Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологійЗавідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікації

Дата: 9-02-2016, 10:44

 Завідувач кафедри іноземних мов та професійної комунікаціїЛиса Наталія Степанівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло інтересів: рекламний дискурс та рекламний знак, методика викладання іноземної мови, міжкультурна комунікація у  викладанні іноземних мов

Кабінет: 1220

Телефон: 47505*11119 

Телефони внутрішні: 11-109; 11-119

Скринька: n_lysa@tneu.edu.ua

 

 

 

У 1993 році з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича за спеціальністю "Романо-германська філологія” та у 2004 році Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ) за спеціальністю "Фінанси”.
 
З серпня 1993 р. Наталія Степанівна працює у Тернопільському національному економічному університеті на кафедрі іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності.
 
У березні 2003 р. Н.С.Лиса успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака ( на матеріалі англомовної реклами)” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 
За результатами наукової та навчально-методичної роботи має 73 публікації, серед яких - 6 навчальних посібників у співавторстві, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 
Н.С. Лиса неодноразово проходила стажування: 2003 р. – в Aarhus School of Business (м. Аргус, Данія); 2004 р. – в Leeds Metropolitan University, Leeds School of Business (м. Лідс, Великобританія) за проектом Tempus Joint European Project № CD_JEP-22191-2001; 2010 р. – у Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі англійської філології.

 

Публікації

1.Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах: Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. - 2011. – 311 с. (У співавторстві з М.Б. Кривоус, М.П. Тишковець).

2.Business English. Fundamentals of International Economics: Communicative Approach ("Ділова англійська мова. Основи міжнародної економіки:комунікативний підхід”): Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. – 2010. – 396 с.

3.Business English. Fundamentals of Management: Communicative Approach ("Ділова англійська мова. Основи менеджменту: комунікативний підхід”): Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. - 2006. - 416 с. (У співавторстві з І.О.Стешин, О.В.Семенів).

4.Використання лексико-стилістичних засобів в англо- та україномовних рекламних знаках // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: матеріали V міжнарод. наук.-практ. конф., Львівський держ. університет безпеки життєдіяльності, 19-21 квітня 2012 року. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 119

5.Роль запозичень у творенні україномовних архітектурних термінів// Сучасні підходи до викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 року, Донецький держаний університет управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – с. 43-47.

 КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Дата: 2-02-2016, 14:41

 
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  Телефон: 47505*11109 
  Телефон внутрішній: 11-109
  Адрес: м. Тернопіль, вул. Львівська 11, ТНЕУ  
  Кабінет: 1219  
  Завідувач кафедри – канд. філол. наук, доцент
                                     Лиса Наталія Степанівна
  
 
Викладачами кафедри проводяться заняття з таких дисциплін:
— Англійська мова (як перша або друга);
— Французька мова (як перша або друга);
— Польська мова; 
— Англійська мова професійного спілкування; 
— Комунікації в ЗЕД (англійською мовою)
— Ділові комунікації в бізнесі англійською / французькою / українською (для іноземних громадян) мовою;
— Ділова англійська / французька мова;
— Українська мова як іноземна (для іноземних студентів).
 
 
Кафедра іноземних мов та професійної комунікації утворилася 29 серпня 2013 року (наказ № 241 від 31 травня 2013 року) внаслідок реорганізації шляхом об’єднання кафедри іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності та кафедри іноземних мов.
Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюють 40 науково-педагогічних працівників, серед яких 33 кандидати наук, 26 доцентів, 3 старших викладача та 10 викладачів.
Більшість науково-педагогічних працівників кафедри має дві освіти: філологічну (знання двох іноземних мов) та економічну, що сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців.

Проведення занять здійснюється на денній і  заочній формах навчання.
У навчальному процесі широко застосовуються сучасні автентичні посібники з іноземної та ділової іноземної мови, періодичні видання, аудіо- та відеокурси, технічні засоби навчання, Інтернет-ресурси тощо.

Основна мета викладання – це поглиблене вивчення студентами іноземної мови як засобу спілкування, яке передбачає розвиток мовленнєвих умінь в говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. За допомогою комунікативного методу навчання та використовуючи інтерактивні й інформаційні технології, студенти розвивають вміння ділового спілкування, читають автентичну літературу за фаховим спрямуванням, проводять дискусії, дебати, презентації, пишуть анотації, ессе, статті, наукові дослідження та готуються до складання міжнародних тестів.    Окрім того, навчальний процес з іноземної мови передбачає підготовку студентів до прослуховування і обговорення лекцій іноземною мовою з наступних фахових дисциплін: менеджмент, міжнародна економіка, фінанси тощо, які читають науковці, відомі професори провідних університетів Європи та США.
 
Метою викладання „Української мови як іноземної” для іноземних студентів є комплексне вивчення української мови як засобу спілкування; розвиток вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності; підготовка іноземних студентів до прослуховування лекцій з фахових дисциплін; знайомство з сьогоденням України, її звичаями й традиціями, культурними особливостями.

