Завідувач кафедри маркетингу

Борисова Тетяна Михайлівна

Посада: завідувач кафедри маркетингу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

SCOPUS: 56328273900
ORCID ID: 0000-0003-2906-2769
RESEARCHER ID: H-2768-2017


Контакти:  
Кабінет: 3211
Телефон: 47-50-74*13-211
E-mail: borisova.tanushka@gmail.com
Аналітик  Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми; консультант Тернопільського міського жіночого клубу «Відродження нації» 
Коло наукових інтересів: Інтернет-маркетинг, некомерційний маркетинг, маркетингові дослідження
Навчальні дисципліни: 
1. Маркетингові дослідження. 
2. Основи електронного маркетингу. 
3. Стратегічний маркетинг. 
4. Методологія наукових досліджень. 
5. Маркетинг. 

Борисова Тетяна Михайлівна, 1981 року народження. У 2003 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю "Маркетинг"  і отримала кваліфікацію економіста. У 2006 році закінчила аспірантуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2006 року по вересень 2016 року працювала в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, кафедра промислового маркетингу. Голова методичної ради факультету протягом 2015-2016 навчального року. З вересня 2016 року - доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету.

Кандидат економічних наук з 2008 року. Вчене звання доцента кафедри промислового маркетингу присвоєно у 2012 році. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації - 11 років.

Доктор економічних наук з 2016 року. Захистила дисертацію на тему: «Маркетинг некомерційних суб’єктів: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Працювала у маркетинговій агенції «Strategy Marketing Group» керівником департаменту маркетингових досліджень (м. Тернопіль, 2002 р.).
Має понад 110 наукових публікацій. Опублікувала 4 одноосібні  монографії, є співавтором 6-х колективних монографій, 1 навчального посібника. Співкерівник наукової  роботи на тему: «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики» (номер державної реєстрації 0117U003871), приймала участь у науково-дослідних роботах Тернопільського національного економічного університету в межах держбюджетного фундаментального дослідження на тему «Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України» (державний реєстраційний номер 0115U002336), керівник наукової теми Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Використання маркетингових інструментів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів приватного неприбуткового сектору» (державний реєстраційний номер 0114U001309) та виконавець у темі «Стратегічне маркетингове та логістичне управління підприємствами в умовах ринку» (державний реєстраційний номер 0112U002209).

Член редколегії журналу «Маркетинг і цифрові технології» з 2017 р.

З 2004 року до теперішнього часу на волонтерських засадах приймає участь у діяльності громадської організації Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації» та з 2012 року - Всеукраїнської Коаліції з протидії торгівлі людьми.

Стажування: ІТ-академія «Logos» з курсу «Веб-маркетинг» протягом травня-серпня 2017 р. (м. Львів), «Свободная. Курс маркетинг» - майстер-класи від провідних світових фахівців з маркетингу, нейромаркетингу, брендингу, просування в Social Media,  жовтень 2017 р., м. Київ.

Громадська діяльність:
1) Консультант і тренер в Тернопільському міському жіночому клубі «Відродження нації»;
2) Аналітик Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми.

Найбільш актуальні публікації:
1. Борисова Т.М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб’єктів: Монографія. / Т.М. Борисова. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 216.
2. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти : моногр. / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с.
3. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика : моногр. / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015.–284 с.
4. Борисова Т. Міжнародна конкуренція : навчальний посібник / Т. Борисова, Г. Ціх. - Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 164 с.
5. Борисова Т. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми / Борисова Т., М.Пасєчник, Г. Кравець. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 201 с.
6. Borysova T. Continuum and dimensions of non-profit marketing on the threshold of the XXI century // Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices: collective monograph / [E. Kuhn, T.Borysova and oth.] ; ed. B. Domanska-Szaruga, T. Stefaniuk.–Warsaw : TOTEM, 2014.–P. 54–62.
7. Borysova T. M. Current Challenges for Non-Profit Organizations in the Fields of Education and Research of Ukraine / T. M. Borysova // The Advanced Science Journal (United States of America).–2014.–№ 11.–P. 59–64.
8. Borysova T. M. Analysis of marketing communication actions in human trafficking prevention / T. M. Borysova // Актуальні проблеми економіки.–2014.–№ 5 (155).–С. 299–308.
9. Borysova T. M. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2014.–№ 2.–Р. 40–46.
10. Borysova T. M. Marketing of non-profits of education and research sector of Ukraine: conceptual peculiarities and vectors of development / T. M. Borysova // Journal of European Economy (published by Ternopil National Economic University).–2014.–V. 13, № 4.–P. 408–422.
11. Borysova T. M. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2015.–№ 1.–Р. 39–43.
12. Борисова Т. М. Некоммерческий маркетинг в контексте пространственно-временного подхода / Т. М. Борисова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.–2015.–№ 1 (188).–C. 59–65. – (Серыя 5 : Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія).
13.  Борисова Т.М. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України // Маркетинг і цифрові технології. Том 1, № 2. 2017. С. 53-75.
14. Борисова, Т. М. Багатофакторна економіко-математична модель розвитку транспортної системи міста [Текст] / Тетяна Михайлівна Борисова // Економічний аналіз: зб. наук. праць, 2017. – Том 27. – № 3. – С. 9-19.
15. Борисова Т. М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2013.–№ 4.–С. 75–85.
16. Борисова Т. М. Протидія торгівлі людьми як некомерційний продукт: проблемні аспекти та перспективи в Україні / Т. М. Борисова // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки.–2013.–№ 4, т. 3 (202).–С. 41–44.
17. Борисова Т. М. Економічні та соціальні передумови маркетизації вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2014.–№ 1.–С. 213–222.
18. Борисова Т. М. Сучасні виклики некомерційним організаціям сфери охорони природного довкілля України / Т. М. Борисова // Вісник ХНУ: економічні науки.–2015.–№ 1 (220).–С. 174–179.
19. Борисова Т. М. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2015.–№ 4.–С. 59–67.
20.   Борисова Т. М. Особливості визначення конкурентоспроможності продуктів некомерційних організацій / Т. М. Борисова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». –2012.–№ 58 (964).–С. 26–31. – (Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства)
21. Борисова Т. М. Специфіка конкурентних відносин у некомерційному секторі України / Т. М. Борисова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».–2012.–№ 749.–С. 117–122. – (Серія : Логістика)
22. Борисова Т. М. Тенденції змін та перспективи розвитку підприємств вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Вісник Львівського університету.–2013. –Вип. 50.–С. 3–12. – (Серія : Економічна)
23.   Борисова Т. М. Територіальні кластери у некомерційній сфері: передумови виникнення та перспективи впровадження / Т. М. Борисова // Вісник Тернопільського національного економічного університету.–2013.–№ 5.–С. 28–37
24.   Борисова Т. М. Дослідження міграційних поведінкових схем учнівської молоді / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник. –2013.–№ 1 (40).–С. 82–92.
25. Борисова Т. М. Структурні складові некомерційного маркетингу як специфічного виду діяльності / Т. М. Борисова // Вісник ХНУ: економічні науки.–2013.–№ 2, т. 2 (198).–С. 11–14.
26. Борисова Т. М. Дослідження маркетингових комунікаційних заходів з подолання попиту, що призводить до торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2013.–№ 3 (42).–С. 108–118.
27.   Борисова Т. М. Концептуальна схема некомерційного маркетингу /
Т. М. Борисова // Стратегія економічного розвитку України.–2014.–№ 34.–С. 170–176.
28.   Борисова Т. М. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2014.–№ 2 (45).–С. 154–164.
29.   Борисова Т. М. Маркетинг релігійних організацій у просторі сучасної вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник. –2014.–№ 3 (46).–С. 171–182.
30. Борисова Т. М. Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2014.–№ 4 (47).–С. 157–170.
31.   Борисова Т. М. Теоретичні імплікації маркетингових практик некомерційних суб’єктів / Т. М. Борисова // Наука молода.–2014.–Вип. 21.–С. 6–12.
32. Борисова Т. М. Маркетинг благодійних і волонтерських організацій /
Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2015.–№ 2 (49).–С. 177–187.
33.   Борисова Т. М. Маркетинг органів державної влади та місцевого самоврядування України: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економіка та підприємництво.–2015.–Вип. 34–35, ч. 1.–С. 158–168.
Аналітичні звіти, соціальні дослідження:
1) Підготовка аналітичного звіту Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми щодо стану виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми у 2011 р. – першій половині 2013 рр. (по 15 регіонах України загалом та Тернопільській області зокрема), участь у моніторингу в якості експерта із заходів щодо протидії торгівлі людьми від Тернопільської області (січень-червень 2013 р.), участь у прес-конференції з оприлюднення результатів.
2) Дослідження міграційних настроїв учнівської молоді Тернопільської області (аналітичний звіт, грудень 2012 р., на замовлення Тернопільської ОДА до ТМЖК «Відродження нації»);
3) Дослідження ефективності консультаційної діяльності Національної телефонної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції Центру консультування мігрантів за телефонами 527 та 8 800 505 501 (2008-2010 рр.);
4) проведення тематичних тренінгів та індивідуальних консультацій для постраждалих від торгівлі людьми: тренінг «Основні ділові вміння», індивідуальні консультації постраждалих із підготовки бізнес-планів; донор – «Міжнародна організація з міграції»; проект «Розвиток мікропідприємництва серед безробітних осіб, що постраждали від торгівлі людьми» (2004-2015 рр.);
5) проведення тематичних тренінгів та індивідуальних консультацій для внутрішньо-переміщених осіб, проект «Гранти на самозайнятість для внутрішньо переміщених осіб»,  донори - Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Швеції (2014-2017 рр.);
6) розробка аналітичних звітів і довідок щодо стану реалізації заходів із протидії торгівлі людьми у Тернопільській області для Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (2013-2017 рр.);
7) розробка методичних рекомендацій для Міністерства соціальної політики України «Планування, проведення та оцінка ефективності інформаційно-просвітницьких заходів у рамках Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» (2017 р.). Експертна підтримка Національному координатору у плануванні інформаційно-просвітницьких заходів із протидії торгівлі людьми (Міністерству соціальної політики України) надавалась на замовлення Міжнародної організації з міграції в рамках проекту «Зміцнення громадського контролю щодо формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема у Тернопільській області».

Кафедра маркетингу

Кафедра маркетингу ТНЕУ готує фахівців за спеціальністю 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг», фахове спрямування «Інтернет-маркетинг».

 

Чому варто навчатися маркетингу в ТНЕУ?

Маркетинг - сфера яка стрімко розвивається. Це трендово, цікаво і перспективно. Маркетолог працює із збутом продукції, послуг, розробкою рекламних кампаній і акцій, стратегій, цінової політики, формування асортименту, створенню і просуванню бренду фірми, управління поведінкою споживача, у тому числі у Інтернет. Спеціалісти можуть розвивати бізнес промислових підприємств і комерційних фірм як штатний спеціаліст, або ж навіть працювати дистанційно як Інтернет-маркетолог;

Маркетингу у нас навчають викладачі-практики, які постійно проходять стажування на успішних підприємствах України і закордоном (серед працівників – директор з маркетингу «Молокії», керівник відділу пошукового маркетингу фірми «WiseSolution» Дробчук С.М., власниця «SMMS-Studio»Струмчинська О. та інші відомі практики);

Навчальні програми спрямовані на опанування Інтернет-маркетингу (це просування у соціальних мережах, цифровий маркетинг, пошукова оптимізація) та класичного  маркетингу;

Діє Клуб підприємців та маркетологів, де на зустріч із студентами приходять успішні підприємці та маркетологи і діляться практичним досвідом у цій сфері. Організовуються екскурсії на успішні підприємства області та Західної України;

Є можливість паралельно навчатись, отримавши одночасно і диплом європейського зразка (Польща), семестрового навчання за кордоном та участі у міжнародних конференціях;

Сьогодні маркетинг – це високооплачувана сфера, професія маркетолога входить у десятку найбільш затребуваних і високооплачуваних професій у сучасному бізнесі.

 

У нас Ви опануєте:

1. SEO (оптимізація веб-сайтів під пошукові системи);

2. Аналіз і управління поведінкою споживачів;

3. Брендинг (формування і розвиток бренду);

4. SMM (маркетинг у соціальних мережах), SEO (пошуковий маркетинг) та інші не менш важливі дисципліни;


 

Колектив кафедри маркетингу: доктор економічних наук, доцент Борисова Т.М., к.е.н., к.е.н., доц. Окрепкий Р.Б., доц. Заячковська Г.А., к.е.н. Іванечко Н.Р.,к.е.н. Турчин Л.Я.,к.е.н., доц. Хрупович С.Є., к.е.н. Меленчук Ю.Т., к.е.н., доц. Дудар В.Т., старший лаборант Чайковська Н.М.

