Завідувач кафедри економічної теорії

 Козюк Віктор Валерійович
 
Посада: завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID: 0000-0002-5715-2983
RESEARCHER ID
: H-4790-2017
Контакти:
Е-mail: viktorkoziuk@tneu.edu.ua           
Тел.: 47-50-50, внутрішній телефон 13-303.
кабінет 3102, корп. № 3
вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль
 
Академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, обіймає посаду завідувача кафедри з 22 липня 2008 року. У 1998 році В.В. Козюк з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ) за спеціальністю «Фінанси та кредит» і вступив до аспірантури Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
  У 2000 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Державний борг в перехідній економіці України» за спеціальністю 08.01.01 – «Економічна теорія» на спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка.
 У 2006 році захистив докторську дисертацію «Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня» за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» на спеціалізованій вченій раді в Інституті світового господарства та міжнародних відносин НАН України (м. Київ). У 2007 році В.В. Козюку присвоєно вчене звання професора.
  Завідувач кафедри професор В. В. Козюк – відомий в Україні вчений, член редакційної колегії наукових журналів: «Журналу європейської економіки», «Вісника ТНЕУ», «Світу фінансів», «Галицького економічного вісника», «Вісника НБУ». У 2003 р. під час засідання Бюджетного Комітету Верховної Ради України брав участь в обговоренні Проекту Закону «Про державний борг». Зарекомендував себе як один із провідних фахівців з питань розвитку глобалізації, трансформації макроекономічної політики в глобальних умовах, функціонування валютних союзів та резервних валют. В дослідженнях професора В.В. Козюка значна увага приділяється теоретичним питанням макроекономічного та інституціонального виміру євроінтеграції, монетарної політики національного та міжнародного рівнів.
  У 2016 році В.В. Козюк обраний членом Ради Національного банку України.
  Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій В. В. Козюка становить понад 250. Професор В. В. Козюк є автором навчальних посібників: «Центральний банк і грошово-кредитна політика» (Тернопіль: Джура, 1999 р.), «Міжнародна інвестиційна діяльність» (у співавторстві) (Тернопіль: Карт-бланш, 2003 р.), «Новітній маркетинг» (у співавторстві) (Київ: Знання, 2008 р.); «Економічна теорія: політична економія. Навчальні форми контролю та презентації» (у співавторстві) (К.: Кондор, 2010 р.), «Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст.» (у співавторстві) (К.: Знання, 2011 р.), «Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст.» (у співавторстві) (К.: Знання, 2011 р.), «Мікроекономіка. Навчальний посібник» (у співавторстві) (Тернопіль, 2011 р.), економічного словника «Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х томах» (у співавторстві) (К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, ДННУ «Академія фінансового управління», 2010 р.), «Історія економіки та економічної думки» (у співавторстві) (Тернопіль, 2015 р.),  а також монографій: «Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення» (Тернопіль: Астон, 2001 р.), «Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України» (Тернопіль: Карт-бланш, 2002), «Незалежність центральних банків» (Тернопіль: Карт-Бланш, 2004 р.), «Монетарні проблеми функціонування глобальної фінансової архітектури» (Тернопіль: Астон, 2005 р.), «Трансформація центральних банків в умовах глобалізації: макроекономічні та інституціональні проблеми» (Тернопіль: Астон, 2005 р.), «Монетарна політика в глобальних умовах» (Тернопіль: Підручники та посібники, 2007 р.), «Монетарні засади глобальної фінансової стабільності» (Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2009 р.), «Доларизація економіки: виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності» (у співавторстві) (Тернопіль: Астон, 2012 р.), «Фіскальна консолідація: макроекономічні проблеми та інституціональні засади» (у співавторстві) (К.: Алерта, 2013 р.), «Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України» (у співавторстві) (Тернопіль: ТНЕУ, 2014 р.), «Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів» (у співавторстві) (Тернопіль: Крок, 2014 р.), «Резервні валюти: глобальний периметр нестабільності»(Тернопіль: Астон, 2015 р.), «Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах» (у співавторстві) (Тернопіль: ТНЕУ, 2016 р.).
