Завідувач кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

Гевко Роман Богданович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: r.hevko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Кабінет: 2401


Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

 Гевко Роман Богданович (Roman Hevko) –завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.
 

 Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за напрямками:

- «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» освітньо-кваліфікаційних рівень: «бакалавр».
«МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «магістр»;

 
Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування займає вагоме місце в системі вищої освіти і науки західного регіону України. Ми успішно працюємо в різних напрямах, що охоплюють розробку наукових і прикладних технічних рішень для секторів природокористування, агропромислового виробництва, машино- і приладобудування тощо. Наші освітні навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців для таких важливих сфер суспільного та природо-економічного розвитку України, як менеджмент природокористування і геодезія та землеустрій.
 
Сьогодні гостро відчувається брак висококваліфікованих фахівців, спроможних успішно вирішувати проблеми, які постають в середовищі землеустрою, землевпорядкування, ведення і використання даних земельного кадастру, супроводу будівельної і землевпорядної документації, управління природними ресурсами, природокористування та інших. Відповідно до запитів ринку праці та економічної доцільності, навчання за спеціальностями «Геодезія та землеустрій» і «Менеджмент природокористування» передбачає системне засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навиків роботи із земельним кадастром, геодезичними, геоінформаційними, картографічними приладами, а також із прикладними геодезичними та управлінськими програмами. Такий комплексний підхід дозволяє нашим випускникам досить легко реалізовувати свій потенціал на ринку праці відповідно до професії.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО НАВЧАЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Геодезія та землеустрій

Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».
 
Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.
 
Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

-    розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;
-    формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;
-    забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;
-    здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;
-    вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

 
Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

-    геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;
-    відділах архітектури і містобудування;
-    інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;
-    будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;
-    на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;
-    в органах місцевого самоврядування.
 
«МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється в межах освітньої програми «Менеджмент природокористування» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».
 
Освітня програма «Менеджмент природокористування» відіграє ключову роль в системі підготовки  керівних кадрів та висококваліфікованих фахівців із різних аспектів діяльності в природокористуванні. Більшість завдань і проблем, які постають перед людством в процесі використання природних ресурсів можна вирішити за допомогою інструментів і методів менеджменту. Тому, основним завданням спеціальності є формування фахівця, спроможного реалізовувати маркетингові функції в межах комплексу маркетингу, адмініструвати логістичну діяльність, здійснювати управління операційною діяльністю, управляти персоналом на засадах соціального партнерства, розробляти стратегії економічного та інноваційного розвитку організації, проектувати систему управління, діагностувати фінансово-господарську діяльність, розробляти мотиваційну систему та систему ефективного контролю діяльності, приймати та реалізовувати юридично обґрунтовані управлінські рішення з використанням інформаційних технологій. Забезпечувати раціональний і сталий процес природокористування суб’єктів господарювання відповідно до вимог законодавства та ринкових принципів ринкової економіки.
 
Фахівець з «Менеджменту природокористування» є компетентним у галузі управління організацією, змінами, проектами, якістю, процесами природокористування та ресурсозбереження, він також володіє цілісною системою знань із концептуальних еколого-економічних питань природокористування, що дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення в процесі господарської діяльності підприємств та організацій різних форм власності.
 
Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент природокористування», випускники можуть працювати:

- керівниками підприємств та організацій, а також їх структурних підрозділів;
- провідними економістами в органах державного управління, органах місцевого самоврядування та громадських об’єднаннях;
- керівниками проектів, науковими співробітниками, консультантами, експертами, аудиторами в природоохоронній та інших галузях;
- викладачами університетів та інших навчальних закладів.
 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування володіє потужним кадровим потенціалом, що включає визнаних науковців і фахівців технічного та економічного профілів. Очолює кафедру доктор технічних наук (д.т.н), професор, заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України  Роман Богданович Гевко.

 
Також навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють: д.т.н., професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Юрій Володимирович Дзядикевич; доктор економічних наук (д.е.н.), професор Тарас Григорович Дудар; доктор сільськогосподарських наук, професор Юрій Іванович Гайда; кандидат технічних наук (к.т.н.), доцент Андрій Орестович Вітровий; к.т.н., доцент Микола Васильович Буряк; к.т.н., доцент Руслан Іванович  Розум; кандидат економічних наук (к.е.н.), доцент Галина Ігорівна Пиріг; к.е.н., доцент Володимир Тарасович Дудар; к.е.н., доцент Роман Володимирович Волошин; к.е.н., доцент Ірина Василівна Любезна; старший викладач Василь Васильович Мельниченко, викладач Мар’яна Богданівна Свинтух.
 
Всі викладачі кафедри є винахідниками. За роки існування кафедри винахідники подали понад 130 заявок на винаходи та корисні моделі та одержали на них відповідні охоронні документи - патенти України. Це підтверджує високий рівень науково-технічних розробок. Матеріали винаходів, на які одержано патенти України, використовуються у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету. 
 
Викладачі кафедри визнані «Кращими винахідниками Тернопільської області» у 2005-2016 рр. (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент А. О. Вітровий; к.т.н., доцент Буряк М.В.), та лауреатами обласної премії імені Івана Пулюя (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич).
 
Співробітники кафедри працюють над низкою госпдоговірних тем із загальним обсягом фінансування понад 100 тис. грн. 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра менеджменту біоресурсів та природокористування тісно співпрацює із різними міжнародними програмами обміну та стажування студентами, зокрема: APOLLO e.V. (ФРН), Сільськогосподарській програмі університету Міннесоти (США), Програмі підготовки спеціалістів сільського господарства і фермерів (ФРН) та інших. Відповідно до цього, навчаючись у нас, Ви матимете можливість стажуватися в Німеччині, Данії, Швейцарії, Нідердандах, США та інших країнах.
 

НАШІ УСПІХИ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

Наші студенти та наші випускники – це наша гордість. Серед них, багато переможців предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, що підтверджує високий рівень підготовки на кафедрі. Серед наших випускників багато керівників, науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту, бізнесу, юриспруденції, природокористування та еколого-природоохоронної діяльності.

 
Навчання на кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування не обмежується навчальними аудиторіями. Наші студенти мають можливості для гармонійного розвитку особистості. Вони займаються у численних спортивних секціях (футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика, інші види спорту), гуртках художньої самодіяльності, приймають участь у творчих та культурно-масових заходах в межах та поза межами Університету. Працівники кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування організовують та забезпечують сприяння у проведенні навчальних та пізнавальних екскурсій на передові підприємства та установи регіону, в природно-заповідні та визначні культурно-історичні місця України.

 
Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, а.2401, a.2402)
Тернопіль, 46020

Сайт кафедри: http://mbp.tneu.edu.ua 


Професорсько-викладацький колектив

Дудар Тарас Григорович

Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук

Контакти: 
E-mail: t.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 220
Кабінет: 2220
Дзядикевич Юрій Володимирович

Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук

Контакти: 
E-mail: yu.dziadykevych@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Кабінет: 2402


Розум Руслан Іванович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук


Контакти:

E-mail: r.rozum@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425
Кабінет: 2402Вітровий Андрій Орестович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Контакти: 
E-mail: a.vitrovyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402
 


Волошин Роман Володимирович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
Контакти: 
E-mail: r.voloshyn@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226
Кабінет: 2206


Буряк Микола Васильович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Контакти: 
E-mail: m.buriak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402


Любезна Ірина Василівна

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук

Контакти: 
E-mail: i.liubezna@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Кабінет: 2402


Мельниченко Василь Васильович

Посада: старший викладач
Вчене звання: 
Наукова ступінь: 

Контакти: 
E-mail: v.melnychenko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402Януш Людмила Теодозіївна

Посада: лаборант
 
Контакти: 
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425.
Кабінет: 2402