Завідувач кафедри менеджменту та публічного управління

Завідувач кафедри менеджменту та публічного управлінняШкільняк Михайло Михайлович 
 
Посада: завідувач кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений економіст України, державний службовець 3 рангу 

ORCID ID: 0000-0001-5230-6317
RESEARCHER ID: G-6829-2017
 
Контакти: 

Tелефон/факс: +38 (0352) 47 50 50* 13-315
E-mail: kaf_mpu@ukr.net
Кабінет: 3208
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 
 
Дисципліни:
1. Корпоративне управління.
2. Публічна служба.
3. Державне управління.

Коло наукових інтересів: проблеми управління об’єктами державної та комунальної власності. Концепції та моделі корпоративного управління. 
 
Основні праці:
Статті:
1. Шкільняк М.М. Реформування відносин власності майна міжгосподарських товариств / М.М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». – 2010. – № 1. – С. 20-21.
2. Шкільняк М.М. Концептуальні інновації управління державною власністю / М.М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». – 2011. – № 8. – С. 15-18.
3. Шкільняк М.М. Управління державною власністю: міжнародний досвід, еволюція, принципи / М.М. Шкільняк // Наука й економіка. – 2011. – №2 (22). – С. 83-93.
4. Шкільняк М.М. Управління державним сектором: проблеми та перспективи / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – № 2(5).
5. Шкільняк М.М. Особливості обґрунтування доцільності приватизації об’єктів соціальної сфери регіону / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко, Т.В. Мамрош // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2011. – №4 (119). – С. 186-189.
6. Шкільняк М.М. Методичні засади формування механізму управління державною власністю / М.М. Шкільняк С.Б. Семенюк // Наука й економіка. – 2011. – №4 (24). – С. 164-170.
7. Шкільняк М.М. Вдосконалення управління державним сектором в Україні / М.М. Шкільняк, О.Ю. Рудченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №3 (15). – С. 47-51.
8. Шкільняк М.М. Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / М.М. Шкільняк, О.С. Ємельянов, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №1 (128). – С. 69-74.
9. Шкільняк М.М. Сучасні підходи в системі управління об’єктами державної власності / М.М. Шкільняк // Економіка і управління. – 2014. –  №3 (63). – С. 68-72.
10. Шкільняк М.М. Інтереси учасників корпоративного управління та їх взаємовідносини / М.М. Шкільняк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 20. – №2. – С. 38-45.
11. Шкільняк М.М. Теоретичні основи аналізу удосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах / М.М. Шкільняк // Схід. – 2014. – №5 (131). – С. 57-61

Монографії:
1. Шкільняк М.М. Економічні основи формування системи управління державною власністю [Текст] : монографія / М.М. Шкільняк – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2008. – 176 с.
2. Шкільняк М.М. Вплив бюджетного фінансування на стійкість комерційних підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М.М. Шкільняк, М. фон Шульц, О.В. Михайловська, В.А. Гумен-Радько фон Шульц, І.М. Якуб’як, М.Г. Марич, В.А. Костовська, Ю.В., Баніг – Чернівці: Вид-во Буковинського державного медичного університету, 2012. – С. 66-90
3. Шкільняк М.М. Методичні питання щодо розрахунку питомої ваги державного сектора економіки [Текст] : монографія / М.М. Шкільняк, Т.В. Мамрош, Т.Г. Нецора, О.Ю. Рудченко // Економіка України: інвестиційно-інноваційна складова. – К.:НДЕІ, 2012. – С. 127-131
4. Шкільняк М.М. Сучасні тенденції розвитку економічних систем [Текст] : монографія / за заг. ред. В. І. Гринчуцького ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 417 с.
5. Shkilnyak M. Decen tralization in regional management system/ Regionalization in Central-Estern European Countries: Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine. Monograph (Scientific  editorship by: Doktor of Economics, professor A. Krysovatyy,  doktor of Economics, professor Yev. Savelyev, Berlin, 2016. – P. 52-61
6. Шкільняк М.М. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С.57-67

Навчальні посібники:
1. Шкільняк М.М. Корпоративне управління [текст]: навч. посібник / М.М. Шкльняк. – Тернопіль: Видавництво «Крок», 2014р. – 294с.
2. Шкільняк М.М. Фінанси [текст]: навч. посібник / М.М. Шкльняк, М.К. Пархомець, Н.П.ЧорнаН.П, Л.М. Уніят. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 227-256с.
3. Шкільняк М.М. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС) [текст]: навч.- практ. посібник / В.В.Толкованов, Т.В. Журавель, О.С. Врублевський, Н.М. Осипенко та ін. – Київ: «Фенікс», 2016 – 152с.


Кафедра менеджменту та публічного управління

Кафедра менеджменту та публічного управлінняМісією кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, здатних забезпечувати їх довготривалий розвиток у конкурентному середовищі.

