Завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу

Завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу 
В.о. завідувача кафедри Гуменюк Юрій Петрович

Сайт кафедри: http://mbt.tneu.edu.ua
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Кабінет: 1217

Внутрішній телефон:11113
Адреса: вул.Львівська 11
 
Дисципліни: "Кон'юктура світового ринку туристичних послуг", "Економіка міжнародного туризму", "Міжнародна економіка", "Огранізація міжнародного бізнесу в ЄС". 

Коло наукових інтересів: розвиток міжнародного туризму, міжнародні трансакції, міжнародна міграція робочої сили. 


Публікації:
1.  Гуменюк Ю.П. "Роль рекреаційно-туристичної сфери у пізнанні історичного минулого України” - Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка, вип. 17, Ужгород - 2005. с. 59-63
2.  Гуменюк Ю.П. "Роль інформації у підвищенні конкурентноспроможності рекреаційно-туристичної компанії” - Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск 1 (LI). Механізми управління ефективністю інновацій в регіоні. ІРД. Львів - 2005 с.402-407.
3.  Гуменюк Ю.П. "Мімесис та проміскуітет, як наслідки розвитку міжнародного туризму та механізми їх регулювання” - Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів. Випуск 6. ІРД Львів - 2005 с. 627-634
4.  Гуменюк Ю.П. "Особливості становлення національної рекреаційно-туристичної індустрії” - Социально- экономические аспекты промышленной политики. Сб.научн.трудов ИЭП НАН Украины , Донецк – 2005, с. 321-331
5.  Гуменюк Ю.П. "Активізація туристичного процесу як один із шляхів вирішення проблем регіонального розвитку”- "Вісник ДІТБ” №10, Донецьк - 2006, c. 118-123
6.  Гуменюк Ю.П. "Роль та місце туризму в структурі національної економіки України” - Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія економіка, вип. 19, Ужгород - 2006. с. 69-7 7.  Гуменюк Ю.П. "Пізнавальна та економічна цінність фольклорного туризму” - Социально- экономические аспекты промышленной политики. № 4 Сб.научн.трудов ИЭП НАН Украины , Донецк – 2006, с. 86-91
8.  Гуменюк Ю.П., Бойко З.М. "Теорія міжнародної економіки” - Тернопіль: ТНЕУ,- 2007.
9.  Гуменюк Ю.П. "Управління міжнародними трансакціями” - Тернопіль: ТНЕУ,- 2007.
10. Гуменюк Ю.П., Гладій І.Й. "Транснаціональні корпорації” - Тернопіль: ТНЕУ,- 2007.
11. Гуменюк Ю.П. "Перспективи і наслідки Україниу процесах глобалізації зайнятості” - Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. 
12. Гуменюк Ю.П. "Євразійська трудоміграція: проблеми та перспективи”- Вісник Національного університету „Львівська політехніка”2008.
13. Гуменюк Ю.П. Торгівельний баланс і зайнятість: проблеми країн Євразії - Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2008. 
14. Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи - Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2009.
15. Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти впли­ву міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. 
16. Гуменюк Ю.П. Чинники динамізації процесу міжнародної міграції робочої сили /Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Серія економіка, вип. Ужгород.
17. Гуменюк Ю.П.  Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток / Вісник Національного університету „Львівська політехніка”.
18. Гуменюк Ю.П.  Зовнішня гарантія якості освіти у Великобританії / Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі. [Збірник тез доповідей науково-методичного семінару] – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40с. – с. 10-13.
19. Гуменюк Ю.П.  Стабілізація міжнародної міграції робочої сили: передумови та перспективи / "Ефективність державного управління” ЛРІДУ НАДУ Львів 2011.
20. Гуменюк Ю.П.  Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу / Социально- экономические аспекты промышленной политики. Сб.научн.трудов ИЭП НАН Украины , Донецк - 2011.
21. Гуменюк Ю.П.  Еволюція міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах / Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2011.
22. Гуменюк Ю.П.  Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності / Вісник Тернопільського національного економічного університету 2011.  


Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу

Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу
     Кафедра заснована у 1992 році. Перший випуск фахівців було здійснено у 1993 році за спеціальністю "Економіка і організація виробництва” (за діючим на той час класифікатором спеціальностей). Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Тибінь Анатолій Михайлович. Творчий колектив кафедри налічує 24 особи, з них: 3 доктора економічних наук, 21 кандидатів наук, 5 старших викладачів та 1 викладач, а також  аспірантів та здобувачів .
     15 березня 2014 року кафедра менеджменту була перейменована на кафедру міжнародного бізнесу і туризму.
     Основною метою діяльності кафедри міжнародного бізнесу і туризму як випускаючої кафедри Тернопільського національного економічного університету із спеціальностей „Управління міжнародним бізнесом” та „Туризм’’.
    Відповідно до основної мети своєї діяльності кафедра міжнародного бізнесу і туризму забезпечує: підготовку фахівців з напряму 0306 «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент» та «Туризм»;
перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва за президентською программою «Українська ініціатива»;
перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва за магістерською програмою МВА. 
    Попит на випускників кафедри міжнародного бізнесу і туризму постійно зростає. Багато випускників працюють на керівних посадах як у вітчизняних, так і у зарубіжних фірмах, продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі (в тому числі й за кордоном). Такий позитивний результат досягається за рахунок вищого рівня підготовки фахівців вказаного профілю порівняно з конкурентами.
   Переваги підготовки фахівців на кафедрі міжнародного бізнесу і туризму полягають у:
•    постійному збільшенні інтелектуального потенціалу кафедри, її професорсько-викладацького колективу, підвищення професійних навиків управлінського персоналу. Таким чином, кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних, інформаційно-аналітичних і навчально-педагогічних завдань в процесі реалізації програм вищої освіти;
•    впровадженні сучасних програм навчання в рамках відкритих спеціальностей і спеціалізацій, що користуються попитом на ринку освітніх послуг і державним замовленням;
•    використанні передових освітніх технологій, що базуватимуться на інноваційних механізмах взаємодії влади, бізнесу і суспільства;
•    здійсненні значної частки підготовки фахівців за державним замовленням;
•    можливості навчання, стажування та підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах Європи та інших країн світу;
•    постійному залученні до навчального процесу провідних фахівців вищих навчальних закладів країн світу.
     Протягом 2010 - 2011 років виконувалася науково-дослідна робота над держбюджетною темою «Розробка методики управління ризиками енергопостачальної компанії» (відповідальний виконавець - д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту В. Я. Брич).
     Науково-дослідна робота виконується відповідно до профілю кафедри. Так, передбачено розробку науково-дослідних робіт на теми:
•    «Управління організацією на засадах трансформаційного менеджменту» (науковий керівник: к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму В.С. Мазур);
•    «Розробка методів проектного управління інноваційним розвитком енергетичних систем» (науковий керівник: к. е. н., доцент завідувач кафедри міжнародного бізнесу і туризму А. М. Тибінь);
Виконуються науково-дослідні роботи за темами:
- «Розробка методики управління ризиками електропостачальної компанії», яка виконувалася згідно з договором на створення (передачу) науково-технічної продукції з ПАТ «Хмельницькобленерго».
- «Методика щодо формування витрат в системі управлінського обліку окремо за ліцензованими видами діяльності КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради», яка виконувалася згідно з договором на виконання робіт з надання професійних послуг з КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради.