 

Терміни навчання:

БАКАЛАВР – 4 роки за денною та заочною формами навчання;

МАГІСТР – 1,5 року за денною та заочною формами навчання.

 

Запрошуємо випускників технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, що здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), які зараховуються на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки).

 

Спеціальність «МАРКЕТИНГ» (код 075) – на денну, заочно-дистанційну форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр», наукового ступеня «доктор філософії».

 

Підписано угоду між ТНЕУ і SpołecznąAkademiąNauk (Польща) про можливість паралельного навчання у магістратурі саме для випускників нашої кафедри. 

 

Працевлаштування випускників 

Бакалавр з маркетингу здійснює:

• створення і «розкрутку» бренду; 

• пошукову оптимізацію сайту;

• Інтернет-маркетинг; 

• просування у соціальних мережах;

• розробку рекламної кампанії фірми; 

• розробку акцій із стимулювання збуту, PR-кампанії; 

• дослідження смаків і вподобань покупців; 

• моніторинг ситуації на ринку, розробка стратегії перемоги конкурентів; 

• встановлення ціни на товар; 

• збут продукції; 

• участь у форумах і виставках. 

 

Бакалавр з маркетингу може працювати:

• на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки;

• у консалтингових та маркетингових установах;

• в органах державного управління;

• у міжнародних та недержавних організаціях й установах.

 

Магістр з маркетингу здійснює: 

• планову, організаційну, аналітичну, прогностичну, управлінську діяльність на підприємствах:

• розробку маркетингової політики і стратегії підприємства,

• стратегічне та тактичне планування маркетингової діяльності,

• бізнес-планування, 

• планування товарної, цінової, комунікаційної політики,

• планування політики розподілу і збуту готової продукції та послуг,

• маркетингові дослідження внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків, прогнозування їх кон’юнктури,

• організація служби маркетингу та координація її діяльності,

• управління маркетинговою діяльністю;

• викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.

 

Магістр з маркетингу може працювати на посадах:

• Директор з маркетингу

• Інтернет-маркетолог

• Начальник відділу збуту (маркетингу)

• Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)

• Консультант з маркетингу

• Менеджер (управитель) з маркетингу

• Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

• Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

• Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

• Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

• Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

• Рекламіст

• Економіст із збуту

• Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

• Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

• Менеджер (управитель) з реклами

• Менеджер (управитель) із збуту

• Організатор із збуту

• Викладач вищого навчального закладу


Випускників запрошуємо до аспірантуріта докторантуриза спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Обирай спеціальність 075 «Маркетинг» ТНЕУ першим пріоритетом і починай будувати свою кар’єру!

 

Контакти:

Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3

Корпус ІІІ, Кабінет: 3211

Контактний телефон: 096-1560900,+38(0352)47-50-74*13-211

E-mail:ptm@tneu.edu.ua

Cайт кафедри: http://marketing.tneu.edu.ua/

Ми у Facebook: https://www.facebook.com/marketing.tneu.edu.ua

Ми у Instagram: marketingtneu 

Професорсько-викладацький колектив

Заячковська Галина Адамівна


Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8631-7268

RESEARCHER ID: H-6537-2017

Контакти: 

E-mail: halyna29@bigmir.net
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Окрепкий Ростислав Богданович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6761-4187
RESEARCHER ID: I-1380-2017

Контакти: 

E-mail: r.okrepkyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Турчин Люба Ярославівна


Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6238-1812
RESEARCHER ID: I-4469-2017

Контакти: 

E-mail: 0963104024L@gmail.com
Кабінет: 3211
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Дудар Володимир Тарасович

 
Посада: доцент кафедри
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-7079-2017

Контакти: 
E-mail: v.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 74 * 13 211
Кабінет:3211

Хрупович Світлана Євгенівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8439-6505
RESEARCHER ID: R-3512-2018

Контакти: 
E-mail: skhrupovych@gmail.com
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Іванечко Неля Ростиславівна


Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-7444-0717
RESEARCHER ID:
J-6485-2017

Контакти: 

E-mail: n.ivanechko@gmail.com
Кабінет: 3211
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Меленчук Юлія Тарасівна

Посада: старший викладач
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-9454-8602
RESEARCHER ID:  R-5948-2018
 
Контакти:
E-mail: melenchykyuliia@gmail.com
Кабінет: 3211
Телефон: 

Чайковська Наталя Миколаївна

Посада: старший лаборант кафедри
 
Контакти: 
E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211