За час існування кафедри, крім штатних викладачів, тут працювали науковці з США, Канади,  Великобританії, Нідерландів, Данії. Серед них: Ніл Кокер, Алекс Качмар, Джефрі Хартман, Маргарет Петерсен, Чак Серфес, Стівен Норт, Метью Тюнер.

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками:
– розробка загальнокафедральних держбюджетних тем; 
– робота над дисертаціями; 
– підготовка до друку статей, науково-методичних видань, виступів на конференціях, доповідей для участі у наукових та методичних семінарах кафедри; 
– надання допомоги магістрам і аспірантам при підготовці до складання кандидатського іспиту та обробці наукової інформації, написанні анотацій та рефератів за першоджерелами.

Зараз наукові дослідження кафедри проводяться за темами: „Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов”, „Мовознавчі та дидактичні засади навчання комунікації у сфері мультилінгвального професійно-орієнтованого мовлення”.

Кафедрою проводяться Міжнародні, Всеукраїнські і регіональні науково-практичні конференції,  наукові та методичні семінари з актуальних питань сучасної методики викладання іноземних мов та ділової комунікації, лінгвістики, термінознавства, компаративістики, перекладознавства, лінгвопрагматики та літературознавства.

Викладачі кафедри є учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та семінарів у Тернополі, Львові, Донецьку, Одесі, Харкові, Херсоні, Івано-Франківську, Чернігові, Мінську. Кафедра підтримує контакти з вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами. Найтісніші контакти кафедри налагоджені з університетами Києва, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним університетом «Львівська політехніка», Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Британською Радою в Україні.

Викладачі кафедри проходили наукове, педагогічне та мовне стажування у провідних університетах Європи та США: у Лондоні, Едінбурзі, Орхусі, Лідсі, Флінті, Афінах, Нью-Йорку, а також беруть участь у роботі міжнародних організацій викладачів англійської мови IATEFL і TESOL.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, члени якого беруть участь у Міжнародних студентський конференціях , семінарах, круглих столах , які проводяться кафедрою іноземних мов та професійної комунікації та іншими ВНЗ. Щорічно проводиться олімпіада серед студентів, метою якої є виявлення та відбір обдарованої студентської молоді, розвиток і реалізація творчих здібностей студентів та стимулювання їхньої навчально-пізнавальної активності.
 


професорсько-викладацький колектив

Дата: 20-12-2011, 16:09


 

Авраменко Наталія Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: 47505*11109
 
 
 
 
 
 
професорсько-викладацький колектив

Бєлінська Ірина Дем'янівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Коло наукових інтересів: літературна компаративістика, професійна педагогіка, країнознавство

Телефон: 47505*11109

Скринька: belinska@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Літературний пейзаж у ліриці В. Блейка і Ф. Тютчева (порівняльний аналіз віршів «To Spring» і «Весна») Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов (колективна монографія) – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. –с. 62-69

2. «Тигр» Вільяма Блейка в українському та російському перекладах перекладах (Порівняльний аналіз віршових перекладів В.Коптілова та С.Маршака) Матеріали ХXІI Міжнародної наукова конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. 2013. – Вип. 12. – Т. V (143). – С. 218-228.

3. Вербалізація духовності у циклі «Songs of Innocence» Вільяма Блейка Філологічні трактати. Том 5, № 2 , 2013– Суми. вЂ” с. 133-139

 

професорсько-викладацький колектив
    Білогорка Лілія Володимирівна

Посада: викладач

Коло наукових інтересів: навчання студентів економічних спеціальностей фахової лексики

Телефон: 47505*11109

Скринька: bilohorka@tneu.edu.ua

Публікації: 

1. Текстуальні структурні елементи журнальних публыкацій на економічну тематику – Тернопіль: Мандрівець. –№4. – 2013. – С.38-40.

2. Bикористання відео ресурсів Інтернету у формуванні комунікативних навичок студентів економічних спеціальностей.  Мандрівець  N3-2015-С.70-74
  3. Методичні особливості навчання майбутніх економістів читання англомовних фахових текстів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:педагогіка.-2015.-N2.-С.107-113 0,3 дрк.арк.
 
  

професорсько-викладацький колектив

Боднар Ольга Богданівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: перекладознавство, науково-технічний переклад, переклад термінів

Телефон: 47505*11109

Скринька: bodnar@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука / О.Б. Боднар // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011. – Вип. 14. – С. 142-147.

2. Особливості перекладу термінологічної лексики / О.Б. Боднар // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць / [редкол.: Ж.В. Колоїз (відп. ред.), П.І. Білоусенко, В.П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2012. – Вип. 8. – С. 15-23.

3. Фразеологічне багатство мови з погляду перекладацьких можливостей / О.Б. Боднар // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; відповідальний редактор проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 67-70.

4. Творча винахідливість перекладача у стилістичному аспекті / О.Б. Боднар // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 30. – С. 6-7.