    За час існування кафедри захищено тридцять чотири кандидатських та три докторських дисертацій.
    У червні 2002 року кафедрою була проведена І Міжнародна науково-практична конференція „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення”, організована спільно з Консорціумом з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME), Тернопільською Торгово-Промисловою палатою України, Відкритим акціонерним товариством Тернопільський радіозавод "Оріон”, Спільним Українсько-Бельгійським підприємством "Ватра-Шредер”. Ця конференція була приурочена 10-ій річниці створення кафедри менеджменту.
    У 2004 році було проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію "Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі”, що була організована спільно з Відкритим акціонерним товариством Тернопільський радіозавод "Оріон”, Спільним Українсько-Бельгійським підприємством "Ватра-Шредер”, Товариством з обмеженою відповідальністю «Інноваційні менеджмент-технології», Товариством з обмеженою відповідальністю «КБВ».
   У жовтні 2009 року було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення”.
    У березні 2013 році була проведена науково-практична конференція студентів та молодих учених «Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики».
    У 2015 році була проведена міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених  «Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу та туризму в Україні».
    Кафедра налагодила і постійно підтримує наукові контакти з провідними ВНЗ Європи і США (Нідерландів, США, Німеччини, Франції, Швеції).
    Студенти випускових курсів мають змогу проходити практику та стажування у провідних бізнес-структурах регіону (ВАТ ТРЗ «Оріон», ВАТ «Ватра», ВАТ «Тернопільський м’ясокомбінат «Доброслав», Україно-Бельгійське СП «Ватра-Шредер» та ін.), брати участь у студентських програмах обміну з європейськими університетами: Aarhus School of Business (Данія), Inholland University (Королівство Нідерланди), Leeds Business School, Leeds Metropolitan University (Великобританія), J?nk?ping International Business School, J?nk?ping University, (Швеція), University of Applied Sciences (FH) bfi Vienna(Австрія), Institute Superior de Commerce International de Dunkerque (Франція).
    Вже починаючи з другого курсу студенти мають унікальну можливість закріпити теоретичні знання реальною практикою в туристично-рекреаційних комплексах та готелях високого класу України, Греції, Болгарії та Туреччини.
     Наші студенти проходять практику в готельно-туристичних та ресторанних закладах України, зокрема на гірськолижному та СПА-курорті Буковель,  в дитячих таборах Закарпаття, готелях та базах відпочинку Тернопільської області  в якості адміністраторів, обслуговуючого персоналу, працівників відділу продаж та бронювання, аніматорів та інструкторів. На разі, налагоджується співпраця з Міжнародним дитячим центром «Артек-Карпати».
    Робоча практика в Греції, Болгарії та Туреччині проходить у відповідності до угод про співробітництво між ТНЕУ та провідними туроператорами. Бази практики це готелі рівня 4-5 зірок. Студенти відбираються для проходження практики за результатами співбесіди з англійської мови  та академічною успішністю. Практика проходить у весняно-літній період травень-жовтень і триває від 3 до 6 місяців. Студентам пропонуються посади в різноманітних підрозділах готелю: реєстрація та відділ обслуговування, відділ продажу, Spа – салони краси, анімація, сервіс (офіціанти, бармени, хостес). Студенти працюють5 днів на тиждень по 8 годин і мають можливість у свій вільний час відвідати екскурсії до найближчих курортних місць та історичних центрів. В кінці практики студенти отримують сертифікат  на фірмовому бланку готелю або компанії, де вони працювали, про місце, терміни стажування, посаду і виконування обов’язки.  Така практика без сумніву є  гарним початком кар’єри в готельному бізнесі.   
    Випускники кафедри займають керівні посади комерційних підприємств і організацій, державних установ тощо.
 
