Завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Фурман Анатолій Васильович

Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0003-1550-6955
RESEARCHER ID: G-4932-2017

Контакти:

Електронна пошта:a.furman@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-2-35, 10-179
Кабінет: 507; 2 (5 гуртожиток, вул. Львівська, 9)

Коло наукових інтересів: соціологія і психологія суспільства, методологія професійної миследіяльності і культуротворення, наукове проектування соціосистем, сучасні засоби експериментування та інноваційного навчання

 

Біографічна довідка:

Анатолій Васильович Фурман, відомий науковець, психолог, методолог, журналіст, громадський діяч.Народився 6 лютого1957 року на Черкащині. Доктор психологічних наук (1994), кандидат педагогічних наук (1984), професор (1998), академік АН вищої школи України (2002), візитний професор Саскачеванського університету (Канада, 1997), член Національної спілки журналістів України (2001), головний редактор журналу "Психологія і суспільство” (з 2000), член ДАК України з гуманітарних та соціальних наук (з 2010 р.), голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України (з 2011 р.), голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (з 2014 р.).

Провідні теми наукової творчості: психологічна теорія навчальних проблемних ситуацій, експериментальна модель шкільної соціально-психологічної служби, психодіагностика інтелекту та особистості, теорія освітньої діяльності, вітакультурна методологія, інноваційна оргтехнологія модульно-розвивальної освіти, фундаментальний соціально-психологічний експеримент, психокультура української ментальності, система професійного методологування, онтологія гри, циклічно-вчинковий підхід.

Професором Фурманом А.В. уперше обґрунтована освітня діяльність як складна теоретична система, що пояснює дію основних механізмів культурної з’яви людини як суб’єкта, особис-тості, індивідуальності та універсума під час проживання кожним учасником інноваційного навчання повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу – занурення і вивільнення, а також розкриває принципи і закономірності групового та індивідуального творення соціально-культурно-психологічного змісту кращого етнонаціонального досвіду (корисні предмети і наукові знання, добрі взаємостосунки і норми-правила, духовні продукти та особистісні вартості тощо). Водночас ця діяльність є предметом не лише теоретичного осмислення, а й наукового проектування, соціально-психологічного генезису на рівні життєдіяльності школи як соціокультурної організації та інституту духовного виробництва суспільства.

Найважливіші монографії:

Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, заперечення. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 340 с.

Психодіагностика особистісної адаптованості. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 198 с.

Теорія і практика розвивального підручника. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 288 с.

Психологія Я-концепції. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 360 с. (у співав. з О.Є. Гуменюк).

Основи гендерної рівності. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 168 с. (у співавт. з Надвиничною Т.Л.) .

Теорія і практика навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект. – Тернопіль: Астон, 2007. – 164 с.

Ідея професійного методологування. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 205 с.

Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 312 с. (у співавт. з А. Гірняком).

Психокультура української ментальності: 2-е наук. вид. – Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. – 168 с.

Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для ВНЗ. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 210 с. (у співав. з А. Гірняком, Г.Гірняк).

Сутність гри як учинення. – Тернопіль: економічна думка, 2014. – 110 с. (у співав. із С. Шандруком).

 

Останні публікації:
1.Система сучасних методологій: [хрестоматія в 4 –х т.] / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. –
Т.1. – 314 с.;
Т.2. – 344 с.;
Т.3. – 400 с.;
Т.4. – 324 с.
2. Світ методології // Психологія і суспільство. – 2015. – №2. – С. 47-60.
3. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу // Психологія і суспільство. – 2015. – №3. – С. 31-61 (у співавт. з О.Я. Шаюк).
4. Організаційно-діяльнісна гра у вищій школі : [монографія] . – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 272 с. (у співавт. з С.К. Шандруком).
5. Сутність гри як учинення: [монографія]– Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 120 с. (у співавт. з С.К. Шандруком).
6. Образ долі у поетичному світі Тараса Шевченка // Психологія і суспільство. – 2014. – №1. – С. 16-25 (у співавт. з О.Є. Фурман).
7. Засадничі умови виникнення наукових шкіл // Психологія і суспільство. – 2014. – №1. – С. 49-58.
8. Категорійний профіль наукової школи // Психологія і суспільство. – 2014. – №2. – С. 23-39.
9. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування // Психологія і суспільство. – 2014. – №3. – С. 11-29.
10. Методологія парадигмальних досліджень: [монографія]. – Київ: Інститут соціальної і політичної психології НАПН України; Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 100 с.

