Novovolynsk Education and Research Institute of Economics and Management (NERIEM)

Директор інституту

Чорний Роман Степанович
 
Посада: директор НННІЕМ ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Тел/факс: 0334432409
E-mail: nnniem@tneu.edu.ua
У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік». 2004 року в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості».
З 2005 року працює деканом Нововолинського факультету ТНЕУ (нині НННІЕМ). З 2007 року – завідувач кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін НФ ТНЕУ.
 
У 2008 році обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Статистика».
 
У 2009 році Р.С. Чорний став лауреатом премії «Людина року Волинського краю 2009».
 
У 2014 році відзначений Президією Національної академії наук України для молодих учених «Талант, натхнення, праця».

 

Про інститут

 

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (НННІЕМ ТНЕУ) функціонує у складі ТНЕУ із 2004 року як відокремлений структурний підрозділ, спочатку - як Нововолинський факультет Тернопільської академії народного господарства, а з 29 квітня 2015 р. має статус — Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

 

Завдання кожної кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих кадрів у сфері управління фінансами, зокрема формування фундаментальних знань, практичних навичок, що забезпечують становлення високопрофесійної особистості, яка відповідає умовам ринкової економіки.

 

НННІЕМ ТНЕУ з листопада 2005 року очолює доктор економічних наук, доцент Роман Степанович Чорний. Це молодий, енергійний, перспективний керівник, який постійно працює над самовдосконаленням, професійним зростанням кадрового потенціалу, а також поповненням навчально-матеріальної бази інституту.
 
Професорсько-викладацький колектив НННІЕМ ТНЕУ працює за кредитно-модульною системою, за новими програмами згідно з вимогами Болонської декларації.

 

Саме тому, на підставі плідної роботи працівників та студентів, з метою приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» Наказом ректора Тернопільського національного економічного університету №237 від 29 квітня 2015 року Нововолинський факультет ТНЕУ перейменовано у НОВОВОЛИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ.

 

Сьогодні в інституті працюють 30 висококваліфікованих викладачів, з яких 60% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., доцент Чорний Р.С., д.е.н., доцент Чорна Н. П., д.е.н., старший науковий співробітник, доцент Шевчук А.В., к.е.н., доцент Самольотов В.П, д.е.н., старший науковий співробітник, доцент Шевчук Я.В., к.е.н., доцент Румянцева Г.І., к.е.н. Римар О.Г., к.с.н. ЛитвинА.П., к.т.н., Сєргєєва В.В., к.т.н., Спічак В. С., к.і.н., доцент Нагірний та інші.

 

Значна увага в НННІЕМ приділяється навчально-методичному та матеріально-технічному забезпеченню дисциплін. Усі дисципліни згідно з навчальними планами забезпечені навчально-методичними комплексами та інформаційними пакетами у повному обсязі.

 

З метою активізації роботи викладачів інституту та пошуку і застосування нових інтерактивних технологій у навчальному процесі та надання допомоги молодим викладачам, в інституті з 2007 р. працює постійно діючий науково-методичний семінар на тему: «Використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів. Застосування інтерактивних технологій організації навчально-виховного процесу в світлі вимог Болонського процесу», керівник Мороз Г.Р., завідувач методичним кабінетом на громадських засадах. В результаті його роботи значно підвищився рівень якості навчально-виховного процесу

 

Інститут забезпечений студентським гуртожитком на 50 місць, власною бібліотекою, спортзалом, двома комп’ютерними лабораторіями, які мають доступ до мережі Internet. Для студентів організовано відповідне харчування, діє кафе «Студент».

 

В інституті діє науково-економічне студентське товариство (НЕСТ), що є центром наукової діяльності студентів, під керівництвом викладача, аспірантки ТНЕУ Н.О.Кравчук. Метою його створення є залучення обдарованої молоді до наукової складової підготовки фахівців, здатних генерувати наукові ідеї та розширювати свій світогляд.

 

З 2005 року на території інституту функціонує «Центр духовного відродження», настоятелем якого та духовним наставником студентства є протоієрей, кандидат теологічних наук Віктор Вікторович Мельник.

 

Для ефективної реалізації всіх форм виховної роботи у НННІЕМ ТНЕУ функціонує студентська рада інституту. Приміщення НННІЕМ ТНЕУ естетично оформлені, виготовлені стенди, які сприяють формуванню уявлень студентів про НННІЕМ ТНЕУ та надають їм необхідну науково-методичну інформацію.

 

Власні творчі нахили студентів охоче виявляються у конкурсах та різноманітних заходах. Великою популярністю серед студентів користуються концертні програми з нагоди Дня знань, Дня працівника освіти, Дня студента, Дня захисника України і ін.

 

Підтримуючи щорічні традиції, у перший тиждень нового навчального року студенти інституту разом із викладачами організувують День здоров’я (похід у ліс). Такого роду заходи сприяють згуртуванню студентського колективу, надають можливість краще пізнати одне одного.

Проводяться щорічні змагання КВК між студентами різних курсів.