   Кращі випускники кафедри:
Аляб’єв Олександр В’ячеславович – начальник відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк»
Данилків Вадим Дмитрович – начальник фінансового відділу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго»;
Жук Роман Євстахієвич – фінансовий директор холдингу «Промтех» (м.Жидачів);
Морочинець Олег Митрофанович – директор ЗАТ «Неотек»;
Орсаг Юрій Юрійович – директор Ужгородської філії АКБ «Східно-Європейський Банк»;
Савчук Євген Федорович – начальник Управління Львівської філії АКБ Райфайзенбанк Україна;
Семчишин Микола Володимирович  - директор Тернопільської філії ВАТ «Банк Універсальний».
Турський Ігор Володимирович  - секретар Тернопільської міської ради

     Основними науковими та навчально-методичними працями колективу кафедри є:
Економічна енциклопедія (у трьох томах). – К.: Видавничий центр "Академія”, 2001-2002. Колектив авторів.
Брич В.Я. Регулювання ринку праці: регіональні аспекти К.: НЦЗРП, 1997.
Брич В.Я. , Саєнко М.Г. Трудовий потенціал АПК. Тернопіль: Підручники і посібники , 2001.-288 с.
Брич В.Я. Шевченко І.Б. Регіональний ринок праці Тернопіль: Підручники і посібники , 2003.-214 с.
Брич В.Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення . Тернопіль : Економічна думка , 2003-375 с.
Брич В.Я. Економічна і соціальна географія світу Навчальний посібник /за ред. Качана Є.П. Тернопіль:Астон,1999.
Тибінь А.М. Формування інноваційної стратегії в секторі малого підприємництва. – Вип.: Проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні. – Харків, ІНЖЕК, 2005. – С.125-128. 
Корпоративне управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти Монографія. – Тернопіль, „Економічна думка”. – 2007. – 360с.
Тибінь А.М. Трілленберг Г.І. Методика викладання у вищій школі Методика викладання у вищій школі: Навчально-методичний комплекс. – Тернопіль: Економічна  думка, 2006. – 72 с.
Трілленберг Г.І. Сфера охорони здоров’я: соціально-економічні та регіональні аспекти. Національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України.Київ, 2005. – 366с.
Сухарський В.С. Охота В.І. Менеджмент ЗЕД: теорія, методологія, практика. Посібник. Тернопіль. „АСТОН”. – 2005. – 464 с.
В.С. Мазур,В.Є. Куриляк «Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти». Монографія.- К.: Кондор, 2010.   
Керівник колективу авторів д.е.н., проф. Брич В.Я. Менеджмент персоналу// навч.посібник  Видавництво «Знання», 2010 - c.569. 
 Брич В.Я., Корман М.М. Психологія управління // навч.посібник. Видавництво «Знання», 2010. – с. 495.     
Мазур В.С. "Кадрова стратегія організації (на прикладі ТНК)" - 2010. 
     Завершено роботу над науково-дослідними темами: „Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств”; „Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації світової економіки”; "Дослідження і розробка моделі управління бізнес-процесом в Україні”.
                                                                                                               Контакти:
                                                                                                         E-mail: kaf_mbt@tneu.edu.ua

Брич Василь Ярославович

Брич Василь Ярославович
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Кабінет: 1218
Скринька: v.brych@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
 

Трілленберг Галина Іванівна

Трілленберг Галина Іванівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: g.trillenberg@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1.    Entwicklung von die Umwelt schonenden und die Gesundheit f?rderndem Tourismus. Стаття Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V. - Berlin, Januar/Februar 2011. – C. 72-80
2.    Aspekte der gualitativen Produktentwicklung und Leistungsrealisierung im Bereich des Incoming –Tourismus. Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V. - Berlin, Juli/August2011. – C. 139-147
3.    Потенційні можливості конкурентоспрожності України на світовому туристистичному ринку.// Вісник ТНЕУ- здано в друк 2011р
4.    Сільський туризм важливий важіль економічного підйому депресивних територій. // Економічний аналіз.Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики.Тернопіль.Випуск 9.Здано в друк.2011
5.    Напрямки оптимізації участі України на світовому ринку туристичних послуг.// Наукові записки.м.Київ.Здано в друк.2011. Інститут проблем природокористування та екології НАН України
 

Кондрацька Лілія Петрівна

Кондрацька Лілія Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: l.kondracka@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
Публікації:
1.    Сучасний стан та проблеми ринку робочої сили. //„Економіка: проблеми теорії та практики”. Збірник наукових праць. Випуск 256. Т. 5. Дніпропетровськ, 2010. (співавторство: студентка 4-го курсу факультету міжнародного бізнесу та менеджменту ТНЕУ Іра Кісь).
2.    Підвищення ефективності управління персоналом промислових підприємств.// „Економіка: проблеми теорії та практики”. Збірник наукових праць. Випуск 256. Т. 5. Дніпропетровськ, 2010. (співавторство: зав. методичним кабінетом Лілія Башкова).
3.    Організаційно-економічний механізм використання курортно-рекреаційних зон Тернопільської області.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2010.
4.    Концептуальні засади становлення новітньої парадигми в’їздного туризму в Україні.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2010. –  (співавторство: зав. методичним кабінетом Лілія Башкова, викладач кафедри менеджменту Надія Папуша).
5.    Традиційні та нові сфери використання лізингу //. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1, 2011