 

Кафедра психології та соціальної роботи

 

Кафедра психології та соціальної роботи здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Психологія», докторів філософії із соціального забезпечення і психології та докторів наук у галузі 053 «Психологія».

Історія кафедри

Кафедра психології та соціальної роботи була створена як випускова у лютому 1990 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка та соціологія праці». Впродовж 1992–98 років нею здійснено сім випусків фахівців цієї спеціальності, а з 1999 року кафедра готує бакалаврів і спеціалістів із соціальної роботи. Першим завідувачем кафедри був професор Анатолій Гаврилович Горілий.

У 2003 році кафедра економіки і соціології праці перейменована на кафедру соціальної роботи, яку очолив Анатолій Васильович Фурман – доктор психологічних наук, професор, академік Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, багаторічний член ДАК України з гуманітарних та соціальних дисциплін, член редакційної колегії журналів «Рідна школа», «Освіта і управління», «Психологічний журнал», «Соціальні технології», головний редактор журналу «Психологія і суспільство» і редактор-консультант методологічного альманаху «Вітакультурний млин», голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України, відомий науковець і методолог, генерал-полковник українського та зарубіжного козацтва, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», автор 440 наукових праць.

З 1 вересня 2014 року кафедра перейменована у кафедру психології та соціальної роботи.

Сьогодення кафедри

Нині на кафедрі психології та соціальної роботи навчальний процес забезпечують 28 осіб, з них 4 професори (3 доктори психологічних наук, 1 доктор педагогічних наук), 19 кандидатів наук (8 – психологічних, 2 – філософських, 6 – педагогічних, 1 – філологічних, 1 – економічних, 1 – історичних), два старших викладача, один викладач і два старших лаборанти. Викладачі кафедри постійно освоюють нові технології, методи і засоби навчання, що дає змогу максимально активізувати процес творчого осмислення студентами освітнього змісту.

Життєдіяльність колективу кафедри щонайперше характеризує те, що, крім належного здійснення освітньої, навчально-методичної, організаційної і суто громадської роботи, перевага надається науково-дослідницькій діяльності, що тотально пронизує професійне повсякдення кожного професора, доцента, докторанта, магістранта, студента і центрується довкола міждисциплінарної проблематики і третьої дослідницької програми наукової школи проф. Фурмана А.В. Це різнобічно підтверджують, з одного боку, ґрунтовні надбання у царині теорії, методології та емпірики розвитку сучасної гуманітаристики, здобуті у стінах НДІ методології та освітології (директор Фурман О.Є.), з іншого – регулярний вихід у світ упродовж 18-ти років українського теоретико-методологічного соціогуманітарного журналу «Психологія і суспільство», який за рейтингом періодичних наукових видань України, що мають бібліометричні профілі, посідає 19 місце серед 503 таких видань.

Усі викладачі кафедри є членами ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», Соціологічної асоціації України (САУ). Крім того, завідувач кафедри проф. Фурман А.В. та його заступник доцент Гірняк А.Н. щотижнево беруть участь у ролі експертів у численних телепрограмах і радіопередачах на різноманітні актуальні теми соціально-політичного та соціально-економічного спрямування на обласному державному телебаченні (ТТБ).