5. Художня справжність перекладної поезії / О.Б. Боднар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 252-256.

 


професорсько-викладацький колектив

Гирила Ольга Степанівна

Посада: викладач

Телефон: 47505*11109

Скринька: hyryla@tneu.edu.ua

 Публікації:

1. Особливості підходів до дошлюбного статевого виховання учнівської молоді в російській Федерації. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки №2 (15). – Запоріжжя, 2011.

2. Сучасна сім’я у вихованні майбутнього сім’янина: система ціннісних координат. Науково-практичний журнал «Освіта і управління» №1. – Київ, 2011. вЂ” С. 98-104.

3. Елементи виховання майбутнього сім’янина в освітніх закладах України. Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19–20 травня 2011 року. – С. 11–13.

4. Практика дошлюбного виховання в закладах шкільної освіти Російської Федерації // Актуальні проблеми освіти і науки. Збірник наукових статей. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2013р. – Харків: ХОГОКЗ, 2013. – С.31-35

 

професорсько-викладацький колектив
Горенко Ірина Володимирівна
Посада: викладач
Телефон: 47505*11109


 

 
Публікації:
1. Історичний досвід рабства у романі Е. Джоунза "Знаний світ” / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – С. 74-75.
2. Law or tyranny: open debates on the nature of genre» // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin: 2015. P.28-37.
 

професорсько-викладацький колектив

Грицьків Андрій Васильович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон: 47505*11109

 

 

  Публікації:  
  1. Колективна монографія «Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов». — Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013.

2. System Aspects of Term Definition / А. В. Грицьків // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія". –  2015. –  Вип. 56. – С. 10-16.
  3. Structural and Semantic Peculiarities of Term-building / А.В. Грицьків // Vybrané Témy Katol?ckej univerzity v Ru?omberku, – 1. – Levo?a : Vydatel’stvo MTM,   2015. – S.69-92. (ISBN 978-80-89736-14-0). 

 

професорсько-викладацький колектив
Грегоращук Юлія Володимирівна
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів:   теорія і методика професійної освіти, методика викладання іноземної мови у ВНЗ
Телефон: 47505*11109
Скринька: hrehorashchuk@tneu.edu.ua
  Публікації:
  1. Important role of high school counselor in planning students future career / Hrehorashchuk Y. // Nauka i studia. Pedagogiczne nauki, psychologia i socjologia, filologiczne nauki – Przemysl: Sp. z o.o В«Nauka i studia”, 2013. – NR 11 (79) – С.5-10.
  2. Peculiarities of professional school counselor’s job in the USA / Грегоращук Ю.В. // Ключови въпроси в съвременната наука: Материали за 9-а международна научна практична конференция (София, 17 – 25 април 2013), Том 19. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.17-20.
  3. Становлення і розвиток диференційованого навчання в школах США / Грегоращук Ю.В. // Сучасна наука ХХІ століття: Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-19 червня 2013р.)
  4. Особенности интеграции общего и профессионального образования в США» / Грегоращук Ю. В. // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов» (15-16 травня 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С.138-140.
  5. Структура системи професійної орієнтації учнів та молоді США й особливості її організації [Текст] / Ю. В. Грегоращук // Молодий вчений. — 2015. — №7 (22). Частина 2. – С.45-49.

професорсько-викладацький колектив

Гумовська Ірина Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: термінознавство, прикладна лінгвістика, психолінгвістика

Телефон: 47505*11109

Скринька: humovska@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (Мовознавство).Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л. Іваницька. вЂ” Вінниця : ВДПУ, 2013. вЂ” Вип. 17. вЂ” С. 108-114.

2. Юридична психолінгвістика: ідентифікація особи за текстом. //Колективна монографія «Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов»– Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. – С.111-119

3. Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science / O.Tulai, I.Gumovska // Journal of European Economy. — Ternopil, 2015. — p.149-163
  4. Артикль як традиційний засіб вираження детермінації в німецькій та англійській мовах / І.М. Гумовська, Л.Б. Служинська // Наукові записки Острозької академії. Серія: «Філологічна». Збірник наукових праць. — С.300-302
   

професорсько-викладацький колектив

Доскоч Інна Олегівна 

Посада: Викладач

Коло наукових інтересів: лінгвістична прагматика

Телефон: 47505*11109

     Скринька: doskoch@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Климчук І.О., Бутова С.І. Особливості вираженя емотивності у політичній рекламі // Тернопіль: Мандрівець. -2012. -С. 69-71.

2. Емотивність у рекламних текстах // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип.29. -2012. -С. 83-84

3. Гіперреальність як форма художньої комунікації // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2013. – №55. – С. 49-52.

4. Вплив багаторівневої структури гіпертексту на потенційного читача // Наукові записки. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. – Вінниця : Едельвейс, 2013. – Вип. 17. – С. 120–123.

5. Штохман Л.М., Доскоч І.О. Формування мовної картини світу у процесі вивчення іноземної мови // Матеріали VIIІ Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конференції В«Cпецпроект: аналіз наукових досліджень”, 30-31 травня 2013 р. – Дніпропетровськ. – 2013. – Т.5. – С. 95-98.

 

професорсько-викладацький колектив

Дуда Олександра Ігорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон: 47505*11109

Скринька: duda@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Особливості функціонування кредитно-банківських термінів англійської мови у фахових текстах. / О.І. Дуда // « Мандрівець». —  Тернопіль: товариство з обмеженою відповідальністю « Терно-граф», 2015.- №1(115).—Січень-лютий.-- С.102-106 .                     
  2. Термінологізація прикметника в англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи)/ О. І. Дуда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць.—Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.—Вип. 54.—С.102—104.
  3. До питання про основні способи термінотворення в англійській фінансовій терміносистемі // Наукові записки.-- Випуск 137.-- Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015.-- С. 192- 196. (5 с., 0,3 друк. арк)
 
 

професорсько-викладацький колектив

Дудар Олена Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, наративна лінгвістика тексту

Телефон: 47505*11109

Скринька: dudar@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Особливості функціонування стилістичного засобу «внутрішнє мовлення» у художньому тексті (на матеріалі творчості Т.Драйзера) / О.В. Дудар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 17. – С. 199-204

2. Лінгвостилістичні особливості портретизації персонажа (на матеріалі роману Теодора Драйзера «Оплот») / О.В. Дудар // Мандрівець. – Тернопіль: В-во «Мандрівець», 2013. – № 2. – С. 67-69.

3. Когнітивні стилі як основні чинники методики викладання іноземної мови : педагогіка співпраці / Ж.В. Баб’як, О.В. Дудар // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: В-во національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 37. – С. 34-36.

4. Структури передачі чужого мовлення в американському романному дискурсі початку ХХ ст. / О.В. Дудар // Філологічні трактати. – Суми: В-во СумДУ, 2013. – Т. 5. – № 1. – С. 112-115.

5.  Особливості художньої реалізації архетипу Батька у романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот» / О.В.Дудар, І.З.Левандовська  //  Мова і культура: зб. наук. праць. – Київ, 2015. - Вип. 18. – Т.1 (176). – С. 557-564. 

 

професорсько-викладацький колектив

Загородня Лодмила Зеонідівна 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: перекладознавство

Телефон: 47505*11109

Скринька: zahorodnya@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Англійський предикатив, що складається з іменника, неоднопланового з підметом, як проблема перекладу Сучасні підходи до викладання. – іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах: матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 31 – 32.

2. Відтворення англійських іменників на позначення "випадкового” персонажа в українському та російському перекладах / Л.З.Загородня // Мандрівець. – 2014. – №3 (111). – С. 67 – 70.
3. Відтворення рематичних іменників-підметів в англо-українському та англо-російському перекладах // Мова і культура. (Науковий журнал) – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 554 – 559.
4. Граматичне маркування елементів дискурсу як механізм управління фокусом уваги // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – Вип. 740 -741: Германська філологія. – С. 56 – 59.

 

професорсько-викладацький колектив

Котовська Таміла Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: літературна компаративістика, художній дискурс, стилістика англійської мови, когнітивна поетика

Телефон: 47505*11109

Скринька: kotovska@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Лінгвокультурологічна інтерпретація художніх текстів Дж. Д. Селінджера (на матеріалі роману «Ловець у житі») / Котовська Т. І. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – Одеса, 2012. – № 15. – С. 95-104.

2. Символіка художніх текстів Дж. Д. Селінджера (на матеріалі роману «Ловець у житі»)/ Котовська Т. І. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – Вип. 117. – С. 205-209.

3. Художній дискурс і стиль: проблема співвідношення понять / Т.  Котовська  // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка,  2014. – Вип. 130. С. 12-17.


професорсько-викладацький колектив

Кошіль Наталія Євгенівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон: 47505*11109

Скринька: koshil@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Роль перекладу у літературній рецепції (на прикладі поетичної творчості Карла Сендберґа). Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. – С. 136-138

2. Ганна Черінь – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 37. – 2013. – 164-167

3.Особливості перекладу поетичних творів (на матеріалі американської поезії // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 травня 2014р. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.215-217.


 професорсько-викладацький колектив
Крайняк Людмила Костянтинівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон: 47505*11109
1. Особливості процесу семантизації композитів з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові // "Мова і культура”:  Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції ім. проф. С.Бураго. Серія: Філологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.   – К.: Вид. Дім С. Бураго.

 

професорсько-викладацький колектив
Кричківська Оксана Василівна
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Коло наукових інтересів: бізнес-англійська; сучасні технології викладання іноземної мови
Телефон: 47505*11109
 
1. Організаційно-педагогічні умови оптимального формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності / Кричківська О. // Молодий вчений. — 2015. — №6 (21). – С. 31-36.
професорсько-викладацький колектив

Левандовська Ірина Зіновіївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь:кандидат педагогічних наук

Телефон: 47505*11109

Скринька: levandovska@tneu.edu.ua

 Публікації:  

1. The English Language in America. / І. Левандовська // Мова і Культура: – зб. наук. праць. – Київ, 2014. вЂ” №13.

2.Motivation forLanguage Learning. / І.Левандовська // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: матеріали ІVМіжнар. наук.-практ. конф. Терноп. нац. економ. ун-ту, (Тернопіль, 15–16 травня 2014 р.) – Тернопіль, 2014. – С. 151-154. (0,7 д.а).

3. Українсько-англо-німецький глосарій найбільш вживаних термінів психології. / Укл.: І.З. Левандовська, О.Я. Шаюк – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 34 с.

4.Business Class (Бізнес Клас) / Укл.: І.Д. Бєлінська, І.З. Левандовська – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 164 с.

 

професорсько-викладацький колектив

Лотоцька Олександра Любомирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: літературознавчі, перекладознавчі та компаративні студії, сучасні методики викладання іноземних мов

Телефон: 47505*11109

Скринька: lototska@tneu.edu.ua

 Публікації:

1. Міжкультурні аспекти перекладу та їх роль в іноземномовній комунікації / О.Л. Лотоцька // Studia methodologica. Теорія літератури і гуманітарні студії: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядник І.Папуша. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 392-396.

2. Формування міжкультурної компетенції у процесі навчання іншомовного ділового спілкування / О.Л. Лотоцька // Наукові записки. Серія "Філологічна”. – Острог: Видавництво національного університету В«Острозька академія”, 2012. – Вип. 30. – С. 276–278.

3. Лотоцька О. Л., Собчук Л.В. Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів //Філологічні трактати. – 2013. – Том 5, № 4. – С. 47-51.

 


професорсько-викладацький колектив

Ничко Оксана Яромирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: проблеми літературознавчої імагології у руслі компаративної літератури

Телефон: 47505*11109

Скринька: nychko@tneu.edu.ua

Публікації:

1. «Вищі рослини та їх вербальні репрезентації у художньому творі (на матеріалі роману «Коханець Леді Чатерлей» Д.Г. Лоуренса) Вісник Житомирського Державного Університету імені Івана Франка. –Серія: Філологічні науки. – Житомир, 2012. – Випуск 62. – С.121-124.

2. Торгово-комерційна термінологія у художньому тексті (на матеріалі романів  Дж. Стейнбека В«The Grapes of Wrath”,  вЂњEast of Eden”,  вЂњThe Winter of Our Discontent”,  В»Tortilla Flat”) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія: «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 27.  – С. 67-70.

3. Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж.Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»)  Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія: «Філологічна». – Острог, 2013. – Вип. 36.  – С. 207-208. 

 

 

професорсько-викладацький колектив

П'ятничка Тетяна Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: проблеми теоретичної граматика англійської мови, сучасні методики викладання іноземних мов

Телефон: 47505*11109

Скринька: pyatnychka@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Комунікативне навантаження презентних структур англійського дієслова як засобів створення функціонально-семантичного поля теперішності // Колективна монографія // Стратегії іншомовної комунікації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011.

2. Темпоральна специфікація теперішності // Науковий записки (Серія: Філологія. Вип. 15) Вінницького державного педагогічного університету. – Вінниця: ВДПУ, 2012.

3. Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відповідальний редактор проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Кн. 2.

4. Концептуалізація темпоральності у науковому дискурсі // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов (Колективна монографія) / відповідальний редактор канд.філол.н. А.В. Грицьків. – Тернорпіль : ТНЕУ, 2013.

5. Ways of creating new words Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернорпіль: ТНЕУ, 2013. – С. 21–23.

 

 

 

професорсько-викладацький колектив
Рибачок Світлана Михайлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: 47505*11109
Скринька: rybachok@tneu.edu.ua

 Публікації:

1. Кризовий стан освіти та перспективи викладання іноземних мов. Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. – С. 238-239.

2. Стратегії іншомовних комунікацій. Монографія: Тернопіль: Економічна думка, 2011.

 

 

 

професорсько-викладацький колектив

Рибіна Наталія Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон: 47505*11109

Скринька: rybina@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Рибіна Н.В., П’ятничка Т.В. Особливості сприйняття та відтворення тонічних елементів ритмічних одиниць навчального тексту // Вісник Сумського державного університету «Філологічні трактати». – 2013. вЂ” №6.- С. 76-82

2. П’ятничка Т.В., Рибіна Н.В. Структуризація функціонально-семантичного поля теперішності // Наукові записки. – Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. вЂ” С. 161-166

3. Явище мовної інтерференції в англійському мовленні українських білінгвів // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 травня 2014р. – Тернопіль: Крок, 2014. – С.234-236.

4. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів-економістів» / Укл.: Н. Кошіль, Н. Рибіна, Л. Собчук, О. Лотоцька, О. Гирила, Т. Котовська). – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 143 с.

