Завідувач кафедри менеджменту та публічного управління

Михайло Михайлович ШКІЛЬНЯК

Службовий телефон: +38 (0352) 47 50 50* 13-315

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання: Заслужений економіст України

 Державний службовець 3 рангу

 

Дисципліни:

1. Корпоративне управління.

2. Публічна служба.

3. Державне управління. Коло наукових інтересів: проблеми управління об’єктами державної та комунальної власності. Концепції та моделі корпоративного управління. 

 

Скринька: kaf_mpu@ukr.net

Сайт кафедри: http://mpy.tneu.edu.ua

 

Основні праці:

Статті:

 1. Шкільняк М.М. Реформування відносин власності майна міжгосподарських товариств / М.М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». – 2010. – № 1. – С. 20-21.
 2. Шкільняк М.М. Концептуальні інновації управління державною власністю / М.М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». – 2011. – № 8. – С. 15-18.
 3. Шкільняк М.М. Управління державною власністю: міжнародний досвід, еволюція, принципи / М.М. Шкільняк // Наука й економіка. – 2011. – №2 (22). – С. 83-93.
 4. Шкільняк М.М. Управління державним сектором: проблеми та перспективи / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – № 2(5).
 5. Шкільняк М.М. Особливості обґрунтування доцільності приватизації об’єктів соціальної сфери регіону / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко, Т.В. Мамрош // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2011. – №4 (119). – С. 186-189.
 6. Шкільняк М.М. Методичні засади формування механізму управління державною власністю / М.М. Шкільняк С.Б. Семенюк // Наука й економіка. – 2011. – №4 (24). – С. 164-170.
 7. Шкільняк М.М. Вдосконалення управління державним сектором в Україні / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №3 (15). – С. 47-51.
 8. Шкільняк М.М. Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / М.М. Шкільняк, О.С. Ємельянов, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №1 (128). – С. 69-74.
 9. Шкільняк М.М. Сучасні підходи в системі управління об’єктами державної власності / М.М. Шкільняк // Економіка і управління. – 2014. –  №3 (63). – С. 68-72.
 10. Шкільняк М.М. Інтереси учасників корпоративного управління та їх взаємовідносини / М.М. Шкільняк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 20. – №2. – С. 38-45.
 11. Шкільняк М.М. Теоретичні основи аналізу удосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах / М.М. Шкільняк // Схід. – 2014. – №5 (131). – С. 57-61

Монографії:

1. Шкільняк М.М. Економічні основи формування системи управління державною власністю [Текст] : монографія / М.М. Шкільняк – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2008. – 176 с.

2. Шкільняк М.М. Вплив бюджетного фінансування на стійкість комерційних підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М.М. Шкільняк, М. фон Шульц, О.В. Михайловська, В.А. Гумен-Радько фон Шульц, І.М. Якуб’як, М.Г. Марич, В.А. Костовська, Ю.В., Баніг – Чернівці: Вид-во Буковинського державного медичного університету, 2012. – С. 66-90

3. Шкільняк М.М. Методичні питання щодо розрахунку питомої ваги державного сектора економіки [Текст] : монографія / М.М. Шкільняк, Т.В. Мамрош, Т.Г. Нецора, О.Ю. Рудченко // Економіка України: інвестиційно-інноваційна складова. – К.:НДЕІ, 2012. – С. 127-131

4. Шкільняк М.М. Сучасні тенденції розвитку економічних систем [Текст] : монографія / за заг. ред. В. І. Гринчуцького ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 417 с.

5. Shkilnyak M. Decen tralization in regional management system/ Regionalization in Central-Estern European Countries: Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine. Monograph (Scientific  editorship by: Doktor of Economics, professor A. Krysovatyy,  doktor of Economics, professor Yev. Savelyev, Berlin, 2016. – P. 52-61

6. Шкільняк М.М. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С.57-67


Навчальні посібники:

1. Шкільняк М.М. Корпоративне управління [текст]: навч. посібник / М.М. Шкльняк. – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2014р. 294с.