Відомими випускниками кафедри є мер міста Яремче і колишній голова Івано-Франківської ОДА Палійчук Микола та учасник АТО Віктор Семчук, який героїчно загинув на Сході України і посмертно нагороджений орденом«За мужність», багаторічний директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Боярський Вадим Андрійович, депутат міської ради Тернополя, голова земельної комісії Шкула Андрій Петрович та інші.

Випускники кафедри психології та соціальної роботи за спеціальністю «Соціальна робота» професійно самореалізуються у численних організаціях та установах різних форм власності, а саме:

·Департамент соціального захисту населення ОДА;

·Управління соціальної політики міської ради;

·центри зайнятості населення та кадрові агенції;

·органивиконавчої влади у справах сімʼї та молоді;

·управління Пенсійного фонду України (обласні, міські, районні);

·територіальні центри обслуговування пенсіо­нерів і самотніх непрацездатних громадян;

·будинки-інтернати для неповнолітніх та перестарілих громадян позбавлених піклування;

·заклади системи освіти (соціальний педагог);

·сектор ювенальної превенції Головного управління Національної поліції;

·пенітенціарні (виправні) установи;

·заклади охорони здоровʼя, підрозділи Фонду соціального захисту інвалідів;

·реабілітаційні центри та інші установи підпорядковані Міністерству соціальної політики України.

Усім соціальним працівникам присвоюється ранг державного службовця.

Випускники кафедри за напрямом підготовки «Психологія», одержуватимуть диплом психолога з правом викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах. Однак сфери застосування психологічних знань розмаїті. Це – реклама, бізнес, політика, маркетинг, менедж­­мент, засоби масової інформації, мистецтво, спорт, силові структури, заклади освіти, спеціалізовані клініки, викладацька робота тощо. Основні види діяльності психолога на практиці — психологічне оцінювання, психологічне консультування, психологічна освіта, корекційна і розвивальна робота, психотерапія.

Після закінчення навчання випускники-психологи зможуть займати посади у:

• відділах по роботі з персоналом підприємств та організацій (коуч-наставник, психолог-рекрутер);

• службах зайнятості;

• центрах профорієнтації;

• сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та publicrelations (PR-менеджер);

• державних і приватних вищих навчальних закладах, медичних установах;

• соціальних організаціях (спеціаліст по роботі з клієнтами);

• на лінії телефону довіри (оператор Call-центру);

• Міністерстві з надзвичайних ситуацій;

• органах державної влади та управління;

• закладах, де займаються приватною консультативною та психотерапевтичною практикою;

• освітніх закладах.

Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціальної роботи мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і психосоціальною практикою, що зумовлене тісною співпрацею кафедри із НДІ методології та освітології, лабораторією психологічної служби університету. Лабораторія психологічної служби є базою для проведення експериментальних досліджень при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт, для підготовки та реалізації соціальних проектів.м. Тернопіль
вул. Микулинецька, 46а, каб. 507, 509, 512
h.moskal@tneu.edu.ua
(0352) 252945

Сайт кафедри: http://psr.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Вихрущ Анатолій Володимирович

Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:

Телефон: 23-54-11
Кабінет: 208
Електронна пошта: a.vykhrushch@tneu.edu.uaШандрук Сергій Костянтинович

 Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

 

ORCID ID: 0000-0002-1544-622X

RESEARCHER ID: I-8105-2017

Контакти:

Е-mail: s.shandruk@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25-29-45

Кабінет: 513


Фурман Оксана Євстахіївна

Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-7082-9717
RESEARCHER ID: G-4942-2017

Контакти:  
Е-mail: o.furman@tneu.edu.ua
Телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 

Гірняк Андрій Несторович

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
  
ORCID ID: 0000-0003-3854-4866
RESEARCHER ID: I-8130-2017

Контакти:  
Е-mail: a.hirniak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
  


Надвинична Тетяна Лонгінівна

 Посада:доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь:
кандидат психологічних наук
Вчене звання:
доцент

