Завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Білецька Ірина Мирославівна

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-6906-7161
ResearcherID: G-7222-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail: i.biletska@tneu.edu.ua, luc_im@ukr.net

Додаткова інформація: голова профбюро ІФННІМ, академік АЕНУ

 

Сфера наукових інтересів:  маркетинг і менеджмент туристичних підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках

 

Особисті здобутки: академік АЕНУ зі спеціальності «міжнародна економіка», член-кореспондент АЕНУ зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД», сертифікат про досягнення 12 рівня англійської мови за методом Калана (найвищий рівень)

 

Публікації:

1.      Білецька І.М.  Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг / І.М.Білецька // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – №1 (39). – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2013. – С. 174-180

(фахове наукометричне видання).

2.      Білецька І.М. Особливості регулювання туристичної індустрії у контексті концепції сталого розвитку / І.М.Білецька // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Випуск 43 Ч. 2. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 116–127 (фахове видання).

3.      Білецька І.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів: проблеми та перспективи розвитку  / І.М.Білецька //Научно-практический журнал «Экономика Крыма». – №1 (42). – Симферополь: Полиграфцентр «CUBE», 2013. – С. 229–238 (фахове видання).

4.      Білецька І.М.  Innovationstätigkeit im tourismus/ І.М.Білецька // Platzbestimmung Osteuropas in der sozioökonomischen Globalisierung. – Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik. – №32/2013. –  Berlin: „Europäische Integration- Grundfragen der Theorie und Politik “,  2013. – S. 207–2016 (фахове видання).

5.      Білецька І.М. Cluster model as a form of innovative development / І.М.Білецька // Проблемы управления социально-экономическим  развитием регионов Сибири/ под. ред. А.С. Новоселова.- Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2013. С. 323-327. (фахове видання).

6.      Білецька І.М.  Управління ризиками в міжнародному туризмі/ І.М.Білецька // Научно-практический журнал «Экономика Крыма». – №3 (44). – Симферополь: Полиграфцентр «CUBE», 2013. – С. 251–264 (фахове видання).

7.      Білецька І.М.  Економіка санаторного, готельного та ресторанного господарства /Цьохла С. Ю., Білецька І. М., Островерхов В. М. // «Економіка санаторного, готельного та ресторанного господарства»: Навчальний посібник. - Тернопіль: ТНЕУ. «Економічна думка», 2013. – 340 с.  (навчальний посібник з грифом МОНУ)

8.      Білецька І.М.  Економічний зміст та регіональні особливості нових послуг в туристичній сфері України в умовах виходу з кризи Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації /монографія / М.Я. Матвіїв, О.М. Сохацька, С.В. Даниленко та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф. М.Я. Матвіїва, д.е.н., проф. О.М. Сохацької. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 416 с. (монографія)

9.      Білецька І.М.  Оптимізація бізнес-процесів торговельних підприємств / І.М. Білецька //  Научно-практический журнал «Экономика Крыма». – №4 (45). – Симферополь: Полиграфцентр «CUBE», 2013. – С. 141–149  (фахове видання).

10.  Білецька І.М.  Економічний механізм екологічного регулювання, як  передумова стійкого розвитку / І.М.Білецька // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 6. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2014  (фахове наукометричне видання).

11.  Білецька І.М. Економічні основи діяльності підприємств готельного господарства  / І.М.Білецька // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В.О. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 17.   – С.41-52  (фахове наукометричне видання).

12.  Білецька І.М. Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності / І.М.Білецька. – [Електронний ресурс] / І.М.Білецька // Ефективна економіка. – 2015. – №1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua  (фахове наукометричне видання).

13.  Білецька І.М. Маркетингові технології інноваційного розвитку підприємств сфери туризму / І. М. Білецька, М.Я. Матвіїв, Ю.П.Гуменюк, С.В. Даниленко//  Маркетингові технології на ринку інноваційних товарів і послуг/монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. М.Я. Матвіїва; упоряд. к.е.н., доц.  Л.Я.Зацна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 432 с. (монографія)

14.  Білецька І.М.  Моніторинг тенденцій розвитку міжнародного туризму // [Електронний ресурс] / І.М.Білецька // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання – 2016. – Випуск №11. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016 (фахове наукометричне видання).

15.   Білецька І.М.  Стилі лідерства, які впливають на процес управління персоналом підприємств ресторанного господарства/ І.М.Білецька // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2016.–№1(27). – С. 252-257 (фахове видання).

16.   Білецька І.М. Маркетингові інструменти на В2С ринку товарів і послуг // Економіка. Фінанси. Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2017.– №3/1. – С.19-24, (фахове наукометричне видання).

17.   Білецька І.М.  Україна в контексті глобальних міграційних процесів / І. М. Білецька, О. А. Пробоїв//  Економіка та суспільство. – Мукачево: МДУ, 2017. – №10. –  Режим доступу: http: // economyandsociety.in.ua., (фахове наукометричне видання).

18.   Білецька І.М. Міграційні процеси в Україні на тлі системної економічної кризи й поглиблення євро інтеграційного курсу / І. М. Білецька, О. А. Пробоїв//  Розвиток та модернізація національної економіки: досвід Польщі та перспективи України: колект. монографія / за заг. ред. Яна Кохановського. – Рига, Латвія: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. (монографія).

19.   Білецька І.М. Ринок страхових послуг: чинники запровадження і розвитку новітніх технологій страхування / І.М. Білецька, Ю. М. Клапків, В. С. Свірський// Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток / за заг. Ред. д-ра екон.наук, проф. Л.Л.Калініченко.-Х.:ФОП Панов А.М., 2018.- С.20-30 (монографія)

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Підготовка управлінців з інноваційним типом мислення, здатних гідно представляти вітчизняний бізнес-сектор на міжнародній арені, наближення навчання до потреб реального життя в умовах трансформації економіки, – такими були і залишаються пріоритетні завдання кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ.

Його початок було покладено зі створенням у 1998 р. в Івано-Франківському інституті менеджменту кафедри підприємництва, менеджменту та маркетингу. Навчання студентів за спеціальностями, що на той час не мали аналогів в ІваноФранківській області («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Банківська справа», «Фінанси»), забезпечувалося кращими викладачами як ТНЕУ (тоді ще ТАНГ), так і інших ВНЗ Івано-Франківська, а також викладачами-практиками - фахівцями і керівниками підприємств і установ, які розкривали перед студентами прикладні аспекти їх майбутньої професії.

За роки свого існування кафедра пройшла тривалий шлях розвитку і трансформацій. У 2013 р. шляхом об’єднання кафедри міжнародної економіки і кафедри менеджменту і маркетингу було створено кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту.

Нині кафедра забезпечує викладання близько 120 дисциплін циклів природничо-наукової і загальноекономічної та професійно-практичної підготовки.  Безумовною перевагою є широке використання в процесі викладання інтерактивних методів навчання, зокрема кейсметоду, тренінгів, ділових ігор, дискусій, творчих завдань, засоби візуалізації навчальних матеріалів, спеціалізовані програмні продукти і т.д.

Кафедра неодноразово виступала співорганізатором проведення науковопрактичних конференцій, зокрема, упродовж 2010 – 2014 рр. - п’яти Всеукраїнських наукових web-конференцій молодих вчених «Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях» (у співпраці з МОН України, Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Полтавським університетом економіки і торгівлі, Криворізьким економічним інститутом, КНЕУ імені В.Гетьмана), а у 2011 – 2014 рр. - всеукраїнських наукових конференцій молодих вчених, аспірантів та студентів «Менеджмент предпринимательской деятельности». З 2010 р. кафедра виступає співорганізатором і активним учасником проведення звітної науково-практичної конференції в рамках Днів науки ІФННІМ ТНЕУ. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти інституту неодноразово приймали участь в наукових конференціях, що проводились на рівні університету.

Нині кафедра МЕМіМ здійснює підготовку кадрів для економічної та організаційно-управлінської діяльності і є випусковою за спеціальностями:

051 «Економіка»;

073 «Менеджмент»;

074 «Публічне управління і адміністрування»;

075 «Маркетинг».

Головним завданням кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ ТНЕУ було і залишається формування висококваліфікованого фахівця – економіста і менеджера - здатного самостійно мислити, приймати ефективні рішення, відповідального перед собою, колективом і суспільством в цілому.

Професорсько-викладацький колектив

Білоус Любомир Йосипович

Посада: старший викладач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-8236-5358
ResearcherID: H-4353-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  l.bilous@tneu.edu.ua


Козин Лариса Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0828-6130
ResearcherID: G-5675-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 418
E-mail:  kozynlora@gmail.com, lorakozin@meta.ua


Король Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-7682-2121
ResearcherID: H-3822-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  king_stat@i.ua


Марків Марія Михайлівна

 Посада: старший викладач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-1974-219X
ResearcherID: H-8594-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail: Markiv.mariia@gmail.com


Пробоїв Ольга Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2732-5182
ResearcherID: H-2845-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  o.proboyiv@gmail.com


Романчукевич Мар’яна Йосипівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:
ResearcherID:

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 418
E-mail:  romanmr42@gmail.com


Свірський Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-5757-2320
ResearcherID: G-6275-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  v.svirskyy@tneu.edu.ua


Фігурка Марія Василівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9601-0400
ResearcherID: H-3443-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  mvf.boss@i.ua


Жекало Ганна Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: 

ORCID ID:
ResearcherID:

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  

Косило Христина Миронівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID:
ResearcherID:

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  

Снігур Христина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID:
ResearcherID:

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  

Григорів Світлана Федорівна

Посада: старший лаборант кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Науковий ступінь: магістр

ORCID ID: 0000-0003-2000-7034
ResearcherID: G-6539-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 408
E-mail:  s.hryhoriv@tneu.edu.ua