2. Шкільняк М.М. Фінанси [текст]: навч. посібник / М.М. Шкльняк, М.К. Пархомець, Н.П.ЧорнаН.П, Л.М. Уніят. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 227-256с.

3. Шкільняк М.М. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС) [текст]: навч.- практ. посібник / В.В.Толкованов, Т.В. Журавель, О.С. Врублевський, Н.М. Осипенко та ін. – Київ: «Фенікс», 2016 – 152с.


Кафедра менеджменту та публічного управління

 

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, здатних забезпечувати їх довготривалий розвиток у конкурентному середовищі.

Засобом реалізації місії є:

- висококваліфікований викладацький персонал;
- сучасні методи навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки;
- партнерські відносини із органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності;
- адаптивні до вимого зовнішнього середовища навчальні програми;
- консультаційні  послуги для бізнес-структур;
- зарубіжні програми стажування  професорсько-викладацького складу та слухачів магістратури.
Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Шкільняк Михайло Михайлович. Сьогодні на кафедрі менеджменту та публічного управління працює  31 науково-педагогічний працівник, з яких - 5 докторів економічних наук, 2 доктори наук з державного управління 19 кандидатів економічних наук, 1 кандидат наук з державного управління та 3 викладачів.

Цілі підготовки фахівців. Формування сучасного типу економічного мислення, підвищення спроможності до  своєчасного реагування на  ендогенні та екзогенні виклики, наукового, експертного, інформаційно-аналітичного, організаційного  супроводу реалізації управлінських рішень, забезпечення посадової мобільності, фаховості  в управлінні національною економікою на макроекономічному, макроструктурному, мезоекономічному, локальному та мікрорівнях.

Особливості підготовки фахівців. Поєднання кращого національного та світового досвіду  у формуванні професійних знань та вмінь в сфері управління національною економікою, менеджменту підприємницької діяльності, адміністративного менеджменту, набуття знань та вмінь у використанні регулятивного інструментарію  для корекції економічних інтересів, забезпечення збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Конкурентні переваги:

- ґрунтовне економічне мислення;
- володіння механізмами реалізації  основних видів економічної політики;
- володіння технологіями мікро- та макроекономічного аналізу;

- висока результативність та якість надання публічних послуг в сфері економічної політики;

- повніше врахування в управлінських рішеннях комплексних потреб і інтересів  суспільства;

- володіння технологіями менеджменту та логістики виробничих, комерційних, некомерційних установ та організацій, здатних забезпечувати стійку та довготривалу конкурентну перевагу у динамічному середовищі;

-  використання ефективних технологій адміністрування та інноваційних методів управління;

Можливості підготовки:

- отримати ґрунтовні знання в сфері управління національною економікою, забезпечення  її збалансованого розвитку;

- набути фахові вміння оцінювати структуру економічного потенціалу;  аналізувати інституційну структуру національної економіки; розраховувати інтегральні показники функціонування національної економіки та її інституційних секторів; використовувати технології реалізації інструментарію економічної політики в національній економіці;

- підвищити експертний потенціал в питаннях вироблення та реалізації важелів управління національною економікою її структурного оздоровлення;

- активізувати посадову мобільність в розробці пропозицій до нормопроектних актів, які стосуються модернізації економічної політики держави;

- сформувати сучасний креативний тип економічного мислення у виявленні та нівелюванні проблем функціонування національної економіки на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному, локальному рівнях;

- брати активну участь у семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях з проблем  менеджменту та  управління  національною економікою.

Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

- інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

- застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;

- прикладна спрямованість навчання;

- індивідуалізація навчального процесу;

- можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;

- орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;

- закордонне стажування слухачів магістратури.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ:

- органічного поєднання традиційного предметного навчання і навчально-тренінгових форм з урахуванням реальних умов діяльності господарюючих суб’єктів;

- використання інтенсивних методів навчання, що посилюють зацікавленість студентів;

- збільшення впевненості у власних силах;

- допомоги стати активним і незалежними при вирішення економічних проблем та освоєнні новітніх технологій.

 

ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

- у навчанні використовується мультимедійна техніка;

- до послуг слухачів бібліотека (у тому числі зал електронних ресурсів);

- комфортна читальна зала.

  

 Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

 

БАКАЛАВР

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітня програма «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

Об’єкти професійної діяльності:

-   оперативне та стратегічне управління;

-   управління виробничим процесом;

-   фінансово-господарська діяльність;

-   дослідження ринків;

-   управління персоналом;

-   управління інвестиційно- інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може працювати у:

-   підприємницьких структурах різних форм власності;

-   спільних підприємствах;

-   акціонерних та господарських товариствах;

-   фінансових та банківських установах;

-   інвестиційних фондах;

-   консалтингових компаніях;

-   державних та комунальних установах і організаціях.

 Предмети ЗНО для зарахування:

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

3. ГЕОГРАФІЯ або ІНОЗЕМНА МОВА

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Об'єкти професійної діяльності:

-   організаційно-управлінська діяльність;

-   економічна діяльність;

-   адміністративно-господарська діяльність;

-   менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

-   управління фінансово-економічною діяльністю;

-   управління майновими ресурсами;

-   інформаційно-аналітична діяльність.

Випускник освітньої програми може працювати у:

-   державних та місцевих органах виконавчої влади;

-   структурах органів місцевого самоврядування;

-   державних та комунальних підприємствах;

-   підприємницьких структурах.

Передбачено можливість навчання за Програмою двох дипломів (УКРАЇНА - ПОЛЬЩА).

Предмети ЗНО для зарахування:

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

3. МАТЕМАТИКА або ГЕОГРАФІЯ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітня програма «МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

(на 2 курс з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»)

Об’єкти професійної діяльності:

-   інформаційно-аналітична діяльність;

-   організаційно-управлінська діяльність;

-   адміністративно-господарська діяльність;

-   економічна діяльність;

-   маркетингова діяльність;

-   обліково-контрольна діяльність;

-   зовнішньоекономічна діяльність;

-   освітня діяльність;

-   науково-дослідницька діяльність.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади:

-   у закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;

-   на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості;

-   у фармацевтичних фірмах;

-   на аптечних базах та складах;

-   у магазинах «Оптика» та «Медтехніка»;

-   у діагностичних центрах;

-   у санаторно-курортних закладах;

-   на санітарно-епідеміологічних станціях;

-    у закладах медико-соціального захисту;

-   у структурах Товариства Червоного Хреста;

-   у медичних закладах недержавної форми власності;

-   в установах медичного страхування.

Зарахування здійснюється за результатами співбесіди.

 

МАГІСТР

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Об'єкти професійної діяльності:

-   стратегічне та оперативне управління;

-   управління виробничим процесом;

-   комерційна діяльність;

-   фінансово-господарська діяльність;

-   дослідження ринків; управління персоналом;

-   управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-   підприємницьких структурах всіх форм власності;

-   акціонерних та господарських товариствах;

-   спільних підприємствах; фінансових та банківських установах;

-   інвестиційних фондах;

-   консалтингових компаніях.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Об'єкти професійної діяльності:

-   організація діяльності підприємств, установ, організацій, та їх об'єднань;

-   управління персоналом; аудит і оцінювання управлінської діяльності;

-   управління змістом робіт;

-   управління інформаційно-аналітичною діяльністю;

-   управління соціальною та екологічною безпекою діяльності;

-   управління якістю;

-   корпоративне управління.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-   державних та місцевих органах виконавчої влади;

-   підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

-   територіальних структурах органів державної влади;

-   органах місцевого самоврядування.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Освітня програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (Державна служба)

Об'єкти професійної діяльності:

-   адміністративний менеджмент;

-   економіка;

-   територіальне управління та місцеве самоврядування;

-   кадровий менеджмент.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

-   центральних та місцевих органах виконавчої влади; структурах органів місцевого самоврядування;

-   державних установах та організаціях.

Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня Магістр на основі освітнього ступеня бакалавр або спеціаліст: фахове вступне випробування; іноземна мова. Вступники інших спеціальностей, додатково складають вступний іспит: з спеціальності.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту та публічного управління ТНЕУ реалізує міжнародну співпрацю з Вроцлавським економічним університетом та Люблінським католицьким університетом імені Івана Павла ІІ (Республіка Польща).

Основні напрямки міжнародного співробітництва в рамках підписаних угод:

- проведення тижневого зарубіжного стажування викладачів кафедри та слухачів магістерської програми «Публічне управління» (Державна служба) ТНЕУ в Польщі з вивчення сучасних технологій муніципального менеджменту;

- організація стажування студентів Вроцлавського економічного університету в Україні з вивчення механізму територіального управління;

- проведення спільних наукових заходів в рамках Регіональних і муніципальних читань;

- участь викладачів кафедри в щорічних Міжнародних наукових конференціях «Місцева та регіональна економіка в теорії та практиці» на базі Вроцлавського економічного університету та Міжнародних науково-практичних конференції в Люблінському католицькому університеті імені Івана Павла ІІ;

- проведення відкритих лекцій професорів кафедри для студентів Вроцлавського економічного університету;

- публікування результатів спільних наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування та адміністративного менеджменту.

 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3

Корпус ІІІ Кабінет: 3208

Телефон: 47-5-50*13-314

E-mail: mpu_kaf@ukr.net

 


Професорсько-викладацький колектив

Желюк Тетяна Леонтіївна

Желюк Тетяна Леонтіївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Дисципліни:
1. Публічне управління.
2. Аудит та оцінювання управлінської діяльності.
3. Публічна політика.
 
Коло наукових інтересів: управління збалансованим розвитком національної економіки, конкурентна політика держави, модернізація державної служби в контексті європейської інтеграції.
 
Скринька: t.zheliuk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314
 
 

Мельник Алла Федорівна

Мельник Алла Федорівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки України
 
Дисципліни:

1. Державне і регіональне управління.
2. Методологія наукових досліджень.
3. Методологія системного підходу та наукових досліджень.
4. Публічне управління.
5. Стратенічне управління.
6. Економіка публічного сектору.

  Коло наукових інтересів: розвиток теорії і методології державного регулювання економіки, організаційно-економічний механізм формування і функціонування регіональних ринків послуг, регіональне ринкознавство, державне управління і місцеве самоврядування, інституційне забезпечення національної економіки.
 
Скринька: a.melnyk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Монастирський Григорій Леонардович

Монастирський Григорій Леонардович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Дисципліни:
1. Теорія організації.
2. Теорія та менеджмент організації.
3. Муніципальний менеджмент.

Коло наукових інтересів: управління муніципальною економікою, регіональне управління та місцеве самоврядування.

Скринька: mpu_kaf@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Микитюк Петро Петрович

Микитюк Петро Петрович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Дисципліни:
1. Інвестиційний менеджмент.
2. Управління проектами.
3. Інвестиційно-інноваційний менеджмент.
 
Коло наукових інтересів: оцінювання та аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств; визначення ефективності інвестиційно-інноваційних проектів та управління ними.
 
Скринька: p.mykytiuk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314
Толуб'як Віталій Семенович

Толуб'як Віталій Семенович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: доцент
 
Дисципліни:
1. Стратегічне управління.
2. Економіка міста
3. Стратегічне управління економічним розвитком.
4. Державне управління.


Коло наукових інтересів: соціальне страхування, місцевих фінансів, міграційна політика та проблеми зайнятості населення.
 
Скринька: mpu_kaf@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Толкованов В’ячеслав Вікторович

Толкованов В’ячеслав Вікторович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
 
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
 
Коло наукових інтересів: право, європейська інтеграція, державне управління, місцеве самоврядування.
 
