Білик Надія Іванівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


RESEARCHER ID: H-3699-2017


Контакти:
E-mail: n.bilyk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315

Коло наукових інтересів: лепкознавство, історія української культури, корпоративна культура

 
Публікації:
1. Білик, Н. Топос «Малої Вітчизни» у творчості Івана Марчука [Текст] / Н. Білик // Проблеми культурної ідентичності : глобальний та локальний виміри : матеріали Міжнародної наук. конф., м. Острог,22–23 квітня2010 р.// Наукові записки / Нац. ун-т «Острозька академія». Серія : Культурологія. –Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Випуск 5. – С. 611–619.
2.Білик, Н. Повість Богдана Лепкого «Сотниківна» : історико-культурологічний аспект [Текст] / Н. Білик // Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки : матеріали Міжнародної наук. конф., присвяченій 140-річчю від дня народження Богдана Лепкого // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство / за ред. проф. М. Ткачука.– Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 36. – С. 33–39.
3.Білик, Н. Богдан Лепкий : штрихи до портрета [Текст] / Н. Білик// Богдан Лепкий : відомий і невідомий (1872–1941) : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, Держ. архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзн. музей, Бережан. Музей книги ; уклад. М. Пайонк [та ін.] ; авт. нарисів : Н. Білик, Н. Дирда; ред. Г. Жовтко ; кер. проекту та наук. ред. В. Вітенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – С. 4–26.
4.Методичні вказівки для підсумкового контролю знань з курсу «Історія української культури» [Текст] / уклад. : Н. Білик, Н. Юрчак. – Тернопіль : ПП Шпак В. Б., 2012. – 52 с.
5.Навчальні матеріали для організації самостійної роботи студентів з курсу «Професійна етика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0201 «Культура» із напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» [Текст] / уклад. : Н. І. Білик. – Тернопіль : ПП Шпак В. Б., 2012. – 38 с.
6.Білик, Н. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна [Текст] / Н. Білик // Збірник праць : том 8. Музеї Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому Е. Бистрицька. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. – С. 72–88.
7.Білик, Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого [Текст] : монографія / Надія Білик. – Тернопіль : Богдан, 2013. – 184 с. : іл.
8.Білик, Н. Історія української культури [Текст]: навч. посіб. / Н. Білик [та ін.]. – 4-е вид. – Тернопіль: Астон, 2014. – С. 5–25; С. 51–106.
9. Білик, Н. Тарас Шевченко в рецепції Богдана Лепкого [Текст] / Н. Білик // Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5–6 березня 2014 р., ТНЕУ // Психологія і суспільство: Спецвипуск. – Тернопіль, 2014. – С. 9–10.
10.Білик, Н. Особовий архів Богдана Лепкого [Текст] / Н. Білик // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2014. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 106–109.