Завідувач кафедри правового регулювання економіки і правознавства ВННІЕ ТНЕУ

 Світлак Ірина Іванівна

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-4408-6868
RESEARCHER ID:  H-1151-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: i.svitlak@tneu.edu.ua
Кабінет: 403

У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література» і отримала кваліфікацію «Учитель російської мови і літератури». У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію «Юрист». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1997 році з посади викладача у Вінницькому інституті регіональної економіки і управління. З 2001 року по 2014 рік працювала у Вінницькому інституті Університету «Україна» на посадах старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри та першого проректора.

Кандидат юридичних наук з 2006 року. Дисертацію захистила 1 квітня 2006 року у спеціалізований вченій раді Національного університету ДПС України ДПА України за спеціальністю12.00.07 - теорія управління, адміністративне право і  процес, фінансове право, інформаційне право. 17 лютого 2012 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1 вересня 2014 року на посаді завідувача кафедри правового регулювання економіки і правознавства.

Наукові інтереси: проблеми використання, відтворення та охорони біотичних ресурсів та проблеми удосконалення правової регламентації фінансової діяльності господарюючих суб’єктів та державних установ в контексті імплементації до законодавства ЄС.

За багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи та за вагомий внесок восвітню галузь багаторазово нагороджувалась грамотами управління освіти і науки Вінницької ОДА.

Стаж науково-педагогічної роботи 19 років.

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких чотири монографії, один навчальний посібник з грифом МОН України.

 

Публікації:

1. Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання : Монографія. -  Вінниця: ВНТУ, 2013. – 248 с.
2. Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства : Монографія. - Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. – 432 с.
3. Митне право України : Навчальний посібник (рекомендовано МОН України, лист № 1.4/18-Г-2962 від 31.12.2008 р.). -К. : Атіка, 2009. –204 с.
4. Адміністративна відповідальність юридичних осіб : Монографія. - Вінниця: Видавництво «Глобус-Прес», 2005. – 128 с.
5. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності: колективна монографія / Світлак І.І., Скірський І.В., Поджаренко К.Є. - Тернопіль: Крок., 2016. - 184 с.
6. Проблема змісту криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності / І.І. Світлак, І.В. Скірський // Криміналістичний вісник. – 2016. – Випуск 1. – С. 31-35.
7. Нормативно-правова регламентація та сучасна практика повернення депозитів вкладникам комерційних банків / І.І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК» (міжнародне фахове видання). – 2016. - № 22. – С. 108-112.

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства ВННІЕ ТНЕУ

Про кафедру історія

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства (ПРЕП) утворена з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу ТНЕУ № 354 від 29 серпня 2014 року шляхом виділу з кафедри економіки підприємств і корпорацій. До складу кафедри увійшли як висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємств і корпорацій, так і досвідчені кандидати юридичних наук, що вперше розпочали свою науково-педагогічну діяльність у ВННІЕ ТНЕУ.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) кандидати наук, доценти та викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки.

 

Напрямки підготовки кафедри

Кафедра ПРЕП здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» 0304 «Право», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних дисциплін.

 

Співпраця кафедри

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства активно співпрацює із Головним управлінням юстиції у Вінницькій області, Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області та Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва, Вінницьким міським судом Вінницької області та Вінницьким адміністративним окружним судом.

Основними формами співпраці стало проведення спільних наукових семінарів, круглих столів на актуальні юридичні теми, а також організація практики тощо.


Напрями роботи кафедри

На сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави виникає важливе завдання – дійсно побудувати демократичну правову державу, яка з часом може ефективно інтегруватись у світове та європейське співтовариство як рівноправний партнер. Щоб досягти цього, потрібно втілити в життя принцип верховенства права, подолати правовий нігілізм, підвищити правову культуру населення, зупинити корупцію і зростання злочинності. Реально досягти таких вимог зможе лише те суспільство, де юридична наука і практика постійно розвиваються і вдосконалюються.

Співпраця України з європейським співтовариством потребує творчого та інноваційного підходу щодо гуманізації суспільства та високого рівня правової свідомості громадян. Вдосконалення юридично-правових зв’язків України в умовах формування національної системи права та її інтегрування у світовий правовий простір передбачає створення кадрового потенціалу відповідного напрямку.  Відповідно, виникає нагальна потреба у забезпеченні підготовки якісних юридичних кадрів у Вінницькому регіоні, що, в свою чергу, має сприяти формуванню високого рівня правової свідомості учасників суспільних відносин, утвердженню правових, а значить справедливих, засад державного устрою в Україні, реального забезпечення наданих особі прав і свобод, оскільки саме юристи повинні вміти захищати законні права та інтереси громадян. В основі цих стандартів лежить конституційне право  громадян та юридичних осіб на правову допомогу.

