Завідувач кафедри державного муніципального управління

Завідувач кафедри державного муніципального управлінняМельник Алла Федорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету.

Розпочала трудову діяльність у 1966 році. З 1967 року по 1972 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка, з 1972 року по 1975 рік — аспірантка цього ж ВНЗ. У 1975 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Удосконалення територіального планування побутового обслуговування населення: проблеми та шляхи вирішення» за спеціальністю «Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями». Після закінчення аспірантури працювала в Львівському державному університеті ім. І.Франка.

З 1976 року працює у Тернопільському національному економічному університеті на посадах: старшого викладача, доцента кафедри планування народного господарства, з 1990 року — завідувача кафедри прогнозування і державного регулювання економіки (нині — кафедра державного і муніципального управління). В 2002-2010 роках — проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету. У 1992 році А.Ф. Мельник було присвоєно вчене звання професора. Захист докторської дисертації на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу послуг» успішно відбувся у 1997 році, у 1998 році Аллі Федорівні присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». А.Ф. Мельник — академік Академії економічних наук України та Української академії економічної кібернетики.

Інформація для абітурієнта

Інформація для абітурієнтаНапрям  «Менеджмент» професійне спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції».

Після закінчення навчання випускники можуть займати посади в:


обласних державних інспекціях контролю за цінами;
територіальних представництвах Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
управліннях з питань захисту прав споживачів;
державних підприємствах, центрах стандартизації, метрології та сертифікації;
територіальних відділеннях Антимонопольного комітету України;
регіональних відділеннях Фонду державного майна України;

управліннях та відділах обласних та районних державних адміністрацій;
підприємствах та організаціях різних форм власності.

 

Підготовка за даним напрямком передбачає отримання знань та вмінь з економіки, права, управління та адміністрування і зорієнтована на виконання фахівцем таких функцій за посадами:


контрольної:

–за цінами на товарних та фінансових ринках;
–за рівнями концентрації суб’єктів діяльності;
–за додержанням законодавства у сфері захисту прав споживачів та економічної конкуренції;
–за дотриманням державних стандартів щодо якості та безпеки товарів, робіт і послуг;
–за виконанням зобов’язань за об’єктами приватизації та оренди;

регулюючої:

–підприємницької діяльності;
–конкурентного середовища;
–розвитку природних монополій;
–порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

координаційної:

–діяльності з забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи;
–діяльності органів державної влади та громадських організацій у питаннях захисту прав споживачів і розвитку добросовісної конкуренції;
–діяльності органів влади, пов’язаних з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Під час навчання студенти мають можливість навчатись у Школі кадрового резерву за програмою «Державна служба в Україні» і бути зарахованими до кадрового резерву органів державної влади.


НАШІ ПЕРВАГИ

можливість стажування закордонном;
для бажаючих отримати офіцерське звання – функціонує військова кафедра;
інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;
прикладна спрямованість навчання;
індивідуалізація навчального процесу;
можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;
орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
поселення іногородніх слухачів у гуртожиток готельного типу .НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ПРИ ВСТУПІ:

• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
• сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з:

1)Української мови та література
2) Математики
3) Географії або іноземної мови (профільний)

•медичну довідку за формою 086-о або її копію;
•шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
•паспорт громадянина України.

Усі копії документів завіряються за оригіналами Університетом або в установленому законодавством порядку.

Абітурієнти, які не зараховані на державні місця, мають  змогу навчатися на контрактній основі.

 

Підготовка магістрів за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” (магістерською програмою “Управління конкурентноспроможністю організації”) 


Здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” відповідного напряму підготовки.

Термін навчання на денній та заочній формах навчання – 1,5 року.

Після закінчення навчання в магістратурі за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” (магістерською програмою “Управління конкурентноспроможністю організації”) випускники отримують кваліфікацію “Магістр з менеджменту організацій і адміністрування”, можуть працювати у суміжних сферах професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька і займати адміністративні посади (керівник установи, керівники структурних підрозділів, помічники керівників) підприємств різних форм власності та сфер (виробничі підприємства, підприємства транспортної галузі, підприємства побутового обслуговування, освітні заклади). 

 

Підготовка магістрів за спеціальністю
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на базі повної (спеціаліст, магістр) або базової (бакалавр) вищої освіти будь-якої спеціальності.

Термін навчання – 1 рік.

Після закінчення навчання в магістратурі за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» випускники отримують кваліфікацію «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» і можуть працювати на керівних посадах в державних органах та органах місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах всіх форм власності та за всіма напрямами економічної діяльності.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 

можливість стажування закордонном;
інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;
прикладна спрямованість навчання;
індивідуалізація навчального процесу;
можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;
орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
поселення іногородніх слухачів у гуртожиток готельного типу .

 

Вступники на спеціальність «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» особисто подають:
-заяву про вступ, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання;
-документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
-медичну довідку за формою 086-о або її копію;
-6 фотокарток розміром 3×4 см;
-Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податку;
-Документи що підтверджують право вступника на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Документи приймаються  на спеціальність " Адміністративний менеджмент":
на денну форму навчання:
з 1 липня по 25 липня 2014р.
на заочно-дистанційну форму навчання:
з 1 липня по 25липня 2014р.
   
Фахові вступні випробування для осіб, які вступають на навчання за кошти юридичних і фізичних осіб на денну форму навчання на спеціальність «Адміністративний менеджмент» проводяться з 25 по 31 липня 2014р.

Кафедра державного муніципального управління

Кафедра державного муніципального управлінняКафедру державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету було утворено в 1975 році.

Історія кафедри тісно переплелася з буремними роками становлення державності та пошуку нових ефективних механізмів макроекономічного управління економікою 80-90-х років ХХ століття.

Кафедра започаткувала свою науково-педагогічну діяльність в структурі планово-економічного факультету і носила назву планування народного господарства. Першим її завідувачем був к.е.н, доцент Григорович Михайло Степанович.

В 1980-1985 роках кафедру очолював Савельєв Євген Васильович (тепер д.е.н, професор).

В 1985 році з кафедри планування народного господарства виокремилася кафедра господарського механізму. З цього ж року завідувачем кафедри став д.е.н., професор Штефанич Дмитро Андрійович.

У 1990 роців зв’язку з необхідністю врахування кардинальних змін в механізмі управління економікою кафедру планування народного господарства перейменовано на кафедру прогнозування і державного регулювання економіки. З цього часу її очолює д.е.н., професор Мельник Алла Федорівна.

З 1990 року здійснюються ретельний підбір викладацьких кадрів та формування науково-педагогічного потенціалу, який сьогодні і складає ядро кафедри.

У 2002 році з урахуванням розширення переліку програм підготовки державних службовців, менеджерів-управителів з адміністративної діяльності та менеджерів державних установ і організацій, потреба в яких визначена розвитком державно-управлінської системи та кон’юнктурою ринку праці, кафедру прогнозування і державного регулювання економіки перейменовано на кафедру державного і муніципального управління.


Кафедра державного і муніципального управління забезпечує та здійснює підготовку фахівців за наступними напрямками та спеціальностями:
1.ОКР «Бакалавр» напрям «Менеджмент» професійне спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції»
2.ОКР «Магістр» спеціальність «Адміністративний менеджмент»
3.ОКР «Магістр», галузь «Державна служба» спеціалізації:

-«Адміністративний менеджмент»,
-«Територіальне управління та  місцеве самоврядування»
-«Кадровий  менеджмент»

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Апостолюк Оксана Зіновіївна


Посада: викладач
Вчене звання:
кандидат економічних наук
Науковий ступінь: - кандидат економічних наук
Публікації:17 з них 7 у фахових виданнях
Електронна пошта: aksenja@gmail.com
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Августин Руслан Ростиславович


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 45, із них 24 у фахових виданнях
Електронна пошта: avgustyn@ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Богач Юрій Аркадійович


Посада: доцент
Вчене звання: -
Науковий ступінь: - кандидат економічних наук
Публікації:17, з них 5 у фахових виданнях
Електронна пошта: ioabo-2@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Чикало Інна Василівна


Посада: викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації:23 з них 8 у фахових виданнях
Електронна пошта: chykalо@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Дудкіна Олена Павлівна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 94 наукові праці, з них 3 навчальні посібники з грифом МОН України
Електронна пошта: dudkina.olena@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Котис Наталя Володимирівна


Посада: викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 21 з них 4 у фахових виданнях
Електронна пошта: nata.tsish@gmail.com
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Кривокульська Наталія Михайлівна


Посада: доцент
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 32 з них 10 у фахових виданнях
Електронна пошта: businnes_lady@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Лаврів Лілія Андріївна


Посада: доцент
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 21, з них 1 колективна монографія, 12 у фахових виданнях
Електронна пошта: lavriv_lilya@ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Монастирський Григорій Леонардович


Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Публікації: 235 наукових праць, з них 6 монографій , 90 наукових праць у фахових виданнях, 15 праць в зарубіжних виданнях
Електронна пошта: grymon@ukr.net
Робочий телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Попович Тамара Миколаївна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 33 наукових праць, з них 2 навчальних посібники, 1 колективна монографія,8 у фахових виданнях
Електронна пошта: popovich_tm@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Постніков Володимир Станіславович


Посада: старший викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: 
кандидат економічних наук
Публікації: 21, з них 8 у фахових виданнях
Електронна пошта: postnikov.vs@gmail.com
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Васіна Алла Юріївна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 72 наукові праці, з них 4 монографії, 6 навчальних посібників з грифом МОН України
Електронна пошта: vasina70@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Желюк Тетяна Леонтіївна


Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Публікації: 145 публікацій, т.ч. 6 навчальних посібників із грифом МОН, 2 монографії
Електронна пошта: zheluk_tan@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Велещук Світлана Сергіївна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 18, з них 5 у фахових виданнях, 1 підручник
Електронна пошта: vele2008@ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

 

 

 

 

 

 

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Жуковська Аліна Юріївна

Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 64, з них 1 колективна монографія, 23 у фахових виданнях
Електронна пошта: alina_zhuk_81@mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Круп’як Лідія Богданівна

Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 47, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 навчальних посібники колективно, 17 у фахових виданнях
Електронна пошта: lidusya_@ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри Аношина Наталія Едуардівна

Посада: ст. лаборант
Електронна пошта: kafedradimy@ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри Бандровська Ірина Володимирівна

Посада: інженер І категорії
Електронна пошта: kafedradimy@ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Кафедра державного і муніципального управління ТНЕУ реалізує міжнародну співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща).

У грудні 2010 року було підписано Угоду про міжнародне співробітництво щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща).

У травні 2012 року підписано Угоду про міжнародне співробітництво у сфері адмінстравного менеджменту між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща).

Реалізація угоди передбачає:
- проведення зарубіжного стажування слухачів магістерських програм «Державна служба» і «Адміністративний менеджмент» ТНЕУ у Польщі та студентів Вроцлавського економічного університету в Україні;
- реалізацію спільних науково-дослідних проектів та програм;
- забезпечення проведення спільних наукових та науково-практичних заходів;
- публікування результатів спільних наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування та адміністративного менеджменту.

У рамках підписаних угод:

В грудні 2010 року відбувся візит делегації ТНЕУ до Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща) у складі: Олега Іващука, к.е.н., доцента, декана факультету довузівської, післядипломної і магістерської підготовки, Алли Мельник, д.е.н., професора, завідувача кафедри державного і муніципального управління, Григорія Монастирського, к.е.н., доцента, докторанта кафедри державного і муніципального управління. У рамках візиту узгоджено проекти програм підвищення кваліфікації вітчизняних державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, стажування слухачів магістерської програми «Державна служба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» ТНЕУ у Вроцлавському економічному університеті, стажування студентів польського ВНЗ в сфері державного управління і місцевого самоврядування в Тернополі. Велике зацікавлення викликала відкрита лекція професора Алли Мельник «Проблеми впровадження технологій муніципального менеджменту: світовий досвід і Україна» для студентів та професорсько-викладацького колективу Вроцлавського економічного університету. Одержано запрошення до публікації наукових праць викладачів ТНЕУ в фахових збірниках Вроцлавського економічного університету. Налагоджено контакти з кафедрами регіональної економки, управління якістю й зовнішнім середовищем, просторової економіки факультету регіональної економіки та туризму в Єленій Гурі Вроцлавського економічного університету. Обговорено можливості участі ТНЕУ як співучасника проектів за Конкурсом Міністерства закордонних справ Польщі «Польська допомога» в 2011 році. Узгоджено терміни, зміст та форми організації спільних наукових заходів. Науковці ТНЕУ зустрілися з проректором з міжнародного співробітництва Вроцлавського економічного університету професором Ярославом Вітковським, з деканом факультету регіональної економіки та туризму в Єленій Гурі професорм Мареком Валесяком, з колективом кафедри регіональної економіки (завідувач професор Данута Штраль), з завідувачем кафедри управління якістю та навколишнім середовищем професором Тадеушем Борисом, з завідувачем кафедри просторової економіки професором Збігневом Пшибилою. Результати візиту дозволять посилити та практично реалізувати міжнародне співробітництво університету у сфері

У травні 2011 року відбулося тижневе стажування слухачів магістратури факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ за спеціальністю «Державна служба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» у місті Єленя Гура на базі факультету регіональної економіки та туризму Вроцлавського економічного університету. Мета стажування — вивчення досвіду та механізму функціонування системи місцевого самоврядування, муніципального менеджменту та місцевого господарювання в Польщі та інших країнах Європейського Союзу. Слухачі магістратури отримали неоціненний досвід спілкування з професорами Вроцлавського економічного університету, посадовими особами органів місцевого самоврядування та польськими студентами. Лекційна компонента стажування гармонійно поєднувалася з можливістю вивчення практики муніципального управління на базі повітової та міської рад. Завершилося стажування круглим столом «Система територіального управління в Україні та Польщі: відмінності, спільні проблеми, трансфер технологій. Всім учасникам стажування вручено міжнародні сертифікати.

12-13 вересня 2011 року науковці кафедри державного і муніципального управління взяли участь в роботі ХІХ науковій конференції «Місцева економка в теорії та практиці», яка відбулася на базі кафедри регіональної економіки факультету регіональної економіки та туризму Вроцлавського економічного університету. В рамках конференції обговорено перспективи наукової співпраці кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ та відповідних кафедр польського вузу-партнера у сфері державного управління й місцевого самоврядування .

У жовтні 2011 року на базі ТНЕУ відбулося стажування студентів Вроцлавського економічного університету з вивчення сучасних технологій муніципального менеджменту. В рамках стажування польські студенти прослухали низку проблемних лекцій з інноваційних технологій територіального управління, взяли участь в тренінгах з муніципального менеджменту. Окрім того, вони мали можливість безпосередньо ознайомитися з організацією діяльності Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної державної адміністрації. Підсумком стажування став круглий стіл «Система територіального управління в Україні та Польщі: відмінності, спільні проблеми, трансфер технологій», де польські та українські слухачі магістратури, які навчаються в сфері державного управління та місцевого самоврядування, мали можливість поділитися особливостями організації управління розвитком регіонів та муніципальних утворень в країнах-партнерах. За результатами стажування вручено сертифікати його учасникам.

Реалізуючи угоду ТНЕУ спільно з Вроцлавським економічним університетом започатковані регіональні та муніципальні читання, які в перспективі мають стати щорічними. Зокрема, 27-28 жовтня 2011 року в Тернополі у рамках І регіональних та муніципальних читань відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». 20-21 квітня 2012 року на базі Кримського НКЦ ТНЕУ (селище Форос) відбувся науково-практичний семінар з міжнародною участю «Технології муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування»

У травні-червні 2012 року відбулося стажування слухачів магістратури факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ за спеціальністю «Державна служба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» у місті Єленя Гура на базі факультету регіональної економіки та туризму Вроцлавського економічного університету. Мета стажування — вивчення досвіду та механізму функціонування системи місцевого самоврядування, муніципального менеджменту та місцевого господарювання в Польщі та інших країнах Європейського Союзу. В рамках стажування здійснено практичне ознайомлення з діяльністю Єленє-Гурської міської ради та Празької міської ради. Д.е.н., професор Алла Мельник та д.е.н., доцент Григорій Монастирський прочитали польським та українським студентам лекції «Стратегічне управління в муніципальному менеджменті», «Адміністративно-територіальна реформа в Україні як чинник зміцнення потенціалу регіональної економіки», «Управління місцевими ресурсами на засадах муніципального менеджменту», «Регіональна економіка і регіональна політика в процесі інтеграції України до ЄС». Всім учасникам стажування вручено міжнародні сертифікати.

 

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом     Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Делегація ТНЕУ з колективом кафедри

регіональної економіки Вроцлавського

економічного університету

   

Зустріч з проректором з питань міжнародного

співробітництва Вроцлавського економічного

університету професором Ярославом Вітковським

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом    

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Слухачі магістерської програми

«Державна служба » ТНЕУ вивчають

досвід складання генерального

плану міста

   

Біля Єленє-Гурської повітової ради

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом    

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Круглий стіл у рамках стажування слухачів

магістратури Вроцлавського

економічного університету

   

Стажування у Тернопільській обласній

державній адміністрації