Завідувач кафедри іноземних мов

Крайняк Людмила Костянтинівна

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

ORCID ID: 0000-0003-4713-9416
RESEARCHER ID:  J-2975-2017

Контакти:
Телефон:  +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: l.krainiak@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219а

Коло інтересів: когнітивна лінгвістика, термінознавство, композитологія, прагматика мови, методика викладання іноземних мов

 

Крайняк Людмила Костянтинівна закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. В.Гнатюка у 1991 році. У 2002 році завершила  навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови”  і успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  (диплом ВАК  ДК № 014618). У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов (диплом  12ДЦ № 017715).
Стаж науково-педагогічноі роботи – 26 років. У Тернопільському національному економічному університеті працює з 1991 року на посадах асистента, викладача, доцента кафедри іноземних мов. З 2005-2010 рік очолювала кафедру іноземних мов при Факультеті економіки та управління. З липня 2017 року очолює кафедру іноземних мов ТНЕУ.
Л.К.Крайняк – член Міжнародної культурно-освітньої  Ураїно-Американської  асоціаціі працівників вищої школи (ІСЕА).  У рамках програми Educational Bridge та практичної  реалізації  Договору про співпрацю між ТНЕУ та ІСЕА  пройшла наукове стажування у м. Чикаго, США у квітні 2016 року, а також у м. Майамі – у серпні-вересні 2016. У 2017 році в рамках роботи асоціаціі брала участь у роботі Весняноі Академічноі Школи Буковель у форматі « Майстерня постіндустріального навчання».
У 2017 році Л.К.Крайняк пройшла стажування у канадському коледжі та склала міжнародний іспит з англійської мови на отримання сертифікату вищого рівня про право викладання англійської мови TESOL.
За результатами наукової  та навчально –методичної роботи Л.К.Крайняк має 30 публікацій, серед яких навчальний посібник з англійської мови, рекомендований Міністерством освіти і науки Украіни.
 
Публікаціі:
1.Методичні рекомендаціі з англійської мови для студентів-заочників (спеціальність: соціальна робота / Людмила Собчук, Олександра Лотоцька. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 83 с.
2. Англійська мова. – Тернопріль: Підручники і посібники, 2006. – 224 с.
3. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: ппКалашник, 2009. – 56 с.
4.Англійська мова для правників / Рибіна Н., Собчук Л.  – Тернопіль: пп Калашник, 2008. – 54 с.
5. Особливості процесів семантизаціі композитів з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові. – К.: Мова і культура. Видавничий дім Бураго, 2014 (2015). – Вип.17. – Том VII(175). -  С. 271-279.

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 Кафедру іноземних мов було засновано 1 липня 2017 року (наказ № 475  від 30 червня 2017 року). Створення кафедри було обумовлено необхідністю приведення системи викладання іноземних мов в університеті у відповідність до міжнародних стандартів, забезпечення студентів доступом до ефективних засобів оволодіння мовами та підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахово-спрямованих мовних знань.

 

Викладачами кафедри проводяться заняття з таких дисциплін:
— Англійська мова (як перша або друга);
— Німецька мова (як перша або друга);
— Французька мова (як перша або друга);
— Польська мова; 
— Англійська мова професійного спілкування; 
— Мова фаху (англійська мова);
— Ділові комунікації англійською / німецькою /  французькою / українською (для іноземних громадян) мовою;
— Ділова англійська / німецька / французька мова;
— Українська мова як іноземна (для іноземних студентів).

Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюється 31 науково-педагогічним працівником, серед яких 29 кандидатів наук, 25 доцентів та 6 викладачів. На кафедрі, крім штатних викладачів, працюють волонтер з США, Шон Хікс, викладачі-мовники із Дрездена та німецькі куратори, які регулярно надають студентам необхідні консультації, а також допомагають адаптуватися до подальшого навчання у Німеччині.

Діяльність кафедри іноземних мов відповідає освітнім стандартам, що застосовуються до всіх структурних підрозділів Університету з урахуванням закону України "Про  вищу освіту”, "Національної стратегіі розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки”, "Статуту Тернопільського національного економічного університету” та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.
 