 

Кафедра фінансів була створена у вересні 2008 року і є випусковою кафедрою за спеціальністю «Фінанси і кредит». Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Самольотов Павло Валентинович. На кафедрі сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у якому працює 9 досвідчених науково-педагогічних працівників. Один з них – доктор наук, 6 - кандидатів наук, 2- викладачі; п’ятеро з них мають вчені звання. Провідними викладачами кафедри є кандидати економічних наук, доценти Г.І. Румянцева, О.Г. Римар, В.Б. Сапожніков. Кафедра забезпечує викладання 13 дисциплін для студентів напрямів підготовки: «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит». Кафедра виконує різні види навчального навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття; курсове та дипломне проектування; керівництво виробничою практикою. Інтеграцію теорії і практики забезпечує тісне співробітництво з органами місцевого самоврядування, податковими і фінансовими державними службами, Управлінням державної казначейської служби, кредитними установами (ПАТ КБ «Приватбанк», КБ «Дельта Банк»), підприємствами різних форм власності, комерційними структурами).

 

З 2008 року викладачами кафедри опубліковано 2 монографії, 2 навчальних посібника, понад 100 статей у фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України, понад 65 тез , щорічно беруть участь у 3-4 наукових конференціях.

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено та впроваджено у фінансово-господарську діяльність підприємств 5 науково-дослідних робіт, зокрема: «Оптимізація фінансово-управлінських рішень господарської діяльності ТзОВ «Нововолинський олійно-жировий комбінат», 2011р.; «Оптимізація трудового потенціалу ТзОВ «Імперія жирів» для підвищення його конкурентоспроможності» 2012р., «Підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва (МП «Сантехмонтаж») в контексті регіонального розвитку, 2014 р., «Шляхи нейтралізації фінансових ризиків підприємства в контексті підвищення його ринкової вартості», 2015р. В процесі розроблення перебувають дві науково-дослідні роботи, зокрема: «Оптимізація фінансового потенціалу підприємства в контексті удосконалення інвестиційної політики регіону», «Удосконалення механізму управління ризиками підприємства у контексті запобігання банкрутства». Враховуючи практичну значимість науково-дослідних та дисертаційних робіт, результати зазначених робіт використовуються у навчальному процесі інституту, успішно впроваджуються у фінансово-господарську діяльність підприємств-замовників.

 

Кафедра загальноекономічних досліджень

Кафедра ЗЕГД була створена у 2006 році. Сьогодні кафедру очолює кандидат соціологічних наук Литвин А.П. На кафедрі працює 2 доктори наук, 3 кандидати наук та 5 викладачів. Кафедра включила до свого складу значний науковий потенціал НННІЕМ ТНЕУ. Зокрема, серед її працівників є: д.е.н., доцент, директор інституту Чорний Р. С., д.е.н., доцент – Чорна Н. П., кандидат історичних наук, доцент Нагірний М.З., к.с.н., доцент Литвин А. П., к.т.н., старший викладач Сєргєєва В. В, старший викладач Мельник В. В., ст. викл. Майброда М.В., викладачі Коханюк О.М., Савчак О.І., Кравчук Н.О.

 

Кафедра загальноекономічних і гуманітарних дисциплін

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін як економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, фінансова математика, економетрика, статистика українська мова (за професійним спрямуванням), історія економіки та економічної думки, історія України та української культури, філософія, менеджмент, інтелектуальна власність, кількісні методи фінансового прогнозування, оптимізаційні методи та моделі.

 
З метою підвищення якості викладання дисциплін працівники кафедри підвищують свою кваліфікацію в провідних ВНЗ України.
 
Основним завданням кафедри є підвищення рівня навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної освіти та науки. Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.
 
Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.
 
З метою підвищення якості викладання дисциплін працівники кафедри підвищують свою кваліфікацію в провідних ВНЗ України, беруть активну участь у роботі вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій.
 
За час існування кафедри її працівниками було видано понад 150 наукових праць, з них за останній рік – 17. Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри ЗЕГД – автори трьох монографій, шести навчальних посібників, одного підручника. Штатними викладачами захищено 1 докторську дисертацію.
 
Кафедра економіки та обліку господарської діяльності
Кафедра ЕОГД була створена у 2009 році. На даний момент кафедра працює під керівництвом доктора економічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Шевчука Я.В. На кафедрі працює 9 викладачів, серед них 1 доктор наук, 2 кандидати наук, 5 аспірантів зокрема це д.е.н., старший науковий співробітник, доцент ШевчукЯ.В., к.т.н., старший викладач Сєргєєва В.В., аспіранти-викладачі Кравчук Н.О., Тисько М.М., ОзімчукО.В., Брик М.М., викладачі Савонік Т.П, Бортнік Н.В., Дзіковська Ю. М. Кафедра виконує різні види навчального навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування та ін.) з економічних дисциплін: економіка підприємства, соціальне страхування, бухгалтерський облік, бюджетна система, інвестування, державний фінансовий контроль, казначейська справа, фінансовий облік, податковий менеджмент.
 
Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямками «Облік і аудит», «Економіка підприємства». При кафедрі функціонує наукове економічне студентське товариство НЕСТ під керівництвом викладача, аспірантки КравчукН.О.
 
Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою професійну майстерність шляхом проведення інтерактивних занять, таких як: модерації, ділові ігри, візуальні лекції, брейн-ринги, круглі столи, лекції з розбором конкретних ситуацій тощо.
З 2009 року викладачі кафедри опублікували 2 монографії, 5 навчальних посібників, понад 100 статей у фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України, понад 60 тез доповідей, щорічно беруть участь у 3-4 наукових конференціях.