Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Гринчуцький Валерій Іванович
Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: G-6699-2017
 
Контакти: 
 
Tелефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-225
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua 
Кабінет: 3401
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 

Гринчуцький Валерій Іванович, 1953 р. народження. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут у 1974 р. за спеціальністю «Історія». Працював вчителем середньої школи, викладачем технікуму. З 1988 р. по 2001 р. працював в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посадах старшого викладача, доцента, зав. кафедри. У 1997 р. організовує кафедру маркетингу на виробництві у цьому ж університеті. В 1998 р. захищає докторську дисертацію на тему: "Промислові трести України у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)" за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2000 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу на виробництві. За час роботи в технічному університеті підготовав 8 кандидатів наук, з них - 5 зі спеціальності маркетинг. Основні проблеми дослідження були присвячені промисловому маркетингу, проблемам економічної історії та історії економічної думки.
 
З 2001 р. очолює кафедру економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету. Тематика наукових досліджень присвячена інвестиційній діяльності підприємств, ефективності виробничої діяльності підприємств та реструктуризації підприємств. За час роботи на посаді завідувача кафедри під його керівництвом п’ять викладачів та аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем економіки підприємства (виробнича логістика, малий бізнес, інвестиційна діяльність підприємства, ефективність виробництва). Велику роботу проводить з методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зі всіх предметів на кафедрі розроблено методичне забезпечення, для студентів розроблені курси лекцій і завдання практичних завдань, що розміщені в комп’ютерному класі кафедри і доступні студентам, зі всіх навчальних дисциплін розроблено тести, видано сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На кафедрі проводиться значна наукова робота, викладачі кафедри беруть участь в наукових конференціях, виступають з доповідями на наукових семінарах.
 
Валерій Іванович - автор 70 наукових праць, з них 3 монографії і 2 навчальних посібники, під його керівництвом захищено 22 кандидатських і 2 докторські дисертації, керує підготовкою аспірантів.
 
Наукові праці:
1. HrynchutskyiV.I. Currentproblemsofuniversitymanagement: monograph/ V.I. Hrynchutskyi, WawakT, KlosZ.–Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagillonskiego, 2013. – 218 s.(особистий внесок 2,2 д.а.).
2. Гринчуцький В.І. Розробка збалансованої системи показників стратегічного управління стійким розвитком лісового господарства: звіт про НДР (закл.) 01.12.14 / Тернопільський національний економічний університет; керівн. В.І. Гринчуцький. Тернопіль, 2014. – 105 с. – № держреєстрації 0114U006465.
2. Гринчуцький В.І. Формування ринкового середовища освітніх послуг вищої школи / Jakość jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce: monografia; pod redakcją ElżbietySkrzypek. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – S. 81-88.
3. Гринчуцький В.І. Основні принципи формування системи стратегічних цілей університету / Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / за заг. ред. проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. (особистий внесок 0,5 д.а.)
4. Гринчуцький В.І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств: монографія / В.І. Гринчуцький, Н.Т. Мала, В.В. Паславська– Дрогобич: Посвіт, 2014. – 196 с. (особистий внесок 3,9 д.а.)
5. Гринчуцький В.І. Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект: монографія / В.І. Гринчуцький, Т.І. Сабецька. – Тернопіль: Крок, 2014. – 226 с. (особистий внесок 2,2 д.а.)
6. Гринчуцький В.І. Сучасний стан та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку галузі / Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання: монографія / за загред.проф. П.П. Микитюка. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. –С. 59-82 (особистий внесок 1 д.а.).
6. Гринчуцький В.І. Управління розвитком компаній: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, І.І. Стец.– Тернопіль: Вектор, 2015. – 312 с. (особистий внесок 3.5 д.а.)
7. Гринчуцький В.І. Передмова/ Сучасні тенденції розвитку економічних систем: монографія/ за заг. ред. проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 418 с. (особистий внесок 0,2 д.а.)
8. Гринчуцький В. І. Методологія наукових досліджень. Програма та методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни студентами денної і заочно-дистанційної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Економіка підприємства»/ уклад. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 48 с.
9. Гринчуцький В.І. Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону [Текст] / В.І. Гринчуцький, С.А. Прохоровська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Випуск 1. № 3. – С. 80-87 (фахове видання).
10. Гринчуцький В.І. Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємствах [Текст] / В.І. Гринчуцький, В.П. Микитюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – випуск 13. –С. 86-91 (фахове видання).
11. Гринчуцький В. І., Куц Л. Л. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів усіх форм навчання 2-го ступеня вищої освіти (магістр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»/ уклад. В. І. Гринчуцький, Л. Л. Куц. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 30 с.


Кафедра економіки підприємств і корпорацій

 Кафедру створено у 1971 році для підготовки фахівців зі спеціальності «Планування промисловості». У липні 1991 року перейменовано на кафедру економіки підприємств і корпорацій. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою: «Економіка та управління підприємством”.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 чол., з них 1 доктор економічних наук, 16 кандидати економічних наук. 

Кафедра економіки підприємств і корпорацій є фундаментальною, оскільки забезпечує в університеті викладання курсу «Економіка підприємства» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

 

Під час навчання випускники кафедри отримують загальну освіту університетського рівня і глибокі спеціальні знання з економіки, організації виробництва і збуту продукції, планування діяльності підприємств, основ наукових досліджень тощо. 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів - «Економіка та управління підприємством», розроблено відповідно до державних стандартів підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка», кваліфікації бакалавр з економіки; освітньо-професійна програма підготовки магістрів – «Економіка та управління підприємством», кваліфікації магістр з економіки. Для студентів, окрім вивчення циклу гуманітарних і фундаментальних дисциплін, передбачено викладання понад 30 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену підготовку за обраною спеціалізацією та на замовлення підприємств. 

 

Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі економіки підприємств і корпорацій дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту. 

        

Поряд із традиційними формами навчання: лекціями, практичними, семінарськими заняттями, значна увага приділяється самостійній роботі студентів, різним формам тестування, у тому числі, з використанням комп’ютерів, моделювання економічних ситуацій, тощо. 

 

З метою практичного закріплення вивченого матеріалу проводиться виробнича та переддипломна практика. По закінченні переддипломної практики студенти виконують дипломну роботу.

 

Міжнародна співпраця:

У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри можуть долучатися до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Щорічно студенти є учасниками міжнародних проектів лінгвістичного спрямування, учасники проектів можуть підвищити рівень володіння англійською та польською мовами, що покращує рівень їхньої конкурентоспроможності як майбутніх фахівців на ринку праці.

 

Випускники кафедри можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій, виробничих та функціональних підрозділів промислових підприємств; провідних спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування; радниками з економічних питань.

 

В умовах формування ринкової інфраструктури спеціалісти з економіки підприємства можуть самостійно створювати різні підприємства, ефективно організовувати бізнесову діяльність, та працювати в інших ринкових структурах.

 Кафедра активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки спеціалістів з економіки підприємства (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і провадження їх результатів в практику.

У межах кафедри економіки підприємств і корпорацій діє наукова школа з підготовки кандидатів та докторів наук. Проблематика наукової школи охоплює низку питань стосовно формування, функціонування та удосконалення сучасного механізму управління промисловими підприємствами в умовах існуючих викликів.

Напрямки наукових досліджень кафедри:
– забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;
– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;
забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;
– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;
– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;
– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;
– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;
– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами.
    
Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.


   
 
 
 
 

Студенти кафедри є постійними учасники студентських наукових конференцій; учасниками і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт.

Кафедрою обладнано навчальну лабораторію, де здійснюється навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки з використанням передового програмного забезпечення.


  
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3  
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403 
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua

Cайт кафедри: http://epik.tneu.edu.ua/Професорсько-викладацький колектив

Бабій Петро Степанович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-0231-7242
RESEARCHER ID: G-7070-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Берницька Дарія Іванівна


Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-0871-5900
RESEARCHER ID: G-7146-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 


Білан Оксана Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6567-6907
RESEARCHER ID: G -6370-2017
 
Контакти:
 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 

 Галько Людмила Романівна

Посада: доцент, секретар вченої ради факультету
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0001-6118-4243
RESEARCHER ID: G-6328-2017
 
Контакти:
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296Грубяк Світлана Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3458-8765
RESEARCHER ID: G-6376-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 


Карапетян Едуард Томікович


Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3026-1469
RESEARCHER ID: G-8776-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296Костецька Наталія Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-7122-5800
RESEARCHER ID: G-6336-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296Крисоватий Ігор Андрійович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-4063-6324
RESEARCHER ID: G-7094-3017
 
Контакти: 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Куц Людмила Леонтіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8439-5959
RESEARCHER ID: G-6700-2017
 
Контакти: 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Літковець Юлія Олегівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5952-1070
RESEARCHER ID: G-6789-2017
 
Контакти: 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

 
Ляхович Лариса Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6548-3363
RESEARCHER ID: G-7242-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Муха Роксолана Андріївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-7386-4083
RESEARCHER ID: G-6830-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 


Навольська Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-6765-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 


Сарай Наталія Ізидорівна

 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-6276-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Стец Ірина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3864-6742
RESEARCHER ID: G-6536-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Шумейко (Дудар) Оксана Тарасівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Блажко Софія Ярославівна

Посада: старший лаборант
 
Контакти: 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296 


Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Гринчуцький Валерій Іванович
Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: G-6699-2017
 
Контакти: 
 
Tелефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-225
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua 
Кабінет: 3401
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 

Гринчуцький Валерій Іванович, 1953 р. народження. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут у 1974 р. за спеціальністю «Історія». Працював вчителем середньої школи, викладачем технікуму. З 1988 р. по 2001 р. працював в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посадах старшого викладача, доцента, зав. кафедри. У 1997 р. організовує кафедру маркетингу на виробництві у цьому ж університеті. В 1998 р. захищає докторську дисертацію на тему: "Промислові трести України у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)" за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2000 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу на виробництві. За час роботи в технічному університеті підготовав 8 кандидатів наук, з них - 5 зі спеціальності маркетинг. Основні проблеми дослідження були присвячені промисловому маркетингу, проблемам економічної історії та історії економічної думки.
 
З 2001 р. очолює кафедру економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету. Тематика наукових досліджень присвячена інвестиційній діяльності підприємств, ефективності виробничої діяльності підприємств та реструктуризації підприємств. За час роботи на посаді завідувача кафедри під його керівництвом п’ять викладачів та аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем економіки підприємства (виробнича логістика, малий бізнес, інвестиційна діяльність підприємства, ефективність виробництва). Велику роботу проводить з методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зі всіх предметів на кафедрі розроблено методичне забезпечення, для студентів розроблені курси лекцій і завдання практичних завдань, що розміщені в комп’ютерному класі кафедри і доступні студентам, зі всіх навчальних дисциплін розроблено тести, видано сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На кафедрі проводиться значна наукова робота, викладачі кафедри беруть участь в наукових конференціях, виступають з доповідями на наукових семінарах.
 
Валерій Іванович - автор 70 наукових праць, з них 3 монографії і 2 навчальних посібники, під його керівництвом захищено 22 кандидатських і 2 докторські дисертації, керує підготовкою аспірантів.
 
Наукові праці:
1. HrynchutskyiV.I. Currentproblemsofuniversitymanagement: monograph/ V.I. Hrynchutskyi, WawakT, KlosZ.–Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagillonskiego, 2013. – 218 s.(особистий внесок 2,2 д.а.).
2. Гринчуцький В.І. Розробка збалансованої системи показників стратегічного управління стійким розвитком лісового господарства: звіт про НДР (закл.) 01.12.14 / Тернопільський національний економічний університет; керівн. В.І. Гринчуцький. Тернопіль, 2014. – 105 с. – № держреєстрації 0114U006465.
2. Гринчуцький В.І. Формування ринкового середовища освітніх послуг вищої школи / Jakość jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce: monografia; pod redakcją ElżbietySkrzypek. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – S. 81-88.
3. Гринчуцький В.І. Основні принципи формування системи стратегічних цілей університету / Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / за заг. ред. проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. (особистий внесок 0,5 д.а.)
4. Гринчуцький В.І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств: монографія / В.І. Гринчуцький, Н.Т. Мала, В.В. Паславська– Дрогобич: Посвіт, 2014. – 196 с. (особистий внесок 3,9 д.а.)
5. Гринчуцький В.І. Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект: монографія / В.І. Гринчуцький, Т.І. Сабецька. – Тернопіль: Крок, 2014. – 226 с. (особистий внесок 2,2 д.а.)
6. Гринчуцький В.І. Сучасний стан та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку галузі / Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання: монографія / за загред.проф. П.П. Микитюка. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. –С. 59-82 (особистий внесок 1 д.а.).
6. Гринчуцький В.І. Управління розвитком компаній: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, І.І. Стец.– Тернопіль: Вектор, 2015. – 312 с. (особистий внесок 3.5 д.а.)
7. Гринчуцький В.І. Передмова/ Сучасні тенденції розвитку економічних систем: монографія/ за заг. ред. проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 418 с. (особистий внесок 0,2 д.а.)
8. Гринчуцький В. І. Методологія наукових досліджень. Програма та методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни студентами денної і заочно-дистанційної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Економіка підприємства»/ уклад. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 48 с.
9. Гринчуцький В.І. Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону [Текст] / В.І. Гринчуцький, С.А. Прохоровська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Випуск 1. № 3. – С. 80-87 (фахове видання).
10. Гринчуцький В.І. Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємствах [Текст] / В.І. Гринчуцький, В.П. Микитюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – випуск 13. –С. 86-91 (фахове видання).
11. Гринчуцький В. І., Куц Л. Л. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів усіх форм навчання 2-го ступеня вищої освіти (магістр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»/ уклад. В. І. Гринчуцький, Л. Л. Куц. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 30 с.