Director

Borys Pohrishchuk


Doctor of Economic Sciences
Professor

Tel.: (0432) 55-49-55, 21-100
Room: 308
Email: dir@vie.vin.uaВінницький навчально-науковий інститут економіки

 Вінницький інститут економіки є найбільшим віддаленим структурним підрозділом Тернопільського національного економічного інституту, що розпочав свою діяльність 1 січня 1995 року.

Очолює інститут д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович.

Інститут здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АВ, № 552330 від 17.09.2010 р.), а також відповідних сертифікатів (серія НД-ІІ, №№ 2040786 – 2040799), виданих Міністерством 17.09.2010 року.

Станом на 1 вересня 2012 року Вінницький інститут економіки має такі ліцензовані обсяги підготовки фахівців:
Перший набір студентів до інституту відбувся у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб на навчання за спеціальністю "Фінанси і кредит”. В подальшому кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, постійно збільшувалась і досягла 4-х: "Фінанси”, "Банківська справа”, "Облік і аудит” та "Економіка підприємства”.

З 2007 року інститут готує фахівців за 3-ма спеціальностями: „Фінанси і кредит” (спеціалізації „Фінанси” та „Банківська справа”), „Економіка підприємства” та „Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”. Окрім цього, інститут здійснює перепідготовку фахівців з наданням їм другої вищої освіти за спеціальностями „Фінанси”, „Банківська справа” та „Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”.

За 18 років свого існування Вінницький інститут економіки став сучасним вищим економічним навчальним закладом, що розгорнув свою діяльність та території Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Київської та інших областей, набув визнання освітянського та наукового загалу, успішно витримав конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами регіону, отримав стабільний контингент студентів.

У 2012-2013 н.р. у Вінницькому інституті економіки навчаються 1150 студентів, в тому числі за ОКР „бакалавр” – 586 студентів, „спеціаліст” – 225 студентів, „магістр” – 85 студентів. За денною формою навчання навчаються 333 студенти, за заочною – 655 студентів, набувають другу вищу освіту за заочною формою навчання – 162 слухачів. За спеціальністю „Фінанси і кредит” навчається 468 студентів, за спеціальністю „Банківська справа” – 16 студентів, за спеціальністю „Облік і аудит” – 261 студентів, за спеціальністю „Економіка підприємства” – 243 студента.

За роки свого існування інститут підготував для народного господарства України 7,0 тисяч спеціалістів та магістрів. Якщо у 2000 році перший випуск фахівців складав 82 осіб, то в 2012 році було підготовлено 694 магістри і спеціалісти.

Сьогодні в інституті працюють 85 висококваліфікованих викладачів, з яких 73% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., професори Я.Д. Крупка, О.П. Кириленко, А.В. Сірко, О.К. Струкевич, Г.П. Журавель, кандидати наук, доценти В.О. Козловський, О.І. Марченко, Н.М. Найдич, Н.В. Гордополова, Т.В. Красильнік, О.М. Ціхановська, С.О. Творун, А.В. Козловський, О.М. Лисюк, Л.М. Клівіденко, Ю.М. Паночишин, Н.Ю. Іщук та інші.

Вінницький інститут економіки здійснює підготовку фахівців у власних приміщеннях загальною площею 4000 кв.м., де розміщуються 6 кафедр, 6 спеціалізованих лекційних аудиторій, 4 комп’ютерні класи, спортивна та актова зали, деканат, бібліотека, що налічує 20 тис. примірників сучасної навчальної на наукової літератури, медичний пункт, буфет, їдальня та інші допоміжні приміщення. Безпосередньо для роботи студентів придбано 70 сучасних потужних комп’ютерів.

В інституті постійно удосконалюються навчальні плани підготовки фахівців. Лише в 2012 році було розроблено або удосконалено 300 робочих навчальних програм. Більшість викладачів використовують "опорні” конспекти лекцій, кодоскопи, роздатковий матеріал тощо. Широко застосовуються активні методи навчання, проблемні та господарські ситуації, тестування, система кейсів тощо.

Щороку викладачі інституту видають 7-10 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України та 50-60 методичних вказівок з різних напрямів навчальної роботи.

В інституті активно проводиться науково-дослідна робота. Серед напрямів досліджень – трансформаційні процеси в економіці України, проблеми розвитку фінансової та кредитної системи, розвиток підприємництва тощо. В 2012 році викладачами інституту виконується 6 ініціативних наукових тем, які мають державну реєстрацію, та 5 госпрозрахункові теми. Щорічно в інституті проводиться 2-3 міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, де студенти та співробітники можуть обговорити наукові проблеми, висловити власні думки з приводу питань, що розглядаються, тощо.

