Островерхов Віктор Михайлович

Островерхов Віктор Михайлович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: ринок праці, соціально-трудові відносини, економіка праці, зайнятість населення, менеджмент персоналу.
Кандидатська дисертація: "Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України"
 
Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3,
(ІІІ корпус, а. 3103) Тернопіль, 46020
Телефон (факс): +38 (0352) 47-50-74
E-mail:feu@tneu.edu.ua
 
У 1997 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами".
З 1999 по 2002 рік навчався в аспірантурі при кафедрі управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТНЕУ за спеціальністю "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України" на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів).
З 2004 по 2010 рік - заступник декана факультету економіки та управління по заочній формі навчання.
З 2006 року - доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки ТНЕУ.
З 2010 по 2013 рік - в.о. директора Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.
З 2010 по 2013 рік - в.о. завідувача кафедри фундаментальних дисциплін Івано-Франківськогоінституту менеджменту ТНЕУ.
Основні навчальні курси, які викладає Островерхов Віктор Михайлович: "Економіка-праці та соціально-трудові відносини", "Управління персоналом", "Організація праці менеджера".
К.е.н., доцент В. М. Островерхов є автором та співавтором більше 50 наукових та науково-методичних праць, в тому числі - навчального посібника "Розміщення продуктивних сил України і регіональна економіка" та навчально-методичного посібника "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Брав участь в розробці Програми зайнятості населення Тернопільської області на 2002 рік.
 
Публікації:

1. Островерхов В. М. Регулювання ринку праці регіону в умовах кризової економіки / Островерхов В. М. Сучасні тенденції розвитку економічних систем / за заг. ред. проф. Гринчуцького В. І. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.
2. Островерхов В. М.Ринок праці аграрно-промислового регіону та механізм його регулювання в умовах кризової економіки / Островерхов В. М.Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / За ред. Крисоватого А. І. та ДесятнюкО. М.
3. Островерхов В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» // Островерхов В. М., Слівінська Н.М., Дяків О.П., Прохоровська С.А. Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 391 с.
4. Островерхов В. М. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця /ОстроверховВ.М. Прохоровська С.А.Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. [наук. журнал]. – Тернопіль.: Економічна думка, 2015. – Вип. 20.
5. Островерхов В. М. Світова практика надання консультативних послуг державним установам Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку. // Збірник тез ТНЕУ, 2015
6. Островерхов В.М. Підвищення конкурентоспроможності управління персоналом як напрям інноваційної діяльності підприємства /Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка. 2014. - Випуск 19.
7. Цьохла С. Ю., Білецька І. М., Островерхов В. М. «Економіка санаторного, готельного та ресторанного господарства»: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 250 с.
8. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: [монографія] М.Я.Матвіїв, О. М. Сохацька, В. М. Островерхов та ін.; за наук. ред. д.е.н., проф. М.Я.Матвіїва, д.е.н., проф. О. М. Сохацької.– Тернопіль: ТНЕУ,2013. – 416 с.
9. Економіка праці та СТВ ( навчальний посібник вид. друге, перероб. та допов.) / О.Дяків, В. Островерхов, Н.Слівінська. - Тернопіль, 2013 - 284 с.
10. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Управління персоналом» студентами денної форми навчання всіх економічних спеціальностей / О. Дяків, В.Островерхов.- Тернопіль, 2012 – 242 с.
11. Островерхов В. М. Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. [наук. журнал]. Випуск 17. -Тернопіль: ТНЕУ, 2011. –С. 98-104.
12. «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми навчання галузі знань 0501 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці». Колектив авторів: Дяків О. П., Островерхов В. М, Прохоровська С. А. Слівінська Н. М. За заг.ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 316с.
 

Заступник декана факультету економіки та управління з наукової роботи

Заступник декана факультету економіки та управління з наукової роботиОвсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна
 
Посада: заступник декана факультету економіки та управління з наукової роботи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус №3
Телефон: +38 (0352) 47-50-50, 13314
E-mail:

Заступник декана факультету економіки та управління

Заступник декана факультету економіки та управлінняКоцур Андрій Cеменович

Посада: заступник декана факультету економіки та управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
 
Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, майдан Перемоги, з, корпус №3
Телефон: + 38 (0352) 47-50-74, 13228
E-mail: a.kotsur@tneu.edu.ua