Завідувач кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ

Світлак Ірина Іванівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: i.svitlak@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ

Про кафедру історія

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства (ПРЕП) утворена з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу ТНЕУ № 354 від 29 серпня 2014 року шляхом виділу з кафедри економіки підприємств і корпорацій. До складу кафедри увійшли як висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємств і корпорацій, так і досвідчені кандидати юридичних наук, що вперше розпочали свою науково-педагогічну діяльність у ВННІЕ ТНЕУ.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) кандидати наук, доценти та викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки.

 

Напрямки підготовки кафедри

Кафедра ПРЕП здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» 0304 «Право», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних дисциплін.

 

Співпраця кафедри

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства активно співпрацює із Головним управлінням юстиції у Вінницькій області, Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області та Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва, Вінницьким міським судом Вінницької області та Вінницьким адміністративним окружним судом.

Основними формами співпраці стало проведення спільних наукових семінарів, круглих столів на актуальні юридичні теми, а також організація практики тощо.


Напрями роботи кафедри

На сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави виникає важливе завдання – дійсно побудувати демократичну правову державу, яка з часом може ефективно інтегруватись у світове та європейське співтовариство як рівноправний партнер. Щоб досягти цього, потрібно втілити в життя принцип верховенства права, подолати правовий нігілізм, підвищити правову культуру населення, зупинити корупцію і зростання злочинності. Реально досягти таких вимог зможе лише те суспільство, де юридична наука і практика постійно розвиваються і вдосконалюються.

Співпраця України з європейським співтовариством потребує творчого та інноваційного підходу щодо гуманізації суспільства та високого рівня правової свідомості громадян. Вдосконалення юридично-правових зв’язків України в умовах формування національної системи права та її інтегрування у світовий правовий простір передбачає створення кадрового потенціалу відповідного напрямку.  Відповідно, виникає нагальна потреба у забезпеченні підготовки якісних юридичних кадрів у Вінницькому регіоні, що, в свою чергу, має сприяти формуванню високого рівня правової свідомості учасників суспільних відносин, утвердженню правових, а значить справедливих, засад державного устрою в Україні, реального забезпечення наданих особі прав і свобод, оскільки саме юристи повинні вміти захищати законні права та інтереси громадян. В основі цих стандартів лежить конституційне право  громадян та юридичних осіб на правову допомогу.

Розвиток ринкових відносин в регіонах України потребує висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах діяльності. Це вимагає приведення змісту юридичної освіти у відповідність до вимог національного законодавства, загальносвітової юридичної практики. Отже, перед нашою державою постало завдання забезпечити високі стандарти юридичної освіти, що неможливо без формування нових підходів до підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів за всіма  освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

 

Історія кафедри

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства (ПРЕП) утворена з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу ТНЕУ № 354 від 29 серпня 2014 року шляхом виділу з кафедри економіки підприємств і корпорацій. До складу кафедри увійшли як висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємств і корпорацій, так і досвідчені кандидати юридичних наук, що вперше розпочали свою науково-педагогічну діяльність у ВННІЕ ТНЕУ. Кафедра ПРЕП здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» 0304 «Право», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних дисциплін. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) кандидати наук, доценти та викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки.

 

Стратегія розвитку кафедри

Сучасна вища юридична освіта в Україні - це не тільки рівень фахової освіти, а безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, адже основне за­вдання вищої юридичної освіти - підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які пра­цюють на утвердження в суспільстві верховенст­ва права та правової свідомості й правової куль­тури громадян. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестан­дартних, постійно змінюваних життєвих ситу­аціях.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку юридичної освіти в Україні та спираючись на основні положення Національної стратегії роз­витку освіти в Україні на 2012-2020 роки та стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена стратегія розвитку на 2014-2019 роки, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

- розширення співробітництва кафедри ПРЕП із судовими, правоохоронни­ми органами, органами юстиції, державної влади і місце­вого самоврядування, з іншими установами та організаціями щодо активного впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

- використання в інноваційній діяльності викла­дача технологій, методів, засобів, які б сприяли реалізації інтелектуально-духовного та фахового потенціалу студентів, зокрема: проведення тематичних зустрічей, круглих столів, лекцій з юристами-практиками, правничих шкіл, наукових конфе­ренцій, методичних семінарів тощо;

- налагодження роботи юридичної консультації «Юридична клініка» для формування належного рівня практич­них знань, умінь і навичок студентів, правової культури громадян, підготовки та навчання сту­дентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа докторантів, аспірантів та пошукувачів;

- підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури, з врахуванням останніх змін у законодавстві;

-  залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.

 

Дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 Адвокатура в Україні

 Адміністративне право

 Адміністративний процес

 Актуальні питання господарського права

 Актуальні питання договірного права

 Альтернативні способи вирішення спорів

 Господарське право

 Господарський процес

 Дослідження та основи академічної доброчесності

 Забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань

 Земельне право

 Екологічне право

 Інформаційне право

 Історія вчень про державу і право

 Історія держави і права зарубіжних країн та римське право

 Історія політичної і правової думки в Україні

 Канонічне право

 Конституційне та муніципальне право України

 Конституційне процесуальне право

 Корпоративне право

 Криміналістика

 Кримінальне право

 Кримінальний процес

 Кримінально-виконавче право

 Міжнародне право  

 Міжнародне приватне право

 Основи приватної юридичної практики

 Податкове право  

 Право інтелектуальної власності

 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 Правові системи сучасності

 Практика кваліфікації злочинів

 Прецендентна практика Європейського суду прав  людини в національному судочинстві

 Сімейне право

 Спадкове право

 Судова психологія

 Судова медицина і психіатрія

 Судова риторика

 Теорія доказів

 Теорія держави і права

 Трудове право

 Фінансове право

 Філософія права

 Цивільне право

 Цивільний процес

 Юридичний консалтинг


Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ ТНЕУ

Про кафедру

В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризації всіх галузей діяльності людини все більшої значущості набувають не лише професійні, але й базові, соціальні, комунікативні та інформаційні компетенції. Гуманітарні та фундаментальні дисципліни дають можливість майбутнім економістам усвідомити власні індивідуальні потреби та можливості, свій особистий потенціал, зрозуміти історичні, соціальні та політичні процеси в країні та світі, опанувати державну та іноземну мови; дістати ґрунтовні знання комп’ютерної техніки, інформаційних систем у поєднанні зі знаннями математики для економістів, економетрики, статистики; навчитися логіці нового економічного мислення і економічної культури, опанувати базові методи аналізу економіко-господарських процесів, набути навичок цілісного наукового уявлення про функціонування сучасної економіки на національному та світовому рівнях.

 

Історія кафедри

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін (ГФД) створена в 2013 році внаслідок реорганізації ВННІЕ ТНЕУ. До її складу увійшли висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії (створена у 1999 році), інформаційних систем в економіці (створена у 2001 році) та загальнонаукових гуманітарних дисциплін (створена у 2005 році). Кафедра ГФД забезпечує студентів Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ знаннями з дисциплін циклу гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки. Станом на 1 вересня 2017 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 10 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 викладачі. Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри видали 10 навчальних посібників з грифом МОН, 12 навчальних посібників, затверджених Вченою радою, понад 50 методичних розробок для проведення практичних занять. Протягом існування кафедри розроблено і впроваджено 5 госпдоговірних тем і 3 держбюджетні теми. Наукова робота студентів передбачена в навчальних планах всіх дисциплін, що читаються на кафедрі. Студенти активно досліджують історію і культуру рідного краю, а також іноземних країн, мову яких вивчають, роблять власні соціологічні дослідження, виступають з науковими повідомленнями, друкують наукові статті у збірниках студентських наукових конференцій різних вузів України. Традиційними стали свято писанки, свято колодія, майстер класи з виготовлення дідуха, солом’яних павучків. Кафедра є згуртованим колективом справжніх ентузіастів, діяльність яких спрямована на втілення гуманістичних принципів в освіті, прищеплення студентам поваги до культурно-історичних і морально-етичних цінностей суспільства.

 

Напрямки та стратегія розвитку

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні та спираючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена довгострокова стратегія розвитку, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

1. Формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа аспірантів та пошукувачів.

2. Перехід від традиційної моделі навчання до синергетичної, яка включає: а) відкритість освіти та творчий характер навчання; б) вільне користування різними інформаційними системами; в) особистісну спрямованість навчального процесу; г) зміну ролі викладача: перехід до співпраці та співтворчості.

3. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту інноваційних педагогічних технологій навчання під час лекційних та практичних занять.

4. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту новітніх форм організації самостійної роботи студентів (тести, електронні підручники тощо).

5. Підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури.

6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.

7. Залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.

 

Дисципліни, які закріплено за кафедрою:

АРМ-економіста

Вища математика

Вища математика для економістів

Ділові комунікації

Економетрика

Економічна теорія

Іноземна мова

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (теоретична частина)

Корпоративні інформаційні системи

Макроекономіка

Математичне моделювання в економіці

Мікроекономіка

Моделі та технології прийняття управлінських рішень

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Політологія

Соціологія

Соціологія та психологія

Статистика

Стратегічна стійкість підприємства

Сучасні інформаційні  технології

Теорія ймовірності і математична статистика

Українознавство

Філософія

Фінансова математика 


Професорсько-викладацький колектив

Сірко Анатолій Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: a.sirko@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Козловський Андрій Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: andrii.kozlovskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Мовчан Лариса Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: l.movchan@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: k.rumiantseva@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Вільчинська Олена Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон: ((0432) 55-32-30, вн. 21-555
E-mail: o.vilchynska@tneu.edu.ua
Кабінет: 412

 Творун Світлана Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент 


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: s.tvorun@tneu.edu.ua
Кабінет: 412
Очеретяний Володимир Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.ocheretianyi@tneu.edu.ua 
Кабінет: 403


Скірський Іван Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: i.skirskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Тунік Юрій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: iu.tunik@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Добіжа Василь Валерійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.dobizha@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Голота Наталія Петрівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: golota.natalij@gmail.com
Кабінет: 403


Гріщенко Ірина Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: i.grishchenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Пугач Віталіна Миколаївна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 403


Гугул Руслан Ярославович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 403


Жарчук Віта Анатоліївна

 Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: prep.vnnie@gmail.com
Кабінет: 403


Собчук Марина Олександрівна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 412