Мазур Володимир Степанович

Мазур Володимир Степанович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька:v.mazur@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 , 0987106165; Внутрішній: 11-113 
Адреса: вул. Львівська 11

 
Публікації:
1.Мазур В.С. Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти:монографія / В.С. Мазур, В.Є. Куриляк // Економічна думка. ТНЕУ, Тернопіль, 2011.- 303с.
2. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник / за заг.ред.д.е.н., проф. В.Я.Брича: Тернопіль, ТНЕУ,1012. - 387-409с.
3. Мазур В.С. Управління якістю туристичних послуг в сучасних умовах господарювання /В.С. Мазур, В.Я. Брич// Збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України», №35., Київ,  2014. – С. 161-170.
4 Мазур В.С. Трансформаційні аспекти менеджменту в сучасному управлінні /В.С. Мазур// Збірник матеріалів ІХ науково-практичної конференції студентів та професорсько-викладацького складу «Тенденції та перспективи антикризового розвитку України: соціально-економічна, гуманітарна, екологічна та правова сфери». Випуск 9, м. Нововолинськ. 14-15 квітня 2014р. – С. 102-109.
5. Мазур В.С. Управління змінами - складова стратегії розвитку підприємства /В.С. Мазур// Збірник матеріалів Х науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку України:економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти» м.Нововолинськ. 16-17 квітня 2015р. – С. 117-132.
6. Мазур В.С. Hospitality industry is the effective instrument of travel business development /В.С. Мазур// Журнал європейської економіки. ТНЕУ, Том 14( №3), Тернопіль, вересень 2015. – С. 273-286.
7. Mazur V.S. Improving Competitiveness of Hotel and Restaurant Complex on the Base of Hospitality Industry / V.S. Mazur // Mechanisms and modelc of entities tourist business: colective monograph/ edited by A.Berezin, M.Bezpertochnyi / ISMAUniversity. -Riga: "Landmark” SIA, 2016. –166-177р.
8.Мазур В.С. Трансформаційні шляхи подолання фінансової кризи підприємств ТНК /В.С. Мазур//Перший незалежний науковий вісник №9 - 10,  2016. – С. 128-134. [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://firjournal.com.ua/
9. Мазур В.С. Досвід управління ТНК на засадах крос-менеджменту/В.С. Мазур// ХXІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»,  Переяслав-Хмельницький, 29 по 30 квітня 2016 р. – С. 55-58. [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://conferences.neasmo.org.ua/
10.Мазур В.С. Індикатори професійності персоналу в управлінні ТНК /В.С. Мазур// Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe #8, 2016, Польща-Варшава.-Р.107-111. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://eesa-journal.com
11. Мазур В.С. Шляхи адаптації сучасних підприємств до роботи на міжнародних ринках /В.С. Мазур// Збірник матеріалів ХІ Загальноінститутської науково-практичної конференції НННІЕМ ТНЕУ «Розвиток україни в умовах глобалізації: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти», м.Нововолинськ, 14-15 травня 2016.- С.40-55.
12.Mazur V.S. Strategic planning – instrument of effective management under current economic conditions /V.S. Mazur// European journal of economics and management. Volume 2, Issue 3, 2016. - P. 51-58
13. Mazur V.S. Grading method – motivational management instrument in modern economic conditions / V.S. Mazur // Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: "Landmark” SIA, 2016. – 133-144 p.
14. Мазур В.С. Розвток підприємства – ефективний інструмент сучасного управління /В.С. Мазур// Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ХV международной научно-практической конференции 2 часть : «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень).-К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», декабрь 2016.- С. 88-98.

Камінський Богдан Адамович

Камінський Богдан Адамович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: b.kaminskiy@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
Публікації:
1.    Розподіл навчального навантаження – важливий аспект управління кафедрою ВНЗ//Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 5-1. 2010. - С.362-366.
2.    Ризик-менеджмент у туризмі за допомогою страхування./Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення” Тернопіль: ТНЕУ ”Економічна думка”, 15-16 квітня 2010. –С.363-366.
3.    Проблеми організації ринку туристичних послуг Тернопільської області// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль: СМП  "Тайп” №2(випуск 28) – 2010. – С.148-151.
4.    Менеджмент персоналу Конспект лекцій та контрольні завдання. - Тернопіль: ТНЕУ -2010 – 80с.
5.    Управління персоналом  Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011 – 60с./ М.Б.Нагара

Охота Віталій Іванович

Охота Віталій Іванович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних  наук
Вчене звання:доцент
Кабінет: 1218
Скринька: v.okhota@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Лібералізм та протекціонізм в умовах необхідності забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки //Науковий вісник Полтавського національного технічного університету. Випуск 4( 27 ) 2010
2. Моделі  нарощення міжнародної конкурентоспроможності  країн//Науково-теоретичний журнал « Наука й економіка » Хмельницького економічного університету Випуск 1 (21) 2011-С 156-163
3. Інноваційні чинники забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країн/Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених « Економічний і соціальний розвиток України в ХХ1 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» Частина 1 Тернопіль 2011-С 82-84
4. Оцінка  інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності//Науковий журнал « Економічний часопис-ХХI » Випуск 1-2. – Київ. -  2011-С 44-47
5. Міжнародні конкурентні відносини країн в умовах глобального економічного розвитку//Збірник наукових праць «Проблеми підвищення ефективності інфраструктури » . – Київ. - 2011-С 150-161
6. Організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції в умовах глобалізації світо господарського розвитку. Збірник наукових праць «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестицый: региональный аспект» Том 2. Донецьк, 2012. – С. 242-247
7. Формування конкурентних переваг ТНК в умовах глобалізації. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка »Том 11-N 37- 2012 рік, Тернопіль 2012-С. 82-88

Даниленко-Кульчицька Вікторія Анатоліївна

Даниленко-Кульчицька Вікторія Анатоліївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: v.danylenko@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 

Публікації:
1.    Формування системи управління рекламною діяльністю друкованих засобів масової інформації//Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск 17. Том 3. –  Кам’янець-Подільський, 2009. – с.262-265
2.    Методичні підходи до оцінювання ефективності рекламної діяльності редакцій друкованих засобів масової інформації / В. А. Даниленко-Кульчицька // Економічні науки. – Вип. 7 (26). Частина 1. – (Серія  : Економіка та менеджмент). – Луцьк, 2010 – с. 300 – 311.
3.    Особливості рекламування продукту туристичних підприємсв / В. А. Даниленко-Кульчицька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія, № 2, Тернопіль, 2010р.-с. 160-165
4.    Особливості рекламування у вітчизняному туризмі / В. А. Даниленко-Кульчицька // Матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» (м. Кривий Ріг, 20 травня 2011 р.) – Вип. 5. – М. Кривий Ріг : Видавництво «Діоніс», 2011. – С. 125–127.
5.    Взаємозалежність рекламної діяльності друкованих засобів масової інформації та процесів конвергенції медійного ринку України/Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka konference "Nastoleni moderni vedy - 2011”.- Dil 2. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House "Education and Science” s/r/o/ -112 stran

Вовк Світлана Володимирівна

Вовк Світлана Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:доцент
Кабінет: 1218
Скринька: vsv@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113 
Адреса: вул. Львівська 11
 

 
Публікації:
1.Dynamische Prozesse in der europischen Wirtschaftslandschaft//Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V.-Berlin, 2010. – S. 101 – 106.
2.  Інтернаціоналізація діяльності компанії/«Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці», Нац. авіац. ун-т (Київ, 4 листопада 2010) – Київ: НАУ. – 2010.
3. Логістичне забезпечення стратегій інтеграції//Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2(5). – С. 28–33.
4. Мотиви і методи інтернаціоналізації діяльності міжнародних компаній: сучасні тенденції//Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 35. –К.: НАУ, 2010. – С. 29-36
5. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та їх регулювання: сучасні тенденції//Вісник ТНЕУ. - № 5. – 2010. С. 162–168

