Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Завідувач кафедри економіки підприємств і корпораційГринчуцький Валерій Іванович
Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: G-6699-2017
 
Контакти: 
 
Tелефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-225
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua 
Кабінет: 3401
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 

Гринчуцький Валерій Іванович, 1953 р. народження. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут у 1974 р. за спеціальністю «Історія». Працював вчителем середньої школи, викладачем технікуму. З 1988 р. по 2001 р. працював в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посадах старшого викладача, доцента, зав. кафедри. У 1997 р. організовує кафедру маркетингу на виробництві у цьому ж університеті. В 1998 р. захищає докторську дисертацію на тему: "Промислові трести України у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)" за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2000 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу на виробництві. За час роботи в технічному університеті підготовав 8 кандидатів наук, з них - 5 зі спеціальності маркетинг. Основні проблеми дослідження були присвячені промисловому маркетингу, проблемам економічної історії та історії економічної думки.
 
З 2001 р. очолює кафедру економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету. Тематика наукових досліджень присвячена інвестиційній діяльності підприємств, ефективності виробничої діяльності підприємств та реструктуризації підприємств. За час роботи на посаді завідувача кафедри під його керівництвом п’ять викладачів та аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем економіки підприємства (виробнича логістика, малий бізнес, інвестиційна діяльність підприємства, ефективність виробництва). Велику роботу проводить з методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зі всіх предметів на кафедрі розроблено методичне забезпечення, для студентів розроблені курси лекцій і завдання практичних завдань, що розміщені в комп’ютерному класі кафедри і доступні студентам, зі всіх навчальних дисциплін розроблено тести, видано сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На кафедрі проводиться значна наукова робота, викладачі кафедри беруть участь в наукових конференціях, виступають з доповідями на наукових семінарах.
 
Валерій Іванович - автор 70 наукових праць, з них 3 монографії і 2 навчальних посібники, під його керівництвом захищено 22 кандидатських і 2 докторські дисертації, керує підготовкою аспірантів.
 
Наукові праці:
1. HrynchutskyiV.I. Currentproblemsofuniversitymanagement: monograph/ V.I. Hrynchutskyi, WawakT, KlosZ.–Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagillonskiego, 2013. – 218 s.(особистий внесок 2,2 д.а.).
2. Гринчуцький В.І. Розробка збалансованої системи показників стратегічного управління стійким розвитком лісового господарства: звіт про НДР (закл.) 01.12.14 / Тернопільський національний економічний університет; керівн. В.І. Гринчуцький. Тернопіль, 2014. – 105 с. – № держреєстрації 0114U006465.
2. Гринчуцький В.І. Формування ринкового середовища освітніх послуг вищої школи / Jakość jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce: monografia; pod redakcją ElżbietySkrzypek. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – S. 81-88.
3. Гринчуцький В.І. Основні принципи формування системи стратегічних цілей університету / Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / за заг. ред. проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с. (особистий внесок 0,5 д.а.)
4. Гринчуцький В.І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств: монографія / В.І. Гринчуцький, Н.Т. Мала, В.В. Паславська– Дрогобич: Посвіт, 2014. – 196 с. (особистий внесок 3,9 д.а.)
5. Гринчуцький В.І. Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект: монографія / В.І. Гринчуцький, Т.І. Сабецька. – Тернопіль: Крок, 2014. – 226 с. (особистий внесок 2,2 д.а.)
6. Гринчуцький В.І. Сучасний стан та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку галузі / Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання: монографія / за загред.проф. П.П. Микитюка. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. –С. 59-82 (особистий внесок 1 д.а.).
6. Гринчуцький В.І. Управління розвитком компаній: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, І.І. Стец.– Тернопіль: Вектор, 2015. – 312 с. (особистий внесок 3.5 д.а.)
7. Гринчуцький В.І. Передмова/ Сучасні тенденції розвитку економічних систем: монографія/ за заг. ред. проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 418 с. (особистий внесок 0,2 д.а.)
8. Гринчуцький В. І. Методологія наукових досліджень. Програма та методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни студентами денної і заочно-дистанційної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Економіка підприємства»/ уклад. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 48 с.
9. Гринчуцький В.І. Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону [Текст] / В.І. Гринчуцький, С.А. Прохоровська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Випуск 1. № 3. – С. 80-87 (фахове видання).
10. Гринчуцький В.І. Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємствах [Текст] / В.І. Гринчуцький, В.П. Микитюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – випуск 13. –С. 86-91 (фахове видання).
11. Гринчуцький В. І., Куц Л. Л. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Корпоративне управління» для студентів усіх форм навчання 2-го ступеня вищої освіти (магістр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»/ уклад. В. І. Гринчуцький, Л. Л. Куц. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 30 с.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Кафедру створено у 1971 році для підготовки фахівців зі спеціальності «Планування промисловості». У липні 1991 року перейменовано на кафедру економіки підприємств і корпорацій. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства”.
 
Кафедра економіки підприємств і корпораційПрофесорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 чол., з них 1 доктор економічних наук, 16 кандидати економічних наук. 
 
Кафедра економіки підприємств і корпорацій є фундаментальною, оскільки забезпечує в університеті викладання курсу «Економіка підприємства» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.
 
Під час навчання випускники кафедри спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка підприємства» отримують загальну освіту університетського рівня і глибокі спеціальні знання з економіки, організації виробництва і збуту продукції, планування діяльності підприємств, основ наукових досліджень тощо.  
       
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів розроблено відповідно до державних стандартів підготовки фахівців за спеціалізаціями: бакалавр - «Економіка промислового підприємства», магістр – «Економіка і управління підприємством». Для студентів, окрім вивчення циклу гуманітарних і фундаментальних дисциплін, передбачено викладання понад 30 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену підготовку за обраною спеціалізацією та на замовлення підприємств. 
 
Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі економіки підприємств і корпорацій дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту. 
        
Поряд із традиційними формами навчання: лекціями, практичними, семінарськими заняттями, значна увага приділяється самостійній роботі студентів, різним формам тестування, у тому числі, з використанням комп’ютерів, моделювання економічних ситуацій, тощо. 

З метою практичного закріплення вивченого матеріалу проводиться виробнича та переддипломна практика. По закінченні переддипломної практики студенти виконують дипломну роботу.
 
Кафедра економіки підприємств і корпораційМіжнародна співпраця:
У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри можуть долучатися до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Щорічно студенти є учасниками міжнародних проектів лінгвістичного спрямування («Літня школа – Україна», «Зимова школа – Україна»),  реалізованих спільно з Вроцлавським економічним університетом. Учасники проектів можуть підвищити рівень володіння англійською та польською мовами, що покращує рівень їхньої конкурентоспроможності як майбутніх фахівців на ринку праці.
 
Випускники кафедри можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій, виробничих та функціональних підрозділів промислових підприємств; провідних спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування; радниками з економічних питань.
 
В умовах формування ринкової інфраструктури спеціалісти з економіки підприємства можуть самостійно створювати різні підприємства, ефективно організовувати бізнесову діяльність, та працювати в інших ринкових структурах (товарні та фондові біржі тощо).
  
Кафедра економіки підприємств і корпораційКафедра активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки спеціалістів з економіки підприємства (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і провадження їх результатів в практику.
 

 
Кафедра економіки підприємств і корпораційУ межах кафедри економіки підприємств і корпорацій діє наукова школа з підготовки кандидатів та докторів наук. Проблематика наукової школи охоплює низку питань стосовно формування, функціонування та удосконалення сучасного механізму управління промисловими підприємствами в умовах існуючих викликів.  Сьогоднішня тематика досліджень: „Забезпечення економічної стійкості як умова ефективного розвитку промислових підприємств України”.
        
Напрямки наукових досліджень кафедри:
– забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;
– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;
забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;
– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;
– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;
– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;
– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;
– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами.
    
Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.
 

 Кафедра економіки підприємств і корпорацій  Кафедра економіки підприємств і корпорацій  Кафедра економіки підприємств і корпорацій
 
Студенти кафедри є постійними учасники студентських наукових конференцій; учасниками і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. 

Кафедрою обладнано навчальну лабораторію, де здійснюється навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки з використанням передового програмного забезпечення.
  
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3  
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403 
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Cайт кафедри: http://epik.tneu.edu.ua/
  

Професорсько-викладацький колектив

Бабій Петро Степанович

Бабій Петро Степанович
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-0231-7242
RESEARCHER ID: G-7070-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Берницька Дарія Іванівна

Берницька Дарія Іванівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-0871-5900
RESEARCHER ID: G-7146-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 

Білан Оксана Степанівна

Білан Оксана СтепанівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6567-6907
RESEARCHER ID: G -6370-2017
 
Контакти:
 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 
 Галько Людмила Романівна

Галько Людмила Романівна
Посада: доцент, секретар вченої ради факультету
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0001-6118-4243
RESEARCHER ID: G-6328-2017
 
Контакти:
 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Грубяк Світлана Володимирівна

Грубяк Світлана Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3458-8765
RESEARCHER ID: G-6376-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 

Карапетян Едуард Томікович

Карапетян  Едуард Томікович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3026-1469
RESEARCHER ID: G-8776-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Костецька Наталія Іванівна

Костецька  Наталія Іванівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-7122-5800
RESEARCHER ID: G-6336-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Крисоватий Ігор Андрійович

Крисоватий Ігор АндрійовичПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-4063-6324
RESEARCHER ID: G-7094-3017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Куц Людмила Леонтіївна

Куц Людмила Леонтіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8439-5959
RESEARCHER ID: G-6700-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Літковець Юлія Олегівна

Літковець Юлія ОлегівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5952-1070
RESEARCHER ID: G-6789-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

 Ляхович Лариса Андріївна

Ляхович Лариса АндріївнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6548-3363
RESEARCHER ID: G-7242-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Муха Роксолана Андріївна

Муха Роксолана Андріївна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-7386-4083
RESEARCHER ID: G-6830-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Навольська Наталія Володимирівна

Навольська Наталія Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-6765-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296Сарай Наталія Ізидорівна

Сарай Наталія Ізидорівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-6276-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Стец Ірина Іванівна

Стец  Ірина Іванівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3864-6742
RESEARCHER ID: G-6536-2017
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Шумейко (Дудар) Оксана Тарасівна

Шумейко (Дудар) Оксана ТарасівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Блажко Софія Ярославівна

Блажко Софія Ярославівна
Посада: старший лаборант
 
 
Контакти: 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296