Розклад екзаменів для аспірантів заочної форми навчання

Дата: 5-12-2016, 10:34

                                              Розклад    екзаменів

                   для аспірантів заочної

                       форми навчання

 

     День

Шифри спеціальностей 011  053  056   071  072  073  074  076  081  121  122  123 

Вівторок

13.12.2016

                Ф   і   л   о   с   о  ф  і   я

 

                проф.Гончарук Т.В.

 

                Консультація      ауд.11504 на 11.10 год.

 

Середа

14.12.20116

                Ф   і   л   о   с   о  ф  і   я

 

                проф.Гончарук Т.В.

 

                Екзамен      ауд. 11504 на 15.00 год.

 

Четвер

15.12.2016

           Іноземна мова у наукових дослідженнях

 

                Доц. Лиса Н.С.

              Консультація на кафедрі іноземних мов та

                професійної  комунікації

 

                              16.00.год.                             

Пятниця

16.12.2016

             Іноземна мова у наукових дослідженнях

 

                Доц. Лиса Н.С.

 

             Екзамен ауд. 1220 14.10

                                                                   Оголошення!

Дата: 12-10-2016, 11:56

        Розклад занять та іспитів для аспірантів

Дата: 5-10-2016, 16:48

 

Розклад занять для аспірантів денної форми навчання

 

Розклад занять для аспірантів денної форми навчання 9.pdf [162.6 Kb] (cкачувань: 113)

Розклад занять для аспірантів денної форми навчання семестр 2016-17 2.pdf [140.67 Kb] (cкачувань: 153)

Розклад іспитів 3.pdf [133.79 Kb] (cкачувань: 198)

 

Розклад занять для аспірантів заочної форми навчання

Розклад занять для аспірантів заоної форми навчання 28.11.2016-04.12.2016 6.pdf [143.34 Kb] (cкачувань: 79)

Розклад занять для аспірантів заоної форми навчання 05.12.2016-11.12.2016 5.pdf [134.84 Kb] (cкачувань: 63)

Прийом в аспірантуру

Дата: 12-02-2016, 12:17

                          Міністерство освіти і науки України
                   Тернопільський національний економічний університет

                                  О Г О Л О Ш У Є

                                   прийом до аспірантури у 2016 році

                     з відривом від виробництва та без відриву від виробництва

                     за такими науковими спеціальностями:

01 -      Освіта

              011 -  Науки про освіту

02  -   Культура і мистецтво

               029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 –  Гуманітарні науки

              032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

053  -  Психологія

056 – Міжнародні економічні відносини

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08   - Право

              081 - Право

12 – Інформаційні технології

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

124  - Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

232 – Соціальне забезпечення

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.

Навчання в аспірантурі –  4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням та коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору понад державне замовлення.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (з відривом чи без відриву від виробництва), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки;

2. Автобіографія;

3. Копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць, винаходів і звітів про науково-дослідні роботи (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплом про визнання);

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Клопотання з місця роботи про прийом до аспірантури для осіб за цільовим направленням;

9. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

10. Копія картки платника податків;

Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

Прийом документів:  з 15  по 31 серпня 2016 року;

Вступні іспити:           з 01 вересня 2016 року

Зарахування:            до  01 жовтня 2016 року.

Адреса університету:   46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.uaПрийом в докторантуру

Дата: 12-02-2016, 12:02


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

О Г О Л О Ш У Є

про прийом в докторантуру в 2016 році

 

з таких наукових спеціальностей:

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

056 – Міжнародні економічні відносини

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторан­туру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копію трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи.

10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педа­гогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).

12. Копію індивідуального податкового номеру.

 

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів – за державним замовленням; за коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору, понад державне замовлення.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів:

з 15 по 31 серпня 2016 року;

Зарахування:   до  01 жовтня 2016 року;

 

Адреса університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.uaАспірантура здійснюють наукове керівництво

Дата: 17-06-2015, 15:11

011 – Науки про освіту

Вихрущ А. В. д.пед. наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін;

Щербяк Ю.А. д.пед.н., професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, науковий керівник по кафедрі психологічних та педагогічних дисциплін;

 

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Дацків д.і.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та українознавства;

Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства;

032-Історія та археологія

Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства;

Лазарович М.В. д.політ.н., професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства;

Дацків І.Б. д.і.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та українознавства;

051-Економіка

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Длугопольський О.В. д.е.н., професор кафедри економічної теорії;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Качан Є.П. к.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і регіональна економіка;

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму, науковий керівник по кафедрі управління персоналом і регіональна економіка

Язлюк Б.О. д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Пархомець М.К. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Чорна Н.П. д.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Горлачук М.А. к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Гевко Р.Б. д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;

Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;

Чорний Р.С. д.е.н., доцент, директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;

Матійчук Л.П. к.е.н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу;

Ляшенко О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації;

Буяк Л.М. к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики;

Адамів О.П. к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики;

Боднар Д. І. д. ф.-м. н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики;

Іващук О.Т. к. е. н., доцент кафедри економіко-математичних методів;

Гладій Г.М. к.е.н., доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

053 – Психологія

Фурман А.В. д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;

Фурман О.Є. д. психол. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи;

Шандрук С.К. д. психол. н., професор кафедри психології та соціальної роботи.

 

056-Міжнародні економічні відносини

Савельєв Є.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки;

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, науковий керівник по кафедрі міжнародної економіки;

Куриляк В.Є. д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки;

Іващук І.О. д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки;

Гуменюк Ю.П. д.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки;

Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Кравчук Н.Я. д.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

 

071-Облік і оподаткування

Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Крупка Я.Д. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Гуцайлюк З.В. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Журавель Г.П. к.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Омецінська І.Я. к.е.н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері;

Дерій В.А. д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу;

Пушкар М.С. д.е.н., професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;

Ярощук О.В. к.е.н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу;

Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;

Хорунжак Н.М. д.е.н., доцент, професор кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;

Рожелюк В.М. д.е.н., доцент, професор кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;

Микитюк П.П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Бруханський Р.Ф. д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Палюх М.С. к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

072-Фінанси, банківська справа та страхування:

Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;

Кізима Т.О. д.е.н., професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;

Дем’янишин В.Г. д.е.н., професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;

Кнейслер О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Гуцал І.С. д.е.н,, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;

Довгань Ж.М. д.е.н., професор кафедри банківського менеджменту і обліку;

Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи,;

Адамик Б.П. к.е.н., доцент, декан факультету банківського бізнесу, доцент кафедри банківської справи;

Мартинюк В.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності;

073-Менеджмент

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Мізюк Б. М. д. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Тибінь А. М. к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Мазур В. С. к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Микитюк П. П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

074-Публічне управління та адміністрування

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Язлюк Б.О. д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Чорний Р.С. д.е.н., доцент, директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;

Мачуга Н.З. д.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій;

 

075-Маркетинг

Сохацька О. М. д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Кравчук Н. Я. д.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Штефанич Д.А. д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Дудар Т. Г. д.е.н., професор кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;

Гринчуцький В. І. д.е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;

Мачуга Н. З. д. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій;

Собко О.М. к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій;

Сохацька О. М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

081-Право

Кравчук М. В. к.ю.н., доцент,завідувач кафедри теорії та історії держави і права;

Кіндюк Б. В. д. ю. н., професор кафедри теорії та історії держави і права;

Кравчук В.М. к. ю. н., доцент кафедри теорії та історії держави і права;

Калаур І. Р. д. ю . н., доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу;

121-Інженерія програмного забезпечення

Дивак М.П. д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук;

Пукас А.В. к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук;

Стахів П.Г. д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук;

Манжула В.І. к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук;

Пасічник Р.М. к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики, науковий керівник по кафедрі комп’ютерних наук;

122-Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Саченко А.О. д. т. н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Крилов В.М. д. т. н., професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Кочан В.В. к. т. н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Коваль В.С. к. т. н., доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

123-Комп’ютерна інженерія

Березький О.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії;

Теслюк В.М. д.т.н., професор кафедри комп’ютерної інженерії;

Касянчук М.М. к.ф.-м.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії;

 

124-Системний аналіз

Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Крилов В.М. д.т.н., професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Гладій Г.М. к.е.н., доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Добротвор І.Г. д.т.н., доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

Бушуєв С. Д. д. т. н., професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;

 

151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Николайчук Я.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем;

Якців В.В. к.т.н., доцент, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем;

 

232-Соціальне забезпечення

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Фурман А.В. д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;

Шандрук С.К. д.психол.н., професор кафедри психології та соціальної роботи;

Язлюк Б.О. д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу; Докторантура здійснюють наукове консультування

Дата: 17-06-2015, 15:05

Здійснюють наукове консультуванняза спеціальностями:

051-Економіка

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Длугопольський О.В. д.е.н., професор кафедри економічної теорії;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Тарнавська Н.П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г. Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Пархомець М.К. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

 

 056-Міжнародні економічні відносини

Савельєв Є.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки;

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Куриляк В.Є. д.е.н., професор міжнародної економіки;

Іващук І.О. д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки;

Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

071-Облік і оподаткування

Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри облікуу виробничій сфері, науковий консультант;

Крупка Я.Д. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Гуцайлюк З.В. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;

Дерій В.А.. д.е.н., професор, завідувач кафедриаудиту, ревізії та аналізу;

Пушкар М.С. д.е.н., професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;

 

072-Фінанси, банківська справа та страхування:

Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія;

Кізима Т.О. д.е.н., професор кафедри фінансів ім..С.І.Юрія;

Дем’янишин В.Г. д.е.н., професор кафедри фінансів ім.. С.І.Юрія;

Кнейслер О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Гуцал І.С. д.е.н,, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;

Довгань Ж.М. д.е.н., професор кафедри банківського менеджменту і обліку;

Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;

Мартинюк В.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності;

 

073-Менеджмент

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Мізюк Б. М. д. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Микитюк П. П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

074-Публічне управління та адміністрування

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор, кафедри менеджменту та публічного управління;

 

075-Маркетинг

Сохацька О. М. д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Штефанич Д.А. д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Дудар Т. Г. д. е. н., професор кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;

Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Гринчуцький В. І. д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;

Пархомець М.К. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.Порядок проведення кандидатських іспитів у ТНЕУ

Дата: 17-06-2014, 16:45

 Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Складання кандидатських іспитів здобувачами з філософії, іноземної мови і спеціальності є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

  Аспірантура і докторантура ТНЕУ

Дата: 6-06-2014, 15:15

Аспірантура і докторантура ТНЕУВажливою формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є докторантура та аспірантура.

 

Аспірантура в Тернопільському національному економічному університеті функціонує з 1989 року з 19  наукових спеціальностей:

                                    прийом до аспірантури у 2016 році

                     з відривом від виробництва та без відриву від виробництва

                     за такими науковими спеціальностями:

 

 

 

01 -      Освіта

              011 -  Науки про освіту

02  -   Культура і мистецтво

               029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 –  Гуманітарні науки

              032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

053  -  Психологія

056 – Міжнародні економічні відносини

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08   - Право

              081 - Право

12 – Інформаційні технології

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

124  - Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

 

232 – Соціальне забезпечення 


 

У 2004 році відкрита докторантура  з 4 економічних спеціальностей.

 

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України з травня 2013 року розширено перелік наукових спеціальностей в докторантурі.

 

На сьогодні в університеті функціонує докторантура з 8 економічних спеціальностей:

                05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       056 – Міжнародні економічні відносини

        07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 
Персонал

Дата: 30-08-2011, 10:06

Персонал

Прізвище: Перехрест

Ім'я: Лідія

По-батькові: Костянтинівна

 

Посада: завідувач

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: l.perekhrest@tneu.edu.ua

Персонал

 

Прізвище: Дерех

Ім'я: Ірина

По-батькові: Богданівна

 

Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: i.derekh@tneu.edu.ua

 

 Персонал

 

 

Прізвище: Процик

Ім'я: Наталія

По-батькові: Василівна 


Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон:47-58-62, 11-120

Електронна скринька: n.protsyk@tneu.edu.ua

 

 

   Контакти

Дата: 25-08-2011, 09:22

Завідуюча аспірантурою і докторантурою

 

Перехрест Лідія Костянтинівна.

 

 

46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11.
Контактний телефон: +38 0352 47 58 62,
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua