Т.в.о. завідувача кафедри екології та агрономії

Файфура Василь Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4040-0028
RESEARCHER ID: H-7520-2017

 
Контакти:
Телефон: 47-50-50*12-286
E-mail: v.faifura@tneu.edu.ua
Адреса: Кабінет: 2220
Адреса: Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), м. Тернопіль


Доцент Файфура В. В. працює в університеті з 1996 року здійснює навчальну і наукову діяльність, опублікував понад 100 наукових праць, низку навчальних підручників і посібників.

 

Дисципліни: 

1. Екологія

 

Коло наукових інтересів: проблеми еколого-економічного обґрунтування регіонального розвитку, раціонального використання, охорони і відтворення водних ресурсів, управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища.

 

Публікації:

1. Файфура В. В. Спраглі регіони: від жадоби війни до ефективного водного менеджменту // Економічні, правові, соціальні, екологічні проблеми розвитку в ХХІ-му ст.: вітчизняні та світові реалії: збірник матеріалів Тринадцятої Загальноінститутської науково-практичної конференції. Випуск 13. – Нововолинськ, НІЕМ ТНЕУ, 15-16 травня 2018 р. – С. 0,4 друк. арк..

2. Файфура В. В. Еколого-економічні проблеми розвитку водного господарства України. //Дванадцяті регіональні та муніципальні читання «Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики». Частина 1. – Тернопіль-Збараж, 2017. – С. 315-318.

3. Файфура В. В. Водоресурсна складова сталого розвитку: проблеми розподілу і водо дефіциту // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 22. – Тернопіль: «Економічна думка», 2017. - С. 61-67.

4.  Файфура В. Екосистемні послуги та платежі у формуванні й оптимізації довкілля. // Файфура В., Надвиничний С. / Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 21. – Тернопіль: «Економічна думка», 2016. - С. 61-67.

5. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : колективна монографія / За ред. Крисоватого А. І. та Десятнюк О. М. – Тернопіль, 2015.

6. Екологія (курс лекцій). Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей ОКР «бакалавр». –Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 210 с.

7. Трансгенне середовище: економічні вигоди крізь призму невизначеності майбутнього. //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – Вип. 20.

8. Брендмейкінг у стратегії регіонального розвитку Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». – К.: КНЕУ, 2015.

9.  Аудит персоналу. Навчальний посібник (співавтор Н. М. Слівінська). – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 170 с.

10.  Файфура В. В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 18. – Тернопіль: Економічна думка, 2013.

11.  Міграції населення в контексті екологічних викликів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 17. – Тернопіль: Економічна думка, 2012.

12.  Обґрунтування критичних меж антропогенного навантаження на водні екосистеми Тернопільської області. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка. - Випуск 19. – 2014.

13.  Файфура В. В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 18. – Тернопіль: «Економічна думка». 2013. - С. 82-87.

14.  Файфура В. В. Природно-ресурсна складова сталого розвитку Тернопільської області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 18. – Тернопіль: «Економічна думка». 2013. - С. 34-45.

15. Файфура В. В. Міграції населення в контексті екологічних викликів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 17. – Тернопіль: «Економічна думка». 2012. - С. 44-48.

Кафедра екології та агрономії

Кафедра екології та агрономії здійснює підготовку фахівців із двох спеціальностей: 101 – «Екологія» (освітня програма «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища» та 201 – «Агрономія».

 

101 – «ЕКОЛОГІЯ»

Освітня програма – «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища»

Сучасний суспільний розвиток неуявний без вирішення екологічних проблем, тому на фахівців-екологів людство покладає нині дуже великі надії. І незаперечним фактом стає той, що сьогодні екологічна освіта стає суттєвою передумовою успіху господарської діяльності.

Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 101 «Екологія» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавра з екології», що дає їм змогу ставити завдання та кваліфіковано вирішувати практичні проблеми у сфері забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля, використовувати у професійній діяльності принципи сталого розвитку та збалансованого природокористування для реалізації превентивних заходів з охорони довкілля, застосовувати в професійній діяльності положення національного та міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, застосовувати еколого-правові норми та ідентифікувати екологічні правопорушення, організовувати еколого-орієнтовану господарську діяльність, розробляти та реалізувати природоохоронні та ресурсозберігаючі програми, забезпечувати ефективний екологічних менеджмент підприємством та реалізовувати екологічні маркетингові програми.

За період навчання студенти мають змогу проходити практику на базі управлінь екології та природних ресурсів обласних адміністрацій, структурних підрозділів Державної екологічної інспекції, працюючих підприємств, стажуватися за кордоном, а також поєднувати навчання за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-екологи:

·       Спеціаліст з виробничо-екологічної безпеки

·       Інженер-еколог

·       Екологічний аудитор

·       Інспектор з охорони природи

·       Інженер з охорони навколишнього середовища

·       Менеджер-еколог на підприємстві

·       Технолог з природоохоронних робіт

·       Спеціаліст відділу екологічного контролю

·       Фахівець з моделювання екологічних систем

·       Спеціаліст лабораторії з охорони навколишнього середовища

·       Фахівець з управління природокористуванням

·       Експерт з екології

·       Технік-еколог

 

Сертифікати для вступу на навчання за державним замовленням: українська мова та література, біологія, географія/хімія

Сертифікати для вступу на навчання за контрактом: українська мова та література, історія, біологія/географія

 

201 – «АГРОНОМІЯ»

Фахівці-агрономи покликані професійно виконувати роботу, пов’язану із вирощуванням сільськогосподарських культур, впроваджувати й освоювати нові сорти рослин, обґрунтовувати системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва аби забезпечити зростання виробництва і підвищення якості вирощеної продукції та поліпшення стану ґрунтів, мають розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва, володіти методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технологій виробництва сільськогосподарських культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони, програмувати врожай на базі різних застосовуваних агротехнологій.

За період навчання студенти мають змогу проходити практику на базі провідних аграрних господарств України, стажуватися й поєднувати навчання за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-агрономи:

·       Агроном,

·       Агротехнік;

·       Агрохімік

·       Агроном з насінництва

·       Агроном із захисту рослин

·       Інспектор служби фіто санітарного контролю

·       Регіональний представник виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин

·       Аграрний експерт

·       Експерт з моніторингу якості ґрунтів

·       Спеціаліст лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва

·       Агроном-технолог з переробки продукції рослинництва

·       Агроном відділення

 

Сертифікати для вступу на навчання за державним замовленням: українська мова та література, біологія, математика/хімія

Сертифікати для вступу на навчання за контрактом: українська мова та література, історія, біологія/географія

 

  При кафедрі екології та агрономії факультету аграрної економіки та менеджменту ТНЕУ працює Лабораторія студентських зелених бізнес-проектів. Своєю активною діяльністю Лабораторія популяризує ідеї зеленої економіки серед малого і середнього бізнесу, намагається стати провідником «зелених» рішень на території об’єднаних громад, а також центром надання консалтингових послуг у екологічній сфері. 

Головні напрями роботи Лабораторії вбачаються у розвитку екологічного підприємництва, проектів природоохоронної оптимізації довкілля на територіях громад, розробленні програм екологічного оздоровлення басейнів малих річок, сприянні вирішення проблеми твердих побутових відходів та впровадженні відновлюваних джерел енергії.

 Кафедрою екології та агрономії оголошено конкурс екологічних, енергетичних та аграрних проектів для своєї громади, міста, села, мета якого полягає у пошуку та реалізації місцевих ініціатив у сфері екологічної безпеки й охорони довкілля, енергозбереження та агробізнесу, забезпечення сталого розвитку громад.

Тематика проектів: розвиток екологічного підприємництва на території вашого села, міста, громади; вирішення проблеми твердих побутових відходів на рівні свого населеного пункту та повторне використання матеріалів; вирощування органічної продукції і реалізація агроекологічних проектів; впровадження відновлюваних джерел енергії; реалізація проектів екологічного будівництва; розширення сфери застосування «зеленого» транспорту; розвиток зеленого туризму; еко-ландшафтний дизайн та облаштування території; проекти природоохоронної оптимізації довкілля; програми екологічного оздоровлення басейнів річок на території громади.

Професорсько-викладацький колектив

Федірко Михайло Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет: 2220
Телефон/факс: 38 0352 47 50 50 *12286
 

 


Пиріг Галина Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9931-950X
RESEARCHER ID: G-6742-2017
 
Контакти:
 
E-mail: h.pyrih@tneu.edu.ua
Кабінет: 2220
Телефон/факс: 38 0352 47 50 50 *12286
 

 


Горун Марія Володимирівна

Посада: старший викладач
Наукова ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти: 

E-mail:
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220