ORCID ID: 0000-0001-7286-2150
RESEARCHER ID: G-5307-2017

Контакти:
Е-mail: t.nadvynychna@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 
 


Коваль Оксана Євгеніївна

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4224-601X
RESEARCHER ID: I-8087-2017

Контакти:
Е-mail:oksanakov@gmail.com
Кабінет: 207
Телефон:

Бригадир Марія Богданівна

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1101-7479
RESEARCHER ID: G-7360-2017

Контакти:
Е-mail:m.bryhadyr@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Ребуха Лілія Зіновіївна

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0054-0651
RESEARCHER ID: G-8458-2017

Контакти:
Е-mail: l.rebukha@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Рибін Віктор Петрович

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-4975-1799
RESEARCHER ID: I-8097-2017

Контакти:
Е-mail: v.rybin@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Ревасевич Ірина Степанівна

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0252-4858
RESEARCHER ID: I-7323-2017

Контакти:
Е-mail: revasevych@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Гірняк Галина Степанівна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Миколюк Світлана Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-8447-6409
RESEARCHER ID: T-3001-2017

Контакти:
Е-mail: mukolyk_s@ukr.net
Кабінет:  509
Телефон:

Шафранський Володимир Васильович

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: V_Shafran@ukr.net
Кабінет:  509
Телефон:

Мудрак Марія Афанасіївна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3610-2490
RESEARCHER ID: J-2960-2017

Контакти:
Е-mail: m.mudrak@tneu.edu.ua
Кабінет:  509
Телефон:

Левандовська Ірина Зіновіївна

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0895-5501
RESEARCHER ID: O-1007-2017


Контакти:
Е-mail: levandovska@tneu.edu.ua
Кабінет:  509
Телефон:Крупник Зоряна Ігорівна

 Посада: старший викладач кафедри психології та соціальної роботи.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-5915-9345
RESEARCHER ID: G-5277-2017

Контакти:
Е-mail: zoryanakrupnyk@ukr.net
Кабінет:  509
Телефон:

Ященко Елеонора Михайлівна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти: 
Електронна пошта: e.yaschenko@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-54-11
Кабінет: 206

Бугерко Ярослава Миколаївна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9138-5350
RESEARCHER ID: G-6144-2017

Контакти:
Е-mail: metodology@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Морщакова Олена Степанівна

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-1584-3479
RESEARCHER ID: I-7339-2017

Контакти:
Е-mail: o.morshchakova@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 


Шаюк Ольга Ярославівна

 Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9015-4219
RESEARCHER ID: I-7363-2017

Контакти:
Е-mail:o.shaiuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Рудакевич Оксана Мирославівна

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-6475-5662
RESEARCHER ID: O-1594-2017

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Біскуп Віталій Степанович

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-4557-4414
RESEARCHER ID: G-5539-2017

Контакти:
Е-mail: v.biskup@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

Васильків Олена В'ячеславівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
E-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Підгурська Марія Василівна

 Посада: старший викладач кафедри психології та соціальної роботи, старший лаборант кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0407-5128
RESEARCHER ID: H-4279-2017

Контакти:
Е-mail: m.pidhurska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 512
 


Москаль Галина Ярополківна

Посада: старший лаборант кафедри психології та соціальної роботи

 
Контакти:
Е-mail: h.moskal@tneu.edu.ua
Телефон: 25-29-45
Кабінет: 512

 

Щербай Мар'яна Василівна

Посада: старший лаборант кафедри психології та соціальної роботи

 
Контакти:
Е-mail: m.shcherbai@tneu.edu.ua
Телефон: 23-54-11; 15-206
Кабінет: 206

 

Верба Сніжана Юріївна

Посада: т.в.о. старшого лаборанта кафедри психології та соціальної роботи

 
Контакти:
Е-mail:
Телефон: 23-54-11; 15-206
Кабінет: 206