Гугул Оксана Ярославівна

Гугул Оксана Ярославівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: o.gugul@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Формування ефективної системи безперервного навчання персоналу. // Наука молода. Тернопіль:ТНЕУ, 2008р.
2.  Управління професійною підготовкою персоналу організації//Науковий журнал «Економіка розвитку».- Донецьк:ДНЕУ, 2009 - С.144-148 
3. Теоретичні аспекти розвитку персоналу//Науковий журнал  Хмельницького Національного Економічного Університету, Хмельницьк — вересень 2009 року -с.13-18 
4. Удосконалення управління розвитку персоналу, як умова забезпечення ефективної діяльності підприємств // Теорія і практика сучасного менеджменту:Проблеми та шляхи вирішення — Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції(Теорія і практика сучасного менеджменту: Проблеми та шляхи вирішення,8-9 жовтня 2009р. - Тернопіль:ТНЕУ, Економічна думка, 2009. - 454 с. 
5. Консалтинг в системі управління розвитком персоналу // Науковий журнал ринкової економіки -2010р. – Київ:КНУ (Журнал ринкової економіки №6 2010р – 347

Нагара Марина Борисівна

Нагара Марина Борисівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: m.nahara@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113 
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1. Інтеграційна роль коучингу у  розвитку компетенцій персоналу//Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці». – К.: НАУ, 2010. –С. 86-88.
2. Модель оцінки ефективності коучингу для підприємства та вибору форми його проведення//Вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. - № 1. – С. 28-36.
3. Розвиток компетенцій персоналу як стратегічний пріоритет використання коучингу/Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 25-26 лютого 2011 року). Частина 1. / відп. за випуск Монастирський Г. Л. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2011. – С. 241-242
4. Розвиток емоційного інтелекту в процесі коучингу/Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання теорії та практики менеджменту" 16-18 березня 2011 року. – Луганськ : ТОВ "Віртуальна реальність", 2011. – С. 282 – 284.
5. Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 19. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – № 19. – С. 144-150

Оливко Оксана Андріївна

Оливко Оксана Андріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 1218
Скринька: o.olyo@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації:
1.    Концептуальні засади регулювання міжнародних міграційних процесів/Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика». – Харків. Вид. ХНЕУ, 2010. – с. 81-84.
2.    Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці//Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 5-1.-Тернопіль, 2010.- с. 476-479.
3.    Динаміка рівня безробіття в  о кризовий період в країнах ЄС//Економічний часопис – ХХІ. №  1-2. Київ, 2011. – с.34-36.
4.    Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період//Збірник наукових праць КНТУ. Економічні науки. Випуск 19. -  Кіровоград, 2011. – с. 132-136.
5.    Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні//Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. – Хмельницький, 2011. – с.225-229.

Гарбера Ольга Євгенівна

Гарбера Ольга Євгенівна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Скринька: o.harbera@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
Публікації: 
1. Гарбера О.Є. Організація анімаційної діяльності в структурі комплексного туристичного обслуговування / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення. – кол.мон.–Харків, 2014
2. Гарбера О.Є. Турпродукт як предмет діяльності туроператора / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: економічні науки, Черкаси, 2014
3. Гарбера О.Є. Концепция территориального бренда в стратегическом развитии современного города/ Ольга Євгенівна Гарбера // Journal of Economy and entrepreneurship. – Москва, 2013. – №8(37). – С. 156-160
4. Гарбера О.Є. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / Ольга Євгенівна Гарбера // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». –  Тернопіль, 2012. – №  18. – С. 123-129.
5. Гарбера О.Є. Конкурентоспроможність України на світовому туристичному ринку та шляхи її підвищення / Ольга Євгенівна Гарбера // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. –  Донецк: ДонНУ, 2012. – Т.2. – С. 83-87
6. Гарбера О.Є. Дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародного туризму в Україні / Ольга Євгенівна Гарбера // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – №2 (4). – С.111–115.
7. Гарбера О.Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії / Ольга Євгенівна Гарбера // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 11-12. – С.37-41.
8. Гарбера О.Є. Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг / Ольга Євгенівна Гарбера // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 86–89.

