Сліпченко Тетяна Олександрівна

 Сліпченко Тетяна ОлександрівнаПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти:

Е-mail:  t.slipchenko@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Дисципліни: Економічна теорія, Макроекономіка, Історія економіки та економічної думки
Коло наукових інтересів: монетарні режими, мандат центрального банку, монетарна політика ЄЦБ

Публікації:
1.   Сліпченко Т.О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Вип. 21.18 – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 250-255.
2.   Сліпченко Т.О. Напрямки еволюції грошово-кредитної політики в сучасних умовах розвитку світової економіки // Збірник тез доповідей науково-практичної Інтернет - конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (м. Луцьк, 17-18 листопада 2011 року). – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. – 2011. – С. 74-75.
3.   Сліпченко Т.О. Трансмісійні механізми і незалежність монетарної політики в умовах глобалізації // Збірник тез доповідей Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 23-24 лютого 2012 року). – Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – С. 59-61.
4.   Сліпченко Т.О. Реформування монетарної політики в умовах фінансової глобалізації // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал. – Випуск 1(25). – Хмельницький: ХЕУ, 2012. – С. 89-94.
5.   Сліпченко Т.О. Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність / Т. О. Сліпченко / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 83. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 130-139.
6.   Гносеологічні засади побудови механізму монетарного регулювання // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 158 с. – C. 3-8.
7.   Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет;– Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 1. – 248 с. – С. 206-212.
8.   Сліпченко Т.О. Теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2016. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka. com.ua
9.   Сліпченко Т.О. Еволюція інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2016. – № 7 (462). – С. 12–16.