Скринька: kaf_mpu@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Августин Руслан Ростиславович

Августин Руслан Ростиславович
 

Службовий телефон: 47-50-50*13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Дисципліни:
1. Теорія організації.
2. Комунікації і ділова мова в публічному управлінні.
3. Управління інвестиційними проектами.
4. Тренінг "Стилі управління".

Коло наукових інтересів: Механізми системної детінізації економічних відносин, інформаційні технології в управлінні.
 
Скринька: r.avhustyn@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Дудкіна Олена Павлівна

Дудкіна Олена Павлівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1. Адміністративний менеджмент.
2. Публічне адміністрування.
3. Регіональне управління.
4. Регіональна соціально-економічна політика та механізми її реалізації.
 
 Коло наукових інтересів: механізм регіонального управління. Маркетинг територій.
 
 1. Скринька: o.dudkina@tneu.edu.ua

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314 

Кривокульська Наталія Михайлівна

Кривокульська Наталія Михайлівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
 
1. Адміністративний менеджмент.
2. Управління продуктивністю підприємства.
3. Бізнес планування інноваційного проекту.
4. Державне регулювання економіки.
5. Публічна служба
 
Коло наукових інтересів: екологія, захист довкілля, адміністрування діяльності організацій.
 
Скринька: n.kryvokulska@tneu.edu.ua 
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314 

Крисько Жанна Леонідівна

Крисько Жанна Леонідівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1. Менеджмент.
2. Менеджмент закладів охорони здоров’я.
3. Управління медичним бізнесом.
4. Підприємницька діяльність
5. Організаційна діагностика та формування корпоративної культури.

Коло наукових інтересів: проблеми системних змін на мікрорівні, управління реструктуризацією підприємств, управління комерційною діяльністю.
 
Скринька: zh.krysko@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  

Круп’як Лідія Богданівна

Круп’як Лідія Богданівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1. Управління змістом робіт та техніка адміністративної діяльності.
2. Управління людськими ресурсами та публічні уомунікації.
3. Організація діяльності державного службовця.
4. Організація державного апарату України.
5. Основи менеджменту.

Коло наукових інтересів: механізм регулювання економічними процесами на національному та регіональному рівні.  Управління людськими ресурсами організації
 
Скринька:l.krupiak@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1. Соціальна відповідальність бізнесу.
2. Основи менеджменту.
3. Управління змінами.
4. Антикризовий менеджмент.
5. Публічна політика.
6. Механізм державно-приватного партнерства.

Коло наукових інтересів:  управління змінами підприємств на засадах соціалізації бізнесу.
 
Скринька: o.ovsianiuk-berdadina@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  

Попович Тамара Миколаївна

Попович Тамара Миколаївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1. Управління якістю.
2. Менеджмент організації.
3. Механізм економічної політики.
4. Національна економіка України.
 
 Коло наукових інтересів:  управління якістю та проблеми впровадження системи якості в різних типах організацій; антикризове управління та управління ризиками; управління розвитком національної економіки та місцевого господарства
 
Скринька: t.popovych@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  

Скочиляс Світлана Мирославівна

Скочиляс Світлана Мирославівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Дисципліни:
1. Планування діяльності підприємства.
2. Управління комерційною діяльністю.
3. Управління персоналом в медичних закладах.
 
Коло наукових інтересів: проблеми регулювання діяльності підприємств; управління витратами; управління людськими ресурсами організації.  
 
Скринька: s.skochylias@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314  


Богач Юрій Аркадійович

Богач Юрій Аркадійович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Дисципліни:
1. Аутсорсінг.
2. Комунікації і ділова мова в публічному управлінні.
3. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця.
4. Економіко-аналітична діяльність державного службовця.
5. Адміністративний менеджмент.
6. Управління державними закупівлями в систкмі охорони здоров"я.
7. Теорія організації.
8. Менеджмент організації.


Коло наукових інтересів: розвиток і трансформація державного сектора економіки; аудит та оцінювання адміністративної діяльності; управління інформаційними зв’язками та електронне врядування.
 
Скринька: yu.bohach@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Буяк Андрій Євгенович

Буяк Андрій Євгенович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
1.  Інформаційний менеджмент.
2.  Операційний менеджмент.
3.  Управління якістю медичної допомоги.
 
Коло наукових інтересів: економіко-математичне моделювання діяльності енергетичних підприємств; формування договірних взаємовідносин та системи ціноутворення в будівництві.
 
Скринька: a.buiak@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Здреник Василь Степанович

Здреник Василь Степанович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни: 
1. Логістика.
2. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства.
3. Економіко-аналітична діяльність держ. службовця.
4. Кадровий консалтинг.
5. Планування розвитку персрналу органів державної влади і місцевого самоврядування
 
Коло наукових інтересів: вплив інвестиційних та інноваційних проектів на фінансову ефективність вітчизняних підприємств.
 
Електронна пошта: v.zdrenyk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Петриків Анна Володимирівна

Петриків Анна Володимирівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Дисципліни:
1.  Менеджмент організацій.
2.  Теорія конкурентних переваг.
3.  Кадрова політика в системі місцевого самоврядування.
4.  Нормативне регулювання господарської діяльності в сфері охорони здоров"я.
5. Державна кадрова політика і механізми її реалізації.
6. Місцеве самоврядування.

Коло наукових інтересів: проблематика здійснення місцевих запозичень в Україні; управління конкурентоспроможністю організації.
 
Скринька: a.petrykiv@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Апостолюк Оксана Зіновіївна

Апостолюк Оксана Зіновіївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
1. Основи менеджменту.
2. Корпоративне управління.
3. Самоменеджмент.
4. Управління комунальною власністю.
5. Управління державною і комунальною влісністю.

Коло наукових інтересів: розвиток конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.
 
Скринька: o.apostoliuk@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Демків Ірина Олегівна

Демків Ірина Олегівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
1. Менеджмент.
2. Управління конкурентоспроможністю підприємства.
3. Інвестиційний менеджмент.
4. Підтримка та захист економічної конкуренції.

Коло наукових інтересів: управління конкурентоспроможністю та гнучкістю підприємств.
 
Скринька: kaf_mpu@ukr.net
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Котис Наталія Володимирівна

Котис Наталія Володимирівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
1. Логістика (англ. мова).
2. Менеджмент.
3. Методи соціальних досліджень в кадровому менеджменті.

Коло наукових інтересів: організаційно-економічний розвиток сектору домогосподарств, логістика домогосподарств.
 
Скринька: n.tsishchyk@tneu.edu.ua

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Жуковська Аліна Юріївна

Жуковська Аліна Юріївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
1. Управління проектами
2. Аудит і оцінювання управлінськоїдіяльності
3. Державне та регіональне управління.
4. Публічне адміністрування.

 
Коло наукових інтересів: корупція і соціальні реформи; проблеми розвитку муніципальних утворень  
 
Скринька: a.zhukovska@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Постніков Володимир Станіславович

Постніков Володимир Станіславович
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
  
Коло наукових інтересів: удосконалення організації управління в державних організаціях 
 
Скринька: v.postnikov@tneu.edu.ua

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314Чикало Інна Василівна

Чикало Інна Василівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дисципліни:
  
Коло наукових інтересів: дослідження ресурсоємності національної економіки
 
Скринька: i.chykalo@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Васіна Алла Юріївна

Васіна Алла Юріївна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
Посада: докторант кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Дисципліни:
  
Коло наукових інтересів: структурне реформування економіки, механізми державного і регіонального управління
 
Скринька: a.vasina@tneu.edu.ua
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Лабатюк Надія Іванівна

Лабатюк Надія Іванівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
 
Посада: старший лаборант кафедри менеджменту та публічного управління
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Аношина Наталія Едуардівна

Аношина Наталія Едуардівна
 
Службовий телефон: 47 50 50* 13-314
 
Посада: старший лаборант кафедри менеджменту та публічного управління
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314