ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я 2016

14 вересня 2016 р. уся дружня студентська родина НННІЕМ ТНЕУ здійснила похід у ліс у рамках Дня здоров’я, який вже давно став доброю традицією нашого інституту.

 

Кафедра економіки та обліку Нововолинського факультету

Кафедра економіки та обліку Нововолинського факультетуІсторія створення кафедри
Враховуючи клопотання Нововолинського факультету ТНЕУ та згідно з рішенням Вченої ради Тернопільського національного економічного університету 31.08.2009 р. у структурі НФ ТНЕУ було створено кафедру економіки підприємств, яку очолив к.е.н, доцент кафедри Самольотов Павло Валентинович.


На підставі наказу ректора Тернопільського національного економічного університету від 19.11.2010р. кафедру економіки підприємств НФ ТНЕУ було перейменовано у кафедру економіки та обліку господарської діяльності з наданням її статусу випускової кафедри за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» напрями підготовки «Економіка підприємства» та «Облік і аудит».


27 лютого 2012 р. завідувачем кафедри призначено к.е.н., доцента, почесного професора ТНЕУ Харіва Петра Степановича

За кафедрою економіки та обліку господарської діяльності закріплені такі дисципліни:

економіка підприємства;

стратегія підприємства,логістика,регіональна економіка;

бюджетна система;

МВФКВ;

стратегічна стійкість підприємства;

фінансове право;

система контролю;

облік в галузях промисловості;

фінансовий аналіз;

податковий менеджмент;

податковий облік та звітність;

система касового виконання бюджетів;

звітність підприємства;

ревізійна справа;

державний фінансовий контроль;

страхові послуги;

соціальне страхування;

інвестування;

фіскальне адміністрування;

казначейська справа;

бухгалтерський облік;

фінансовий облік 1;

фінансовий облік 2;

облік в зарубіжних країнах, облікова політика;

облік на підприємствах малого бізнесу;

організація обліку;

управління потенціалом підприємства;

прогнозування на макрорівні.

Кафедра економіки та обліку Нововолинського факультетуПри кафедрі функціонує науково-економічне товариство (надалі НЕСТ) – добровільна, молодіжна громадська організація, яка утворена з ініціативи студентів Нововолинського факультету ТНЕУ. НЕСТ проводить діяльність, спрямовану на забезпечення умов реалізації творчих наукових можливостей  студентської молоді. НЕСТ у своїй роботі керується принципами добровільності, рівноправності всіх членів, колегіальності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідних робіт, накопичення і примноження наукового потенціалу факультету та виховання майбутніх педагогічних кадрів.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

КРАВЧУК Наталія Олегівна

 

Посада: викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd[at]meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: економіка підприємства
Коло наукових інтересів: інтелектуальний капітал підприємства; конкурентоспроможність  підприємства; підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах.

Захід проведений викладачем:


 Практичне заняття з дисципліни «Економіка підприємства» - Модерація на тему «Фактори розвитку підприємства в сучасних умовах».

 

Термін проведення:  09 листопада 2011 року.

 

Робоча група: студенти 2-го курсу спеціальності «Фінанси і кредит».

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

ХІЛЬЧУК Ольга Іванівна

 

Посада: викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd[at]meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: фонди соціального страхування, фіскальне страхування, державний фінансовий контроль.
Коло наукових інтересів: пенсійне забезпечення, соціальні стандарти на нормативи, допомоги пов’язані з вагітністю та народженням дитини.

Організаційно-методична робота  викладача:


Студентська олімпіада з дисципліни «Соціальне страхування». Дата проведення: 16 листопада 2011 року.

 

Робоча групи: студенти 4-го та 5-го курсів спеціальності «Фінанси і кредит».

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

ПАСІЧНИК Тетяна Петрівна

 

Посада: викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd[at]meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: бюджетна система, бухгалтерський облік, система касового виконання бюджету.
Коло наукових інтересів: механізми розвитку вітчизняних підприємств, кризові явища в економіці, оптимізація надходжень до місцевих бюджетів, боргова політика.

Організаційно-методична робота викладача:


16 листопада 2012р., у Нововолинському факультеті ТНЕУ урочисто відкрили Центр кар’єри ділового студента, мета якого полягає у наближенні студентської молоді до роботодавця. Ініціатором виїзної акції став міський центр зайнятості.


Заступник декана НФ ТНЕУ Галина  Романівна Мороз високо оцінила роботу міського центру зайнятості у допомозі у проведенні профорієнтаційної роботи на факультеті. Також відмітила необхідність здобуття якісної освіти і підготовку висококваліфікованих працівників для якісної роботи на підприємствах.


Навчання в Нововолинському факультеті зорієнтоване на отримання ґрунтовних знань, враховуючи сучасну економічну ситуацію в Україні з метою забезпечення конкуренто спроможності випускників на ринку праці.


Керівником Центру кар’єри ділового студента від Нововолинського факультету ТНЕУ є викладач кафедри ЕОГД Пасічник Т.П.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

БОРТНІК Наталія Олегівна

 

Посада: викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd[at]meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: фонди соціального страхування, фіскальне страхування, державний фінансовий контроль.
Коло наукових інтересів: проблематика трудового права, зокрема вирішення трудових спорів, норми нового КПК.

Захід проведений викладачем:


Круглий стіл на тему «Сучасний стан податкового законодавства в Україні». Термін проведення: 18 листопада 2011 року.


Робоча група: студенти 1-го та 5-го курсів спеціальності «Фінанси і кредит».

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри ПРОЦЮК Алла Віталіївна

Посада: старший лаборант кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd[at]meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#

 

Завідувач кафедри економіки підприємств Нововолинського інституту

Завідувач кафедри економіки підприємств Нововолинського інституту Шевчук Ярослав Васильович  – доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

З 1994 року працював у науковій установі – Львівському відділенні Інституту економіки НАН України (тепер Інститут регіональних досліджень НАН України), де займав наукові посади від техніка ІІ категорії до старшого наукового співробітника).

В 2004 році вступив в аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України.  З 2005 року отримував стипендію Львівської обласної ради.

В 2007 році захистив дисертацію кандидата економічних наук на тему: «Депресивні територіальні суспільні системи: критерії визначення та напрямки санації», захист якої відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України м. Львів.

В 2013 році захистив дисертацію доктора економічних наук на тему: «Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку автотранспортної інфраструктури України», захист якої відбувся у спеціалізованій раді Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України м. Одеса.

Здобув наукові звання доцента та старшого наукового співробітника.

Опублікував більше 92 наукових праць, з них дві одноосібні монографії. Наукові дослідження пов’язані з розробкою механізмів санації депресивних територіальних суспільних систем в контексті формування регіональної політики, з  вивченням і прогнозуванням розвитку автомобільної інфраструктури в регіонах України, логістикою.

Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України та розробці наукових тем: «Механізми реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки»; «Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до формування та методи реалізації»; «Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку в умовах соціально-орієнтованої економіки»; «Нові підходи до оцінки та формування інвестиційного клімату України  в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів»; «Моделі адміністративно-територіального устрою України та можливі соціально-економічні наслідки їх реалізації»; «Розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року»; «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону»; «Розроблення обґрунтувань соціально-економічного розвитку міста Львова до окремих розділів Генерального плану м. Львова»; «Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні». За результатами досліджень по темах отримано наукові впровадження, підготовлено розділи наукових звітів, підрозділи у колективних монографіях та доповідні записки.


МОНОГРАФІЇ:

1. Депресивні територіальні системи: критерії визначення та напрямки санації. - Монографія. НАН України Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2008. 

2. Автотранспортна інфраструктура: теорія і методи сучасних регіональних досліджень. Монографія. – Ужгород: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2011.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:
1. Міжнародна конкуренція і регіональна політика. Навчальний посібник. /Я.В. Шевчук, В.В. Папп. – Тернопіль – Ужгород: ФОП Береза А.Е., 2014

 

Адреса:
бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Електронна пошта: keohd.nv[at]tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив