Завідувач кафедри обліку та фінансів ІФHHІМ

Алексеєнко Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0003-4840-0188
ResearcherID:  F-2208-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: l.alekseienko@tneu.edu.ua

Алексеєнко Л. М. є фахівцем в галузі фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, фінансового менеджменту, грошового обігу, кредиту, податків, страхування.

Представляє наукову школу професора Крисоватого А. І. з фінансів, грошового обігу і кредиту Тернопільського національного економічного університету.

Автор понад 219 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 8 колективних підручників і навчальних посібників; 14 колективних монографій, опублікованих українською, англійською та польською мовами в Україні та закордоном; 108 статтей у провідних фахових і наукометричних виданнях; 3 економічні тлумачні словники (використано англійську і фінську економічну термінологію).

Стипендіат Німецької служби академічних обмінів, Австрійської служби академічних обмінів і Центрального Європейського Університету; має сертифікати з управління активами інвестиційних фондів, торгівлі цінними паперами і брокера з цінних паперів. Брала активну участь у діяльності Тернопільського регіонального відділення Євроклубу при Комісії Європейського Союзу.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.001.12 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит) і Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті (за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит).

Член редколегії фахових журналів «Ринок фінансових послуг», «Світ фінансів», «Вісник Одеського національного університету», «Финансы Учет Банки», «Наука й економіка».

Під керівництвом Алексеєнко Л. М. захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

У 2017 році Алексеєнко Л. М. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на базі Державного університету Болгарії і Шуменського університету «Епископ Константин Преславски», Болгарія (вересень, 2017 р.). Стажування в Болгарії відбувалося у процесі реалізації програми підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація сучасної освіти й інновації навчального процесу в умовах інформаційного суспільства» та вивчення учбових дисциплін «Фінанси і сучасні технології», підготовки сучасних професійних кадрів для фінансової системи майбутнього (посвідчення Per № 0249/02.10.2017).

Алексеєнко Л. М. має почесну грамота Тернопільської обласної ради.

 

Публікації

1.  Алексеєнко Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96–105.

2.   Алексеєнко Л. М. Управління процесом фінансового забезпечення трудового потенціалу в умовах макроекономічної невизначеності / Л. М. Алексеєнко, О. А. Ціжма // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальних трансформацій: монографія / за ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015, 484 с. – С. 437–458.

3.  Алексеєнко Л. Механізм фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах реалізації пріоритетних економічних реформ / Л. Алексеєнко, М. Стецько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2015. – Вип. 13. – Част. 2. – С. 110–113.

4.  Алексеєнко Л. Квантифікація ризиків інвестиційної діяльності банківських установ [Електронне наукове видання] / Л. Алексеєнко, П. Партика // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 623–626. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/vipusk-7-2015.

5.  Алексеенко Л. М. Приоритетные реформы в постцентрализованной экономике / Л. М. Алексеенко // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития : материалы XII Международной научно-практической конференции (Минск, 17 апреля 2015 г.) / под общей редакцией В. Л. Цыбовского. – Минск : Ковчег, 2015. – С. 25–27.

6.  Alekseyenko Lyudmyla. The interaction of investment activity subjects in the tax policy priorities / Alekseyenko Lyudmyla, Partyka Рavlo // Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension. Monograph / edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy, Doctor of Economics, Prof. Andrzej Gospodarowicz. – Wroclaw: 2016, 282 p. – P. 233–242.

7. Алексеєнко Л. Пріоритети розвитку системи оподаткування операцій фінансового посередництва на ринку цінних паперів [Електронне наукове фахове видання] / Л. Алексеєнко, П. Партика // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 615–619. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/125.pdf.

8. Алексеєнко Л. М. Інституційні імперативи забезпечення фінансової безпеки розвитку ринків капіталу та нерухомості / Л. М. Алексеєнко, І. С. Карпа // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Том 21. – Вип. 1. – С. 181–185.

9. Алексеєнко Л. М. Оподаткування капіталу та нерухомості в системі пріоритетів нової політики державного управління / Л. М. Алексеєнко, І. С. Карпа // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 6. – Част. 1. – С. 9–12.

10. Алексеєнко Л. М. Управління структурою доходів бюджету в умовах актуалізації фінансування відтворення трудових ресурсів / Л. М. Алексеєнко, О. А. Ціжма // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Том 21. – Вип. 4 (46). – С. 140–144.

11. Алексеєнко Л. М. Інституційні імперативи розвитку банків, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і інститутів спільного інвестування в умовах фінансової невизначеності / Л. М. Алексеєнко, П. Партика // Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business: monograph / L. Kindratska, K. Pavlov, L. Shpak, I. Yatsenko [et.al]; edited by V. Yatsenko. – «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016, 358 p. – Р. 317–326.

12. Алексеєнко Л. М. Оподаткування нерухомості в системі розвитку фінансово-економічних відносин / Л. М. Алексеєнко, І. С. Карпа // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць / Львівський націон. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 35. – Част. 1. – С. 3–9.

13. Алексеєнко Л. Фінансові технології забезпечення стабільності страхового ринку у контексті гарантування економічної безпеки / Л. Алексеєнко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2016. – Вип. 19. – Част. 1. – С. 126–129.

14. Фінансовий ринок. Навчальний посібник / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько та ін. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 190 с.

15. Алексеєнко Л. М. Альтернативні підходи до використання інноваційних інструментів банками, недержавними пенсійними фондами, страховими компаніями і інститутами спільного інвестування в умовах трансформації фінансових систем / Л. М. Алексеєнко // Konzeptuelle Grundsätze des Wirtschaftswachstums bei der Globalisierung: Kollektive Monographie / herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor W. Jatsenko. – Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2016, 487 S. – S. 105–116.

16. Алексеєнко Л. М. Інституціональна трансформація інноваційних інструментів фінансового ринку: теорія й емпірика / Людмила Михайлівна Алексеєнко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 100–105.

17. Алексеєнко Л. М. Інституційні основи формування фінансових систем: сучасне бачення циклічності розвитку економіки / Л. М. Алексеєнко, А. І. Савущик // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 5. – С. 70–74.

18. Алексеєнко Л. М. Реструктуризація фінансових боргових зобов’язань шляхом емісії державних цінних паперів у контексті доктрини забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної сфери / Л. М. Алексеєнко, М. М. Данилюк // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. В. Г. Маргасової]. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017, 620 с. – С. 483–492.

19. Алексеєнко Л. М. Інноваційні фінансові технології в умовах формування інформаційного суспільства / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко, І. С. Карпа // Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society. The 4th International Scientific Seminar. Athens, Greece, 2017, April, 29 – May, 8. Athens-Kyiv : International Academy of International Science, 2017, 156 p. Р. 18–22.

20. Alekseyenko L. Optimization of residential real estate taxation in the context of increasing efficiency of state regulation of social standards / L. Alekseyenko, O. Tsizhma, I. Karpa // Modern tendencies of fiscal policy in European economic space: Monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Тernopil: TNEU, 2017, 388 p. – Р. 249–256.

21. Алексеєнко Л. М. Податок на нерухоме майно: фіскальна та регулююча роль / Л. М. Алексеєнко, Е. З. Аблязова // Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти : монографія / за ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2017, 452 с. – С. 271–283.

22. Організація туризму: підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017, 448 с. – С. 327–358. (Тема 11. Туристичні формальності).

23. Алексеєнко Л. М. Фінансові послуги на ринку житла: проблематика оцінювання з позиції соціальної ефективності / Л. М. Алексеєнко, І. С. Карпа // Економічний простір. – 2017. – Вип. 124. – С. 55–67.

24. Алексеєнко Л. М. Організаційно-фінансові аспекти розвитку ринку житла в контексті ідеології сталого людського розвитку / Л. М. Алексеєнко, І. С. Карпа // Фінансові послуги: науково-практичний збірник. – 2017. – Вип. 4. – С. 9–13.

