Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологійВІДДІЛ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дата: 1-04-2014, 15:31

 

 

ВІДДІЛ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
 

Квасовський Олександр Романович

Посада: начальник відділу післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації ННІІОТ

Зовнішній тел.: (0352) 47-58-51

Внутрішній тел.: 10047

Електронна пошта:  o.kvasovskyi@tneu.edu.ua

Адреса: м. Тернопіль, вул. Львівська 11а, 

каб.204а


 

 


 

 

Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ спрямовує свою діяльність на надання освітніх послуг у сфері неперервної освіти, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності і кваліфікації фахівців для вітчизняної економіки.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.

Програми навчального процесу відповідають рівню європейських стандартів освіти і забезпечують високу конкурентну спроможність випускників на ринку праці.

Метою діяльності відділу є організація та створення необхідних умов для здійснення безперервного післядипломного навчання з метою поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей керівних працівників і спеціалістів економіки України, а також для одержання другої спеціальності через перепідготовку кадрів відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку праці.

Завданнями відділу є:

– постійна модернізація матеріально-технічної бази, підвищення кадрового потенціалу, удосконалення методичного та організаційного забезпечення навчального процесу у сфері післядипломної освіти та підвищення кваліфікації відповідно до європейських та національних стандартів системи післядипломної економічної освіти;

– впровадження та реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації кадрів для вітчизняної економіки відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, ринкового господарства та демократизації українського суспільства;

– практична реалізація принципу випереджувального характеру підвищення кваліфікації кадрів для економічної системи України;

– сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов динамічних трансформацій суспільства та економічної кон’юнктури;

– задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей;

– сприяння формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної цивілізації та розвиненої ринкової економіки, демократичного розвитку суспільства.

 

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

№ з/п

Зміст освітньої послуги

Коротка характеристика умов надання освітньої послуги

1.

Перепідготовка (надання другої вищої освіти) осіб, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр іншого напрямку) за галузями знань і спеціальностями, акредитованими в Університеті

Перепідготовка (надання другої вищої освіти) осіб, які мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр іншого напрямку), здійснюється за такими галузями знань та спеціальностями:

«Право», спеціальність:

 • правознавство.

«Економіка та підприємництво», спеціальності:

 • фінанси і кредит (спеціалізації: державні фінанси, місцеві фінанси, казначейська справа, фінанси в системі митних органів, фінанси суб’єктів господарю­вання,страхова справа);
 • оподаткування;
 • банківська справа;
 • облік і аудит (спеціалізації: облік і аудит у промисловості, облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері, облік і аудит у сфері послуг, ревізія і контроль);
 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка (спеціалізації: між народ­ний туризм, європейська економіка, міжнародна торгівля);
 • маркетинг (спеціалізації: міжнародний марке­тинг, маркетинг туризму);
 • управління персоналом і економіка праці;
 • економічна кібернетика.

– «Менеджмент і адміністрування», спеціальності:

 • менеджмент організацій і адміністрування (спеціалізації: управління бізнесом, менеджмент державних установ);
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

«Інформатика та обчислювальна техніка», спеціальність:

 • програмне забезпечення систем.

Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за освітньо-професійною програмою перепідготовки спеціаліста здійснюється в межах чисельності, обумовленої ліцензією університету, з оплатою вартості навчання на договірній основі.

Термін навчання на заочній (дистанційній) формі –2 роки.

2.

Підвищення кваліфікації фахівців-економістів за галузями знань і спеціальностями, акредитованими в Університеті

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій усіх форм власності здійснюється за відповідними Програмами тематичних постійно діючих та короткострокових курсів з підвищення кваліфікації (терміном: 2 тижні; 3 місяці; 6 місяців).

Фінансування підвищення кваліфікації у відділі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації здійснюється за договорами з центральними органами виконавчої влади, а також за кошти інших джерел (місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб).

Слухачам, які успішно закінчили навчання та склали залік, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка або сертифікат Університету.

Підвищення кваліфікації за ліцензованими напрямками (спеціальностями) здійснюється в обсязі 1200 осіб.

Зарахування на курси підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій усіх форм власності проводиться протягом року у міру комплектування груп.

 

3.

Підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за галузями знань і спеціальностями, акредитованими в Університеті

Підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації здійснюється за відповідними Програмами курсів з підвищення кваліфікації (терміном: 2 тижні; 3 місяці; 6 місяців).

Фінансування освітніх послуг з підвищення кваліфікації здійснюється за кошти юридичних та фізичних осіб.