За результатами наукових досліджень викладачами інституту, аспіран-тами, магістрантами та студентами щорічно опубліковується 400-500 наукових праць загальним обсягом 300-400 д.а., із них: 4-5 монографій, 60-70 статей у фахових журналах, 5-10 статей у зарубіжних виданнях тощо. Щорічно 40-50 викладачів інституту беруть участь у роботі різних наукових конференціях в інших вищих навчальних закладах.

Традиційно кожного року в інституті проводяться Дні науки. Складовими частинами Днів науки є проведення загальноінститутської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів та студентської наукової конференції на тему „Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації”.

У роботі студентських наукових конференцій беруть участь близько 400 студентів як з Вінницького інституту економіки, так і з інших вищих навчальних закладів міста та України.

Всі кафедри інституту підтримують тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, банківськими та фінансовими установами, аудиторськими фірмами, підприємствами регіону тощо.

Значне місце в діяльності Вінницького інституту економіки займає виховна та культурно-масова робота. Загальноінститутські виховні заходи покликані забезпечити єднання студентів у одну велику та дружню сім’ю, сприяють вихованню свідомої молоді – патріотів своєї держави. Кураторські години та старостати забезпечують швидкий доступ усіх студентів до актуальної інформації про події, що відбуваються у інституті та за його межами.

Вінницький інститут економіки впевнено крокує вперед. Його високий науковий, кадровий, матеріально-технічний потенціал дає всі підстави для успішної діяльності на освітянській ниві.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій
Історія кафедри економіки підприємств і корпорацій бере свій початок з  2001 року. Сьогодні професорсько-викладацький колектив кафедри налічує 16 штатних викладачів. Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців зі спеціальності „Економіка підприємства”. Підготовка студентів кафедрою здійснюється як на стаціонарній, так і на заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст” та „магістр”.  За участю викладачів та науковців кафедри виконуються дві науково-дослідні роботи. За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано близько 250  наукових та навчально-методичних праць. Велику увагу кафедра приділяє організації наукової роботи студентів, залучаючи їх до творчого пошуку вирішення проблем розвитку вітчизняних підприємств. Щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції. Студенти спеціальності „Економіка  підприємства” беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, конкурсах дипломних робіт, де неодноразово займають призові місця.

Кафедра економічної теорії
Як навчальний та науковий підрозділ функціонує з 2001 року. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Найдич Наталія Миколаївна. Кафедра забезпечує викладання десяти дисциплін циклу загальноекономічної підготовки. Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри: усі  викладачі мають наукові ступені. На постійній основі працюють доктор економічних наук, професор А.В. Сірко, кандидати наук, доценти Н.М. Найдич та Г.П. Мовчанюк. Кафедральні дослідження зосереджено на  актуальних проблемах ринкової трансформації економіки, інтеграції України у систему світового господарства. В активі викладачів кафедри понад триста наукових  та науково-методичних праць, у т. ч. 4 монографії, 1 підручник, 17 навчальних посібників. Штатними викладачами захищено одну докторську та дві кандидатські дисертації. Кафедра підтримує тісні наукові зв`язки з відповідними підрозділами провідних навчальних закладів України, Росії, Польщі та відділами вітчизняних і закордонних наукових установ. Професорсько-викладацький колектив кафедри активно працює над вдосконаленням форм і методів навчально-пізнавальної та наукової роботи студентів у контексті вимог Болонського процесу.


Кафедра загальнонаукових гуманітарних дисциплін
Кафедра загальнонаукових гуманітарних дисциплін Вінницького інституту економіки була створена у січні 2005 року. Очолює кафедру кандидат історичних наук, доцент Творун Світлана Олександрівна. На кафедрі на постійній основі працює 5 досвідчених науково-педагогічних працівників. Четверо з них – кандидати наук, а троє мають вчене звання доцента. Крім того на кафедрі працює 3 викладачі-сумісники з них 2 – кандидати наук. Кафедра забезпечує викладання 14 дисциплін для студентів напрямів підготовки: „Фінанси і кредит”, „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”. Кафедра плідно співпрацює з Українським етнологічним центром ІМФЕ ім. Рильського НАН України та  Вінницьким обласним центром народної творчості  в галузі дослідження етнічної та етнокультурної історії України. До пошукової краєзнавчої роботи залучаються і студенти, спільними зусиллями підготовлено монографію „Українські обрядові хліби: на матеріалах Поділля” (2006 р.), в якій представлено близько 70 описів та 115 фотографій святково обрядових хлібів. Викладачі іноземної мови співпрацюють з Британською Радою (м. Київ) та  з мовним центром Жешувського університету (республіка Польща).