Розвиток ринкових відносин в регіонах України потребує висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах діяльності. Це вимагає приведення змісту юридичної освіти у відповідність до вимог національного законодавства, загальносвітової юридичної практики. Отже, перед нашою державою постало завдання забезпечити високі стандарти юридичної освіти, що неможливо без формування нових підходів до підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів за всіма  освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

 

Історія кафедри

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства (ПРЕП) утворена з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу ТНЕУ № 354 від 29 серпня 2014 року шляхом виділу з кафедри економіки підприємств і корпорацій. До складу кафедри увійшли як висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємств і корпорацій, так і досвідчені кандидати юридичних наук, що вперше розпочали свою науково-педагогічну діяльність у ВННІЕ ТНЕУ. Кафедра ПРЕП здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» 0304 «Право», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних дисциплін. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) кандидати наук, доценти та викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки.

 

Стратегія розвитку кафедри

Сучасна вища юридична освіта в Україні - це не тільки рівень фахової освіти, а безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, адже основне за­вдання вищої юридичної освіти - підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які пра­цюють на утвердження в суспільстві верховенст­ва права та правової свідомості й правової куль­тури громадян. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестан­дартних, постійно змінюваних життєвих ситу­аціях.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку юридичної освіти в Україні та спираючись на основні положення Національної стратегії роз­витку освіти в Україні на 2012-2020 роки та стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена стратегія розвитку на 2014-2019 роки, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

- розширення співробітництва кафедри ПРЕП із судовими, правоохоронни­ми органами, органами юстиції, державної влади і місце­вого самоврядування, з іншими установами та організаціями щодо активного впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

- використання в інноваційній діяльності викла­дача технологій, методів, засобів, які б сприяли реалізації інтелектуально-духовного та фахового потенціалу студентів, зокрема: проведення тематичних зустрічей, круглих столів, лекцій з юристами-практиками, правничих шкіл, наукових конфе­ренцій, методичних семінарів тощо;

- налагодження роботи юридичної консультації «Юридична клініка» для формування належного рівня практич­них знань, умінь і навичок студентів, правової культури громадян, підготовки та навчання сту­дентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа докторантів, аспірантів та пошукувачів;

- підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури, з врахуванням останніх змін у законодавстві;

-  залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.

 

Дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 Адвокатура в Україні

 Адміністративне право

 Адміністративний процес

 Актуальні питання господарського права

 Актуальні питання договірного права

 Альтернативні способи вирішення спорів

 Господарське право

 Господарський процес

 Дослідження та основи академічної доброчесності

 Забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань

 Земельне право

 Екологічне право

 Інформаційне право

 Історія вчень про державу і право

 Історія держави і права зарубіжних країн та римське право

 Історія політичної і правової думки в Україні

 Канонічне право

 Конституційне та муніципальне право України

 Конституційне процесуальне право

 Корпоративне право

 Криміналістика

 Кримінальне право

 Кримінальний процес

 Кримінально-виконавче право

 Міжнародне право  

 Міжнародне приватне право

 Основи приватної юридичної практики

 Податкове право  

 Право інтелектуальної власності

 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 Правові системи сучасності

 Практика кваліфікації злочинів

 Прецендентна практика Європейського суду прав  людини в національному судочинстві

 Сімейне право

 Спадкове право

 Судова психологія

 Судова медицина і психіатрія

 Судова риторика

 Теорія доказів

 Теорія держави і права

 Трудове право

 Фінансове право

 Філософія права

 Цивільне право

 Цивільний процес

 Юридичний консалтинг

Професорсько-викладацький колектив

Очеретяний Володимир Васильович

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1774-3500
RESEARCHER ID: H-3229-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.ocheretianyi@tneu.edu.ua 
Кабінет: 403

Скірський Іван Васильович

  Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-1514-2717
RESEARCHER ID: H-1099-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: i.skirskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 403

Тунік Юрій Миколайович

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-4380-1345
RESEARCHER ID: H-1120-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: iu.tunik@tneu.edu.ua
Кабінет: 403

Добіжа Василь Валерійович

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-5540-9781
RESEARCHER ID: Н-3119-2017

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.dobizha@tneu.edu.ua
Кабінет: 403

Голота Наталія Петрівна

 Посада: старший викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: golota.natalij@gmail.com
Кабінет: 403

Пугач Віталіна Миколаївна

 Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 403

Гугул Руслан Ярославович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 403

Жарчук Віта Анатоліївна

  Посада: старший лаборант кафедри

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: prep.vnnie@gmail.com
Кабінет: 403