Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУ

 Ціхановська Олена Михайлівна

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0002-1276-9891
RESEARCHER ID: H-4302-2017


Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27
Кабінет:  312
E-mail: o.tsikhanovska@tneu.edu.ua


У 1996 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію «Економіст з обліку і аудиту». 30 травня 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення соціально-економічних передумов розвитку сільських територій» за спеціальністю економіка сільського господарства і АПК. 9 листопада 2010 року отримала атестат доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Наукові інтереси: дослідження процесів кластеризації соціально - економічного розвитку територій. Науковий доробок: автор понад 70 наукових праць, з них три навчальні посібники з грифом МОН України.

 

Публікації:

1.      Промисловий маркетинг: Навчальний посібник / Погріщук Б.В., Янчук Т.В. - Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010 – 328 с. (гриф МОН України).

2.      Менеджмент та маркетинг: Навчальний посібник /  Калетнік Г.М, Ціхановська В.М. –  Навчальний посібник. – Вінниця: „Хай-Тек Прес”,2011 – 580 с. (гриф МОН України).

3.      Маркетинг: Навчальний посібник / Погріщук Б.В. Танасійчук О.М. - Навчальний посібник. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2010. – 330 с. (гриф МОН України).

4.      Ціхановська О.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств: колективна монографія / О.М. Ціхановська, В.І. Мельник, І.В. Мартусенко та ін. – Тернопіль: Крок, 2014. – 200 с.

5.      Ціхановська О.М. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції в Україні. / В.М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. – 2015.- № 3.- С. 18-28.

6.      Ціхановська О.М. Сутність та удосконалення стратегічного управління підприємством / Л. Г. Дончак // Економіка. Управління. Інновації. – 2016. – Випуск № 2 (17).

7.      Ціхановська О.М. Дослідження стану функціонування внутрішнього економічного механізму на виробничих підприємствах Вінницької області / О. М. Ціхановська, Л. Г. Дончак // Економіка та суспільство. – 2016. – Випуск № 3. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/

8.      Ціхановська О.М. Ділова активність підприємства та шляхи її зміцнення / О. М. Ціхановська, Л. Г. Дончак  // Економіка і суспільство. – 2017. Випуск № 10. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/44.pdf

9.      Ціхановська О.М. Розвиток малого та середнього бізнесу – запорука стабільності Вінниччини / О. М. Ціхановська, Л. Г. Дончак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск № 17. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/62.pdf

Кафедра економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ

 Напрями роботи кафедри

 Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Економіка», та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання. Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів.  

 Навчально-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх економістів на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід. Основним завданням кафедри економіки підприємств і корпорацій є підготовка інноваційно-активних, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці професійних економістів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності у всіх галузях економіки України.  

 

Історія кафедри

 Кафедра економіки підприємств і корпорацій була створена у 2000 році. Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Економіка» та  освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання.  

 Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота: її співробітники беруть участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, готують до друку наукові монографії та навчально-методичні видання, виступають на конференціях, розробляють спільні проекти з державними установами, міжнародними організаціями, забезпечують керівництво науковою роботою студентів.  

 Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи кафедри є студентська НДР. Основними формами студентської науково-дослідної роботи є підготовка наукових статей, у співавторстві з науковими керівниками, підготовка виступів на конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, у виконанні госпрозрахункових тем.  

Поглиблюючи співпрацю викладачів і студентів прагнемо забезпечити: їх творчу та професійну самореалізацію; досягнення високих результатів студентів у науково-дослідній роботі прикладного та фундаментального характеру; підвищення рівня культурного, національно-патріотичного виховання; формування принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу; задоволення попиту вітчизняного ринку праці у високопрофесійних економістах.  

 Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних викладачів, у тому числі 1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з провідними фахівцями в галузі економіки та менеджменту, які посідають керівні посади в установах, організаціях, підприємствах міста та області. Кафедра забезпечує викладання 40 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену фахову підготовку студентів за обраною спеціальністю.  

 

 

Стратегія розвитку кафедри

 Головними завдання стратегічного розвитку кафедри економіки підприємств і корпорацій є:  

 1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.  

 2. Впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій.  

 3. Використання комп’ютерних технологій  при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.  

 4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.  

 5. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.  

 6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.  

 7. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.   8. Активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади; залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри.  

 

Дисципліни, які закріплено за кафедрою:

Аналіз об’єктів інвестування

Внутрішній економічний механізм підприємства

Економіка галузей

Економіка і організація інноваційної діяльності

Економіка підприємства

Економіка підприємства ІІ

Інтелектуальний бізнес

Капітал підприємства: формування та використання

Конкурентоспроможність підприємства

Корпоративне управління

Маркетинг

Менеджмент

Методологія наукових досліджень

Міжнародна економіка

Організація виробництва

Основи євроінтеграції

Підприємництво

Підприємництво в системі інституціональних змін

Підприємництво і бізнес-культура

Підприємство в системі інституціональних змін

Підприємство на ринку промислових товарів

Планування і контроль на підприємстві

Потенціал і розвиток підприємства

Проектний аналіз

Просторова економіка

Соціальна відповідальність

Соціальний менеджмент

Стандартизація і сертифікація товарів і послуг

Стратегічне і економічне управління підприємством

Стратегічний аналіз галузі

Стратегічний аналіз галузі

Стратегія підприємства

Управління витратами

Управління людським капіталом

Управління персоналом

Управління проектамиПрофесорсько-викладацький колектив

Погріщук Борис Васильович

Посада: професор кафедри, директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-6974-1083
RESEARCHER ID: H-5033-2017

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-100
Кабінет: 308
E-mail: dir[at]vie.vin.ua

Мартусенко Ірина Валеріївна

Посада: доцент, заступник директора Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, секретар Вченої ради ВННІЕ ТНЕУ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0003-3953-9903
RESEARCHER ID: H-1588-2017


Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-118
Кабінет: 314
E-mail: i.martusenko@tneu.edu.ua


Мельник Вікторія Іванівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-8587-1192
RESEARCHER ID: H-7820-2017

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27

Харчук Світлана Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-9443-7630
RESEARCHER ID: H-3695-2017

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27

Дончак Леся Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0003-1764-872X
RESEARCHER ID: H-3624-2017

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27
E-mail: l.donchak @tneu.edu.ua

Мазур Віталій Григорович

Посада: викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь:

ORCID ID: 0000-0002-8133-7355
RESEARCHER ID: H-3580-2017

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: v.g.mazur@tneu.edu.ua
Кабінет: 312

Семчук Інна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-9750-0543
RESEARCHER ID: H-4281-2017

Контакти: Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: i.semchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 312

Погріщук Олег Борисович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0001-6974-1083
RESEARCHER ID: H-5033-2017

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27* 21-112
E-mail: o.pohrischuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 312

Чорна Зоя Федорівна

Посада: старший лаборант кафедри

Контаки:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail:
Кабінет: 312