Підготовка студентів Університету з іноземних мов за освітньо-кваліфікаційними рівнями " бакалавр” та "магістр” спрямовано на оптимізацію процесу навчання іноземних мов та удосконалення умов навчання за рахунок використання новітніх комунікативних методик, а також нагальною суспільною потребою у підготовці конкурентоспроможних фахівців, яких вимагає ринок праці.
 
Проведення занять здійснюється на денній і  заочній формах навчання із  застосовуються сучасних автентичних посібників з іноземної та ділової іноземної мови, періодичних видань, аудіо- та відеокурсів, технічних засобів навчання, інтернет-ресурсів тощо. Основна мета викладання – це поглиблене вивчення студентами іноземної мови як засобу спілкування, що передбачає розвиток мовленнєвих умінь в говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. За допомогою комунікативного методу навчання та використовуючи інтерактивні й інформаційні технології, студенти розвивають вміння ділового спілкування, читають автентичну літературу за фаховим спрямуванням, проводять дискусії, дебати, презентації, пишуть анотації, ессе, статті, наукові дослідження та готуються до складання міжнародних тестів з англійської мови (FCE) та з німецької мови (Test AS та on-DaF). Окрім того, навчальний процес з іноземної мови передбачає підготовку студентів до прослуховування і обговорення лекцій іноземною мовою з наступних фахових дисциплін: менеджмент, міжнародна економіка, фінанси тощо, які читають науковці, відомі професори провідних університетів Європи та США.
 
Метою викладання „Української мови як іноземної” для іноземних студентів є комплексне вивчення української мови як засобу спілкування; розвиток вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності; підготовка іноземних студентів до прослуховування лекцій з фахових дисциплін; знайомство з сьогоденням України, її звичаями й традиціями, культурними особливостями.
 
Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками:
– розробка загальнокафедральних держбюджетних тем; 
– робота над дисертаціями; 
– підготовка до друку статей, науково-методичних видань, виступів на конференціях, доповідей для участі у наукових та методичних семінарах кафедри; 
– надання допомоги магістрам і аспірантам при підготовці до складання кандидатського іспиту та обробці наукової інформації, написанні анотацій та рефератів за першоджерелами.
 
Кафедрою проводяться міжнародні, всеукраїнські і регіональні науково-практичні конференції,  наукові та методичні семінари з актуальних питань когнітивної лінгвістики, сучасної методики викладання іноземних мов та ділової комунікації, термінознавства, компаративістики, перекладознавства, лінгвопрагматики та літературознавства, рекомендований у Німеччині іспит Test AS та організовується тест on-DaF, що є передумовою участі в стипендіальних програмах ДААД.
 
Викладачі кафедри є учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та семінарів у Тернополі, Львові, Донецьку, Одесі, Харкові, Херсоні, Івано-Франківську, Чернігові, Мінську. Кафедра підтримує контакти з вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами. Найтісніші контакти кафедри налагоджені з Київським національним лінгвістичним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним університетом "Львівська політехніка”, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Британською Радою в Україні, Україно-Американською асоціацією працівників вищої освіти, Німецькою службою академічних обмінів.
 
Викладачі кафедри  проходили наукове, педагогічне та мовне стажування у провідних університетах Європи та США: у Лондоні, Едінбурзі, Орхусі, Лідсі, Чикаго, Майамі, Флінті, Афінах, Нью-Йорку, Дрездені, а також беруть участь у роботі міжнародних організацій викладачів англійської мови IATEFL і TESOL, Україно- Американської асоціації працівників вищої освіти (UAACE), Vistas Canada EDU, Весняної Академічноі Школи Буковель та Української спілки германістів вищої школи. 
 
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, члени якого беруть участь у Міжнародних студентський конференціях, семінарах.
 
Щорічно проводиться олімпіада серед студентів, метою якої є виявлення та відбір обдарованої студентської молоді, розвиток і реалізація творчих здібностей студентів та стимулювання їхньої навчально-пізнавальної активності. Колаборативне навчання у цифровому просторі, залучення студентів до онлайн навчання, глобальне застосування знань, запрошення експертів в онлайн режимі до спілкування, мультилінгвальність навчання, створення диверсифікованих груп студенів для навчання через конструювання нових ідей – концептуальні засади роботи кафедри іноземних мов.
 