Засобом реалізації місії є:
- висококваліфікований викладацький персонал;
- сучасні методи навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки;
- партнерські відносини із органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності;
- адаптивні до вимого зовнішнього середовища навчальні програми;
- консультаційні  послуги для бізнес-структур;

- зарубіжні програми стажування  професорсько-викладацького складу та слухачів магістратури.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Шкільняк Михайло Михайлович. Сьогодні на кафедрі менеджменту та публічного управління працює  31 науково-педагогічний працівник, з яких - 5 докторів економічних наук, 2 доктори наук з державного управління 19 кандидатів економічних наук, 1 кандидат наук з державного управління та 3 викладачів.

Цілі підготовки фахівців. Формування сучасного типу економічного мислення, підвищення спроможності до  своєчасного реагування на  ендогенні та екзогенні виклики, наукового, експертного, інформаційно-аналітичного, організаційного  супроводу реалізації управлінських рішень, забезпечення посадової мобільності, фаховості  в управлінні національною економікою на макроекономічному, макроструктурному, мезоекономічному, локальному та мікрорівнях.

Особливості підготовки фахівців. Поєднання кращого національного та світового досвіду  у формуванні професійних знань та вмінь в сфері управління національною економікою, менеджменту підприємницької діяльності, адміністративного менеджменту, набуття знань та вмінь у використанні регулятивного інструментарію  для корекції економічних інтересів, забезпечення збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Конкурентні переваги:
- ґрунтовне економічне мислення;
- володіння механізмами реалізації  основних видів економічної політики;
- володіння технологіями мікро- та макроекономічного аналізу;
- висока результативність та якість надання публічних послуг в сфері економічної політики;
- повніше врахування в управлінських рішеннях комплексних потреб і інтересів  суспільства;
- володіння технологіями менеджменту та логістики виробничих, комерційних, некомерційних установ та організацій, здатних забезпечувати стійку та довготривалу конкурентну перевагу у динамічному середовищі;
-  використання ефективних технологій адміністрування та інноваційних методів управління;

Можливості підготовки:
- отримати ґрунтовні знання в сфері управління національною економікою, забезпечення  її збалансованого розвитку;
- набути фахові вміння оцінювати структуру економічного потенціалу;  аналізувати інституційну структуру національної економіки; розраховувати інтегральні показники функціонування національної економіки та її інституційних секторів; використовувати технології реалізації інструментарію економічної політики в національній економіці;
- підвищити експертний потенціал в питаннях вироблення та реалізації важелів управління національною економікою її структурного оздоровлення;
- активізувати посадову мобільність в розробці пропозицій до нормопроектних актів, які стосуються модернізації економічної політики держави;
- сформувати сучасний креативний тип економічного мислення у виявленні та нівелюванні проблем функціонування національної економіки на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному, локальному рівнях;
- брати активну участь у семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях з проблем  менеджменту та  управління  національною економікою.

Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:
- інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
- застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;
- прикладна спрямованість навчання;
- індивідуалізація навчального процесу;
- можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;
- орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
- закордонне стажування слухачів магістратури.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗАСАДАХ:
- органічного поєднання традиційного предметного навчання і навчально-тренінгових форм з урахуванням реальних умов діяльності господарюючих суб’єктів;
- використання інтенсивних методів навчання, що посилюють зацікавленість студентів;
- збільшення впевненості у власних силах;
- допомоги стати активним і незалежними при вирішення економічних проблем та освоєнні новітніх технологій.

ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:
- у навчанні використовується мультимедійна техніка;
- до послуг слухачів бібліотека (у тому числі зал електронних ресурсів);
- комфортна читальна зала.
 
 Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.
 
БАКАЛАВР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Освітня програма «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ»

Об’єкти професійної діяльності:
-   оперативне та стратегічне управління;
-   управління виробничим процесом;
-   фінансово-господарська діяльність;
-   дослідження ринків;
-   управління персоналом;
-   управління інвестиційно- інноваційною діяльністю.
 
Випускник освітньої програми може працювати у:
-   підприємницьких структурах різних форм власності;
-   спільних підприємствах;
-   акціонерних та господарських товариствах;
-   фінансових та банківських установах;
-   інвестиційних фондах;
-   консалтингових компаніях;
-   державних та комунальних установах і організаціях.
 
Предмети ЗНО для зарахування:
1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
3. ГЕОГРАФІЯ або ІНОЗЕМНА МОВА
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Об'єкти професійної діяльності:
-   організаційно-управлінська діяльність;
-   економічна діяльність;
-   адміністративно-господарська діяльність;
-   менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
-   управління фінансово-економічною діяльністю;
-   управління майновими ресурсами;
-   інформаційно-аналітична діяльність.
 
