Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Завідувач кафедри: доктор історичних наук, професор – Пилипів Ігор Васильович


На кафедрі гуманітарних і фундаментальних дисциплін здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі.

Завданням кафедри є соціально-гуманітарна, природничо-наукова підготовка фахівців зі спеціальностей «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін утворена 27.08.2013 р. шляхом приєднання до кафедри гуманітарних дисциплін  кафедри фундаментальних дисциплін, які функціонували в складі Івано-Франківського інституту менеджменту з 1998 року. З 2003 року завідувачем кафедри є доктор історичних наук Пилипів Ігор Васильович. Професорсько-викладацький колектив кафедри спеціалізується на питаннях історії України, правознавства, української мови, іноземної мови, психології та педагогіки, екології, безпеки життєдіяльності людини, фізичного виховання, вищої математики, економетрії, регіональної економіки, економічного аналізу, економіки підприємства мікроекономіки, статистики, інформатики.

 

Професорсько-викладацький колектив кафедри

Пилипів Ігор Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри.

Баран Ростислав Ярославович – кандидат економічних наук, доцент

Гуменюк Уляна Ярославівна - викладач

Григорів Світлана Федорівна - викладач

Ключенко Аделіна Вікторівна – кандидат економічних наук, викладач

Сабецька Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, викладач

Стефанишин Лілія Стефанівна - кандидат економічних наук, викладач

Юрчишин Ірина Ярославівна - викладач

Делятинський Руслан Іванович – старший лаборант кафедри

 

Науково-дослідницька робота кафедри:

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за наступними тематиками:

Українська Греко-католицька Церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) (І.В. Пилипів).

Системи електронної комерції інтернет-маркетингу, маркетингові дослідження (Баран Р.Я.)

Стратегічні напрями рекреаційного природокористування на засадах сталого розвитку (Ключенко А.В.)

Виробниче планування, маркетинг, маркетингові дослідження (Сабецька Т.І.)

Економічний ризик та методика його вимірювання, дослідження задач на оптимальний розв’язок   (Григорів С.Ф.)

 

Перелік дисциплін:

1.     Адміністративне право

2.     Безпека життєдіяльності

3.     Вища математика

4.     Господарське право

5.     Ділова іноземна мова

6.     Ділова іноземна мова ІІ

7.     Ділові комунікації в бізнесі (іноземною мовою)

8.     Економетрика (Економетрія)

9.     Економіка підприємства

10.   Економіка праці та соціально-трудові відносини

11.   Економічна теорія

12.   Економічний аналіз

13.   Електронний бізнес

14.   Іноземна мова

15.   Іноземна мова професійного спрямування ІІ

16.   Інтелектуальна власність

17.   Інтернет-маркетинг

18.   Інформатика

19.   Інформаційні системи в маркетингу туристичних підприємств

20.   Інформаційні системи і технології в зовнішньоекономічній діяльності

21.   Інформаційні системи і технології у фінансах

22.   Інформаційні системи та технології

23.   Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті

24.   Інформаційні туристичні технології

25.   Історія економіки та економічної думки

26.   Історія України

27.   Історія української культури

28.   Кількісні методи фінансового прогнозування

29.   Макроекономіка

30.   Міжнародна економічна статистика

31.   Міжнародне економічне право

32.   Міжнародне приватне право

33.   Мікроекономіка

      34.   Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

35.   Оптимізаційні методи та моделі

36.   Основи наукових досліджень

37.   Основи охорони праці

38.   Охорона праці в галузі (ЗЕД)

39.   Політологія

40.   Правознавство

41.   Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера

42.   Психологія і педагогіка

43.   Регіональна економіка

44.   Система технологій

45.   Соціологія

46.   Статистика

47.   Страхування

48.   Теорія ймовірностей і математична статистика

49.   Трудове право

50.   Українська мова (за профспрямуванням)

51.   Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

52.   Фізичне виховання

53.   Філософія

54.   Фінансова математика

55.   Цивільне право

56.   Цивільний захист

Кафедра забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким колективом кафедри видано понад 100 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекс типових завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

За результатами наукової роботи студенти мають змогу опублікувати статті у збірниках наукових праць та взяти участь у щорічних студентських конференціях.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

                                                                                                                                               

Баран Ростислав Ярославович
 
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: baranr32@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: Системи електронної комерції інтернет-маркетингу, маркетингові дослідження

Публікації:

1. Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств /  Р.Я. Баран, О.М. Сохацька, М.Й. Романчукевич // Монографія. – Львів: Новий світ-2000, 2008. – 180 с.

2. Сучасні тенденції Інтернет-реклами /  Р.Я. Баран , М.Й. Романчукевич // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Економіка. – Вип. 8. – Івано-Франківськ: Плай , 2011. – С.71-85.

3. Інструментарій  забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках /  Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Акту­альні проблеми розвит­ку економі­ки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г.Ткачук].  – Вип. 8. – Т.2. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат­­сь­ко­­го на­ціонального універ­ситету ім. В.Стефаника, 2012. – С.  116-125.

4. Проблеми інвестиційної привабливості туристичної галузі /  Р.Я. Баран , Г.В. Думінська // Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах: матеріали третьої всеукраїнської наукової web-конференції молодих вчених. – Сімферополь: ІТ «АРІАЛ», 2012. – С. 316-317.

5. Управління вибором цінових стратегій при формуванні оптимальної  структури асортименту / Р. Баран, М. Романчукевич // Экономика Крыма. – 2013.  – № 1(42).  – С. 233-241.

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Сабецька Тетяна Ігорівна

Посада: викладач кафедри

Науковий ступінь: кандидат екoномічних наук

Коло наукових інтересів: Виробниче планування, маркетинг, маркетингові дослідження

Кабінет: 408

Публікації:

1.Сабецька Т.І. Товарно-ринкові стратегії в рамках формування виробничої програми підприємства / Т. І. Сабецька // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 58. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – С. 245–254. 

2.Сабецька Т.І. Діагностика основних проблем та перспектив застосування маркетингу на сучасних сільгоспмашинобудівних підприємствах України / Т. І. Сабецька // Інноваційна економіка. – 2012. – №5(31). – С. 236– 241. 

3.Сабецька Т.І. Аналіз стану виробничого планування на підприємствах сільгоспмашинобудівної галузі України / Т. І. Сабецька // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : Матеріали звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів (Івано-Франківськ, 13-14 березня 2012 р.). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 34–38. 

4.Сабецька Т.І. Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні / Т. І. Сабецька, Є.Д. Мельник // Формування конкурентоспроможності економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 26-27 квітня 2012 р.). – Тернопіль: Крок, 2012. –С. 150–153. 

5.Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання / Т.Сабецька, С.Григорів // Інноваційна економіка. – 2013. – №3(41). – С. 315 – 320.

 


 

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

 


Ключенко Аделіна Вікторівна


Посада: викладач кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: Еколого-економічні механізми розвитку рекреації в регіоні

Кабінет: 408

Публікації: 

1. Klyuchenco A.The reproduction of natural recreational potential of the Carpathian macroregion of Ucraine: social, environmental and economic tasks [Електроннийресурс] / А. Klyuchenco // Revista de turism – studii si cercetari in turism. – Suciava : Universitatea Stefan cel Mare, 2013. – № 15. – P. 19–26. – Режим доступу : http://www.revistadeturism.ro/index.php/rdt/issue/current.

2. Ключенко А.В. Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону шляхом екологізації паливно-енергетичного комплексу / А.В. Ключенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – № 2(35). – С. 47–55.

3. Ключенко А.В. Модель оцінки територіальної соціо-еколого-економічної потреби відтворення природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону / А.В. Ключенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – № 623–626. – С. 322–331. – (Серія «Економіка»).

4. Ключенко А.В. До питань оцінки природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону / А.В. Ключенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8[34]. – С. 155–162.

5. Ключенко А.В. Організаційно-економічний механізм використання та відтворення рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону / А.В. Ключенко // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – №2(18). – С. 226–241.


 

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

 

Григорів Світлана Федорівна


Посада: викладач кафедри

Коло наукових інтересів: Економічний ризик та методика його вимірювання, дослідження задач на оптимальний розвязок

Кабінет: 408

Публікації: 

1. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Теорія ймовірності та математична статистика» / С.Ф. Григорів, Р.Я. Баран // Івано-Франківськ: Видавничо-тиражувальний центр ІФІМ ТНЕУ, 2011.– 44 с.

2. Абсолютні ретракти в метричних просторах та продовження відображень  / С.Ф. Григорів // Вісник Прикарпатського університету Івано-Франківськ – 2011. – № 9. – С. 96–105.

3. Математичне моделювання в задачах оцінки зміни заробітної плати та зайнятості / С.Ф. Григорів // VIII міжнародна наково-практична конференція «Актуальні досягнення Європейської науки - 2012» (17-25 червня 2012 р.). -  София «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 3-6.

4. Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання / Т.Сабецька, С.Григорів // Інноваційна економіка. – 2013. – №3(41). – С. 315 – 320.

 

 

Стефанишин Лілія Стефанівна


Посада: викладач кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 408

 

 
 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Гуменюк Уляна Ярославівна


Посада: викладач кафедри

Кабінет: 408

 

 
 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Юрчишин Ірина Ярославівна


Посада: викладач кафедри

Кабінет: 408


   
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 


 

Делятинський Руслан Іванович


Посада: старший лаборант кафедри

Кабінет: 408


Завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін    Пилипів Ігор Васильович


Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Заслужений працівник освіти і науки України

Коло наукових інтересів: Українська Греко-католицька Церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918-1939рр.)

Телефон: (0342) 3-24-67

Кабінет: 304

Електронна адреса: ipylypiv@tneu.edu.ua


Публікації.
1. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект. Наукова монографія. – Андрухів Ігор, Лисенко Олександр, Пилипів Ігор. – Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – 500 с.
2. Міжнародна діяльність ГКЦ у контексті боротьби за самовизначення українців Польщі // Сумська старовина. – №ХХХ. – Видання Сумського державного університету та Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – 2010. – С.60-69.
3. Греко-Католицька Церква – найвпливовіша суспільна сила у кристалізації української нації міжвоєнної Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія України. –Випуск 1.– Тернопіль. – 2010. – С.109-114
4. Діяльність Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви в 1918-1920 рр. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк. – 2010. – С.89-92
5. Греко-католицька церква та Організація Український націоналістів в 30-40-х рр. ХХ ст. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Галичина. Науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис № 6. – Івано-Франківськ, 2007. – С.145-156.