Кафедра інформаційних систем в економіці
Кафедру засновано у 2001 році з метою забезпечення підготовки студентів з інформатики, вищої математики, моделювання, інформаційних систем тощо. Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Козловський Андрій Володимирович. На кафедрі сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. Провідними викладачами кафедри є кандидати наук, доценти А.В. Козловський, О.М. Лисюк, Ю.М. Паночишин, К.Є. Рум’янцева.  У різні часи на кафедрі працювали: доктор фізико-математичних П.К. Ніколюк, доктор технічних наук В.Г. Петрук, кандидати наук О.В. Кобилянський, М.М. Ковтонюк, О.Т. Іващук, О.Ю. Скідан, С.Л. Яблочніков та інші. У короткий термін створено сучасну матеріально-технічну базу, комп’ютерні лабораторії, розгорнуто бездротову мережу Wi-Fi, що діє на території інституту, підтримується в актуальному стані сайт інституту – www.vie.vin.ua. Кафедра забезпечує викладання понад 30 дисциплін для студентів всіх спеціальностей інституту. На кафедрі створено інформаційно-обчислювальний центр, який очолює завідувач відділу ТЗН В.Є. Гашевський.  За понад 10 років існування кафедри її педагогічними працівниками видано більше 100 навчально-методичних розробок та наукових праць, серед яких 5 монографій та 9 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України, успішно виконуються госпдоговірні теми. Один з пріоритетів кафедри – залучення студентів до наукової роботи, що підтверджується відповідними доповідями на конференціях, участю у різноманітних конкурсах різного рівня.


Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Кафедра створена у 2001 р., статус випускової зі спеціальності «Облік і аудит» отримала наступного року. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Н.В. Гордополова. На кафедрі сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький колектив: з 13 осіб професорсько-викладацького штату 8 осіб мають наукові ступені та вчені звання, 1 викладач навчається в заочній аспірантурі ТНЕУ. На кафедрі працюють провідні викладачі ТНЕУ:  д.е.н., професор Я.Д. Крупка; к.е.н., професор Г.П. Журавель; к.е.н., доцент О.В. Адамик; к.е.н., доцент С.В. Питель. Кафедра забезпечує викладання 35 навчальних дисциплін для студентів інституту всіх спеціальностей. Організація наукових досліджень на кафедрі здійснюється шляхом виконання науково-дослідних робіт, індивідуальних наукових досліджень викладачів кафедри та наукового співробітництва з іншими кафедрами університету, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами. В даний час на кафедрі виконуються 2 науково-дослідні роботи на теми: «Дослідження обліково-аналітичного забезпечення системи управління промислових підприємств» та «Обліково-аналітичне забезпечення інформаційної системи «Доходи та витрати за центрами відповідальності» підприємств будівельної галузі». За 2010–2012 рр. викладачі кафедри опублікували 6 навчальних посібників, з них 3 посібника з грифом МОНмолодьспорту України, 38 статей у фахових виданнях, 57 тез доповідей, брали участь у 28 наукових конференціях, захистили 2 кандидатські дисертації.


Кафедра фінансів і кредиту
Створена в 1999 році з метою поглиблення теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі фінансів. Її очолює доцент Т.В. Красільник. Кафедра є випусковою. Якщо перший набір студентів налічував 50 осіб у (1995 р.), то нині тут навчається 1340 осіб. Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 25 викладачів, з яких 65% мають наукові ступені та вчені звання. Серед них – доктор економічних наук, професор О.В. Мороз і М.Д. Білик. Викладачі кафедри забезпечують викладання 20 дисциплін фахового спрямування. Викладачі та студенти кафедри фінансів здійснюють науково дослідницьку роботу за темою: «Розвиток фінансово кредитної системи України в умовах ринкових трансформацій». Працівники кафедри видали 16 навчальних посібників, 29 найменувань методичних розробок. За результатами наукових досліджень опубліковано 3 монографії, понад 200 наукових праць. Серед основних видань – монографія «Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні» (автори – С.В. Козловський, В.О. Козловський), навчальні посібники «Економічний аналіз» (автор – О. І. Марченко) та «Фінанси» (за редакцією О.І. Марченко). Кафедра фінансів систематично проводить всеукраїнські науково практичні конференції для вчених, викладачів та практичних працівників.