Випускник освітньої програми може працювати у:
-   державних та місцевих органах виконавчої влади;
-   структурах органів місцевого самоврядування;
-   державних та комунальних підприємствах;
-   підприємницьких структурах.
Передбачено можливість навчання за Програмою двох дипломів (УКРАЇНА - ПОЛЬЩА).
 
Предмети ЗНО для зарахування:
1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
3. МАТЕМАТИКА або ГЕОГРАФІЯ
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Освітня програма «МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
(на 2 курс з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»)
Об’єкти професійної діяльності:
-   інформаційно-аналітична діяльність;
-   організаційно-управлінська діяльність;
-   адміністративно-господарська діяльність;
-   економічна діяльність;
-   маркетингова діяльність;
-   обліково-контрольна діяльність;
-   зовнішньоекономічна діяльність;
-   освітня діяльність;
-   науково-дослідницька діяльність.
Випускник освітньої програми може займати керівні посади:
-   у закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;
-   на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості;
-   у фармацевтичних фірмах;
-   на аптечних базах та складах;
-   у магазинах «Оптика» та «Медтехніка»;
-   у діагностичних центрах;
-   у санаторно-курортних закладах;
-   на санітарно-епідеміологічних станціях;
-    у закладах медико-соціального захисту;
-   у структурах Товариства Червоного Хреста;
-   у медичних закладах недержавної форми власності;
-   в установах медичного страхування.
Зарахування здійснюється за результатами співбесіди.
 
МАГІСТР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Об'єкти професійної діяльності:
-   стратегічне та оперативне управління;
-   управління виробничим процесом;
-   комерційна діяльність;
-   фінансово-господарська діяльність;
-   дослідження ринків; управління персоналом;
-   управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.
 
Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:
-   підприємницьких структурах всіх форм власності;
-   акціонерних та господарських товариствах;
-   спільних підприємствах; фінансових та банківських установах;
-   інвестиційних фондах;
-   консалтингових компаніях.
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Об'єкти професійної діяльності:
-   організація діяльності підприємств, установ, організацій, та їх об'єднань;
-   управління персоналом; аудит і оцінювання управлінської діяльності;
-   управління змістом робіт;
-   управління інформаційно-аналітичною діяльністю;
-   управління соціальною та екологічною безпекою діяльності;
-   управління якістю;
-   корпоративне управління.
 
Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:
-   державних та місцевих органах виконавчої влади;
-   підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;
-   територіальних структурах органів державної влади;
-   органах місцевого самоврядування.
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Освітня програма «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (Державна служба)

Об'єкти професійної діяльності:
-   адміністративний менеджмент;
-   економіка;
-   територіальне управління та місцеве самоврядування;
-   кадровий менеджмент.
 
Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:
-   центральних та місцевих органах виконавчої влади; структурах органів місцевого самоврядування;
-   державних установах та організаціях.
Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня Магістр на основі освітнього ступеня бакалавр або спеціаліст: фахове вступне випробування; іноземна мова. Вступники інших спеціальностей, додатково складають вступний іспит: з спеціальності.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту та публічного управління ТНЕУ реалізує міжнародну співпрацю з Вроцлавським економічним університетом та Люблінським католицьким університетом імені Івана Павла ІІ (Республіка Польща).

Основні напрямки міжнародного співробітництва в рамках підписаних угод:
- проведення тижневого зарубіжного стажування викладачів кафедри та слухачів магістерської програми «Публічне управління» (Державна служба) ТНЕУ в Польщі з вивчення сучасних технологій муніципального менеджменту;
- організація стажування студентів Вроцлавського економічного університету в Україні з вивчення механізму територіального управління;
- проведення спільних наукових заходів в рамках Регіональних і муніципальних читань;
- участь викладачів кафедри в щорічних Міжнародних наукових конференціях «Місцева та регіональна економіка в теорії та практиці» на базі Вроцлавського економічного університету та Міжнародних науково-практичних конференції в Люблінському католицькому університеті імені Івана Павла ІІ;
- проведення відкритих лекцій професорів кафедри для студентів Вроцлавського економічного університету;
- публікування результатів спільних наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування та адміністративного менеджменту.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Сайт кафедри: http://mpy.tneu.edu.ua
 


Професорсько-викладацький колектив

Желюк Тетяна Леонтіївна

Желюк Тетяна ЛеонтіївнаПосада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0003-2961-9889  
RESEARCHER ID: H-4887-2017
 
Контакти: 

 
E-mail: t.zheliuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
 
 

Мельник Алла Федорівна

Мельник Алла ФедорівнаПосада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки України
 
ORCID ID: 0000-0001-6033-7332
RESEARCHER ID: G-1668-2018
 
Контакти: 

 
E-mail: a.melnyk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208 Монастирський Григорій Леонардович

