідувач кафедри фінанси і кредит ВННІЕ ТНЕУПогріщук Галина Борисівна


Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114

Кабінет: 311

E-mail:

Web: http://www.vie.vin.ua/fn.html

 

У 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів ТАНГ у 2000 році.Кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпеченняохорони навколишнього природного середовища» захистила у 2005 році за спеціальністю 08.04.01 - «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Міністерством освіти і науки України 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінанси.З вересня 2013 року завідувач кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ.Коло наукових інтересів: проблеми фінансування охорони довкілля, розвиток фінансової системи України. Автор понад 50 наукових праць, з них трьох монографій, підручників та навчальних посібників.


Публікації:

1. Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 458 с.

2. Марченко О.І., Дем’янишин В.Г., Погріщук Г.Б., Клівіденко Л.М., Красільник Т.В.Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин: Монографія. Науковий керівник авторського колективу О.І. Марченко. – Тернопіль: Крок, 2011 – 556 с.

3. Погріщук Г.Б., Марченко О.І., Шафорост Я.П. Управління витратами підприємств: Монографія. Тернопіль: «Крок», 2011. – 393 с.

4. Погріщук Г.Б. Кластеризація в системі розвитку аграрного сектора економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. №5. – С319-324.

5. Погріщук Г.Б., Марченко О.І. Бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку// Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник науковий праць. – Чернівці., 2013.- Вип. 2 (25). – С.49-56.

6. Погріщук Г.Б. Інформаційні ресурси як засіб управління в системі екозбереження // Наука молода. - №20. – 2013. – С.81-85

7.Погрищук Г.Б., Марченко Е.И. Оборотные активы предприятий: состояния и эффективность использования // Человек и общество: на рубеже тысячелетий: сборник международных публикаций / под общей ред. Проф. О.И. Кирикова. Выпуск 56. Москва, Воронеж: Наука: информ: ВГДУ, 2013. – С.61-70.

 

Професорсько-викладацький колектив

Клівіденко Людмила Миколаївна

Клівіденко Людмила Миколаївна
Доцент, кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Коло  наукових інтересів: фінансове забезпечення соціального захисту населення України.

У 1976 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Протягом 20 років працювала на провідних посадах у підприємствах м. Вінниці, Хмільника, Мозиря (Білорусь). З 1997 року викладач Вінницького торговельно-економічного інституту. Стаж роботи у вищих навчальних закладах 16 років. 

Волощук Руслан Євгенович

Волощук Руслан Євгенович
Посада: Викладач
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Коло наукових інтересів : адміністрування податків в Україні.

В 2000 році закінчив Одеський державний економічний університет та отримав диплом магістра за спеціальністю „Фінанси". З 2000 р. по 2006 р. займався підприємницькою діяльністю. З липня 2006 року по жовтень 2008 року працював в Державній податковій інспекції у м. Вінниці на посадах державного податкового інспектора та старшого державного податкового ревізора-інспектора управління погашення прострочених податкових зобов'язань.

Гончаренко Аліса Іванівна

Гончаренко Аліса Іванівна
Викладач
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114

1999 р. закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіст-менеджер. З 2002 р. працює у ВІЕ ТНЕУ на кафедрі «Фінанси і кредит». В даний час займається питаннями, які пов'язані з розширеним відтворенням сільського господарства. 

Добіжа Наталя Володимирівна

Добіжа Наталя Володимирівна
Доцент, кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Коло  наукових інтересів: страхування сільськогосподарських підприємств.

Освіта вища економічна, у 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 10 років. З вересня 2013 року виконує обов'язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. 

Мацедонська Наталя Вікторівна

Мацедонська Наталя Вікторівна
Доцент, кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Коло наукових інтересів: податковий менеджмент та фінансова безпека держави.
 
У 2000 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, отримавши диплом економіста з обліку та аудиту з відзнакою. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Стаж роботи у вищих навчальних закладах 13 років. З 2014 року працює на посаді доцента кафедри фінанси і кредит ВННІЕ ТНЕУ. Автор більше 40 наукових та науково-методичних праць.

Мирончук Вікторія Михайлівна

Мирончук Вікторія Михайлівна
Старший викладач, кандидат економічних наук 
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Кабінет: 311

У 2002 році з відзнакою закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Банківська справа». З 2002 року і до теперішнього часу працює на кафедрі фінансів і кредиту ВННІЕ ТНЕУ. У 2013 році закінчила аспірантуру Хмельницького національного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів: новітні тенденції, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної фінансової та банківської системи.


Нагайчук Вікторія Валеріївна

Нагайчук Вікторія Валеріївна
Доцент, кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114

У 2009 році закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю „Облік і аудит” та отримала кваліфікацію магістра з обліку та аудиту, економіста з обліку і аудиту. У 2008 році отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки „Філологія” та здобула кваліфікацію бакалавра з філології (іноземні мови). У 2013 році закінчила аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 30 серпня 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості”. 21 листопада 2013 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком „Фінанси суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності”. Автор більше 50 наукових та навчально-методичних праць.

Підгаєць Сергій Васильович

Підгаєць Сергій Васильович
Викладач
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114

Освіта вища економічна. Магістр з фінансів (закінчив з відзнакою Тернопільський національний економічний університет, 2009). Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць. Здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством”. Коло наукових інтересів: сучасна фінансова система України, економіка державного сектору, розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні.


Руденко Вікторія Василівна

Руденко Вікторія Василівна
Доцент, кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
 
У 2006 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, отримавши диплом магістра з фінансів, економіста-фінансиста з відзнакою. Протягом 2006-2012 років працювала на посаді асистента кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Протягом 2008-2012 років навчалася в аспірантурі ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за спеціальністю 08.00.08 гроші, фінанси і кредит. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств”, а у 2013 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2012 року працює на посаді викладача кафедри "Фінанси і кредит” ВІЕ ТНЕУ. Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць. Коло  наукових інтересів: фінансовий та інвестиційний менеджмент на підприємствах.

Семцов Володимир Михайлович

Семцов Володимир Михайлович
Кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Коло  наукових інтересів: неоінституціоналізм. 

У 2005 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Фінанси" та здобув кваліфікацію магістр з фінансів. В 2011 р. закінчив аспірантуру Вінницького національного технічного університету та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Протягом 2005-2012 рр. працював у структурі державної казначейської служби України. Сфера наукових інтересів полягає у дослідженні проблем бюджетного менеджменту.


Свентух Андрій Олегович

Свентух Андрій Олегович
Доцент, кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Коло наукових інтересів: теорія розвитку економічних систем.

Випускник факультету фундаментальної економічної підготовки Вінницького державного технічного університету (2002р.). Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання (2005р.). Автор близько 30 наукових праць. 

Штефан Людмила Борисівна

Штефан Людмила Борисівна
Доцент, кандидат економічних наук
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Коло наукових інтересів: проблеми функціонування банківської системи України.
 
Закінчила з відзнакою економічний факультет Вінницького державного технічного університету в 1997 р. за спеціальністю „Менеджмент у виробничій сфері”. До 2000 р. працювала економістом. В 2000 р. вступила до аспірантури ВДТУ. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію. Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць. 

Русятинська Аліна Олександрівна

Русятинська Аліна Олександрівна
Старший лаборант 
Телефон: (0432) 55-32-29, 21-114
Кабінет: 311

Освіта вища технічна. У 2014 році закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Магістр з енергетичного менеджменту”.