Завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Завідувач кафедри економіки підприємств і корпораційГринчуцький Валерій Іванович
Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 
 
Tелефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-225
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua 
Кабінет: 3401
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 

Гринчуцький Валерій Іванович, 1953 р. народження. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут у 1974 р. за спеціальністю «Історія». Працював вчителем середньої школи, викладачем технікуму. З 1988 р. по 2001 р. працював в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посадах старшого викладача, доцента, зав. кафедри. У 1997 р. організовує кафедру маркетингу на виробництві у цьому ж університеті. В 1998 р. захищає докторську дисертацію на тему: "Промислові трести України у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)" за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2000 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу на виробництві. За час роботи в технічному університеті підготовав 8 кандидатів наук, з них - 5 зі спеціальності маркетинг. Основні проблеми дослідження були присвячені промисловому маркетингу, проблемам економічної історії та історії економічної думки.
 
З 2001 р. очолює кафедру економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету. Тематика наукових досліджень присвячена інвестиційній діяльності підприємств, ефективності виробничої діяльності підприємств та реструктуризації підприємств. За час роботи на посаді завідувача кафедри під його керівництвом п’ять викладачів та аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем економіки підприємства (виробнича логістика, малий бізнес, інвестиційна діяльність підприємства, ефективність виробництва). Велику роботу проводить з методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зі всіх предметів на кафедрі розроблено методичне забезпечення, для студентів розроблені курси лекцій і завдання практичних завдань, що розміщені в комп’ютерному класі кафедри і доступні студентам, зі всіх навчальних дисциплін розроблено тести, видано сім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На кафедрі проводиться значна наукова робота, викладачі кафедри беруть участь в наукових конференціях, виступають з доповідями на наукових семінарах.
 
Валерій Іванович - автор 70 наукових праць, з них 3 монографії і 2 навчальних посібники, під його керівництвом захищено 22 кандидатських і 2 докторські дисертації, керує підготовкою аспірантів.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Кафедру створено у 1971 році для підготовки фахівців зі спеціальності «Планування промисловості». У липні 1991 року перейменовано на кафедру економіки підприємств і корпорацій. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства”.
 
Кафедра економіки підприємств і корпораційПрофесорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 чол., з них 1 доктор економічних наук, 16 кандидати економічних наук. 
 
Кафедра економіки підприємств і корпорацій є фундаментальною, оскільки забезпечує в університеті викладання курсу «Економіка підприємства» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.
 
Під час навчання випускники кафедри спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка підприємства» отримують загальну освіту університетського рівня і глибокі спеціальні знання з економіки, організації виробництва і збуту продукції, планування діяльності підприємств, основ наукових досліджень тощо.  
       
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів розроблено відповідно до державних стандартів підготовки фахівців за спеціалізаціями: бакалавр - «Економіка промислового підприємства», магістр – «Економіка і управління підприємством». Для студентів, окрім вивчення циклу гуманітарних і фундаментальних дисциплін, передбачено викладання понад 30 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену підготовку за обраною спеціалізацією та на замовлення підприємств. 
 
Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі економіки підприємств і корпорацій дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту. 
        
Поряд із традиційними формами навчання: лекціями, практичними, семінарськими заняттями, значна увага приділяється самостійній роботі студентів, різним формам тестування, у тому числі, з використанням комп’ютерів, моделювання економічних ситуацій, тощо. 

З метою практичного закріплення вивченого матеріалу проводиться виробнича та переддипломна практика. По закінченні переддипломної практики студенти виконують дипломну роботу.
 
Кафедра економіки підприємств і корпораційМіжнародна співпраця:
У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри можуть долучатися до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Щорічно студенти є учасниками міжнародних проектів лінгвістичного спрямування («Літня школа – Україна», «Зимова школа – Україна»),  реалізованих спільно з Вроцлавським економічним університетом. Учасники проектів можуть підвищити рівень володіння англійською та польською мовами, що покращує рівень їхньої конкурентоспроможності як майбутніх фахівців на ринку праці.
 
Випускники кафедри можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій, виробничих та функціональних підрозділів промислових підприємств; провідних спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування; радниками з економічних питань.
 
В умовах формування ринкової інфраструктури спеціалісти з економіки підприємства можуть самостійно створювати різні підприємства, ефективно організовувати бізнесову діяльність, та працювати в інших ринкових структурах (товарні та фондові біржі тощо).
  
Кафедра економіки підприємств і корпораційКафедра активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки спеціалістів з економіки підприємства (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і провадження їх результатів в практику.
 

 
Кафедра економіки підприємств і корпораційУ межах кафедри економіки підприємств і корпорацій діє наукова школа з підготовки кандидатів та докторів наук. Проблематика наукової школи охоплює низку питань стосовно формування, функціонування та удосконалення сучасного механізму управління промисловими підприємствами в умовах існуючих викликів.  Сьогоднішня тематика досліджень: „Забезпечення економічної стійкості як умова ефективного розвитку промислових підприємств України”.
        
Напрямки наукових досліджень кафедри:
– забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;
– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;
забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;
– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;
– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;
– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;
– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;
– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами.
    
Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.
 

 Кафедра економіки підприємств і корпорацій  Кафедра економіки підприємств і корпорацій  Кафедра економіки підприємств і корпорацій
 
Студенти кафедри є постійними учасники студентських наукових конференцій; учасниками і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. 

Кафедрою обладнано навчальну лабораторію, де здійснюється навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки з використанням передового програмного забезпечення.
  
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3  
Корпус ІІІ, Кабінет: 3403 
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Cайт кафедри: http://epik.tneu.edu.ua/
  

Професорсько-викладацький колектив

Бабій Петро Степанович

Бабій Петро Степанович
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Берницька Дарія Іванівна

Берницька Дарія ІванівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 

Білан Оксана Степанівна

Білан Оксана СтепанівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти:
 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 
 Галько Людмила Романівна

Галько Людмила РоманівнаПосада: доцент, секретар вченої ради факультету
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти:
 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Грубяк Світлана Володимирівна

Грубяк Світлана ВолодимирівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296
 

Карапетян Едуард Томікович

Карапетян  Едуард ТоміковичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Костецька Наталія Іванівна

Костецька  Наталія ІванівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Крисоватий Ігор Андрійович

Крисоватий Ігор АндрійовичПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Куц Людмила Леонтіївна

Куц Людмила ЛеонтіївнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Літковець Юлія Олегівна

Літковець Юлія ОлегівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

 Ляхович Лариса Андріївна

Ляхович Лариса АндріївнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Муха Роксолана Андріївна

Муха Роксолана АндріївнаПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Навольська Наталія Володимирівна

Навольська Наталія ВолодимирівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296Сарай Наталія Ізидорівна

Сарай Наталія ІзидорівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Стец Ірина Іванівна

Стец  Ірина ІванівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296


Шумейко (Дудар) Оксана Тарасівна

Шумейко (Дудар) Оксана ТарасівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296

Блажко Софія Ярославівна

Блажко Софія ЯрославівнаПосада: старший лаборант
 
 
Контакти: 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296 

Чайковська Наталія Миколаївна

Чайковська Наталія МиколаївнаПосада: лаборант

Контакти: 
E-mail: epik3403@tneu.edu.ua
Кабінет: 3403 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-50*13-296