Режим навчання: за денною формою; очною формою з використанням технологій дистанційного навчання (очний етап навчання у вихідні дні (субота, неділя) та дистанційний етап навчання у будні дні).

Іногороднім слухачам надається житло.

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка або сертифікат Університету.

Зарахування на курси підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації проводиться протягом року у міру комплектування груп.

4.

Перепідготовка (надання другої вищої освіти) осіб, які мають повну вищу освіту (спеціаліст іншого напрямку) на підставі ваучерів для підтримання конкуренто-спроможності осіб на ринку праці

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про зайнятість» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 13.08.2014 р. № 342) здійснюється перепідготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» за денною та заочною формами навчання на підставі ваучерів, виданих міськими, районними, районними у містах центрами зайнятості Державної служби зайнятості України.

Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Право на одноразове отримання ваучера надається особам, які відповідають таким вимогам:

– вік понад 45 років, але які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– страховий стаж не менше 15 років;

– вища освіта;

– не проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття протягом п’яти останніх років;

– не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється ТНЕУ відповідно до чинного законодавства.

Договір про навчання укладається між ТНЕУ та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Термін навчання за денною і заочною формами 2 роки. 

 

   

 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

 

У структурі відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації функціонують підготовчі курси, які здійснюють підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до Університету та його коледжів.

Мета діяльності підготовчих курсів: цілеспрямоване формування якісного контингенту абітурієнтів, які можуть успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання та вступні випробування із дисциплін, що зазначені в переліку вступних предметів до ТНЕУ, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

 

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ:

 

1.

Підготовка учнів 11-их класів загальноосвітніх шкіл, а також осіб, які мають повну загальну середню освіту, до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань до Університету

Підготовку громадян до вступу до Університет здійснюється за такими напрямами:

 • міжнародна економіка;
 • менеджмент;
 • туризм;
 • маркетинг;
 • міжнародні економічні відносини;
 • фінанси та кредит;
 • економічна теорія;
 • економіка підприємства;
 • управління персоналом та економіка праці;
 • документознавство та інформаційна діяльність;
 • облік і аудит;
 • правознавство;
 • соціальна робота;
 • економічна кібернетика;
 • комп’ютерна інженерія;
 • системна інженерія;
 • програмна інженерія;
 • комп’ютерні науки;
 • міжнародна інформація (міжнародні відносини).

Програмою підготовки передбачене вивчення таких дисциплін: українська мова та література, математика, фізика, географія, історія України, іноземна мова (англійська, німецька) – за вибором слухача.

Підготовка слухачів здійснюється на умовах укладеного договору. Слухачам підготовчих курсів, які вступатимуть на навчання в ТНЕУ на інженерно-технічний напрям (комп’ютерна інженерія, системна інженерія, програмна інженерія, комп’ютерні науки) і пройдуть підготовку з трьох конкурсних предметів, буде додаватися до 5% конкурсного балу. 

2.

Підготовка учнів 9-их класів загальноосвітніх шкіл, а також осіб, які мають базову загальну середню освіту, до вступних випробувань до коледжів Університету

Підготовка громадян до вступу в коледжі ТНЕУ здійснюється за спеціальностями:

 • правознавство;
 • бухгалтерський облік;
 • фінанси і кредит;
 • організація виробництва;
 • економіка підприємства;
 • обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Вивчаються предмети, які винесені на вступні випробування в коледжі, а саме: українська мова, математика або історія України.

Слухачам підготовчих курсів, які вступатимуть на навчання у коледжі ТНЕУ на інженерно-технічний напрям (обслуговування комп’ютерних систем і мереж) і пройдуть підготовку з двох конкурсних предметів, буде додаватися до 5% конкурсного балу. 

ВІДДІЛ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Нікулішина Галина Михайлівна

спеціаліст I категорії ННІІОТ

Телефон: (0352) 53-99-96
Внутрішні телефони: 10-010

Кабінет: №11508а

E-mail: vdp_tneu[at] ukr.net

ВІДДІЛ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вовк Світлана Володимирівна

спеціаліст I категорії ННІІОТ

Телефон: (0352) 53-95-92
Внутрішні телефони: 10-088

Кабінет: №11508б

E-mail: vdp_tneu[at] ukr.net

ВІДДІЛ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Цаволик Галина Петрівна

спеціаліст I категорії ННІІОТ

Телефон: (0352) 53-95-92
Внутрішні телефони: 10-088

Кабінет: №11508б

E-mail: vdp_tneu[at] ukr.net