Завідувач кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ

Ціхановська Олена Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27
Кабінет:  312
E-mail: o.tsikhanovska@tneu.edu.ua
Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ

Напрями роботи кафедри

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за  освітніми ступенями «бакалавр» (4 роки навчання) та  «магістр» (1,5 роки навчання) на денній та заочній формах навчання. Під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти вчаться  розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування провідних теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю умов. Навчання здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій та із застосуванням новітніх педагогічних методик.

Кафедра забезпечує викладання 36 курсів з обліково-аналітичних дисциплін, серед яких бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, податкові розрахунки і звітність, податкове консультування, аудит, судово-бухгалтерська експертиза, організація бухгалтерського обліку, облік і звітність за міжнародними стандартами, облік зарубіжних країн та інші.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими основними напрямами:

·                   удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку на основі їх стандартизації та гармонізації;

·                   автоматизація бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних;

·                   обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств тощо.

Викладацький колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців  здатних виконувати професійні обов’язки й обіймати посади на підприємствах, організаціях і установах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Серед наших випускників є: головні бухгалтери, фінансові директори, бухгалтери-ревізори, керівники аудиторських фірм, аудитори, бухгалтери-експерти, підприємці, наукові співробітники, викладачі.

 

Історія кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році. З 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Науково-педагогічний склад кафедри – фахівці високої кваліфікації, які приділяють значну увагу впровадженню передових навчальних технологій, зорієнтованих на особистість студента, створенню умов для його самовираження і саморозвитку, а також застосуванню інтерактивних методів навчання. Нині професорсько-викладацький колектив кафедри сформований з 8 осіб, з яких 4 кандидати економічних наук, доценти (В.В. Ясишена, Н.В. Гордополова, В.І. Волинець, Н.М. Головай), 3 кандидати наук (І.М. Сисоєва, О.Ю. Балазюк, В.М. Пилявець), 1 викладач - О.І. Гриник, яка працює над написанням кандидатської дисертації.

За час існування кафедри її колектив видав понад 210 навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 1 підручник та 14 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. За період з 2011 по 2017 роки колектив кафедри виконував 6 науково-дослідних тем, за результатами яких викладачі кафедри захистили 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Науково-педагогічний колектив кафедри постійно працює над залученням студентів до науково-дослідної роботи. Студенти-обліковці були переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, нагороджені почесними грамотами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за кращу наукову роботу (2009 р., 2011 р.). Наукова робота викладачів кафедри презентована численними виданнями, апробацією результатів дослідження на наукових конференціях, розробкою науково-дослідних тем.

Стратегія розвитку кафедри

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців відповідно до вимог освітніх програм бакалавра і магістра з обліку і оподаткування. Основними завданнями стратегії кафедри є:

Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці в сучасних ринкових умовах.
Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до освітньо-професійних програм за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі економіки і підприємництва.
Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та методичної літератури.
Поліпшення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, розроблення навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів.
Забезпечення об’єктивного оцінювання знань студентів шляхом застосування сучасних форм контролю.
Поліпшення якості навчання обліковим дисциплінам шляхом збільшення обсягів самостійної роботи, індивідуалізації навчання, запровадження новітніх технологій, у тому числі активних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде мати попит на ринку освітніх послуг та праці.

        

Дисципліни, які закріплено за кафедрою:

1.     Автоматизація формування та подання звітності

2.     Аудит

3.     Аудиторські процедури

4.     Бухгалтерський облік

5.     Бухгалтерський облік I

6.     Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

7.     Внутрішній контроль

8.     Вступ до спеціальності

9.     Діагностика фінансово господарської діяльності підприємств.

10. Звітність підприємства

11. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (практична частина).

12. Історія обліку і оподаткування

13. Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін.

14. Облік в агропромисловому виробництві

15. Облік в бюджетних установах

16. Облік в галузях економіки

17. Облік і правове забезпечення в галузях промисловості.

18. Облік в державному секторі економіки

19. Облік в зарубіжних країнах

20. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства.

21. Облік зовнішньоекономічної діяльності

22. Облік і звітність за  міжнародними стандартами

23. Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності.

24. Облікова політика

25. Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємств

26. Організація бухгалтерського обліку

27. Організація і методика аудиту

28. Податкове консультування

29. Податкові розрахунки і звітність

30. Проектування інформаційних систем та АРМ-бухгалтера

31. Судова експертиза в бухгалтерському обліку

32. Теорія бухгалтерського обліку

33. Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності.

34. Управлінський облік

35. Фінансовий облік І

36. Фінансовий облік ІІ


Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ

 Напрями роботи кафедри. Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Економіка», та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання. Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів.  

