Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

Качан Євген Петрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України
 
Контакти: 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3409
Телефон: 47-50-50*13-200
E-mail: kaf.upre@tneu.edu.ua


Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Кафедра УП і РЕ започаткована в 1969 році. Кафедра є випусковою за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці”. Готує фахівців-економістів у царині управління людськими ресурсами, які успішно працюють в установах та організаціях Міністерства соціальної політики, Державного Центру зайнятості населення, в управліннях соціального захисту населення обласних і районних державних адміністрацій, на посадах керівників, провідних спеціалістів економічних і кадрових служб підприємств.
 
Підготовку фахівців здійснюють 17 висококваліфікованих працівників кафедри, серед яких професор Є. П. Качан, доценти, кандидати наук  Л. П. Запорожан,  О. П. Дяків,  Г. П. Баб’як,  А. Б. Кошіль,  О. Б. Марцінковська,  С. А. Надвиничний,  Д. В.Ткач,  Д. Г. Шушпанов,  В. М. Островерхов,  З. М. Пушкар,  О. Є. Цісецький,  Н. М. Слівінська,   А. С. Коцур,  С. А. Прохоровська,  І. Д. Ілляш,  Н. М. Бакуліна, старші лаборанти – В. П. Кузишин. Викладачі кафедри працюють над підвищенням своєї кваліфікації та активно займаються науковою роботою.
При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 08.00.05 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” та 08.00.07 – "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика". В аспірантурі навчається 4 аспіранти з відривом від виробництва і 1 здобувач.
Колектив кафедри завершив науково-дослідну роботу на тему: «Аналітичне забезпечення стратегії управління персоналом підприємства».
У 2015 році вийшла з друку монографія «Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення», підготовлена колективом авторів за науковою редакцією д.е.н., професорa, ректора ТНЕУ, Крисоватого А. І. та д.е.н., професора Десятнюк О. М.
 
Професорсько-викладацьким складом кафедри виконується науково-дослідна робота на тему «Соціально-економічний потенціал сільських населених пунктів в умовах децентралізації владних відносин», науковий керівник к.е.н., професор Качан Є. П.
 
Кафедра регулярно видає науковий журнал "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України”, який зареєстровано ВАК України як фахове економічне видання.
Колективом кафедри підготовлено і видано ціла низка підручників і посібників, сотні наукових праць, які використовуються у підготовці студентів не тільки в ТНЕУ , а й інших вузах країни і знані в широких колах науковців.
 
Кафедра обслуговує всі факультети університету, викладаючи базові дисципліни "Регіональна економіка”, "Економіка праці і соціально-трудові відносини”.
Колектив кафедри тісно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України (КНЕУ ім. В. Гетьмана, ЛНУ ім. Івана Франка, ТНПУ ім. В. Гнатюка та ін.)
 
До уваги абітурієнтів
Запрошуємо на навчання за освітньою програмою «Управління персоналом» за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр». Підготовку здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри.
Набуття освітньої програми «Управління персоналом» передбачає формування знань з економіки праці, оплати праці, організації праці, розвитку та організації персоналу, соціально-економічного розвитку населення. Разом з тим, глибоко вивчаються бухгалтерський облік, фінансова справа, макроекономіка та інші. Співпраця кафедри з низкою провідних підприємств і установ дозволяють студентам одержувати передові практичні навики безпосередньо на виробництві.
 
Підготовка фахівців за освітньою програмою "Управління персоналом і економіка праці” є акредитованою за найвищим четвертим рівнем і здійснюється з 1993 року на денній та заочній формах навчання. Теоретична підготовка управлінців персоналом тісно поєднується з практичними навичками роботи в різних державних і виробничо-господарських структурах.
 
Навчання проводиться за державним замовленням, а також на контрактній основі. Студенти забезпечуються гуртожитком. Здійснюється військова підготовка офіцерів на військовій кафедрі.
 
До приймальної комісії необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів:
1) українська мова та література;
2) математика;
3) географія  або  історія України  (за вибором).
 
ТНЕУ зараховує на 3 курс осіб з дипломом молодшого спеціаліста.
 
Випускники всіх вищих навчальних закладів України незалежно від отриманої спеціальності можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та освітнього стандарту Магістр за умови складання додаткового іспиту з фаху.
Наші випускники успішно працюють
  • В установах та організаціях Міністерства соціальної політики, Державного Центру зайнятості населення, Державного комітету у справах сім’ї та молоді, в обласних, міських і районних центрах зайнятості та в управліннях соціального захисту населення державних адміністрацій, структурних підрозділах Пенсійного фонду України;
  • на посадах керівників в органах державного управління, місцевих органах виконавчої влади та їх структурних підрозділах;
  • в органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади на посадах керівників та спеціалістів;
  • в науково-дослідних установах, проектно - конструкторських організаціях;
  • на посадах керівників, провідних спеціалістів економічних і кадрових служб підприємств усіх форм власності і галузей національної економіки;
  • у фінансових, інвестиційних і страхових закладах на посадах: спеціаліст-економіст з праці, спеціаліст відділу кадрової роботи, спеціаліст установ, організацій з регулювання ринку праці та зайнятості населення та їх місцевих структурних підрозділів.

 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінети: 3202, 3204
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: kaf.upre@tneu.edu.ua
Сайт кафедри: http://ypire.tneu.edu.ua 

Завідувач кафедри менеджменту та публічного управління

Шкільняк Михайло Михайлович 
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений економіст України, державний службовець 3 рангу 
 
Контакти: 

Tелефон/факс: +38 (0352) 47 50 50* 13-315
E-mail: kaf_mpu@ukr.net
Кабінет: 3208
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 

 


Кафедра менеджменту та публічного управління

Місія кафедри полягає у задоволенні потреб суспільства на підготовку сучасних, високопрофесійних, творчих та ризиково-мислячих менеджерів, які володіють ґрунтовними знаннями та професійними компетенціями, спрямованими на досягнення успіху, уміння ефективно приймати та реалізувати аргументовані управлінські рішення в різних ситуаціях та на різних рівнях управління. 

Кафедра зорієнтована на генерування, розроблення і впровадження новітніх освітніх технологій навчання, які відповідають  європейським освітнім стандартам та дозволять забезпечити високу якість та конкурентоспроможність випускників як на території України, так і  за її межами.

У цьому контексті ключове завдання кафедри полягає у підготовці кваліфікованих фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на національному та міжнародному ринках праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Основними  завданнями розвитку кафедри є:

–     прагнення до максимально повного втілення компетентісного підходу у процесі підготовки фахівців зі спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування»;

–     забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін кафедри за освітніми програмами;

–     посилення професійної спрямованості освітнього процесу;

–     впровадження нових освітніх технологій у навчальний процес;

–     удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;

–     модернізація навчального процесу, що включає розробку нових форм, програм і стандартів;

–     розвиток міжнародного співробітництва в системі безперервного освіти;

–     інноватизація науково-дослідного процесу та інноваційної діяльності;

–     зміцнення кадрового потенціалу та стимулювання ефективної професійної діяльності науково-педагогічного складу;

–     подальше оновлення навчальної та матеріально-технічної бази кафедри;

–     впровадження сучасних технологій управління якістю, участь у формуванні сучасної корпоративної культури університету.

Підготовка фахівців на кафедрі менеджменту та публічного управління спрямовується на підвищення ефективності всіх напрямків реалізації навчального процесу та науково-методичної роботи і включає: підготовку фахівців, які відповідали б потребам і вимогам професійної діяльності в установах, організаціях, державних органах; формування оптимальної моделі  фахівця на основі компетентісного підходу навчанні, здатного розв’язувати конкретні завдання та виконувати управлінські функції; впровадження у навчальний процес інноваційних технологій  навчання і сучасної обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Шкільняк Михайло Михайлович. Сьогодні на кафедрі менеджменту та публічного управління працює  34 науково-педагогічних працівників, з яких - 8 докторів економічних наук, 2 доктори наук з державного управління, 23 кандидатів економічних наук та 1 викладач.

Цілі підготовки фахівців.

Формування сучасного типу економічного мислення, підвищення спроможності до своєчасного реагування на ендогенні та екзогенні виклики, наукового, експертного, інформаційно-аналітичного, організаційного супроводу реалізації управлінських рішень, забезпечення посадової мобільності, фаховості в управлінні національною економікою на макроекономічному, макроструктурному, мезоекономічному, локальному та мікрорівнях.

Особливості підготовки фахівців. Поєднання кращого національного та світового досвіду у формуванні професійних знань та вмінь в сфері управління національною економікою, менеджменту підприємницької діяльності, адміністративного менеджменту, набуття знань та вмінь у використанні регулятивного інструментарію  для корекції економічних інтересів, забезпечення збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Конкурентні переваги:

–     ґрунтовне економічне мислення;

–     володіння механізмами реалізації  основних видів економічної політики;

–     володіння технологіями мікро- та макроекономічного аналізу;

–     висока результативність та якість надання публічних послуг в сфері економічної політики;

–     повніше врахування в управлінських рішеннях комплексних потреб і інтересів  суспільства;

–     володіння технологіями менеджменту та логістики виробничих, комерційних, некомерційних установ та організацій, здатних забезпечувати стійку та довготривалу конкурентну перевагу у динамічному середовищі;

–     використання ефективних технологій адміністрування та інноваційних методів управління.

Можливості підготовки:

–     отримати ґрунтовні знання в сфері управління національною економікою, забезпечення її збалансованого розвитку;

–     набути фахові вміння оцінювати структуру економічного потенціалу; аналізувати інституційну структуру національної економіки; розраховувати інтегральні показники функціонування національної економіки та її інституційних секторів; використовувати технології реалізації інструментарію економічної політики в національній економіці;

–     підвищити експертний потенціал в питаннях вироблення та реалізації важелів управління національною економікою її структурного оздоровлення;

–     активізувати посадову мобільність в розробці пропозицій до нормопроектних актів, які стосуються модернізації економічної політики держави;

–     сформувати сучасний креативний тип економічного мислення у виявленні та нівелюванні проблем функціонування національної економіки на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному, локальному рівнях;

–     брати активну участь у семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях з проблем менеджменту та управління національною економікою.

Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр.

Наші переваги:

–     інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

–     застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;

–     прикладна спрямованість навчання;

–     індивідуалізація навчального процесу;

–     можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;

–     орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;

–     закордонне стажування слухачів магістратури за спеціальностями: «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент».

Навчальний процес ґрунтується на засадах:

–     органічного поєднання традиційного предметного навчання і навчально-тренінгових форм з урахуванням реальних умов діяльності господарюючих суб'єктів;

–     використання інтенсивних методів навчання, що посилюють зацікавленість студентів;

–     збільшення впевненості у власних силах;

–     допомоги стати активним і незалежними при вирішенні економічних проблем та освоєнні новітніх технологій.

Підтримка навчального процесу:

–     у навчанні використовується мультимедійна техніка;

–     до послуг слухачів бібліотека (у тому числі зал електронних ресурсів);

–     комфортна читальна зала.

            Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.


БАКАЛАВР

спеціальність

«МЕНЕДЖМЕНТ»

освітня програма

«Менеджмент»

Об'єкти професійної діяльності:

–     оперативне та стратегічне управління;

–     управління виробничим процесом;

–     фінансово-господарська діяльність;

–     дослідження ринків;

–     управління персоналом;

–     управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може працювати  у:

–   державних та комунальних установах і організаціях;

–     підприємницьких структурах різних форм власності;

–     спільних підприємствах;

–     акціонерних та господарських товариствах;

–     фінансових та банківських установах;

–     інвестиційних фондах;

–     консалтингових компаніях.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Іноземна мова або Географія.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Математика або Географія.

 

освітня програма

 «Менеджмент закладів охорони здоров'я»

Об'єкти професійної діяльності:

–     оперативне та стратегічне управління у сфері охорони здоров’я;

–     управління якістю надання послуг закладів охорони здоров’я;

–     фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я;

–     управління персоналом медичних закладів;

–     управління операційною системою медичних установ.

Випускник освітньої програми може працювати  у:

–     у закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;

–     на підприємствах медичної промисловості;

–     у фармацевтичних фірмах, аптечних базах, складах та магазинах;

–     у діагностичних центрах;

–     у санаторно-курортних закладах;

–     у санітарно-епідеміологічних станціях;

–     у закладах медико-соціального захисту та медичного страхування;

–     у медичних закладах приватної страхової медицини.

 

БАКАЛАВР

спеціальність

«Публічне управління та адміністрування»

освітня програма

«Публічне управління та адміністрування»

Об'єкти професійної діяльності:

–     організаційно-управлінська діяльність;

–     економічна діяльність;

–     адміністративно-господарська діяльність;

–     менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

–     управління фінансово-економічною діяльністю;

–     управління майновими ресурсами;

–     інформаційно-аналітична діяльність.

Випускник освітньої програми може працювати у:

–     державних та місцевих органах виконавчої влади;

–     структурах органів місцевого самоврядування;

–     державних та комунальних підприємствах;

–     підприємницьких структурах.

Передбачено можливість навчання за Програмою двох дипломів (УКРАЇНА - ПОЛЬЩА).

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Іноземна мова або Історія України.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Іноземна мова або Математика.

 

МАГІСТР

спеціальність

«МЕНЕДЖМЕНТ»

освітня програма

«Менеджмент»

Об'єкти професійної діяльності:

–     стратегічне та оперативне управління;

–     управління виробничим процесом;

–     комерційна діяльність;

–     фінансово-господарська діяльність;

–     дослідження ринків;

–     управління персоналом;

–     управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

–     державних та комунальних установах і організаціях;

–     підприємницьких структурах всіх форм власності;

–     акціонерних та господарських товариствах;

–     спільних підприємствах;

–     фінансових та банківських установах;

–     інвестиційних фондах;

–     консалтингових компаніях.

 

освітня програма

 «Менеджмент закладів охорони здоров'я»

Об'єкти професійної діяльності:

–     інформаційно-аналітична діяльність;

–     організаційно-управлінська діяльність;

–     адміністративно-господарська діяльність;

–     економічна діяльність;

–     маркетингова діяльність;

–     обліково-контрольна діяльність;

–     зовнішньоекономічна діяльність;

–     освітня та науково-дослідницька діяльність.

Випускник за освітньою програмою «Менеджмент закладів охорони здоров'я» може займати керівні посади:

–     у закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;

–     на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості;

–     у фармацевтичних фірмах;

–     на аптечних базах, складах та магазинах;

–     у діагностичних центрах;

–     у санаторно-курортних закладах;

–     на санітарно-епідеміологічних станціях;

–     у закладах медико-соціального захисту;

–     у структурах Товариства Червоного Хреста;

–     у медичних закладах приватної власності;

–     в установах медичного страхування.

 

МАГІСТР

спеціальність

«Публічне управління та адміністрування»

освітня програма

«Публічне управління та адміністрування»

Об'єкти професійної діяльності:

–     організація діяльності підприємств, установ, організацій, та їх об'єднань;

–     управління персоналом;

–     аудит і оцінювання управлінської діяльності;

–     управління змістом робіт;

–     управління інформаційно-аналітичною діяльністю;

–     управління соціальною та екологічною безпекою діяльності;

–     управління якістю;

–     корпоративне управління.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

–     державних та місцевих органах виконавчої влади;

–     підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

–     територіальних структурах органів державної влади;

–     органах місцевого самоврядування.

 

МАГІСТР

спеціальність

«Публічне управління та адміністрування»

освітня програма

«Державна служба»

-     робота в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах усіх форм власності;

-    робота в органах місцевого самоврядування та територіальних управліннях центральних органів виконавчої влади, органів місцевої влади та місцевого самоврядування.


МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту та публічного управління ТНЕУ реалізує міжнародну співпрацю з Вроцлавським економічним університетом та Люблінським католицьким університетом імені Івана Павла ІІ (Республіка Польща).

Основні напрямки міжнародного співробітництва в рамках підписаних угод:

 - проведення тижневого зарубіжного стажування викладачів кафедри та слухачів магістерської програми «Публічне управління» (Державна служба) ТНЕУ в Польщі з вивчення сучасних технологій муніципального менеджменту;

 - організація стажування студентів Вроцлавського економічного університету в Україні з вивчення механізму територіального управління;

 - проведення спільних наукових заходів в рамках Регіональних і муніципальних читань;

 - участь викладачів кафедри в щорічних Міжнародних наукових конференціях «Місцева та регіональна економіка в теорії та практиці» на базі Вроцлавського економічного університету та Міжнародних науково-практичних конференції в Люблінському католицькому університеті імені Івана Павла ІІ;

 - проведення відкритих лекцій професорів кафедри для студентів Вроцлавського економічного університету;

 - публікування результатів спільних наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування та адміністративного менеджменту.


Адреса: вул. майдан Перемоги, 3

Корпус ІІІ Кабінет: 3208

Телефон: 47-5-50*13-314

E-mail: mpu_kaf@ukr.net

Сайт кафедри: http://mpy.tneu.edu.ua

https://www.facebook.com/kafedradmu/

 


Професорсько-викладацький колектив

Желюк Тетяна Леонтіївна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 
E-mail: t.zheliuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
 
 


Мельник Алла Федорівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки України
 
Контакти: 
E-mail: a.melnyk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Монастирський Григорій Леонардович

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208 
 


Микитюк Петро Петрович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Контакти: 
E-mail: p.mykytiuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208


Толуб'як Віталій Семенович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Толкованов В’ячеслав Вікторович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: професор

Контакти: 

E-mail:  kaf_mpu@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208


Васіна Алла Юріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: a.vasina@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Дяків Ольга Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: o.diakiv@tneu.edu.ua; kaf.upre@tneu.edu.ua 
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
Запорожан Лариса Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:  
E-mail:  l.zaporozhan@tneu.edu.ua, kaf.upre@tneu.edu.ua
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
Островерхов Віктор Михайлович

Посада: доцент, декан ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:  

E-mail: v.ostroverkhov@tneu.edu.ua
Кабінет: 3202, 3204
Телефон: 47-50-50*13-149


Коцур Андрій Семенович

Посада: доцент, заступник декана ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 

Контакти:  
E-mail: a.kotsur@tneu.edu.ua
Кабінет: 3103, 3202
Телефон: 47-50-74*13-228


Кошіль Анатолій Богданович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:  
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: a.koshil@tneu.edu.uaМарцінковська Олександра Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:   
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: o.martsinkovska@tneu.edu.ua
 


Надвиничний Сергій Анатолійович

Посада: доцент, начальник навчально-методичного відділу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:   
Телефон: (0352) 47-50-69*11-133
Кабінет:
E-mail: nadvynychnyy@tneu.edu.ua


Пушкар Зоряна Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: z.pushkar@tneu.edu.ua; ypire15@ukr.net


Ткач Дмитро Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:     

Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail:d.tkach@tneu.edu.ua
 


Баб’як Галина Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:     

Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: h.babiak@tneu.edu.ua
 Бакуліна Наталія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:      

Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: n.bakulina@tneu.edu.ua
Ілляш Ірина Дмитрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання:  доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: i.illiash@tneu.edu.uaПрохоровська Світлана Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: s.prokhorovska@tneu.edu.uaСлівінська Наталія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail:n.slivinska@tneu.edu.ua
Цісецький Орест Євгенович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: o.tsisetskyi@tneu.edu.ua


Шушпанов Дмитро Георгійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: d.shushpanov@tneu.edu.ua


Кузишин Віра Петрівна

Посада: старший лаборант

 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: kaf.upre@tneu.edu.ua


Августин Руслан Ростиславович

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
E-mail: r.avhustyn@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208


Дудкіна Олена Павлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
E-mail: o.dudkina@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Кривокульська Наталія Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: n.kryvokulska@tneu.edu.ua  
Телефон: 47-50-50*13-314  
Кабінет: 3208


Крисько Жанна Леонідівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

E-mail: zh.krysko@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Круп’як Лідія Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
 
E-mail: l.krupiak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314  
Кабінет: 3208
Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

Посада: доцент, заступник декана ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: o.ovsianiuk-berdadina@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Попович Тамара Миколаївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: t.popovych@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
 


Скочиляс Світлана Мирославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: s.skochylias@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
  Щербак Наталія Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат з державного управління
Вчене звання:
 
Контакти: 

E-mail:
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
  Богач Юрій Аркадійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти: 

E-mail:yu.bohach@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Буяк Андрій Євгенович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти: 

E-mail: a.buiak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Здреник Василь Степанович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

E-mail: v.zdrenyk@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Апостолюк Оксана Зіновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Контакти:
E-mail: o.apostoliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208 
Телефон: 47-50-50*13-314


Демків Ірина Олегівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
 
E-mail: kaf_mpu@ukr.net
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Котис Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
 
E-mail: n.tsishchyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314Жуковська Аліна Юріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
 
E-mail:  a.zhukovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Чикало Інна Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти: 

E-mail: i.chykalo@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Крамарчук Світлана Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Смачило Ірина Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: 

Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208Лабатюк Надія Іванівна


Посада: старший лаборант кафедри 
 
Контакти:  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Аношина Наталія Едуардівна


Посада: старший лаборант кафедри 
 
Контакти:  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314