  В.В. Козюк неодноразово брав участь у міжнародних конференціях, зокрема: «Nordic Model» (м. Фленсбург, 6-8 червня 2013 р.), на якій виступив з доповіддю «Nordic Individuality and Self-Expression: From Macropolicy Reforms to New Informational Society», «Функціонування локальних виробничих систем в умовах економічної кризи – підсумки проекту FOLPSEC» (16-19 листопада 2014 р., м. Жешув, Республіка Польща). На запрошення Європейської асоціації університетів професор В.В. Козюк став учасником Другого фінансового форуму «Стратегії ефективного фінансування університетів», на якому виступив з доповіддю  «Виклики фінансовій стійкості закладів вищої освіти в країнах Східного Сусідства ЄС» (м. Бергамо, Італія, 9-10 жовтня 2014 р.).
  Професор В.В. Козюк активно публікується в провідних фахових виданнях України: «Економічна теорія», «Вісник НБУ», «Економіка України», «Фінанси України», «Банківська справа», «Журналі європейської економіки». Відзначений державними та іншими нагородами: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2007 р.), Грамотою Вищої Атестаційної Комісії України (2007 р.), Дипломом редакції періодичних видань НБУ за версією журналу «Вісник НБУ» Топ-20 докторів наук-активних авторів журналу (2012 р.), Відзнакою Міністерства освіти і науки України – нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2016 р.). У 2012 році В.В. Козюку присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.
  У 2010 році за грантом Президента України для підтримки досліджень молодих вчених професор В.В. Козюк успішно реалізував науково-дослідну роботу «Теоретико-методологічні засади розробки системи глобальної монетарної стабільності та обґрунтування трансформації монетарної політики НБУ».
  Професор Козюк В.В. брав участь у виконанні науково-дослідних робіт НУ ДПС України: «Сучасна методологія та практика оподаткування в умовах формування конкурентоспроможної податкової політики України» (№ державної реєстрації 0110U001261), «Бюджетна консолідація в умовах економічних реформ» (№ державної реєстрації 0112U005560), науково-дослідних робіт ДННУ «Академія фінансового управління»: «Забезпечення стійкості державних фінансів та розширення фіскального простору економічних реформ. Інституційні фактори забезпечення стійкості державних фінансів та розширення фіскального простору» (№ державної реєстрації 0112U003353), «Теоретичні та прикладні засади розроблення й впровадження фіскальних норм і правил, що впливають на стійкість державних фінансів» (№ державної реєстрації 0112U005420).
  Доктор економічних наук, професор Козюк В.В. є керівником науково-дослідних тем: «Фундаментальні засади реалізації сучасної моделі економічної політики» (№ державної реєстрації 0112U008452), «Сучасна парадигма функціонування держави добробуту в середовищі глобальних викликів» (№ державної реєстрації 0114U000567), «Удосконалення методів прогнозування сезонного попиту» (№ державної реєстрації 0114U006369).
Публікації:
1. Козюк В.В. Банківський канал монетарної трансмісії: аналіз з позиції глобальної макрофінансової стабільності / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2012. – №1. – С. 34-41.
2. Козюк В.В. Оптимальний рівень боргового навантаження: глобальні макрофінансові зрушення та швидкоплинні очікування / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 78-92.
3. Козюк В.В. Ефективність ринків: макро-, мікро- та інституціональні виміри / В.В. Козюк, О.П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2012. – №2. – С. 202-208.
4. Козюк В.В. Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі / В. В. Козюк // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 17-27.
5. Козюк В.В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення / В. В. Козюк // Економіка України. – 2012. – №7. – С. 55-69.
6. Козюк В.В. Фактор очікувань у детермінації глобального кредитного циклу / В. В. Козюк // Банківська справа. – 2012. – №6. – С.3-25.
7. Козюк В.В. Глобальні дисбаланси та посткризова стагфляційна пастка / В. В. Козюк // Вісник ТНЕУ. – 2012. – №5-1. – С. 37-46.
8. Козюк В.В. Глобальні дисбаланси: світова та українська економіки (Аналітична записка за підсумками XVII міжнародної наукової конференції, м. Белек, Туреччина, 19-26 вересня 2012 р.) / В.В. Козюк, Є.В. Савельєв, С.І. Юрій та ін. // Вісник ТНЕУ. – 2012. – №4. – С. 137-152.
9. Козюк В.В. Теорія оптимальних валютних зон у світлі глобальної фінансової кризи і ризиків дивергенції ЄВС / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2012. – №4. – С. 56-71.
10. Козюк В.В. Фіскальний рубікон резервних валют / В. В. Козюк // Економіка України. – 2013. – № 6. – С. 55-70.
11. Козюк В.В. Еволюція інституційної моделі фіскальних правил у ЄВС / В. В. Козюк // Журнал Європейської економіки. – 2013. – Том 12 (№2). – С. 131-164.
12. Козюк В.В. Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 58-70.
13. Козюк В.В. Життєвий цикл резервної валюти / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2013. – №7. – С. 44-52.
14. Козюк В.В. Політекономія олігархічної економіки / В.В. Козюк, О.І. Заклекта, О.П. Шиманська // Світ фінансів. – 2013. – №2. – С. 204-208.
15. Victor Kozyuk. Collaps of Ukrainian business innovative culture unborn: distortions in institutional and managerial behavior. Abstracts of 15-th Conference of the Association for Heterodox Economics (4–6.06.2013). – London: London metropolitan University. – 2013. – 22 p.
16. Козюк В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2014. – №3. – С. 8-22.
17. Козюк В.В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2014. – №4. – С. 30-36.
18. Козюк В.В. Боргова панорама країн центрально-східної Європи: посткризові парадокси / В. В. Козюк // Світ фінансів. – 2014. – №3. – С. 7-19.
19. Козюк В.В. Фіскальний вимір теорії оптимальних валютних зон в світлі дивергенції ЄВС / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2014. – №3. – С.82-98.
20. Козюк В.В. Якість інститутів та відхилення валютних курсів від паритету купівельної спроможності: наслідки для економічного зростання / В. В. Козюк // Журнал Європейської економіки. – 2014. – Том 13 (№1). – С. 3-19.
21. Козюк В.В. Боргова криза та фіскальна фрагментація зони євро / В. В. Козюк // Журнал Європейської економіки. – 2015. – Том 14 (№1). – С. 3-25.
22. Козюк В.В. Незалежність центральних банків після глобальної фінансової кризи: сіра зона статус-кво» / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2015. – №2. – С. 16-25.
23. Козюк В.В. Інтернаціоналізація юаня: проблема стратегії односторонніх вигід та її глобальні ризики / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2015. – №3. – С. 59-75.
24. Козюк В.В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил / В. В. Козюк // Світ фінансів. – 2015. – №1. – С. 7-22.
25. Козюк В. В. Незалежність центральних банків у сировинних економіках / В. В. Козюк // Вісник НБУ. – 2016. – № 235 (березень). – С. 6-25.
26. Козюк В. В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи / В. В. Козюк // Журнал європейської економіки. – Т. 15 (№ 1). – 2016. – С. 3-34.
27. Козюк В. В. Пов’язане кредитування: олігархічний банкінг та фінансова нестабільність / Віктор Козюк // Фінанси України. – 2016. – № 8. – С. 38-58
28. Козюк Віктор. Європейський банківський союз: заповнюючи прогалину в теорії оптимальних валютних зон [Текст] / Віктор Козак // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 3-15. 
29. Козюк Віктор. Європейський банківський союз: заповнюючи прогалину в теорії оптимальних валютних зон [Текст] / Віктор Козюк // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 3-21. 
30. Козюк В. В. Фінансовий розвиток, валютні резерви та політичні режими в сировинних економіках [Текст] / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 82-102.

Кафедра економічної теорії

 
Наша мета
  Стратегічна мета кафедри – надання класичної університетської освіти бакалаврам і магістрам з аналітичної економіки для роботи у сфері експертної діяльності та аналітичного забезпечення управлінських рішень, зокрема щодо аналізу ринків та економічної поведінки, економічної політики та якості державного регулювання, прогнозування та консультування, обґрунтування бізнес-моделей та дослідження глобальних процесів. В межах викладання колективом кафедри базових дисциплін («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка») студентам інших економічних спеціальностей нашою метою є формування категоріального апарату та належного теоретичного рівня для набуття фахових компетентностей.
 
Наші завдання
    Нашим завданням є формування компетентностей щодо:
-   експертизи економічних систем та виявлення оптимальної моделі поведінки економічного агента;
-   аналізу ринкових структур та вироблення рекомендацій стосовно ефективної моделі державного
    регулювання ринків та поведінки підприємницьких структур;
-   економічного прогнозування, макроаналізу та оцінки соціальних процесів;
-   постановки та проведення економічних експериментів;
-   здійснення аналітичної діяльності у сфері макро- та мікроекономіки;
-   аналітичного забезпечення розробки теоретично обґрунтованих програм економічної політики;
-   обґрунтування оптимальної моделі поведінки економічних агентів, включаючи органи влади, в середовищі інституціональних обмежень та глобальних викликів;
-   розробки стратегії розвитку бізнесу;
-   здатності проведення наукових досліджень у сфері економіки.
 
Наші програми
   Програма підготовки бакалавра з аналітичної економіки зорієнтована на формування у майбутніх фахівців науково-аналітичних та прикладних консультаційних здібностей. Їх компетентності забезпечуються опануванням «Глобальної макро- та мікроекономіки», «Макроекономічного аналізу», «Мікроекономічного аналізу» «Інституціональної економіки», «Фінансової економіки», «Поведінкової та експериментальної економіки», «Економічного розвитку», «Мережевої економіки», «Прогнозування та аналізу ринків», «Економіки суспільного сектору» «Емпіричних методів дослідження», «Економічної компаративістики (порівняльного економічного розвитку)» та інших навчальних дисциплін.
Фахівець, якого ми готуємо, компетентнісно зорієнтований на фундаментальний економічний аналіз, експертизу економічних програм, проведення кон’юнктурних, структурних та інституціональних досліджень ринків та економічної поведінки, економічне прогнозування, моделювання та реалізацію економічних експериментів.
Професійні обов’язки випускників реалізуються на посадах:
     - економіста-аналітика з дослідження мікро- та макроекономічного середовища;
     - консультанта з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу;
     - фахівця з політико-економічного консультування та проектування інституціональних змін;
професіонала з управління бізнес-процесами та реалізації економічної політики.
 
Магістерська програма «Аналітична економіка», яка поєднує макро-, мікро, інституціональний та поведінковий підходи, покликана сформувати аналітичні компетентності топ-рівня, фундаментальні економічні знання для аналізу і розробки економічної політики, секторного регулювання та бізнес-стратегій. Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері стратегічного аналізу, прогнозування та інституціонального проектування, аналітичного забезпечення управлінської діяльності у сфері економічної політики та державного регулювання, розробки програм реалізації бізнес-стратегій та їх аналітичного супроводження, експертизи інвестиційних перспектив секторів економіки та ефективності секторного регулювання, управління інформаційними системами аналізу та моніторингу ризиків і загроз, організації дослідницької роботи для виявлення перспективних напрямів розвитку макро- та мікроструктур, моніторингу глобальних процесів та структурних змін у сфері політики євроінтеграції, просування фундаментальної аналітики в культуру топ-менеджменту.
Випускники магістерської програми зможуть обіймати посади:
-   керівників та спеціалістів підрозділів економічного та фінансового аналізу, моніторингу та прогнозування;
-   фахівців у сфері аналітичної діяльності, органів влади, фінансово-банківських структур, корпорацій;
-   експертів політичних партій та громадських організацій;
-   економічних радників топ-рівня;
-   наукових співробітників.
 
Наш склад та досвід
    У складі кафедри працюють 17 викладачів: 3 – доктори наук; 14 кандидатів економічних наук, з яких: 9 – доценти, 5 – без вченого звання доцента; 1 – лаборант.
    Колектив кафедри володіє високим рівнем фахової підготовки. Неодноразове проходження викладачами стажувань за кордоном у: Греції (Technological Educational Institute of Western Macedonia, м. Козані), Німеччині (Dresden University of Technology, м. Дрезден; GESIS, Leibniz Institute for the Social Sciences, м. Кельн), Великобританії (Leeds Metropolitan University, м. Лідс), Італії (La Sapienza University, м. Рим; Summer School «Macroeconomic Coordination and Externalities», м. Третно), Іспанії (CEMFI – Центр монетарних та фінансових досліджень, м. Мадрид; Universidad de Huelva, м. Уельва), Польщі (University of Warsaw, м. Варшава) забезпечило можливість ефективного впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес. За спільною програмою ТНЕУ та Технологічного навчального інституту Західної Македонії (м. Козані, Греція) з підготовки магістрів з бізнес адміністрування завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор Віктор Валерійович Козюк здійснює викладання курсу «Фінансовий менеджмент».   
  
Наша наукова робота
   Кафедрою щорічно організовуються та проводяться круглі столи на актуальні економічні теми:
«Проблеми економічного зростання в умовах глобальної фінансової кризи» (2009 р.);
«Макроекономічні зрушення в системі економічного зростання в посткризовий період» (2010 р.);
«Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності» (2011 р.);
«Ефективність ринків: макро-, мікро- та інституціональні виміри» (2012 р.);
«Політична економія олігархічної економіки» (2013 р.);
«Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки» (2014 р.);
«Глобальна економіка в умовах спадного тренду сировинних цін: виклики та можливості для України» (спільно з кафедрою міжнародного менеджменту та маркетингу) (2015 р.).
 
  Кафедрою виконується науково-дослідна тема «Фундаментальні засади реалізації сучасної моделі економічної політики», яка спрямована на:
  - дослідження концептуальних орієнтирів реалізації економічної політики в середовищі глобальних трансформацій;
  - обґрунтування еволюції теоретичних і методологічних засад державної інтерференції та побудову моделей економічної політики;
 - проведення досліджень сучасних імперативів політики економічного розвитку, економічного зростання та макрофінансової стабільності;
  - виявлення особливостей економічного розвитку національної моделі економіки.
 
  Викладачами кафедри опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, які застосовуються під час викладання навчальних дисциплін, зокрема:
– Козюк В.В. Резервні валюти: глобальний периметр нестабільності Тернопіль: Астон, 2015. – 468 с.
– Козюк В.В. Монетарний вимір формування нового світового економічного порядку // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: монографія / [В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.] за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 504 с. – (авторський внесок – С. 251-302).
– Козюк В.В. Фіскальні правила в глобальному макрофінансовому середовищі // Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / за заг. ред. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – (авторський внесок – С. 6-17).
– Козюк В.В. Фіскальна консолідація: макроекономічні проблеми та інституціональні засади: монографія / за ред. Л. Л. Тарангул. – К.: Алерта, 2013. – 496 с. – (авторський внесок –  С. 8-69, 124-146, 169-200, 319-347).
– Козюк В.В., Атамась Н.І. Доларизація економіки: виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності: монографія. –  Тернопіль: Астон, 2012. – 276 с.
– Козюк В.В. Глобальні макрофінансові виклики структурній трансформації економіки України // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / за ред. О.І. Амоші, С.С. Аптекара, М.Г. Білопольського, С.І. Юрія та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ, МОНМС України. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2011. – 848 с. – (авторський внесок – С. 122-131).
 – Козюк В.В. Монетарні засади глобальної фінансової стабільності: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2009. – 728 с.
– Козюк В.В. Країни Центрально-Східної Європи: проблема інституціональних компенсаторів відкритості та фіскальної експансії // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – (авторський внесок – С. 110-128).
 – Длугопольський О.В. М.І. Туган-Барановський про взаємозв’язок соціально-політичних рухів та економічного розвитку // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження): монографія. – К.: Наукова думка, 2015. – (авторський внесок – С. 157-166).
– Длугопольський О.В. Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2012. – 280 с.
– Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій. – Т.: Економічна думка, 2011. – 632 с.
– Економічна теорія: політична економія / За ред. проф. Юрія С.І. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.
– Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст.: навч. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – К.: Знання, 2011. – 566 с.
– Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст.: навч. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – К.: Знання, 2011. – 582 с.
– Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік: навч.-метод. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 248 с.
– Історія економіки та економічної думки : підруч. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015 р. – 792 с.
 
   Кафедра організовує і проводить поведінкові експерименти, зокрема, упродовж листопада-грудня 2015 р. був проведений лабораторний експеримент за участю іноземних студентів Тернопільського національного економічного університету з метою визначення ступеня схильності до корупційних стратегій вихідців з країн з високим рівнем корупції за умов як персоніфікованого, так і неперсоніфікованого характеру трансакцій. У 2016 році на базі Тернопільського національного економічного університету та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського був проведений другий експеримент у формі одноперіодної гри з метою підтвердження існування  емерджентного інституційного порядку в  лабораторних умовах.
 
  У 2016 році кафедра економічної теорії започаткувала проведення щорічного загально-університетського інтелектуального турніру «Школа молодих експертів», перший з яких відбувся на тему: «Падіння світових цін на нафту і парадокс стабільності цін на бензин в Україні». Тема турніру 2017 року – «Парадокс доходів та експансії будівництва в Західній Україні».
Кафедра економічної теорії спільно з Центрально Європейським Університетом (м. Будапешт) проводить он-лайн курси «Political Economy of Development», «Korea in International Relations» та «Identity Politics in the post-Soviet space» для студентів усіх спеціальностей. Після закінчення проекту студенти отримують сертифікати міжнародного зразка.
 
Наша готовність до освітніх інновацій
  Можливості підвищення якості навчально-виховного процесу вбачаємо у пошуку нових форм і методів навчальної, методичної і виховної роботи зі студентами, у постійному удосконаленні навчальних курсів і програм, впровадженні передового досвіду здійснення навчання і виховання студентської молоді, оптимізації навчального процесу, забезпеченні студентів сучасною навчальною і методичною літературою, комп’ютеризації навчального процесу, посиленні вимог до студентських наукових досліджень, а також творчому підході до навчально-виховного процесу.
   Ми є носіями інновацій у сфері освіти та науки, щоб наш випускник був готовий до їх впровадження впродовж життя.
 
 
 
Адреса:
кабінет 3101, корп. №3
вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль
Е-mail: kaf_et@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, внутрішній телефон 13-304.
Сайт кафедри: http://et.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Гайда Юрій Іванович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
ORCID ID: 0000-0001-6019-9654
RESEARCHER ID: G-7228-2017


Контакти:
Е-mail: yu.hayda@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Длугопольський Олександр Володимирович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0002-2040-8762
RESEARCHER ID: H-2339-2017
 
Контакти:
Е-mail: o.dlugopolsky@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 

 

Заклекта Ольга Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-1323-751X
RESEARCHER ID: H-6059-2017
 
Контакти:

Е-mail:  o.zaklekta@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Карп Ірина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-0728-1429
RESEARCHER ID: H-7908-2017
 
Контакти:

Е-mail: i.karp@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Новак Юлія Романівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-6114-9122
RESEARCHER ID: H-4874-2017
 
Контакти:

Е-mail: yul.novak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Лотиш Оксана Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9321-6315
RESEARCHER ID: H-6599-2017
 
Контакти:

Е-mail: o.lotysh@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Фаріон Михайлина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-7456-2864
RESEARCHER ID: H-4872-2017
 
Контакти:

Е-mail: m.farion@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Хопчан Володимир Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-0399-9377
RESEARCHER ID: G-6322-2017
 
Контакти:
Е-mail:  v.khopchan@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Шиманська Оксана Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 
ORCID ID: 0000-0003-0084-3799
RESEARCHER ID: H-4450-2017
 
Контакти:

Е-mail: o.shymanska@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Чирак Ірина Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0003-1593-7042
RESEARCHER ID: H-8031-2017
 
Контакти:

Е-mail:  i.chyrak@tneu.edu.ua  
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Івашук Юрій Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-8459-4744
RESEARCHER ID: H-6639-2017
 
Контакти:

Е-mail: yu.ivashuk@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Вірковська Анастасія Андріївна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-0723-5772
RESEARCHER ID: G-7787-2017
 
Контакти:

Е-mail:  a.virkovska@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Возьний Казимир Зіновійович

Посада: доцент, директор бібліотеки ім. П. Каніщенка
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-0539-6836
RESEARCHER ID: G-4211-2017
 
Контакти:
Е-mail: kasio@ukr.net
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Жук Віра Романівна

Посада: лаборант


Контакти:
Е-mail:
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101