Монастирський Григорій Леонардович
Посада: професор, проректор з науково-педагогічної роботи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0001-6694-1960
RESEARCHER ID: K-5438-2017
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208 
 

Микитюк Петро Петрович

Микитюк Петро ПетровичПосада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0002-3038-6886
RESEARCHER ID: G-6679-2017
 

Контакти: 
E-mail: p.mykytiuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208

Толуб'як Віталій Семенович

Толуб'як Віталій СеменовичПосада: доцент
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-8892-2338
RESEARCHER ID: I-1822-2017
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Толкованов В’ячеслав Вікторович

Толкованов В’ячеслав ВікторовичПосада: професор
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: доцент

ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail:  kaf_mpu@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208


Августин Руслан Ростиславович

Августин Руслан Ростиславович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3101-7107
RESEARCHER ID: G-6692-2017

 
Контакти: 
E-mail: r.avhustyn@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208

Дудкіна Олена Павлівна

Дудкіна Олена Павлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-003-0659-1799
RESEARCHER ID: H-4444-2017
 
Контакти: 
E-mail: o.dudkina@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Кривокульська Наталія Михайлівна

Кривокульська Наталія Михайлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6425-8762
RESEARCHER ID: G-6470-2017
 
Контакти: 

E-mail: n.kryvokulska@tneu.edu.ua  
Телефон: 47-50-50*13-314  
Кабінет: 3208

Крисько Жанна Леонідівна

Крисько Жанна Леонідівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-6968-0759
RESEARCHER ID: G-6452-2017
 
Контакти: 

E-mail: zh.krysko@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208

Круп’як Лідія Богданівна

Круп’як Лідія БогданівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-2013-6461
RESEARCHER ID: G-6959-2017
 
Контакти:
 
E-mail: l.krupiak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314  
Кабінет: 3208Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна
Посада: доцент, заступник декана ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5916-645X
RESEARCHER ID: T-9711-2017
 
Контакти: 

E-mail: o.ovsianiuk-berdadina@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208

Попович Тамара Миколаївна

Попович Тамара Миколаївна
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8148-2256
RESEARCHER ID: G-6358-2017
 
Контакти: 

E-mail: t.popovych@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
 

Скочиляс Світлана Мирославівна

Скочиляс Світлана Мирославівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-5584-4118
RESEARCHER ID: G-6788-2017
 
Контакти: 

E-mail: s.skochylias@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
  


Богач Юрій Аркадійович

Богач Юрій Аркадійович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-6739-5583
RESEARCHER ID: G-6695-2017
 
Контакти: 

E-mail:yu.bohach@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208

Буяк Андрій Євгенович

Буяк Андрій Євгенович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0002-3756-6687
RESEARCHER ID: H-5322-2017
 
Контакти: 

E-mail: a.buiak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Здреник Василь Степанович

Здреник Василь Степанович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3373-8485
RESEARCHER ID: G-7245-2017
 
Контакти: 

E-mail: v.zdrenyk@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208

Апостолюк Оксана Зіновіївна

Апостолюк Оксана Зіновіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0003-3516-063X
RESEARCHER ID: G-6345-2017
 
Контакти:
E-mail: o.apostoliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208 
Телефон: 47-50-50*13-314


Демків Ірина Олегівна

Демків Ірина Олегівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0001-6538-7988
RESEARCHER ID: G-6714-2017
 
Контакти:
 
E-mail: kaf_mpu@ukr.net
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Котис Наталія Володимирівна

Котис Наталія Володимирівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0003-3499-0746
RESEARCHER ID: G-6659-2017
 
Контакти:
 
E-mail: n.tsishchyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Жуковська Аліна Юріївна

Жуковська Аліна Юріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-0891-1952
RESEARCHER ID: G-6280-2017
 
Контакти:
 
E-mail:  a.zhukovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Постніков Володимир Станіславович

Постніков Володимир Станіславович
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-3389-4907
RESEARCHER ID: O-1138-2017
 
Контакти: 

E-mail: v.postnikov@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314Чикало Інна Василівна

Чикало Інна ВасилівнаПосада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  
ORCID ID: 0000-0003-4824-8999
RESEARCHER ID: G-1705-2018
 
Контакти: 

E-mail: i.chykalo@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Крамарчук Світлана Петрівна

Крамарчук Світлана ПетрівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: O-1812-2017
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208

Смачило Ірина Ігорівна

Смачило Ірина ІгорівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-1976-7768
RESEARCHER ID: H-5235-2017
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Васіна Алла Юріївна

Васіна Алла Юріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-9472-2714
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: a.vasina@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Лабатюк Надія Іванівна

Лабатюк Надія Іванівна
Посада: старший лаборант кафедри 
 
Контакти:  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314

Аношина Наталія Едуардівна

Аношина  Наталія Едуардівна
Посада: старший лаборант кафедри 
 
Контакти:  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314