 

 

професорсько-викладацький колектив

Сандій Лариса Веніамінівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Коло наукових інтересів: Англійська неологія, розвиток словникового складу англійської мови сфери економіки, сучасні соціолінгвістичні та лінгвокультурологічні студії, актуальні питання міжкультурної комунікації

Телефон: 47505*11109

Скринька: sandiy@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Вербалізація нових реалій організаційно-корпоративної культури у сучасній англійській мові / Сандій Л. В. // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 48. – С. 142-146.

2. Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) / Сандій Л. В. // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 55. – С. 176-180.

3. Телескопія у процесах англомовної неономінації (на прикладі неологізмів сфери економіки) / Лариса Сандій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Луцьк: вид-во СНУ, 2013. – С. 30-34.

4. Фразеологическая неономинация (на примере неологизмов английского языка сферы экономики) / Сандий Л. В. // Сравнительно-сопоставительное языкознание в условиях глобализации: проблемы и перспективы. Международная научно-образовательная конференция. Казань, 1-2 ноября 2013 года. Материалы конференции. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. – С. 341-347.

 

 

 

професорсько-викладацький колектив

Семенчук Юліан Олексійович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання:доцент

Коло наукових інтересів: навчання студентів економічних спеціальностей фахової лексики, формування англомовної лексичної компетенції

Телефон: 47505*11109

Скринька: semenchuk@tneu.edu.ua

Публікації: 

1. Аудіювання та відіювання англомовних професійно спрямованих матеріалів із студентами-економістами / Ю.О. Семенчук // Наукові записки. – Острог: Вид-во НУ „Острозька академія”. – 2013. – Випуск 33. – С. 316-318. (Серія „Філологічна”).

2. Самостоятельная работа студентов по иностранному языку как фактор повышения качества языкового образования // Вестник науки Сибири. – 2013. – № 2 (8). – С. 180-185. (Серия: Филология. Педагогика). http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/714/526

3. Самостійна робота студентів з оволодіння вміннями міжкультурного спілкування іноземною мовою / Ю.О. Семенчук // Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 14 (273). – Ч. ІІ. – С. 159-164. (Серія: Філологічні науки).

4. Вправи для навчання студентів-економістів термінологічної лексики в процесі аудіювання фахових текстів / Ю.О. Семенчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Випуск 111. – С. 279-282. (Серія: Педагогічні науки).

5. Лингвистический анализ английских экономических терминов подъязыка международной экономики / Ю.А. Семенчук // Образование. Язык. Наука, Культура.: материалы Междунар. научно-практ. конф., Новый гуманитар. институт, г. Электросталь Московской обл., 22 марта 2013 года. – Электросталь: НГИ, 2013. – С. 135-137.

6. Совершенствование умений аудирования английских экономических текстов / Ю.А. Семенчук // Преподавание иностранных языков в условиях интернационализации образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 1-2 февр. 2013 г.) – Минск: БГЭУ, 2013. – С. 155-157.

 

 

 

професорсько-викладацький колектив

Собецька Наталія Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Коло наукових інтересів: лінгвістика, англійська мова та література, компаративне літературознавство

Телефон: 47505*11109

Скринька: sobetska@tneu.edu.ua

Публікації:

1.Сексуальність пригнічена соціальністю. Жіночий персонаж А.Любченка. -Наукові записки. Серія "Філологічна”. – Острог: Видавництво Національногоуніверситету В«Острозька академія”. – Вип. 30. – 2012. –112-125с.

2. Сучасний лінгвогендерологічний простір з погляду комунікативної лінгвістики. -МОВА І КУЛЬТУРА.(Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,2013. – Вип. 18. – Т. I (155). – 231-242

3.Розвиток феміністичних засад в творчості Д.Г. Лоуренса.-Вісник Житомирського Державного Університету імені Івана Франка. – Випуск 5 (71),2013. – 217-222

4.Міжмовна комунікація у гендерному вимірі. -Наукові записки. Серія "Філологічна”. – Острог: Видавництво Національногоуніверситету В«Острозька академія”. – Вип. 35. – 2013. –122-137с.

5.Linguistic processing and acquisition of second language communicative competence. -МОВА І КУЛЬТУРА.(Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,2014. – Вип. 11. – Т. II (166). – 231-242 с


 

професорсько-викладацький колектив

Собчук Людмила Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: наратологічний дискурс у літературознавчих студіях, інформаційно-комунікативні стратегії, принципи технології кооперативного навчання іноземної мови

Телефон: 47505*11109

Скринька: sobchuk@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. До англомовної рецепції малої прози Миколи Вінграновського. Наукові записки. Серія "Філологічна”. – Острог: Видавництво національного університету В«Острозька академія”. – Вип. 25. – 2012. – С.106-109.

2. Інтерв’ю як засіб вдосконалення вивчення англійської мови у немовних вишах (у співавторстві з доц. Лотоцькою О.Л.). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець-Подільський: В«Аксіома”, 2012. – С.31-34.

3. Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов. вЂ” Тернопіль, Економічна думка. 2013. – 190 с.

4. Мовно-стилістичні контрасти літературно-художніх творів у контексті міжкультурної комунікації (у співавторстві з доц. Кошіль Н.Є.). Стратегії іншомовної комунікації (колективна монографія). – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 105-129.

5. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів-правників (у співавторстві з викладачами кафедри). Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 148 с.

 

 

 

Стецько Ірина Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь:кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, теорія і методика виховання, методика викладання іноземної мови у ВНЗ

Телефон: 47505*11109

Скринька: stetsko@tneu.edu.ua


 

Публікації:
1. Порівняльна характеристика рівня сформованості емпатії у студентів мовних та немовних вищих навчальних закладів. / І. Стецько // Збірник наукових праць Херсонського державного університету.: – зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2013. – Випуск 63. – С. 336–343. Серія: Педагогічні науки.
2. Ситуативно-рольові ігри в контексті фахової підготовки сучасних студентів ВНЗ економічного спрямування / Ірина Стецько // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск 49. У двох частинах. – Івано-Франківськ, 2013 – С. 91 – 95.
3. Тестові завдання з граматики англійської мови : навч.-метод. розроб. / І. Стецько, О. Ничко. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 95c.
4. Завдання для самостійної роботи: навч.-метод. розроб. / О. Я. Ничко, О. В Кричківська, І. І. Стецько. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 117c.
5. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів коледжу денної форми навчання. / Укл.: І. І. Стецько, Л. М. Штохман, Л. В. Білогорка, І. О. Доскоч – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 64 с.


Стельмащук Зоряна Василівна
Посада: викладач
Телефон: 47505*11109
 

професорсько-викладацький колектив
Стешин Інна Олександрівна 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 
Вчене звання: доцент 
Коло наукових інтересів: інноваційні методи викладання іноземних мов у ВНЗ
Телефон: 47505*11109
Скринька:  steshyn@tneu.edu.ua
Публікації:
1. "Other  sex”: Oksana Zabuzhko’s novel "Польові дослідження з українського сексу" ( "Field work in Ukrainian sex”) in relation to Angela Carter’s novel "The Passion of New Eve” and collected stories "The Bloody Chamber”. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego  seria filologiczna, studia anglica resoviensia. – Rzeszow: Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – P.150-156
2. Business English. Fundamentals of management: communicative approach ("Ділова англійська мова. Основи менеджменту: комунікативний підхід”): Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. 2006. – 416 с. (У співавторстві з Н.С.Лиса, О.В.Семенів).
3. Business Communication: Debates ("Комунікації в бізнесі: дебати"): Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Тернопіль: Економічна думка. 2007.- – 198 с. (У співавторстві з Н.С.Лиса, Ю.І.Фатєєва, Т.М. Янкова).
4. Ділова англійська мова. Навчальні матеріали для слухачів магістратури спеціальності "Державна служба". Навчально-методична розробка. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2007. – 48с. (У співавторстві з Н.С.Лиса).

професорсько-викладацький колектив
Сушко Зоряна Степанівна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон: 47505*11109
 
 
 

професорсько-викладацький колектив
Ткачук Вадим Миколайович 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 
Вчене звання: доцент
Телефон: 47505*11109
Скринька: tkachuk@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Функціонування суфіксів і префіксів у творенні нових мовних одиниць / В.М. Ткачук // Матеріали IІ Міжнарод. наук.-практ. конференції "Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів”, 15-16 жовтня 2009 р. – ТНЕУ, 2009 р. – С. 146-148
2. Мистецтво рекламного дискурсу / В.М. Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип.31 – С. 304-319.
3. Особливості перекладу англомовних фразеологічних одиниць / Я.А  Костін, В.М. Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип.34 – С. 372-380.

професорсько-викладацький колектив
Шилінська Інна Феодосіївна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Коло наукових інтересів: культура професійного мовлення; термінознавство
Телефон: 47505*11109
Скринька: shylinska@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Сучасний досвід реалізації педагогічних умов виховання майбутнього фахівця  економічного профілю як мовної особистості /Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Серія: Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 560.  – С.198 – 205
2. До питання формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін / Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота» - 2012. - № 25. – С. 231 – 233.
3. Лексико-семантичні особливості комп’ютерного дискурсу / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Філологія: зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – С. 143 – 146.
4. Семасіологічний підхід у дослідженні культури професійного мовлення/Мова і культура . (Науковий журнал). – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип.16. – Т. III (165).– С. 478 – 484.
5. Засоби і способи номінації термінів галузі комп’ютерних інформаційних технологій / Мандрівець. – Тернопіль, 2013. - №5 (107). – С.70 – 73.

