Чирак Ірина Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0003-1593-7042
RESEARCHER ID: H-8031-2017
 
Контакти:

Е-mail:  i.chyrak@tneu.edu.ua  
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 
 
Дисципліни: Економічна теорія,Мікроекономіка (англійською мовою), Макроекономіка, Історія економіки та економічної думки, Нова економіка, Фінансова економіка
Коло наукових інтересів: проблеми монетарної політики за умов фінансової нестабільності
 
Публікації:
1. Чирак І.М. Фінансова нестабільність: суть, причини виникнення і форми прояву // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 63-73.
2. Чирак І.М. Особливості реалізації монетарної політики в країнах з ринками, що розвиваються / Наукові записки : зб. наук. праць. Серія: Економіка / За ред. І. Д. Пасічника. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 47-51.
3. Чирак І.М. Моніторинг фінансової нестабільності: основні моделі та індикатори-передвісники фінансових криз / Сталий розвиток економіки. –2012. – Вип. 4 (14). – С. 41-47.
4. Чирак І.М. Вплив інноваційних фінансових продуктів на економічну нестабільність // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.) – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 87-89.
5.     Чирак І.М. Втрата довіри до грошей як причина посилення фінансової нестабільності // Матеріали науково-практичної конференції „Фінансова система України: становлення та розвиток” (м. Острог, 19-20 травня 2012 р.) – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – С. 159-162.
6. Козюк В.В., Чирак І.М. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансового ринку України: позитивні та негативні сторони // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 20-річчю ДонДУУ „Україна у світовому інтеграційному просторі: економічні, соціальні, політичні, екологічні та правові проблеми” (м. Донецьк, 17–18 квітня 2012 р.). – Донецьк, 2012. – С. 67-70.
7. Чирак І.М. Ефективність використання інструментів грошово-кредитної політики Національним банком України за умов фінансової нестабільності // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 4 (42). – С. 261-267.
8. Чирак І.М. Світовий досвід використання інструментів монетарної політики в період фінансових криз // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 4. – С. 69-75.
9. Козюк В.В., Чирак І.М. Теоретичні проблеми взаємозв’язку між монетарною політикою та фінансовою нестабільністю // Журнал європейської економіки. – 2013. – № 4. – С. 249-264.
10. Козюк В.В., Чирак І.М. Монетарная политика и финансовая нестабильность: особенности связи в странах с формирующимися рынками // Финансы и кредит. – 2013. – № 19 (547). – С. 19-27.
11. Чирак І.М. Теоретические и практические аспекты оценки уровня финансовой нестабильности. Azerbaijan State University of Economic Scientific Reviews. – 2013. – Vol. 1. –  Р. 20-31.
12. Чирак І.М. Контроль за рухом іноземного капіталу як важлива складова грошово-кредитного механізму забезпечення довгострокової макроекономічної стабільності в Україні // Материалы Всеукраинской научно-практической коференции „Финансовый механизм и учетно-аналитическое обеспечение устойчивого экономического развития” (г. Севастополь, 4–7 сентября 2013 г.). – Севастополь : СевНТУ, 2013. – С. 152-154.
13. Чирак І.М. Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики / М.В. Чирак, І. М. Чирак  //  Вісник ТНЕУ. – 2015. – Вип. 3. – С. 116-125.
14. Чирак І.М. Теоретичні проблеми неконвенціональної монетарної політики // Інноваційна економіка. – 2015. –  №3 (58). – С. 33-37.
15. Чирак І.М. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік /        [В.В. Козюк, О.В. Длугопольський, Ю.І. Гайда, О.І. Заклекта, І.М. Чирак та інші]. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 248 с.
16. Чирак І. Нова економіка: Навч. посібник // Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 236 с.
Чирак І.М. Роль кредитних рейтингів в оцінці діяльності вітчизняної компанії за умов фінансової нестабільності // Ефективна економіка. – 2016. –  № 6.