Завідувач кафедри банківської справи

 Дзюблюк Олександр Валерійович
 
Посада: завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID: 0000-0002-4967-823X
RESEARCHER ID
: I-2117-2017

Контакти:
Кабінет:
Телефон: +38 0352 475050 (внутр. 13-333).
Е-mail:
 
У 1992 році закінчив Кредитно-економічний факультет Тернопільського інституту народного господарства (нині – національний економічний університет) за спеціальністю "Фінанси і кредит", спеціалізацією "Кредит". Понад 2 роки працював у комерційному банку за спеціальністю. З 1994 р. – на викладацькій роботі у ТНЕУ на посадах старшого викладача, а згодом доцента. З 2001 р. очолює кафедру банківської справи.
У 1995 році в Київському національному економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Основи організації та функціонування комерційних банків в умовах ринкової економіки" за спеціальністю 08.04.03 – "Кредит, банківська справа і грошовий обіг". У 2001 р. у цьому ж університеті захистив докторську дисертацію на тему: "Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України" за спеціальністю 08.04.01 – "Фінанси, грошовий обіг і кредит". У 2003 р. присвоєно вчене звання професора. 
Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем оптимізації роботи інститутів кредитної системи, зокрема: розробка основних напрямів кредитної політики банку й обґрунтування пріоритетних напрямів кредитних операцій;  управління активами і пасивами комерційного банку та підтримання фінансової стійкості банківських установ; управління ризиками банківської діяльності; оптимізація роботи центрального банку; розробка стратегії грошово-кредитного регулювання економіки; оптимізація застосування основних інструментів реалізації валютної політики.  Монографії і публікації у провідних фахових виданнях ("Вісник НБУ", "Банківська справа", "Фінанси України", "Економіка України", "Вісник ТНЕУ", "Світ фінансів") відображають той розділ економічної науки, котрий стосується проблем теорії грошей, кредиту і банківської справи в умовах трансформації економічної системи на ринкових засадах.

Публікації:
1. Дзюблюк О. В. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток // Вісник Національного банку України. – №1. – 2008. С. 8-16.
2. Дзюблюк О. В. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи // Банківська справа.  – №2. – 2008. – С. 37-46.
3. Дзюблюк О. В. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа. – №2. – 2008. - С.72-89.
4. Дзюблюк О. В. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків // Банківська справа. – №5. – 2008. – с.38-47.
5. Дзюблюк О. В. Про деякі аспекти використання кредитних деривативів у банківському ризик-менеджменті // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – №2. – Т.1. – 2009. – С. 21-23.
6. Дзюблюк О. В. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках // Вісник Національного банку України. – №5. – 2009. - С. 20-32.
7. Дзюблюк О. В. Особливості сек’юритизації у механізмі управління кредитним ризиком банківської діяльності // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – №2. – 2009. – С. 45-56.
8. Дзюблюк О. В. Актуальне дослідження з теорії фінансової політики // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –№2. – 2009. – С. 150-151.
9. Дзюблюк О. В. Управління кредитним процесом комерційних банків у контексті мінімізації кредитного ризику із використанням новітніх фінансових інструментів // Світ фінансів. – №2. – 2009. – С.7-17.
10. Дзюблюк О. В. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці // Журнал європейської економіки. – №1. – Т.9. – 2010. – С. 108-124.
11. Дзюблюк О. В. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії Світ фінансів. – №1. – 2010. – С. 7-17.
12. Дзюблюк О. В. Проблеми організації банківського кредитування в умовах кризових явищ в економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – №2. – 2010. С. 7-14.
13. Дзюблюк О. В. Активізація банківського кредитування малого і середнього бізнесу в системі заходів із подолання фінансово-економічної кризи // Світ фінансів. – №3. – 2010. – С. 7-13.
14.  Дзюблюк О. В. Особливості реалізації валютної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи // Банківська справа. – №5. – 2010. – С. 55-64.
15. Дзюблюк О. В. Удосконалення інструментів монетарного регулювання економіки України з урахуванням досвіду Європейського центрального банку // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. - № 5. – 2010. - С. 92-99 .
16. Дзюблюк О.В. Теоретико-методологічні засади формування кредитної політики комерційних банків в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Випуск 16.– Тернопіль: ТНЕУ "Економічна думка”. – 2011. – С. 57-66.
17. Дзюблюк О.В. Оптимізація управління ризиком портфеля кредитних вкладень банку в контексті подолання наслідків світової фінансової кризи / Вісник Тернопільського національного економічного університету. - №2.- 2011. – С. 21-33.
18. Дзюблюк О.В. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ / Світ фінансів. - №3.– 2011. – С. 7-20.
19. Дзюблюк О.В. Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору / Вісник Національного банку України.– 2011. – №10. – с. 76-83.
Дзюблюк О.В. Проблеми оптимізації ресурсної бази банків в умовах кризових явищ на фінансових ринках // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал // 2012. – №4. – с.316-319.
20. Дзюблюк О.В. Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках // Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць / Відп. ред. А.М. Мороз. – Випуск 19. – К. КНЕУ, 2012. – с. 55-64.
21. Дзюблюк О.В. Особливості взаємозв’язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи // Світ фінансів. – 2012. – №2. – с.130-141.
22. Дзюблюк О.В. Зростання ролі валютної політики в умовах глобальних фінансових дисбалансів // Банківська справа. – 2012. – №3. – с.27-39. 
23. Дзюблюк О.В. Грошово-кредитна політика як ключовий інструмент подолання фінансової кризи в розвинутих країнах // Банківська справа. – 2013. – №6. – С. 3-18.
24. Дзюблюк О.В. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінансових ринках // Світ фінансів. – 2013. – №2. – С. 7-18.
25. Дзюблюк О.В. Управління кредитним ризиком банку в посткризових умовах економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 7-16.
26. Дзюблюк О.В., Владимир О.М. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків // Вісник Національного банку України. – 2014. – №5. – С. 8-15.
27. Дзюблюк О.В., Антикризові заходи монетарної політики ФРС США: національні особливості і глобальні перспективи. – Українська  наука:  минуле,  сучасне,  майбутнє:  щорічник. –  Вип. 19 :  у 2 ч. Ч. 1 / за ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 25-34.
28. Дзюблюк О.В. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації // Банківська справа. – 2015. – №3. – С.3-21.
29. Дзюблюк О.В., Стечишин Т.Б. Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №2. – С.101-112.
30. Дзюблюк О.В. Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці // Світ фінансів. – 2015. – №2. – С.7-18.
31. Дзюблюк О.В., Рудан В.Я. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України // Банківська справа. – 2015. – №4-5. – С.3-21.

Кафедра банківської справи


Функціонування кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету спрямоване на оптимізацію навчального процесу з урахуванням основних методичних вимог здобуття вищої економічної освіти банківського профілю та наближення студентів до організаційних умов роботи в різних підрозділах комерційних банків і Національного банку України, конкретним виявом чого є здобуття ними практичних навиків виконання всіх завдань, що стоять перед банківськими працівниками.

Мета викладацької діяльності кафедри щодо підготовки фахівців у галузі банківської справи полягає у формуванні у студентів професійних знань у сфері організації і функціонування банківської системи в умовах ринкової економіки. Викладачами кафедри розроблені навчально-методичні комплекси за усіма дисциплінами, що викладаються студентам і які повністю відповідають галузевим стандартами вищої освіти й призначені для забезпечення фундаментальної підготовки випускників та формування у них широкого аналітичного і наукового кругозору. Кафедрою постійно ведуться роботи із удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, застосування нових методів навчання, дистанційних технологій, розробки електронних навчально-методичних комплексів, спрямованих на активізацію самостійної навчальної та наукової роботи студентів.

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, зміст якої визначається завданнями глибоких фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на оптимізацію функціонування банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів, завершення ринкового реформування національного господарства та забезпечення реалізації стратегії економічного зростання. Крім того, поєднання глибокої теоретичної підготовки із прикладними результатами наукових досліджень в основних навчальних курсах дає можливість студентам отримати глибокі наукові і практичні знання, необхідні для роботи на сучасному фінансовому ринку. Саме такий підхід дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців з банківської справи, які стають керівниками і провідними спеціалістами у кредитних установах

 

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІІ корпус, а.3304) Тернопіль, 46020
Телефон: +38 0352 475050 (внутр. 13332)
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Офіційний сайт кафедри  http://bs.tneu.edu.ua/
Професорсько-викладацький колектив

Балянт Ганна Романівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8419-3046
RESEARCHER ID: I-3580-2017


Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Адамик Богдан Петрович

Посада: декан факультету банківського бізнесу, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5136-3854
RESEARCHER ID: G-8957-2017
 
Контакти: 
E-mail: abp@tneu.edu.ua
Телефон: +38(0352)47-50-58
Кабінет:


Ониськів Любов Мирославівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0003-1919-7811
RESEARCHER ID:  G-7783-2017
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304Забчук Галина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5443-1656
RESEARCHER ID:  I-5523-2017
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304Сороківська Зоряна Казимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-7468-4968
RESEARCHER ID:  
 I-2073-2017
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304Левченко Роксолана Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:   

 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Малахова Олена Леонідівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3395-1294
RESEARCHER ID: I-4760-2017
  

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Іващук Ольга Олегівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3997-9394
RESEARCHER ID: I-1377-2017  

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Галіцейська Юлія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9004-0959
RESEARCHER ID:   I-2927-2017
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304

Чайковський Ярослав Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-1287-8094
RESEARCHER ID: I-2582-2017
 
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304
Сегеда Людмила Миронівна

Посада: викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь:
 
ORCID ID: 0000-0002-5830-2568
RESEARCHER ID:
 G-7790-2017
 
Контакти:  
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304


Стечишин Тетяна Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-5864-5229
RESEARCHER ID:  H-4253-2017

Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304

Метлушко Ольга Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-7916-5814
RESEARCHER ID: 
 I-4115-2017
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304

Безкоровайна Ольга Михайлівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304
 

Косович Тетяна Сергіївна

Посада: старший лаборант
Контакти:
Е-mail: kaf_bs@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13-332
Кабінет: 3304