Персонал

Дата: 26-01-2018, 18:26

Персонал

Прізвище: Перехрест

Ім'я: Лідія

По-батькові: Костянтинівна

 

Посада: завідувач

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: l.perekhrest@tneu.edu.ua

Персонал

 

Прізвище: Дерех

Ім'я: Ірина

По-батькові: Богданівна

 

Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: i.derekh@tneu.edu.ua

 

 Персонал

 

 

Прізвище: Процик

Ім'я: Наталія

По-батькові: Василівна 


Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон:47-58-62, 11-120

Електронна скринька: n.protsyk@tneu.edu.ua

 

 

   

 РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для вступу на освітньо-науковий ступінь доктор філософії (PhD)

Дата: Сьогодні, 16:49

 

Вид випробування

Екзамен

Дата

Година

Аудиторія

Додаткове вступне випробування зі спеціальності

19.03.2018

10.00

Виставковий

зал

Фахове вступне випробування зі спеціальності:

051-економіка

21.03.2018

10.00

Виставковий

зал

071-облік і оподаткування

21.03.2018

11.00

Виставковий

зал

072-фінанси,банківська справа та страхування

21.03.2018

12.00

Виставковий

зал

081-право

22.03.2018

10.00

Виставковий

зал

121-інженерія програмного забезпечення

22.03.2018

11.00

Виставковий

зал

123-комп’ютерна інженерія

22.03.2018

12.00

Виставковий

зал

Іноземна мова

(англійська, німецька,французька)

26.03.2018

10.00

Виставковий

зал

Філософія

29.03.2018

10.00

Виставковий

зал
Оголошення про прийом в аспірантуру та докторантуру 2017 - 2018 році

Дата: 1-02-2018, 11:56

                
                    Міністерство освіти і науки України
             Тернопільський національний економічний університет
                                               О Г О Л О Ш У Є
                  прийом до аспірантури на договірних умовах у 2017 - 2018 році
                                    денна, заочна форми навчання  
                   за такими науковими спеціальностями:

01 -   Освіта
011 -  Освітні, педагогічні науки
02  -  Культура і мистецтво
029 - Інформаційна,бібліотечна та архівна справа
03 – Гуманітарні науки
032 – Історія та археологія
05 – Соціальні та поведінкові науки
051 - Економіка
052-  Політологія
053 - Психологія 
07 – Управління та адміністрування 
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси,банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
08   - Право
081 -  Право
12 – Інформаційні технології
121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки 
123 – Комп’ютерна інженерія
124  - Системний аналіз
15 – Автоматизація та приладобудування
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
23 – Соціальна робота
232 – Соціальне забезпечення 
28 – Публічне управління та адміністрування 
281 – Публічне управління та адміністрування 
29 - Міжнародні відносини
292 – Міжнародні економічні відносини
 
Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.
Навчання в аспірантурі –  4 роки.
 
Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.
Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.
Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.
Є можливість поселення в гуртожиток.
Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:
1. Особовий листок, 1 фотокартка;
2. Автобіографія;
3. Копія  трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;
4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);
5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення       вищого навчального закладу);
6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра),    на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про     визнання); 
7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;
8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);
9. Копія картки платника податків; 
Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.
Прийом документів    з 01  по 16 березня 2018 року;
Вступні іспити         з 19  по  28 березня 2018 року
Зарахування            до  02 квітня 2018 року. 

Адреса університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,
відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,
приймальна комісія тел. 47-50-60
e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua
 
Здійснюють наукове керівництво аспірантами :
 

  зі спеціальності
011 – Освітні, педагогічні науки
Вихрущ А. В. д.пед.наук, професор, професор  кафедри психології та соціальної роботи; 
Щербяк Ю.А. д.пед.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства,  науковий керівник по кафедрі психології та соціальної роботи;  

зі спеціальності
029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Дацків І.Б. д.і.н., професор, професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та диипломатії, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;
Гомотюк О. Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства;  
 
   зі спеціальності
032 - Історія та археологія
Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства; 
Лазарович М.В. д.політ.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства;  
Дацків І.Б. д.і.н., професор, професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та диипломатії, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;

  зі спеціальності
051-Економіка
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;
Длугопольський О.В. д.е.н.,  професор, професор кафедри економічної теорії; 
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н.,  професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Качан Є.П. к.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і регіональна економіка;
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, науковий керівник по кафедрі управління персоналом  і регіональна економіка
Язлюк Б.О. д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Пархомець М.К. д.е.н.,  професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Чорна Н.П. д.е.н.,  доцент, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Горлачук М.А. к.е.н., доцент, докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гевко Р.Б. д.т.н., професор,  завідувач кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;
Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, науковий керівник  по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Буяк Л.М. д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Адамів О.П. к.т.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Боднар Д.І. д.ф.-м.н., професор, професор  кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Іващук О.Т. к.е.н., доцент, доцент  кафедри економіко-математичних методів;
Гладій Г.М. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Савельєв Є.В. . д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;

  зі спеціальності 
052 – Політологія
Лазарович М.В. д.політ.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства , науковий керівник по кафедрі філософії та політології;  
Рудакевич  О.М. д.політ.н., професор, професор кафедри філософії та політології

  зі спеціальності
053 – Психологія
Фурман А.В. д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Фурман О.Є. д.психол.н., доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;

 зі спеціальності
071-Облік і оподаткування
Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Крупка Я.Д. д.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Журавель Г.П. к.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Омецінська І.Я. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри обліку у виробничій сфері;
Дерій В.А. д.е.н., професор, професор  кафедри;обліку у виробничій сфері
Пушкар М.С. д.е.н.,  професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Адамик О.В. к.е.н., доцент, завідувач кафедри аудиту, ревізії і аналізу;
Хорунжак Н.М. д.е.н., доцент, кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Рожелюк В.М. д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Микитюк П.П. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Бруханський  Р.Ф. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Ярощук О.В. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Палюх М.С. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
 
зі спеціальності
072-Фінанси, банківська справа та страхування:
Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Кізима Т.О.  д.е.н., професор, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Дем’янишин В.Г. д.е.н.,  професор, професор кафедри фінансів  ім. С.І. Юрія;
ТулайО. І.  д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів  ім. С.І. Юрія;
КнейслерО.В. д.е.н.,  професор, завідувачка федрифінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Гуцал І.С. д.е.н, професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;
Довгань Ж.М. д.е.н., професор,  професор кафедри банківського менеджменту і обліку;
Ткачук М.В.к.е.н., доцент, доцент кафедри банківського менеджменту і обліку;
Сенів Б.Г.к.е.н., доцент, доцент кафедри банківського менеджменту і обліку;
Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;
Адамик Б.П. к.е.н., доцент, декан факультету банківського бізнесу, доцент кафедри банківської справи;
Карапетян О.М. к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань;
Вівчар О.І. . к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань;
  
  зі спеціальності
073-Менеджмент
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу;
Тибінь А. М. к.е.н.,  доцент,  доцент кафедри міжнародноготуризму і готельного бізнесу;
Мазур В. С. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри міжнародноготуризму і готельного бізнесу;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Микитюк П.П. д.е.н., професор,  професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. д.н.держ.управіння, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л.д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
зі спеціальності
075-Маркетинг
Сохацька О. М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин; 
Борисова Т.М.д.е.н., доцент,  завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу; 
 
   зі спеціальності
076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Дудар Т.Г. д.е.н., професор, професор  кафедри  менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гринчуцький В.І. д.е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Собко О.М. д.е.н.,  доцент, доцент кафедрипідприємництва, торгівлі та маркетингу; 
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

зі спеціальності
081-Право
Банах С.В. к.ю.н., декан юридичного факультету,  доцент кафедри кримінального права та процесу ,  науковий керівник  по кафедріконституційного, адміністративного та фінансового права;
Кравчук М.В. к.ю.н., доцент,завідувач кафедри теорії та історії держави і права;
Кравчук В.М. к.ю.н., доцент,  доцент кафедри теорії та історії   держави і права;
Кіндюк Б.О. д.ю.н., професор,професор кафедри теорії та історії   держави і права;
Калаур І. Р. д.ю.н.,доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу;
Слома В.М. к.ю.н., доцент, доценткафедри цивільного права і процесу;
Лукасевич-Крутник І.С.к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу;
Гречанюк С.К. д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
Галай А.О. д.ю.н., доцент, професор  кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
Христинченко Н.П. д.ю.н., доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань;
 
зі спеціальності
121-Інженерія програмного забезпечення
Дивак М.П. д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук;
Пукас А.В. к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук;
Стахів П.Г. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук;
Манжула В.І. к.т.н.,  доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук;
Пасічник Р.М. д.т.н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики, науковий керівник по кафедрі комп’ютерних наук; 
Шпінтель М.Я. к.т.н., доцент, доцент кафедрикомп’ютерних наук;
Шевчук Р.П.к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 
  зі спеціальності
122-Комп’ютерні науки
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління; 
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Коваль В.С. к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Дивак М.П. д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук;
Шпінтель М.Я. к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук
Манжула В.І. к.т.н.,  доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук;
Яцків В. В. д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри   кібербезпеки;
 
 зі спеціальності
123-Комп’ютерна інженерія
Березький О.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, науковий керівник;
Теслюк В.М. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії; 
Касянчук М.М. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії;
Яцків В. В. д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри   кібербезпеки;

зі спеціальності
124-Системний аналіз
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління; 
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри  інформаційних обчислювальних систем і управління;
Гладій Г.М. к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Добротвор І.Г. д.т.н., доцент, професор кафедриекономічної кібернетики та інформатики, науковий керівник по кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління;
 