професорсько-викладацький колектив
Штохман Лілія Миколаївна  
Посада:  доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Коло наукових інтересів:   компаративістика, наратологія, методика викладання іноземних мов
Телефон: 47505*11109
Скринька: shtokhman@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: навчально-методична розробка для студентів другого курсу факультету міжнародного бізнесу і менеджменту. Тернопіль: ТНЕУ. – Економічна думка, 2012. –23 с.
2. Робота в групах на заняттях англійської мови як іноземної. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна, Острог. – 2013.– С. 242-244
3. Організація практичних занять з іноземної ділової мови. Збірник  матеріалів конференції «Компетентісна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах: сучасні виклики»,– Чернігів. - 2013. – С. 307-313
4. Формування мовної картини світу у процесі вивчення іноземної мови. Матеріали VIIІ Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конференції "Cпецпроект: аналіз наукових досліджень”, 30-31 травня 2013 р. – Дніпропетровськ. – 2013. – Т.5. – С. 95-98
5. Ділова англійська – виклик компетентності викладача мови Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції «Компетентнісно-діяльнісні технології навчання іноземної та рідної мови у середній і вищій школі» ,– Чернігів. - 2014.

професорсько-викладацький колектив
Юрчишин Тетяна Василівна 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: польська мова, українська мова як іноземна, порівняльне мовознавство
Телефон: 47505*11109
Скринька: yurchyshyn@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Ділова українська мова для іноземних студентів. Навчально-методичний посібник.  -  Тернопіль: Vector, 2013. – 224 с. (у співавторстві із Стешин І.О. та Янковою Т.М.)
2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Польська мова». - Тернопіль: Vector, 2011. – 148 с.
3. Речення узагальненого змісту в сучасних синтаксичних дослідженнях // Філологічні студії: Науковий вісник / Криворізький державний педагогічний університет. – Вип.7. – 2012. – С.185-193.
4. Висловлення узагальненого змісту як репрезентативи //  Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство. Міжвуз. зб. наук. праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Вип. ХХIV, Ч.IV – 2012. - С. 412-421.
 

професорсько-викладацький колектив
Янкова Тетяна Миколаївна 
Посада:  викладач 
Коло наукових інтересів: інноваційні методи викладання іноземних мов у ВНЗ
Телефон: 47505*11109
Скринька: yankova@tneu.edu.ua

Публікації:
1.      Ділова українська мова для іноземних студентів / Янкова Т.М., Стешин І. О., Юрчишин Т.В. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: VECTOR, 2013. – 224 с.
2.      Висловлення узагальненого змісту в аспекті прагматичного напряму лінгвістичних досліджень. / Янкова Т.М., Юрчишин Т.В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах». – Донецьк, 2013. – С. 137 – 140
3.      Янкова Т.М. Деякі особливості сучасних англомовних запозичень у сфері економічної лексики / Янкова Т.М., Лиса Н.С. Науковий журнал «Мова і культура». К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. V (167) – C. 199 – 204
4.      Структурно-семантичні особливості сучасної економічної термінології. /Янкова Т.М., Лиса Н.С. Дослідження з лексикології і граматики української мови: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2013. – Вип. 14. – С. 62 – 71
5.      Деякі аспекти організації самостійної роботи студентів на підготовчому відділенні для іноземних громадян./ Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов». – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 187 - 190

професорсько-викладацький колектив
Ярощук Ірина Дмитрівна
Посада: доцент 
Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
Вчене звання:  доцент
Телефон: 47505*11109
Скринька:  yaroshchuk@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Професійне спілкування майбутніх економістів: теорія та технологія Тернопіль: Тайп, 2011. – 236 с.
2. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного контролю оцінки знань студентів з дисципліни «Іноземна мова» Тернопіль: Тайп, 2011. – 36 с.
3. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного спілкування Педагогічний дискурс : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 485–489.
4. Комунікативна компетентність як важливий компонент професійної підготовки майбутнього економіста Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету : збірник наукових праць. Серія: Педагогіка. – Тернопіль : Видавничий відділ ТНПУ,  2013. – № 1. – С. 39–44.


Буйняк Наталія Богданівна
Посада: старший лаборант
Телефон: 47505*11109
Скринька: buynyak@tneu.edu.ua
 Борсук Людмила Франківна
Посада: старший лаборант
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук  
Коло наукових інтересів: термінологія, інноваційні методи викладання іноземних мов
Телефон: 47505*11109

Публікації:
1. Когнітивний механізм транспозиції смислів//Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: збірник матеріалів міжнародної конференції. –Львів, ЛНУ iм. І.Я.Франка, 2009. – С.130-132.
 
2. Структурно-семантичні та концептуально-когнітивні чинники термінотворення / Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : збірник наукових праць : 10-річчю кафедри українознавства присвячується. Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т ; - К., 2009. - 262 с. Л. Борсук. - С 55-62.
3. Р. Дудок., Л. Борсук. Семантична структура та словотвірний потенціал фахових економічних термінів:market, capital, credit. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Германська філологія: збірник наукових праць. – Чернівці. Вип.653. – 2013. – С.88-89.
4. Інваріантність як семантичний аспект термінотворення. Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 6?9.