Любезна Ірина Василівна

 
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
RESEARCHER ID: G-7064-2017
 
Контакти: 
E-mail: i.liubezna@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Кабінет: 2402


Закінчила у 2003 р. Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
З 2003 року по 2005 року працювала на посаді стажиста-дослідника кафедри обліку і контролю фінансово-господарської діяльності Тернопільської академії народного господарства. З 2005 року по 2013 рік працювала викладачем кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері ТНЕУ. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів». У 2010р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит. З 2013р. по даний час працює старшим викладачем кафедри економіки довкілля та менеджменту природокористування. Автор 32 наукових праць.
Викладає дисципліни – Організація біржової діяльності, виробничий менеджмент.
Коло наукових інтересів: підвищення ефективності використання матеріальних запасів.

Публікації:
 
1. Любезна І.В. Система оптимізації матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та її складові / І.В. Любезна,  Н.Й. Галушка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах”. – 2012”. – (Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 21-23 листопада, 2012. – C. 187-188.
2. Любезна  І.В. Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку / І.В. Любезна // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль: ТНЕУ,  2013. – Випуск 13, частина 4. – С. 221 -226.
3. Любезна  І.В. Нормування матеріальних запасів в системі управління підприємствами целюлозно-паперової промисловості / І.В. Любезна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  «Економіка». – Ужгород, 2013. – Випуск 3 (40). – C. 89- 92.
4. Любезна  І.В.  Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах  целюлозно-паперової промисловості / І.В. Любезна // Галицький економічний вісник. Науковий журнал. –  Тернопіль, 2013. – №2 (41). – C. 72-78.
5. Любезна  І.В.  Модернізація внутрішньогосподарського контролю в системі управління целюлозно-паперовими підприємствами / І.В. Любезна // Галицький економічний вісник. Науковий журнал. –  Тернопіль, 2013. – №4 (43). – C. 131-135.
6. Любезна І.В. Оцінка обґрунтованості та ефективності здійснення внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів // Наука молода. Зб. наук. праць молод. вчених ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – № 20.
7. Любезна І.В. Ринки освітніх послуг та праці: питання взаємозалежності / Галушка Н. Й., І.В. Любезна, Новікова Н. М. // Економіка: теорія, аналіз, практика. Науковий журнал. – №2. – Полтава, 2014. –С. 85-92.
8. Любезна І.В. Організація біржової діяльності/ І.В. Любезна // Цикл лекцій: Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 94.
9. Любезна І.В. Шляхи вдосконалення обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / І.В. Любезна, Ю.В. Дзядикевич // Сталий розвиток економіки. Науковий журнал. –  Тернопіль, 2015. – №1.– C. С.162 – 167.
10. Любезна І.В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю.В.Дзядикевич, І.В. Любезна, Розум Р.І.// Інноваційна економіка. Науковий журнал. –  Тернопіль, 2015. – №2 (57). – C. 57-62.
11. Любезна І.В. Еколого-економічні системи: основні аспекти / І.В. Любезна, Р.І. Розум, М.В. Буряк // Науковий огляд. Науковий журнал. – Київ. 2015. - № 6 (16). – С. 33-49.