Завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку

Луців Богдан Любомирович

 

Посада: завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку

Наукова ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор


 

ORCID ID: 0000-0002-3302-0505

RESEARCHER ID: I-6117-2017

 

Контакти:


Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
E-mail:
 lbl@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)


У вищій школі працює з лютого 1990 року. У вересні 2005 р. захистив докторську дисертацію, а 08.06.2006 р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України отримав диплом доктора економічних наук зі спеціальності "Фінанси, грошовий обіг і кредит”.


Б.Л. Луців понад шість років очолював колективи кафедр грошового обігу і кредиту та банківських інвестицій і обліку, був директором (деканом) факультету банківського бізнесу. У грудні 2005 р. призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки). Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.


Після захисту докторської дисертації підготував 15 наукових та навчально-методичних праць. Серед них: 13 наукових статей у фахових виданнях; два навчальних посібники «Інвестиційна політика банків», «Інвестування» (у співавторстві); методичні рекомендації з тестового контролю якості освіти у ТНЕУ. Сфера наукових інтересів – кредитно-інвестиційна діяльність банків.

 

Публікації:
 
1. Луців Б.Л. Інвестування. Підручник / Б.Л. Луців, І.С. Кравчук, Б.Б. Сас. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 545 с.
2. Луців Б.Л. Банки в інвестуванні економічного розвитку України / Б.Л. Луців // Світ фінансів. - 2015. - № 1. - С. 151-161.
3. Луців Б.Л. Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період / Б.Л. Луців // Вісник ТНЕУ. – 2015. - №4. 


 

Контакти:


Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
E-mail:
 lbl@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)


Кафедра банківського менеджменту та обліку

Розвиток кафедри базується на декомпозиції стратегічної цілі розвитку факультету банківського бізнесу, яка полягає в тому, щоб розвинути та закріпити провідні позиції у західному регіоні країни, спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців, які характеризуються належною компетенцією у сферах банківської діяльності, наявністю практичного досвіду й вмінням вирішувати дослідницькі та практичні задачі, ціннісною орієнтацією, здатністю задовольняти як особисті потреби, так і потреби суспільства.

На кафедрі педагогічні та науково-методичні засади навчального процесу підготовки фахівців приведено у відповідність до сучасних вимог і найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки.

Головна мета кафедри банківського менеджменту та обліку – забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які володітимуть усім комплексом необхідних компетенцій у період інтенсифікації інноваційних процесів, значної волатильності фінансових ринків, оновлення бізнес-моделей функціонування банківських установ.

Професорсько-викладацький склад кафедри в своїй роботі фокусується на підвищенні якості людського капіталу як основи добробуту суспільства. Виховання всесторонньо освіченого фахівця фінансово-економічного профілю передбачає акцентування уваги на забезпеченні безперервності навчального процесу на основі управління знаннями.

Кафедра банківського менеджменту та обліку здійснює фундаментальний, ґрунтовний процес нагромадження знань як у вигляді форм аудиторного навчання, так і за рахунок самостійного підвищення рівня знань і кваліфікації.

Магістерська програма

Враховуючи важливість управлінської спрямованості магістерської підготовки, кафедра банківського менеджменту та обліку здійснює підготовку фахівців для вітчизняного фінансового сектору за магістерською програмою «Банківський менеджмент».

Зміст навчального процесу базується на використання сучасних досягнень розвитку банківської діяльності на ринку фінансових послуг. Крім того, враховуючи глобалізацію та мобільність навчального процесу, перелік варіативних навчальних дисциплін в більшості узгоджується з навчальними планами європейських вищих навчальних закладів, зокрема провідних польських економічних університетів у Кракові та Познані.

При вивченні дисциплін магістерської програми «Банківський менеджмент» студенти:

- оволодіють навиками управління фінансами банку у відповідності до вимог Базельського комітету банківського нагляду та сучасної міжнародної банківської практики;
- розширять спектр знань технологій та практик HR-менеджменту (управління людськими ресурсами) у банківській сфері;
матимуть змогу використовувати на практиці прийоми та методи портфельного інвестування;
- отримають навики здійснення інтернет-трейдингу фінансовими інструментами та розробки алгоритмів автоматизації торгівлі цінними паперами на українському та міжнародних фондових ринках;
- засвоять методи ризик-менеджменту банківських операцій, в тому числі на основі VaR-методології RiskMetrics;
- отримають комплексний масив знань щодо інструментарію продажу банківських продуктів з врахуванням сучасних досягнень біхевіоріальних фінансів.

У навчальному процесі активно застосовуються сучасні освітні технології, зокрема проведення тренінгу щодо користування автоматизованою банківською системою Б2, заняття щодо здійснення операцій з цінними паперами в торговельно-інформаційній системі Quik, розв’язування ділових кейсів згідно міжнародних освітніх програм з банківської справи та фінансів.
 
Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3207) Тернопіль, 46020
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Е-mail:
 bmo@tneu.edu.ua
Наш персональний сайт: bmo.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Андрушків Тарас Ігорович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-1271-3377
RESEARCHER ID: H-6530-2017


Контакти:
Е-mail: t.andrushkiv@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: 3207
 


Довгань Жанна Миколаївна

Посада:   професор
Науковий ступінь:  доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-3952-443X
RESEARCHER ID: H-6804-2017
 
Контакти:
Е-mail:  zh.dovhan@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207
Кравчук Ігор Святославович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: 3207
Е-mail:

Сас Богдана Богданівна

Посада: доцент, заступник декана
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-6392-4919
RESEARCHER ID: I-5189-2017

Контакти:
E-mail: b.sas@tneu.edu.ua 
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#)
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207


Сенів Богдан Григорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6151-7044
RESEARCHER ID: I-7870-2017


Контакти:
E-mail: b.seniv@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#) 
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207


Спяк Галина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0758-0821
RESEARCHER ID: I-4724-2017


Контакти:
E-mail: h.spiak@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#) 
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207Ткачук Василь Онуфрійович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5543-2685
RESEARCHER ID: I-4714-2017

Контакти
:
E-mail: v.tkachuk@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#) 
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207

Юркевич Ганна Володимирівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#) 
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207
E-mail:

Якобчук Людмила Петрівна

Посада:провідний інженер


Контакти:
Телефон: +38(0352)475058 (внутр. 13207#) 
Кабінет: ІІІ корпус, а.3207
E-mail: