Дудар Володимир Тарасович

Дудар Володимир Тарасович
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
 
RESEARCHER ID: G-7079-2017

Контакти: 
E-mail: v.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226 
Кабінет: 2206


У 2005 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Менеджмент організацій” спеціалізація "Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва”. В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. З 2008 року працює викладачем кафедри аграрного менеджменту і права. Є автором 70 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: "Маркетинг”, "Інфраструктура аграрного ринку”, "Управління якістю”, "Маркетингові дослідження”. 
Коло наукових інтересів: розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції.

Публікації:
1. Дудар В.Т. Развитиего на пазара на хранителни продукти от аграрная сектор на Украйна / В.Т. Дудар // Народностопански архив / Стопанска академия «Д.А. Ценов» Свищов-България, 2013. – С. 47-58.
2. Дудар В.Т. Цінова політика як фактор економічного інтересу господарювання в аграрній сфері / В.Т. Дудар // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка, Вип. 2 (39). – Ужгород. 2013. – С. 80-86.
3. Дудар В.Т., Шумський А.В., Язлюк Б.О. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва // Монографія. – Тернопіль: Астон, 2013. — 260 с.
4. Dudar V. Rozw?j rynku produkt?w rolnych na drodze do integracji europejskiej / Wschodni wymiar globalizacji Polityczne gospodarcze i kulturowe wyzwania strefy eurazjatyckiej. Kielce 2013. – S. 149-155.
5. Дудар В. Финансовое обеспечение развития агропродовольственного рынка в Украине // Сборник научных трудов по материалам международной очно-заочной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития финансов в условиях глобализации» – Ярославль: Изд-во ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2013. – С. 203-210.
6. Дудар В.Т. Основні тенденції розвитку агропродовольчого ринку України у зовнішньоекономічній діяльності // Наук. журнал "Вісник ТНЕУ”. Випуск 1. – Тернопіль, Економічна думка. – 2014. – С. 81-90.
7. Дудар В.Т. Інтеграція аграрного сектора економіки України з європейським союзом у контексті функціонування зони вільної торгівлі // Наук. журнал "Вісник ТНЕУ”. Випуск 2. – Тернопіль, Економічна думка. – 2015. – С. 7-18.