Оголошення

Дата: 23-10-2017, 14:57

Відділ аспірантури і докторантури повідомляє

 про складання кандидатських іспитів в осінню сесію 2017 року:
14 листопада - філософія на 10.00 год., ауд.1303
15 листопада - іноземні мови на 10.00 год., ауд.1303
16 листопада- спеціальність на 10.00 год., ауд.1303Розклад занять

Дата: 17-10-2017, 12:26Оголошення!

Дата: 3-10-2017, 12:54


 
   11 жовтня 2017 року о 12 год. в ауд. 1303
відбудеться зустріч проректора з наукової роботи, професора Задорожного З.-М. В.
з аспірантами, які  зараховані на навчання в аспірантуру  в жовтні 2017 року.
Явка обов'язкова.
Оголошення про прийом в аспірантуру 2017

Дата: 1-06-2017, 11:56

               

 

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

                        О Г О Л О Ш У Є

прийом до аспірантури у 2017 році

денна, заочна форми навчання

                                        за такими науковими спеціальностями:

01 -      Освіта

              011 -  Освітні педагогічні науки

02  -   Культура і мистецтво

               029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 –  Гуманітарні науки

              032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

053  -  Психологія

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08   - Право

              081 -  Право

12 – Інформаційні технології

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

124  - Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

28 – Публічне управління та адміністрування

281 – Публічне управління та адміністрування

29 – Міжнародні відносини

292 – Міжнародні економічні відносини

23 – Соціальна робота

232 – Соціальне забезпечення

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.

Навчання в аспірантурі –  4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням та коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна , заочна ), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки;

2. Автобіографія;

3. Копія  трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць(відповідно до затвердженої форми);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання);

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8.Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків;

Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

Прийом документів:   з 01червня  по 31 серпня 2017 року;

Вступні іспити:                    з 04 по 11  вересня  2017 року

Зарахування:                         до  01 жовтня 2017 року.

Адреса університету:          46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail:I.perekhrest@tneu.edu.ua                            


Оголошення в докторантуру в 2017

Дата: 1-06-2017, 11:38

 

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

О Г О Л О Ш У Є

про прийом в докторантуру в 2017 році

 

з таких наукових спеціальностей:

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

28 – Публічне управління та адміністрування

281 – Публічне управління та адміністрування

29 – Міжнародні  відносини

292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторан­туру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.

10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педа­гогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство(копія паспорта).

12.Копію картки платника податків.

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів – за державним замовленням; за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів: з 01 червня  по 22 серпня 2017 року;

 

Зарахування: до  01 жовтня 2017 року;

 

Адреса університету:46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua

 

 

 

 

 Начитка лекцій з спеціальності 081-Право

Дата: 1-06-2016, 12:02Аспірантура здійснюють наукове керівництво

Дата: 17-06-2015, 15:11

 
011 – Освітні, педагогічні науки
Вихрущ А. В. д.пед.наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін;
Щербяк Ю.А. д.пед.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства,  науковий керівник по кафедрі  психологічних та педагогічних дисциплін;
 
029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Дацків д.і.н., професор, в.о. завідувача кафедри загальної та гуманітарної підготовки Свалявської філії ТНЕУ, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;
Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства; 
 
032-Історія та археологія
Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства;
Лазарович М.В. д.політ.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства; 
Дацків д.і.н., професор, в.о. завідувача кафедри загальної та гуманітарної підготовки Свалявської філії ТНЕУ, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;
                                 
051-Економіка
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;
Длугопольський О.В. д.е.н.,  професор, професор кафедри економічної теорії;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н.,  професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Качан Є.П. к.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і регіональна економіка;
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму, науковий керівник по кафедрі управління персоналом  і регіональна економіка
Язлюк Б.О. д.е.н., доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Пархомець М.К. д.е.н.,  професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Чорна Н.П. д.е.н.,  доцент, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Горлачук М.А. к.е.н., доцент, докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гевко Р.Б. д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;
Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, науковий керівник  по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Ляшенко О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації;
Буяк Л.М. к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Адамів О.П. к.т.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Боднар Д.І. д.ф.-м.н., професор, професор  кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Іващук О.Т. к.е.н., доцент, доцент  кафедри економіко-математичних методів;
Гладій Г.М. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
                            