 Навчально-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх економістів на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід. Основним завданням кафедри економіки підприємств і корпорацій є підготовка інноваційно-активних, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці професійних економістів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності у всіх галузях економіки України.  

 

Історія кафедри

 Кафедра економіки підприємств і корпорацій була створена у 2000 році. Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Економіка» та  освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання.  

 Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота: її співробітники беруть участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, готують до друку наукові монографії та навчально-методичні видання, виступають на конференціях, розробляють спільні проекти з державними установами, міжнародними організаціями, забезпечують керівництво науковою роботою студентів.  

 Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи кафедри є студентська НДР. Основними формами студентської науково-дослідної роботи є підготовка наукових статей, у співавторстві з науковими керівниками, підготовка виступів на конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, у виконанні госпрозрахункових тем.  

Поглиблюючи співпрацю викладачів і студентів прагнемо забезпечити: їх творчу та професійну самореалізацію; досягнення високих результатів студентів у науково-дослідній роботі прикладного та фундаментального характеру; підвищення рівня культурного, національно-патріотичного виховання; формування принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу; задоволення попиту вітчизняного ринку праці у високопрофесійних економістах.  

 Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних викладачів, у тому числі 1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з провідними фахівцями в галузі економіки та менеджменту, які посідають керівні посади в установах, організаціях, підприємствах міста та області. Кафедра забезпечує викладання 40 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену фахову підготовку студентів за обраною спеціальністю.  

 

 

Стратегія розвитку кафедри

 Головними завдання стратегічного розвитку кафедри економіки підприємств і корпорацій є:  

 1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.  

 2. Впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій.  

 3. Використання комп’ютерних технологій  при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.  

 4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.  

 5. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.  

 6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.  

 7. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.   8. Активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади; залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри.  

 

Дисципліни, які закріплено за кафедрою:

Аналіз об’єктів інвестування

Внутрішній економічний механізм підприємства

Економіка галузей

Економіка і організація інноваційної діяльності

Економіка підприємства

Економіка підприємства ІІ

Інтелектуальний бізнес

Капітал підприємства: формування та використання

Конкурентоспроможність підприємства

Корпоративне управління

Маркетинг

Менеджмент

Методологія наукових досліджень

Міжнародна економіка

Організація виробництва

Основи євроінтеграції

Підприємництво

Підприємництво в системі інституціональних змін

Підприємництво і бізнес-культура

Підприємство в системі інституціональних змін

Підприємство на ринку промислових товарів

Планування і контроль на підприємстві

Потенціал і розвиток підприємства

Проектний аналіз

Просторова економіка

Соціальна відповідальність

Соціальний менеджмент

Стандартизація і сертифікація товарів і послуг

Стратегічне і економічне управління підприємством

Стратегічний аналіз галузі

Стратегічний аналіз галузі

Стратегія підприємства

Управління витратами

Управління людським капіталом

Управління персоналом

Управління проектами


Професорсько-викладацький колектив

Погріщук Борис Васильович

Посада: професор кафедри, директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-100
Кабінет: 308
E-mail: dir[at]vie.vin.ua


Ясишена Валентина Валеріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 7-113
E-mail: valentyna.yasyshena@gmail.com
Кабінет: 307


Мартусенко Ірина Валеріївна

Посада: доцент, заступник директора Вінницького навчально-наукового інституту економіки, секретар Вченої ради ВННІЕ ТНЕУ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-118
Кабінет: 314
E-mail: i.martusenko@tneu.edu.ua


Мельник Вікторія Іванівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27


Харчук Світлана Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27


Дончак Леся Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27
E-mail: l.donchak @tneu.edu.ua


Мазур Віталій Григорович

Посада: викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь:

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: v.g.mazur@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Семчук Інна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: i.semchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Погріщук Олег Борисович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27* 21-112
E-mail: o.pohrischuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Головай Надія Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: n.golovay@tneu.edu.ua
Кабінет: 307


Балазюк Оксана Юріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: o.balazyuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 307


Пилявець Віктор Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: v.pyliavets@tneu.edu.ua
Кабінет: 307


Гриник Олена Ігорівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 22-113
E-mail: o.hrynyk@tneu.edu.ua 
Кабінет: 307


Долюк Алла Вікторівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 22-113
E-mail:  
Кабінет: 307


Новіцька Олена Олегівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, вн. 21-113
Кабінет: 307
E-mail:Чорна Зоя Федорівна

Посада: старший лаборант 

Контаки:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail:
Кабінет: 312