Кінцева мета концепціі викладання іноземних мов кафедрою полягає у формуванні засад професійно орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку в новому інформаційно-комунікативному середовищі.


  
Адреса
м. Тернопіль
 вул. Львівська 11
Тел.: 47505*11-109
сайт: http://kaf-inm.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив

Авраменко Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0698-8991 
RESEARCHER ID: H-6606-2017

Контакти:
Телефон:  +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: n.avramenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Бєлінська Ірина Дем'янівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-2486-4340
RESEARCHER ID: I-2167-2017

Контакти:
Телефон:  +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: belinska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Бичок Алла Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8211-0059
RESEARCHER ID: Q-3484-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: a.bychok@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Білогорка Лілія Володимирівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-1930-0818
RESEARCHER IDI-2623-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: bilohorka@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219
 


Боднар Ольга Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-5453-9859
RESEARCHER IDI-1951-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: bodnar@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Морозовська Людмила Франківна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-8388-2445
RESEARCHER IDH-7509-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: borsuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Гирила Ольга Степанівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-6645-4959
RESEARCHER IDQ-7120-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: hyryla@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Горенко Ірина Володимирівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-9218-5879
RESEARCHER ID: H-6853-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: i.horenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Грегоращук Юлія Володимирівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0001-9853-5780
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: hrehorashchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Гумовська Ірина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4684-6792
RESEARCHER IDH-9046-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: humovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Гупка-Макогін Надія Ігорівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0003-0146-9540
RESEARCHER ID: I-7322-2018

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: n.gupka-makogin@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Дуда Олександра Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-1586-8884
RESEARCHER IDQ-4994-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: duda@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Котовська Таміла Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:
RESEARCHER ID

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: kotovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Кошіль Наталія Євгенівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2539-3122
RESEARCHER IDH-6422-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: koshil@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Кричківська Оксана Василівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-3007-0248
RESEARCHER IDH-6518-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: o.krychkivska@edu.uа
Кабінет: 1219


Кузів Марія Зіновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5283-9957
RESEARCHER IDH-5517-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: m.kuziv@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Левандовська Ірина Зіновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0895-5501
RESEARCHER ID: O-1007-2017

Контакти:
Е-mail: levandovska@tneu.edu.ua
Кабінет:  1219
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
Лиса Наталія Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-5150-9523
RESEARCHER IDH-6371-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: n_lysa@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Лужецька Ольга Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: : 0000-0002-9238-1378
RESEARCHER ID: : I-7678-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: o.luzhetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Ничко Оксана Яромирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9650-606X
RESEARCHER ID: H-6424-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: nychko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219П’ятничка Тетяна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-7597-1897
RESEARCHER ID: H-8670-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: pyatnychka@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Рибачок Світлана Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-3208-1947
RESEARCHER IDH-1156-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: rybachok@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Рибіна Наталія Вікторівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-6260-9039
RESEARCHER IDG-9745-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: rybina@tneu.edu
Кабінет: 1219


Сандій Лариса Веніамінівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-6781-5699
RESEARCHER IDG-7582-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: sandiy@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Собецька Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-4399-2789
RESEARCHER IDH-2584-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: sobetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Стецько Ірина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5093-9516
RESEARCHER ID: Q-8134-2017

Контакти:
Е-mail: stetsko@tneu.edu.ua
Кабінет:  1219
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109


Сушко Зоряна Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0953-6296
RESEARCHER IDL-1633-2018

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: sushko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Царик Ольга Михайлівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0169-7009
RESEARCHER ID: H-3258-2017

Контакти:
Е-mail: o.tsaryk@tneu.edu.ua
Кабінет:  1219
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109


Шилінська Інна Феодосіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 000-0002-0700-793X
RESEARCHER IDH-4311-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: shylinska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Штохман Лілія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-8887-8015
RESEARCHER IDG-7998-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: shtokhman@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Юрчишин Тетяна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3299-0486
RESEARCHER IDI-1885-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: yurchyshyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Полигач Ірина Осипівна

Посада: старший лаборант, аспірант

RESEARCHER ID: L-9698-2018


Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: i.polygach@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219