Кафедра економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ

 

Кафедра економіки підприємств і корпорацій ВННІЕНапрями роботи кафедри
Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Економіка», та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання. Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів.
Навчально-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх економістів на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід. Основним завданням кафедри економіки підприємств і корпорацій є підготовка інноваційно-активних, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці професійних економістів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності у всіх галузях економіки України.
 
Історія кафедри
Кафедра економіки підприємств і корпорацій була створена у 2000 році. Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Економіка» та  освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання.
Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота: її співробітники беруть участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, готують до друку наукові монографії та навчально-методичні видання, виступають на конференціях, розробляють спільні проекти з державними установами, міжнародними організаціями, забезпечують керівництво науковою роботою студентів.
Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи кафедри є студентська НДР. Основними формами студентської науково-дослідної роботи є підготовка наукових статей, у співавторстві з науковими керівниками, підготовка виступів на конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, у виконанні госпрозрахункових тем.
Поглиблюючи співпрацю викладачів і студентів прагнемо забезпечити: творчу та професійну самореалізацію студентів; досягнення високих результатів студентів у науково-дослідній роботі прикладного та фундаментального характеру; підвищення рівня культурного, національно-патріотичного виховання студентів; формування у студентів принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу; задоволення попиту вітчизняного бізнесу у високопрофесійних економістах.
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних викладачів, у тому числі 1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з провідними фахівцями в галузі економіки та менеджменту, які посідають керівні посади в установах, організаціях, підприємствах міста та області. Кафедра забезпечує викладання 40 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену фахову підготовку студентів за обраною спеціальністю.
 
Стратегія розвитку кафедри
Головними завдання стратегічного розвитку кафедри економіки підприємств і корпорацій є:
1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
2. Впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій.
3. Використання комп’ютерних технологій  при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.
4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.
5. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.
6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.
7. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.
8. Активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади; залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри.
 
Дисципліни, які закріплено за кафедрою:
1.     Внутрішній економічний механізм підприємства
2.     Економіка галузей
3.     Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
4.     Економіка і організація інноваційної діяльності
5.     Економіка підприємства
6.     Економіка підприємства ІІ
7.     Економіка праці і СТВ
8.     Економічна діагностика
9.     Економічне управління підприємством
10.   Інтелектуальний бізнес
11.   Капітал підприємства: формування та використання
12.   Конкурентоспроможність підприємства
13.   Корпоративне управління
14.   Маркетинг
15.   Менеджмент
16.   Методологія наукових досліджень
17.   Міжнародна економіка
18.   Організація виробництва
19.   Основи євроінтеграції
20.   Підприємництво і бізнес-культура
21.   Підприємство в системі інституціональних змін
22.   Підприємство на ринку промислових товарів
23.   Планування і контроль на підприємстві
24.   Потенціал і розвиток підприємства
25.   Проектний аналіз
26.   Просторова економіка
27.   Системи бізнес-аналізу
28.   Соціальний менеджмент
29.   Соціальна відповідальність
30.   Стратегічний аналіз галузі
31.   Стратегічне та економічне управління підприємством
32.   Стратегічне управління підприємством
33.   Стратегічний аналіз галузі
34.   Стратегія підприємства
35.   Теорія і практика реструктуризації підприємства
36.   Техніка пошуку роботи
37.   Тренінг курс: Обґрунтування та розроблення проектів розвитку компаній
38.   Управління бенчмаркінгом
39.   Управління витратами
40.   Управління людським капіталом
41.   Управління потенціалом підприємства
42.   Управління проектами
43.   Управління розвитком компаній

Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУ

Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУЦіхановська Олена Михайлівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0432) 55-32-27
Кабінет:  312
E-mail: o.tsikhanovska@tneu.edu.ua
Web: http://vie.vin.ua/ep.html
 
Закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію «Економіст з обліку і аудиту». 30 травня 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення соціально-економічних передумов розвитку сільських територій» у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН. 9 листопада 2010 року отримала атестат доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Наукові інтереси: дослідження процесів кластеризації соціально - економічного розвитку територій. Автор понад 70 наукових праць, з них три навчальні посібники з грифом МОН України.
 
Публікації:
     1.  Промисловий маркетинг: Навчальний посібник / Погріщук Б.В., Янчук Т.В. - Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010 – 328 с. (гриф МОН України).
    2.  Менеджмент та маркетинг: Навчальний посібник /  Калетнік Г.М, Ціхановська В.М. –  Навчальний посібник. – Вінниця: „Хай-Тек Прес”,2011 – 580 с. (гриф МОН України).
    3.  Маркетинг: Навчальний посібник / Погріщук Б.В. Танасійчук О.М. - Навчальний посібник. – Тернопіль: СМП "Тайп”, 2010. – 330 с. (гриф МОН України).
    4. Ціхановська О.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств: колективна монографія / О.М. Ціхановська, В.І. Мельник, І.В. Мартусенко та ін. – Тернопіль: Крок, 2014. – 200 с.
    5.  Ціхановська О.М. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції в Україні. / В.М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. – 2015.- № 3.- С. 18-28. 

Професорсько-викладацький колектив

Мартусенко Ірина Валеріївна

Мартусенко Ірина ВалеріївнаДоцент, кандидат географічних наук
E-mail: i.v.martusenko@gmail.com
Профіль Google Scholar 
Освіта вища педагогічна (ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського), у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ працює з 2005 року; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Спеціаліст з регіональної економіки, екологічної економіки, економічної та соціальної географії, геополітики.
Наукові інтереси: проблеми розвитку просторової економіки, біоекономіки, геополітики, регіональної економіки, медичної географії, економіки АПК.
Науковий доробок: автор і співавтор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручник та навчальний посібник «Регіональна економіка» з грифом МОН України, співавтор монографії «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств».

Мальник Вікторія Іванівна

Мальник Вікторія Іванівна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: д.е.н., доцент
E-mail: melnyk.vc@gmail.com
Профіль Google Scholar
Науковий ступінь: - кандидат економічних наук
Дисципліни: Економіка підприємства, Внутрішній економічний механізм підприємства, Методологія наукових досліджень.
Коло наукових інтересів: інвестиційна та інноваційна діяльність в економіці за умов глобалізації.
 
Закінчила Вінницький державний аграрний університет, магістратуру ВДАУ, аспірантуру ІС УААН.
У 2012 році захистила дисертаційну роботу на тему: „Інноваційний розвиток садівництва України”, отримала диплом доктора економічних наук.
Автор понад 100 науково-методичних праць з них: три навчальних посібники з грифом МОН, п’ять монографій та навчально – методичні розробки.

Харчук Світлана Анатоліївна

Харчук Світлана Анатоліївна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: к.е.н., доцент

 

E-mail: 
Профіль Google Schola

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни: Економіка підприємства, економічна безпека підприємства, конкурентоспроможність фірми, менеджмент
Коло наукових інтересів: зайнятість населення та передумови її розвитку в сучасних умовах.
 
У 2000 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю "Фінанси і кредит” (ТЕ № 13302392). У 2003 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю "Правознавство” (ТЕ № 25280124). У 2005 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю "Фінанси” (ТЕ № 28158255).
З 2007 р. до 2011 року підвищувала свій професійний та науковий рівень в аспірантурі без відриву від виробництва при Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" НААН України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 8 липня 2011 року захистила дисертаційну роботу на тему: "Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій" у Спеціалізованій вченій раді Д 26.350.01 Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України і рішенням Атестаційної колегії від 10.11.2011 року  присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (ДК № 000343).  Присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій  (12 ДЦ № 045394). Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1995 року. З вересня 1995 р. до березня 1996 р. секретар-друкарка; з квітня 1996 до травня 1997 р. інспектор відділу кадрів з виконанням обов’язків секретар-друкарки; з червня 1997 р. по серпень 2002 р. завідуюча канцелярією; з серпня 2002 р. по січень 2003 р. зав. навчально-методичним відділом; з січня 2003 р. по серпень 2010 р. начальник навчального відділу; з вересня 2010 р. по серпень 2012 р. викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій, з вересня 2012 р. по теперішній час доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Наукові інтереси: проблеми економіки праці та соціально-трудові відносини. Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Бойківська Галина Миколаївна

Бойківська Галина МиколаївнаТелефон: 
Посада: к.е.н., доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни: Управління потенціалом підприємства, Теорія і практика реструктуризації підприємств, Інвестиційна діяльність промислових підприємств.
Коло наукових інтересів: проблеми та напрями підвищення ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств.

Закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Менеджмент організації”.
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Ефективність використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК”.
Автор більше 60 наукових та науково-методичних праць. 

Дончак Леся Григорівна

Дончак Леся Григорівна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: к.е.н., ст.викладач
E-mail: lesiadonchak@gmail.com
Профіль Google Scholar
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни: Економіка підприємства, Соціально-економічна безпека підприємства, Менеджмент, Менеджмент персоналу
Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств.
 
У 2007 році закінчила Вінницький національний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій” та здобула кваліфікаційний рівень магістра менеджменту з корпоративного управління. З 2007 по 2010 роки навчалася в аспірантурі Вінницького національного технічного університету з відривом від виробництва. У 2011 році захистила дисертацію на тему "Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств” за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". З 2012 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ.
Наукові інтереси: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств. Автор понад 55 наукових і навчально-методичних праць, серед яких дві монографії. 

Мазур Віталій Григорович

Мазур Віталій Григорович
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада:  викладач 
E-mail: VitaliiMazurGrigorovich@gmail.com
Дисципліни: Управління проектами; Потенціал і розвиток підприємства; Економіка і організація інноваційної діяльності
Коло наукових інтересів: проблеми впровадження інноваційних технологій органами влади на регіональному рівні.
 
Освіта – вища економічна, у 2001 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста (диплом КВ №14574932).
У 2006 році закінчив Тернопільський державний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства (диплом ТЕ № 30527016).
У листопаді 2013 року Мазур В.Г. закінчив аспірантуру Національної академії державного управління при Президентові України без відриву від виробництва, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації: «Впровадження інноваційних технологій в діяльність органів влади на регіональному рівні». Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.держ.упр., проф. В.С. Куйбіда.
Наукові інтереси: проблеми впровадження інноваційних технологій в діяльність органів влади.
Науковий доробок: автор і співавтор більше 50 наукових та навчально-методичних праць.


Корносюк Галина Вікторівна

Корносюк Галина Вікторівна
Телефон (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
Дисципліни: Управління витратами, Маркетинг, Менеджмент, Організація виробництва
Коло наукових інтересів: Рейдерські процеси в Україні
 
Закінчила магістратуру Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2011 році. Магістр з обліку і аудиту. Автор  понад 10 наукових праць. Займається дослідженнями  проблематики формування і використання звітної інформації в управлінській діяльності підприємств.


Погріщук Олег Борисович

Погріщук Олег Борисович
Телефон (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
 
Закінчив магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2015 році. Магістр з фінансів і кредиту.

Дячук Тетяна Юріївна

Дячук Тетяна Юріївна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
 
Закінчила магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2015 році. Магістр з економіки підприємства.

Мамчур Ольга Василівна

Мамчур Ольга Василівна
Телефон: (0432) 55-32-27
Посада: викладач 
Дисципліни: Маркетинг, Менеджмент
Коло наукових інтересів: ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України.
 
Закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету у 2009 році. Спеціаліст в галузі фінансів.

Чорна Зоя Федорівна

Чорна Зоя Федорівна
 
Старший лаборант кафедри
Закінчила магістратуру Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2012 році. Магістр з обліку і аудиту.