зі спеціальності
151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Николайчук Я.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем;
Яцків В. В. д.т.н., доцент, в.о.завідувача  кафедри кібербезпеки;
 
   зі спеціальності
232-Соціальне забезпечення
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу;
Фурман А.В. д. психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;
Язлюк Б.О. д.е.н.,  доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
 281-Публічне управління та адміністрування
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління;
 
    зі спеціальності
292-Міжнародні економічні відносини
Кравчук  Н. Я. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародного права, міжнародних відносин  та дипломатії.
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
Куриляк В.Є. д.е.н., професор,  завідувач кафедри міжнародної  економіки;
Іващук І.О.  д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
Савельєв Є.В. д.е.н., професор, професор  кафедри міжнародної економіки;
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, науковий керівник по кафедрі міжнародної економіки;
Гуменюк Ю.П. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародно туризму і готельного бізнесу.

 
 

                 Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
 
                    О Г О Л О Ш У Є
про прийом в докторантуру на договірних умовах у 2017 -2018 році
 

за такими науковими спеціальностями:
05 – Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
053 – Психологія 
07 – Управління та адміністрування 
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси,банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
28 – Публічне управління та адміністрування 
281 – Публічне управління та адміністрування 
29 - Міжнародні відносини
292 – Міжнародні економічні відносини
 
Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:
1. Особовий листок, 1 фотокартка.
2. Автобіографію.
3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).
4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. 
5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.
6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.
7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.
8.Копіюатестата доцента.
9. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.
10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.
11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство(копія паспорта).
12. Копію картки платника податків.
Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.
Термін навчання 2 роки.
Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти юридичних та фізичних осіб –на умовах договору.
Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів:
з 01 березня  по 16 березня 2018  року
Зарахування: до  02 квітня 2018 року;
 
Адреса університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,
відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,
приймальна комісія тел. 47-50-60
e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua
 
Здійснюють наукове консультування докторантами:
 

  зі спеціальності
051-Економіка
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;
Длугопольський О.В. д.е.н.,  професор, професор кафедри економічної теорії; 
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н.,  професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, науковий керівник по кафедрі управління персоналом  і регіональна економіка
Язлюк Б.О. д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Пархомець М.К. д.е.н.,  професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Гевко Р.Б. д.т.н., професор,  завідувач кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;
Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, науковий керівник  по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Буяк Л.М. д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Боднар Д.І. д.ф.-м.н., професор, професор  кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Савельєв Є.В. . д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
 
    зі спеціальності
053 – Психологія
Фурман А.В. д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Фурман О.Є. д.психол.н., доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;
 
    зі спеціальності
071-Облік і оподаткування
Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Крупка Я.Д. д.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Дерій В.А. д.е.н., професор, професор  кафедри;обліку у виробничій сфері
Пушкар М.С. д.е.н.,  професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Хорунжак Н.М. д.е.н., доцент, кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Рожелюк В.М. д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Микитюк П.П. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Бруханський  Р.Ф. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
 
зі спеціальності
072-Фінанси, банківська справа та страхування:
Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Кізима Т.О.  д.е.н., професор, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Дем’янишин В.Г. д.е.н.,  професор, професор кафедри фінансів  ім. С.І. Юрія;
Кнейслер О.В. д.е.н.,  професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Гуцал І.С. д.е.н, професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;
Довгань Ж.М. д.е.н., професор,  професор кафедри банківського менеджменту і обліку;
Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;
 
     зі спеціальності
073-Менеджмент
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Микитюк П.П. д.е.н., професор,  професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. д.н.держ.управіння, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л.д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
 зі спеціальності
075-Маркетинг
Сохацька О. М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин; 
Борисова Т.М.д.е.н., доцент,  завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу; 
 
  зі спеціальності                                                                   
076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Дудар Т.Г. д.е.н., професор, професор  кафедри  менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гринчуцький В.І. д.е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Собко О.М. д.е.н.,  доцент, доцент кафедрипідприємництва, торгівлі та маркетингу; 
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

  зі спеціальності
 281-Публічне управління та адміністрування
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління;
 
   зі спеціальності
292-Міжнародні економічні відносини
Кравчук  Н. Я. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародного права, міжнародних відносин  та дипломатії.
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
Куриляк В.Є. д.е.н., професор,  завідувач кафедри міжнародної  економіки;
Іващук І.О.  д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
Савельєв Є.В. д.е.н., професор, професор  кафедри міжнародної економіки;
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, науковий керівник по кафедрі міжнародної економіки;
Гуменюк Ю.П. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародно туризму і готельного бізнесу.
 


Контакти

Дата: 25-08-2011, 09:22

Завідуюча аспірантурою і докторантурою

 

Перехрест Лідія Костянтинівна.

 

 

46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11.
Контактний телефон: +38 0352 47 58 62,
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua