Декан факультету банківського бізнесу

Адамик Богдан Петрович
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент  

Контакти: 
Телефон: +38(0352)47-50-58 (внутр. 13206#)
E-mail: abp@tneu.edu.ua
Адреса: Майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3304) Тернопіль, 46020


Коло наукових інтересів:
 грошово-кредитна та валютна політика, їх роль у стабілізації національної економіки; контрольно-наглядові функції Національного банку.
Кандидатська дисертація: "Функції Національного банку в системі регулювання грошово-кредитних відносин в економіці України” – 1999 рік

Заступник декана факультету банківського бізнесу

Ткачук Василь Онуфрійович

Посада: доцент 
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: проблеми маркетингової діяльності банківських установ
 
Контакти: 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020 
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13203#)
E-mail: v.tkachuk@tneu.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

З ініціативи Української республіканської контори Державного банку СРСР та ректорату Тернопільського фінансово-економічного інституту  у 1978 р. на базі двох груп спеціалізації «Кредит», які навчалися на фінансово-економічному факультеті  і двох груп спеціалізації «Облік у банках», які навчалися на обліково-економічному факультеті, створено кредитно-економічний факультет.  Офіційною датою народження факультету слід вважати підписання наказу Мінвузу УРСР № 172 від 22 травня 1978 року, який передбачав створення кредитно-економічного факультету у складі ТФЕІ з 1 вересня 1978 року. На підставі наказу Мінвузу УРСР ректором ТФЕІ професором Гуменюком П. Д. був виданий наказ № 137-к від 5.06.1978 року «Про відкриття кредитно-економічного факультету і часткові зміни в робочому учбовому плані».

 
Факультет банківського бізнесу здійснює ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр”:

спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування”
     спеціалізація "Банківська справа” 
 
спеціальність "Економіка"
     спеціалізація "Аналітична економіка"
 

На ФББ здійснюється також підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Банківська справа» та магістерською програмою "Аналітична економіка".
У складі факультету функціонують:
 
– кафедра банківської справи
– кафедра банківського менеджменту та обліку
– кафедра економічної теорії
– навчально-дослідний центр історії грошей

  
Стратегічна ціль факультету банківського бізнесу – підготовка кваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця у сфері банківського бізнесу та кредитної системи, що значною мірою може бути досягнуто завдяки реалізації чотирьох тактичних цілей.
 
Перша з них, це – високий рівень професійної підготовки майбутніх банкірів та фахівців кредитно-фінансових установ, провідну роль у досягненні якого відіграють випускові кафедри, подальший розвиток матеріальної бази і тісна співпраця з працедавцями.
 
Друга ціль полягає в тому, щоби забезпечити належний обсяг знань, умінь і навичок випускників у сфері сучасних інформаційних технологій, без опанування яких неможлива успішна діяльність на фінансово-кредитному ринку.
 
Третя ціль - суттєве поліпшення мовної підготовки наших студентів, що зумовлено як розширенням сфер міжнародної діяльності економічних суб’єктів, так і поглибленням контактів з іноземними навчальними закладами.
 
Четверту ціль факультет вбачає у формуванні особистості студента, який здатний приймати рішення і їх виконувати, уміє спілкуватися з людьми, переконувати і організовувати їх для здійснення діяльності. Виходячи з цього, ФББ прагне розвивати самостійність, організаторські здібності і творчі задатки наших студентів.
 
Випускники за спеціальністю «Банківська справа» повинні вміти застосовувати отримані знання та використовувати набуті навики в організації банківської роботи на практиці для забезпечення прибутковості та ефективності вкладень банківського капіталу, прогресивних технологій економічної і обліково-операційної роботи, форм мобілізації та комерційного використання грошових ресурсів, розширення банківських послуг в умовах конкуренції тощо.

Наші випускники можуть працювати економістами, спеціалістами різних категорій, начальниками відділів та їх заступниками, керівниками філій, відділень і представництв, директорами, начальниками управлінь та їх заступниками на всіх рівнях банківської системи та небанківських фінансово-кредитних інституцій.
 
У процесі навчання важлива роль відводиться виробничій практиці. Базою для практики є комерційні банки, структурні підрозділи НБУ, кредитні спілки та інші установи й організації парабанківської системи нашої держави. Факультет банківського бізнесу забезпечує усіх студентів базами практики.
 
Осередком молодіжної наукової роботи є студентське наукове товариство факультету банківського бізнесу. Воно об’єднує голів наукових гуртків та проблемних груп при кафедрах факультету.  Загалом студентське наукове товариство ФББ налічує понад 100 студентів різних курсів та спеціальностей.
 
Функціонують два наукові гуртки «Банківський аналітик»та «Грошова парадигма» при кафедрі банківської справи, а також науковий гурток «Банківські менеджери» при кафедрі банківського менеджменту та обліку. Учасники наукових гуртків під керівництвом викладачів кафедр та за їх активного сприяння досліджують найрізноманітніші аспекти сучасних грошей, інфляції, організації банківської справи, інвестування, банківського менеджменту, операційної діяльності та обліку в банках.
 
Студентське самоврядування на факультеті банківського бізнесу є одним із найкращих у вищому навчальному закладі. Лідерами і сполучною ланкою з керівництвом у цій роботі є студентський декан, обраний студентською громадою, голова студентської ради, обраний зборами студентів факультету, які проживають у гуртожитку, та студентський профорг. До їх обов`язків входить допомога, роз’яснення та вирішення питань, пов’язаних з навчанням, дисципліною та дозвіллям молоді факультету, захист інтересів студентів-сиріт, а також молодих людей з багатодітних, малозабезпечених сімей тощо. Вони є керівниками комітетів і комісій, до складу яких входять студенти-активісти факультету. 
 
На факультеті діє студентський клуб "КРОКуС” (КРОК у Самостійність), до складу якого входять понад 40 майбутніх фахівців банківської справи, молоді викладачі кафедри банківської справи та кафедри банківського менеджменту і обліку; студенти інших ВНЗ.
Клуб організовано з метою всебічного розвитку та самореалізації студентів, ведення діяльності, що спрямовується на здобуття знань, вмінь і навичок за інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації дозвілля. На рахунку учасників клубу немало добрих справ.
 
Активісти клубу розробили атрибутика ФББ: гімн, прапор та кольори факультету. Для зв'язку з деканатом встановлений інформаційний куток з скринькою для повідомлень студентів. З ініціативи учасників клубу проводяться вечори (до дня Св. Валентина, Св. Миколая, Дня гумору), дискотеки (до Днів студента), дискусії, перегляди театральних вистав та фільмів, підготовка до міжфакультетських конкурсів ("Студентська ліра”, "Студентська весна”, КВК) тощо. Активісти клубу подають пропозиції до деканату щодо озеленення території та облаштування корпусу факультету.
 
Учасники клубу "КРОКуС” мають єдину ціль – довести, що між студентами всіх курсів, та різних інтересів може виникнути щира дружба, взаєморозуміння і допомога лише в тому випадку, якщо в їхніх серцях поселиться добро і кожен зрозуміє, що його доля залежить лише від нього самого.
 


Адреса: майдан Перемоги 3 корпус №3
Телефон: +38(0352) 47-50-58 (внутр. 13206#)
E-mail: abp@tneu.edu.ua
Сайт факультету: http://fbb.tneu.edu.ua