Дудар Тарас Григорович


Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4883-064X
RESEARCHER ID: G-7086-2017

Контакти: 
E-mail: t.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 220
Кабінет: 2220
 

 
Доктор економічних наук, професор, академік АН ВО України (1996), член-кореспондента НААН України (2002), Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Після закінчення у 1973 р. Львівського сільськогосподарського інституту за фахом "Економіка і організація сільського господарства", працював головним економістом колгоспу в селі Озерна Зборівського району Тернопільської області.
У 1976-1979 рр. стаціонарно навчався в аспірантурі, після чого працював на посаді асистента кафедри управління і наукової організації праці у Львівському сільськогосподарському інституті. З 1982 р. педагогічна і наукова діяльність продовжувалася в Тернопільській академії народного господарства, де він пройшов усі службові щаблі – від асистента кафедри до професора (1992 р.), доктора економічних наук, ставши відомим вченим у галузі аграрної економіки. З 1994 р. завідувач кафедри аграрного менеджменту і права Тернопільської академії народного господарства (сьогодні Тернопільський національний економічний університет). У 1979 р. в Інституті економіки НАН України захистив дисертацію "Організація управління якістю продукції в молочному скотарстві" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.05. – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство), а у 1992 р. в Інституті аграрної економіки УААН – докторську дисертацію "Економічні проблеми підвищення якості сільськогосподарської продукції (на матеріалах агропромислових формувань України)" із спеціальності 08.00.05. – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство). Академія наук Вищої школи України в 1996 р. обрала Т.Г. Дудара академіком по відділенню економіки. Загальними зборами Української академії аграрних наук в 2002 році обраний членом-кореспондентом УААН по відділенню аграрної економіки і земельних відносин за напрямом "Економіка і організація агропромислового виробництва".
У 2009 р. Указом Президента України удостоєний Почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України”. 
Дисципліни:  "Аграрна політика”, "Агропромисловий маркетинг”, "Основи управлінського консультування”, "Економіка природокористування”.
Коло наукових інтересів: дослідження економічних проблем підвищення якості і конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в аграрній сфері; розробка основних напрямів підвищення якості сільськогосподарської продукції в динаміці розвитку нових організаційних форм господарювання і ринкових відносин в АПК; проблеми формування і розвитку національного агропродовольчого ринку; концептуальні основи екологізації агропромислового виробництва та організації маркетингової діяльності в аграрному секторі України. 

Публікації:
1. Дудар Т.Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій / Т.Г. Дудар, В.В. Галущак // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2011. – №2. – С. 3-9.
2. Дудар Т.Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т.Г. Дудар // Економіка АПК. – 2011. - № 6. – С. 84-90.
3. Дудар Т.Г. Проблеми формування та розвитку вертикально-інтегрованих структур в сільському господарстві / Т.Г. Дудар // Наук. журнал "Вісник ТНЕУ”. Випуск 1. – Тернопіль, Економічна думка. – 2012. – С. 126-136.
4. Дудар Т.Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційних процесів у сільському господарстві / Т.Г. Дудар, Р.В. Чорний // Журнал «Агросвіт» - № 21, 2012. – С. 151-160.
5. Дудар Т.Г. Дудар О.Т. Стратегія формування системи органічного аграрного виробництва [монографія] – Тернопіль, вид-во «Астон», 2012 р.
6. Дудар Т.Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності / Т.Г. Дудар // Науковий журнал "Проблеми інноваційного розвитку”. – 2013. – № 5. – С. 75-82.
7. Менеджмент. Навчальний посібник / Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Дудар В.Т. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.
8. Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Осік Ю.І. Логистика: базовый курс. Учебное пособие. Алматы: Издательство «NURRESS», 2014. – 206 c.
9. Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Осік Ю.І., Бутрин А.Г. LOGISTICS (essentials): Tutorial. – Karaganda: KarSU Publishing, 2014. 149 p.
10. Дудар Т.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність вертикально-інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Науково-інформаційний вісник АН ВО України № 3 (92) травень-червень, 2014. – С. 108-121.
11. Дудар Т.Г. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу // Наук. журнал "Вісник ТНЕУ”. Випуск 3. – Тернопіль, Економічна думка. – 2014. – С. 126-136.
12. Дудар Т.Г. Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої взаємодії суб’єктів молокопродуктового під комплексу АПК України // Наук. журнал "Вісник ТНЕУ”. Випуск 2. – Тернопіль, Економічна думка. – 2015. – С. 28-38 (0,90 друк. арк.).