25. Алексеєнко Л. М. Модифікація операцій з цінними паперами на фінансовому ринку в умовах формування цифрової економіки / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Кулина // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць / Львівський націон. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2018. – Вип. 40. – Част. 1. – С. 3–9.

26. Ринок фінансових послуг: [навчальний посібник] / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин, П. М. Рендович, М. В. Стецько. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 273 с.

27. Alekseenko Ludmiła, Taranov Igor, Rendovych Petro. Globalne problemy rozwoju ekonomii finansowej // Global problems of national economics development : collective monograph / Dariusz Pawliszczy, Natalia Vdovenko, Nataliia Tkachenko, Liudmyla Seliverstovа, Petro Kurmaiev. – Kraków, 2018, 275 p. – Р. 13–27.

Кафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Історія створення кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету розпочинається з 1998 року.  За весь період своєї діяльності кафедра мала кілька поділів та реорганізацій, у результаті яких утворювалися інші кафедри.Випускова кафедра обліку та фінансів створена відповідно до наказу №349 «Про об’єднання кафедр у Івано-Франківському інституті менеджменту» від 08.07.2011 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» під керівництвом д.е.н., проф. Алексеєнко Л. М.

Кафедра значну увагу приділяє практичній підготовці бакалаврів та магістрів. Це забезпечується плідним співробітництвом з такими установами, зокрема як Фіскальна служба, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція та фінансовими Департаментами Івано-Франківської ОДА, громадськими організаціями економічного спрямування, а також з відомими підприємствами, з якими щороку проводяться круглі столи, Дні відкритих дверей, конкурси, співбесіди, тренінги для закріплення теоретичних, а також підвищення практичних навичок та працевлаштування студентів і випускників.

Діяльність кафедри обліку та фінансів ІФННІМ ТНЕУ спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати завдання у сфері державних і корпоративних фінансів, страхування, банківської справи, володіючих знаннями і навичками у сфері ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, складання фінансової звітності тощо.

Кафедра є випусковою за спеціальностями:

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа і страхування.

Нині працівники кафедри забезпечують викладання понад 90 навчальних дисциплін. Практична підготовка студентів побудована на принципах безперервності та послідовності засвоєння ними необхідного обсягу практичних знань, набуття вмінь та навичок.

Головним завданням кафедри обліку та фінансів ІФННІМ ТНЕУ є формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і фінансів, що є можливим лише за умови забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Професорсько-викладацький колектив

Вакун Оксана Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-7774-7204
ResearcherID: H-6609-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: vakyn.o@gmail.com

Данилишин Володимир Іванович

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2923-0806
ResearcherID: H-2624-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: danylyshynvi@gmail.com

Дмитришин Марта Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0609-9764
ResearcherID: H-5845-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: martadmytryshyn@hotmail.com

Ляхович Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів, директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Наукове звання: доцент, заслужений працівник освіти України

ORCID: 0000-0002-0077-9128
ResearcherID: G-6664-2017

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 42 08
E-mail: rokcoljana@ukr.net
Кабінет: 428
 

Рудейчук Світлана Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-6610-7826
ResearcherID: H-6279-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: malarchuk-s@rambler.ru

Синиця Світлана Михайлівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4791-7548
ResearcherID: H-8594-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 428
E-mail: synytsia.svetlana@gmail.com

Стефанків Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-7735-227X
ResearcherID: H-6135-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: oksana_stefankiv@ukr.net

Фурса Тетяна Петрівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1358-2594
ResearcherID: H-6335-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: f_tanja79@ukr.net

Бурак Людмила Степанівна

Посада: лаборант кафедри обліку та фінансів

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: lyudaburak@gmail.com

Зарудна Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9868-2278
RESEARCHER ID: G-6209-2017


Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: n.zarudna@tneu.edu.ua

Данилюк Марія Миколаївна

Посада: викладач кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0003-0629-2190
RESEARCHER ID: T-4573-2018


Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: malculum@ukr.net