Ткач Уляна Володимирівна

Ткач Уляна Володимирівна
 
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 
Публікації:
1.   Білинська У. В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості / Уляна Володимирівна Білинська. // Економіка і держава. – 2014. – №2. – С. 95–100. – 0,77 друк. арк.
2.   Ткач У. В. Прогнозування тенденцій розвитку хлібопекарських підприємств з урахуванням інноваційного ризику / Уляна Володимирівна Ткач. // Економіка, фінанси і право. – 2014. – №6. – С. 10–16. – 0,47 друк. арк.
3. Ткач У.В. Удосконалення економічної діагностики схильності до інноваційного ризику на підприємствах хлібопекарської галузі / Уляна Володимирівна Ткач. // Науковий вісник ХДУ.– 2014. – №6. – С. 172-176. – 0,58 друк. арк.
4. Ткач У. В. Формування стратегічних орієнтирів розвитку хлібопекарських підприємств в умовах їх схильності до інноваційного ризику / Уляна Володимирівна Ткач. // «Вісник Одеського національного університету. Економіка».. – 2014. – С. с.120–132. – 0,52 друк. арк.
5.  Bilynska U. The HACCP system as one of the methods of risks minimization for enterprises of food industry / Ulyana Bilynska. // "Nauka I studia". – 2013. – №8(76). – С. 29–36. –  0,44 друк. арк.
6.  Tkach U. Types and characteristics of project managementin tourism / Ulyana Tkach, Oksana Gugul. // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: "Landmark” SIA, 2016. – 78-89. – 0,51 друк. арк.
7.  Ткач У. В. Проблеми та перспективи розвитку сучасного готельного бізнесу на Тернопільщині / Уляна Володимирівна Ткач,  Оксана Ярославівна Гугул// Бізнес Інформ (ХНЕУ), 2016. – №5- С. 134 – 139. – 0,65 друк. арк. 
 

Продан Ірина Олегівна

Продан Ірина Олегівна
 
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1218
Телефон: 47-50-75 ; Внутрішній телефон: 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
 
 
 Публікації:
1. Prodan I. Trends of Human Resource Management in a Rapidly Developing Economy // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis.-Berlin.-2013.-P.79-93
2. Prodan I. Human Resource Development in Terms of the Quality of Working Life // Young Scientist / The 7th International Conference of Ypung Scientists of the Euroregion's Neisse High School.-Jelenia Gora.-2013.-52-59 
3.Продан І. Удосконалення системи оцінювання працівників на підприємстві // Збірник тез доповідей за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації" (м. Тернопіль, 26-27 березня 2015 р.). - Вектор. - 238 с.- С.176-178
4.Продан І. Управління професійним розвитком працівників туроператорського підприємства // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р. –Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015.-448 с.206-208
5.Продан І. Новітні тренди у вітчизняному ресторанному господарстві // Збірник тез доповідей за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації" (м. Хмельницьк, 8–9 жовтня 2015 р.). - ХУУП. - 212 с. - С.111-113
6.Продан І., Баран О. Секретний сервіс як запорука конкурентоспроможності ресторанного підприємства / І. О. Продан, О. П. Баран // Наука молода. – 2015. – Випуск 23. – С. 27-32
7.Продан И., Баран О. Разработка системы клиентоориентированного сервиса в заведении ресторанного хозяйства  / И. О. Продан, О. П. Баран // Вестник Карагандинского государственного индустриального университета: экономика,  философия, педагогика, юриспруденция. 2016. – № 3 (42). – С. 37-40.
8.Продан І. Ефективність системи управління персоналом / І. О. Продан // «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» : зб. тез доп. за матеріалами Тринадцятої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (м. Тернопіль, 24–25 лют. 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 87-89.
9.Продан І, Різник Ю. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкурентоспроможності підприємства // І. О. Продан, Ю. І. Різник / Бізнес Інформ. – 2017.-№1.-с.358.-с.308-313
10.Туроперейтинг: навч. посіб. (у співавторстві, Тема 9 "Управління персоналом на підприємстві туроператора") / за заг. ред. д. е. н., проф. В. Я. Брича. – Київ : Кондор-В-во, 2014р. – 276 с. – С. 154-169.