053 – Психологія
Фурман А.В. д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Фурман О.Є. д.психол.н., доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;
                            
071-Облік і оподаткування
 Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку  у виробничій сфері;
Крупка Я.Д. д.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Журавель Г.П. к.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Омецінська І.Я. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри обліку у виробничій сфері;
Дерій В.А. д.е.н., професор,  завідувач  кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Пушкар М.С. д.е.н.,  професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Хорунжак Н.М. д.е.н., доцент, в.о завідувача кафедри обліку і аудиту Луцької філії ТНЕУ, науковий керівник покафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Рожелюк В.М. д.е.н., доцент, в.о завідувача кафедри економіки та обліку Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту науковий керівник покафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Микитюк П.П. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Бруханський  Р.Ф. д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Ярощук О.В. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Палюх М.С. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
                                               
072-Фінанси, банківська справа та страхування
 Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Кізима Т.О.  д.е.н., професор, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Дем’янишин В.Г. д.е.н.,  професор, професор кафедри фінансів Свалявської філії ТНЕУ, науковий керівник по  кафедріфінансів  ім. С.І. Юрія;
Кнейслер О.В. д.е.н.,  професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, науковий керівник по  кафедрі фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Гуцал І.С. д.е.н, професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;
Довгань Ж.М. д.е.н., професор,  професор кафедри банківського менеджменту і обліку;
Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;
Адамик Б.П. к.е.н., доцент, декан факультету банківського бізнесу, доцент кафедри банківської справи;
Мартинюк В.П. д.е.н., професор, професор кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності;
 
073-Менеджмент
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Тибінь А. М. к.е.н.,  доцент,  доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Мазур В. С. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Микитюк П.П. д.е.н., професор,  професор кафедри менеджменту та публічного управління;
                            
074-Публічне управління та адміністрування
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. доктор наук з державного управління, доцент, доценткафедри менеджменту та публічного управління;
Язлюк Б.О. д.е.н.,  доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів і природокористування;
Мачуга Н.З. д.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій;
                           
                               075-Маркетинг
Сохацька О. М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
Борисова Т.М.д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
                                                                                       
076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Дудар Т.Г. д.е.н., професор, професор  кафедри  менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гринчуцький В.І. д.е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Мачуга Н. З. д.е.н.,  доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Собко О.М. к.е.н.,  доцент, докторант кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
 
081-Право
Кравчук М.В. к.ю.н., доцент,завідувач кафедри теорії та історії держави і права;
Кравчук В.М. к.ю.н., доцент,  доценткафедри теорії та історії   держави і права;
Калаур І. Р. д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу;
Кіндюк Б. В. д.ю.н., професор, професор кафедрицивільного права і процесу;
Слома В.М. к.ю.н., доцент, доценткафедри цивільного права і процесу;
Гречанюк С.К. д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
 
 121-Інженерія програмного забезпечення
Дивак М.П. д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук;
Пукас А.В. к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук;
Стахів П.Г. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук;
Манжула В.І. к.т.н.,  доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук;
Пасічник Р.М. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики, науковий керівник по кафедрі комп’ютерних наук;
                                                                                                                                                                  
122-Комп’ютерні науки
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Коваль В.С. к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
             
 123-Комп’ютерна інженерія
Березький О.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, науковий керівник;
Теслюк В.М. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії;
Касянчук М.М. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії;
 
124-Системний аналіз
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Гладій Г.М. к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Добротвор І.Г. д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Бушуєв С.Д. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
 
151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Николайчук Я.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем;
Якців В. В. д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
 
232-Соціальне забезпечення
 
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Фурман А.В. д. психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедрипсихології та соціальної роботи;
Язлюк Б.О. д.е.н.,  доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.
 
 
292-Міжнародні економічні відносини
Савельєв Є.В. д.е.н., професор, в.о завідувача кафедри міжнародної економіки;
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, науковий керівник по кафедрі міжнародної економіки;
Куриляк В.Є. д.е.н., професор в.о завідувачаміжнародного бізнесу і туризму;
Іващук І.О.  д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
Гуменюк Ю.П. д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки;
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
Кравчук Н.Я.д.е.н., доцент, в.о завідувача кафедри міжнародного права та європейської інтеграції;
 
 


Докторантура здійснюють наукове консультування

Дата: 17-06-2015, 15:05

Здійснюють наукове консультуванняза спеціальностями:

051-Економіка

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Длугопольський О.В. д.е.н., професор кафедри економічної теорії;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Тарнавська Н.П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г. Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Пархомець М.К. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

 

 056-Міжнародні економічні відносини

Савельєв Є.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки;

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Куриляк В.Є. д.е.н., професор міжнародної економіки;

Іващук І.О. д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки;

Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

071-Облік і оподаткування

Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри облікуу виробничій сфері, науковий консультант;

Крупка Я.Д. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Гуцайлюк З.В. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;

Дерій В.А.. д.е.н., професор, завідувач кафедриаудиту, ревізії та аналізу;

Пушкар М.С. д.е.н., професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;

 

072-Фінанси, банківська справа та страхування:

Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія;

Кізима Т.О. д.е.н., професор кафедри фінансів ім..С.І.Юрія;

Дем’янишин В.Г. д.е.н., професор кафедри фінансів ім.. С.І.Юрія;

Кнейслер О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Гуцал І.С. д.е.н,, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;

Довгань Ж.М. д.е.н., професор кафедри банківського менеджменту і обліку;

Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;

Мартинюк В.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності;

 

073-Менеджмент

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Мізюк Б. М. д. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Микитюк П. П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

074-Публічне управління та адміністрування

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор, кафедри менеджменту та публічного управління;

 

075-Маркетинг

Сохацька О. М. д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Штефанич Д.А. д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Дудар Т. Г. д. е. н., професор кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;

Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Гринчуцький В. І. д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;

Пархомець М.К. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.Порядок проведення кандидатських іспитів у ТНЕУ

Дата: 17-06-2014, 16:45

 Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Складання кандидатських іспитів здобувачами з філософії, іноземної мови і спеціальності є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

  Аспірантура і докторантура ТНЕУ

Дата: 6-06-2014, 15:15

Аспірантура і докторантура ТНЕУВажливою формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є докторантура та аспірантура.

 

Аспірантура в Тернопільському національному економічному університеті функціонує з 1989 року з 19  наукових спеціальностей:

                                    прийом до аспірантури у 2016 році

                     з відривом від виробництва та без відриву від виробництва

                     за такими науковими спеціальностями:

 

 

 

01 -      Освіта

              011 -  Науки про освіту

02  -   Культура і мистецтво

               029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 –  Гуманітарні науки

              032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

053  -  Психологія

056 – Міжнародні економічні відносини

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08   - Право

              081 - Право

12 – Інформаційні технології

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

124  - Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

 

232 – Соціальне забезпечення 


 

У 2004 році відкрита докторантура  з 4 економічних спеціальностей.

 

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України з травня 2013 року розширено перелік наукових спеціальностей в докторантурі.

 

На сьогодні в університеті функціонує докторантура з 8 економічних спеціальностей:

                05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       056 – Міжнародні економічні відносини

        07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 
Персонал

Дата: 30-08-2011, 10:06

Персонал

Прізвище: Перехрест

Ім'я: Лідія

По-батькові: Костянтинівна

 

Посада: завідувач

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: l.perekhrest@tneu.edu.ua

Персонал

 

Прізвище: Дерех

Ім'я: Ірина

По-батькові: Богданівна

 

Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: i.derekh@tneu.edu.ua

 

 Персонал

 

 

Прізвище: Процик

Ім'я: Наталія

По-батькові: Василівна 


Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон:47-58-62, 11-120

Електронна скринька: n.protsyk@tneu.edu.ua

 

 

   Контакти

Дата: 25-08-2011, 09:22

Завідуюча аспірантурою і докторантурою

 

Перехрест Лідія Костянтинівна.

 

 

46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11.
Контактний телефон: +38 0352 47 58 62,
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua