В.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу

В.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингуБорисова Тетяна Михайлівна
Посада: в.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

 
Контакти:  
Кабінет: 3211
Телефон: 47-50-74*13-211
E-mail: ptm@tneu.edu.ua
 
Найбільш актуальні публікації
 
 1. Борисова Т.М. Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти : моногр./ Т.М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476с.
 2. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика : моногр./ Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015.–284 с.
 3. Борисова Т. Міжнародна конкуренція : навчальний посібник / Т. Борисова, Г. Ціх.   Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 164 с.
 4. Борисова Т. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми / Борисова Т., М.Пасєчник, Г.Кравець.   Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 201 с.
 5. Borysova T. Continuum and dimensions of non-profit marketing on the threshold of the XXI century // Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices: collective monograph / [E. Kuhn, T.Borysova and oth.] ; ed. B. Domanska-Szaruga, T. Stefaniuk.–Warsaw : TOTEM, 2014.–P. 54–62
 6. Borysova T. M. Current Challenges for Non-Profit Organizations in the Fields of Education and Research of Ukraine / T. M. Borysova // The Advanced Science Journal (United States of America).–2014.–№ 11.–P. 59–64
 7. Borysova T. M. Analysis of marketing communication actions in human trafficking prevention / M. Borysova // Актуальні проблеми економіки.–2014.–№ 5 (155).–С. 299–308
 8. Borysova T. M. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2014.–№ 2.–Р. 40–46
 9. Borysova T. M. Marketing of non-profits of education and research sector of Ukraine: conceptual peculiarities and vectors of development / T. M. Borysova // Journal of European Economy (published by Ternopil National Economic University).–2014.–V. 13, № 4.–P. 408–422
 10. Borysova T. M. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2015.–№ 1.–Р. 39–43
 11. Борисова Т. М. Некоммерческий маркетинг в контексте пространственно-временного подхода / Т. М. Борисова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.–2015.–№ 1 (188).–C. 59–65. – (Серыя 5 : Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія)
 12. Борисова Т. М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2013.–№ 4.–С. 75–85
 13. Борисова Т. М. Протидія торгівлі людьми як некомерційний продукт: проблемні аспекти та перспективи в Україні / Т. М. Борисова // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки.–2013.–№ 4, т. 3 (202).–С. 41–44
 14. Борисова Т. М. Економічні та соціальні передумови маркетизації вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2014.–№ 1.–С. 213–222
 15. Борисова Т. М. Сучасні виклики некомерційним організаціям сфери охорони природного довкілля України / Т. М. Борисова // Вісник ХНУ: 

Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу

Кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингуНа кафедрі підприємництва, торгівлі та маркетингу факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету здійснюється підготовка БАКАЛАВРІВ МАГІСТРІВ за спеціальностями:
 
  075 «Маркетинг»  
  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

 
 Терміни навчання:  
 БАКАЛАВР  4 роки за денною та заочною формами навчання;
 МАГІСТР  1,5 року за денною та заочною формами навчання.
 Випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, які здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), зараховуються на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки).
  Спеціальність  «МАРКЕТИНГ»   (код 075 на денну, заочно-дистанційну форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр», наукового ступеня «доктор філософії».
 
 Працевлаштування випускників
 Бакалавр з маркетингу здійснює:   
 •  створення і «розкрутку» бренду; 
 •  Інтернет-маркетинг; 
 •  розробка рекламної кампанії фірми; 
 •  розробка акцій із стимулювання збуту; 
 •  PR-кампанії; 
 •  дослідження смаків і вподобань покупців; 
 •  моніторинг ситуації на ринку, розробка стратегії перемоги конкурентів; 
 •  встановлення ціни на товар; 
 •  збут продукції; 
 •  участь у форумах і виставках. 
 
Бакалавр з маркетингу може працювати:   
 1.  на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки; 
 2.  у консалтингових та маркетингових установах; 
 3.  в органах державного управління; 
 4.  у міжнародних та недержавних організаціях й установах. 
 
Магістр з маркетингу здійснює:  
 •  планову, організаційну, аналітичну, прогностичну, управлінську діяльність на підприємствах: 
 •  розробку маркетингової політики і стратегії підприємства, 
 •  стратегічне та тактичне планування маркетингової діяльності, 
 •  бізнес-планування, 
 •  планування товарної, цінової, комунікаційної політики, 
 •  планування політики розподілу і збуту готової продукції та послуг, 
 •  маркетингові дослідження внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків, прогнозування їх кон’юнктури, 
 •  організація служби маркетингу та координація її діяльності, 
 •  управління маркетинговою діяльністю; 
 •  викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації 
 
  Магістр з маркетингу може працювати на посадах:
 •  Директор з маркетингу 
 •  Начальник відділу збуту (маркетингу) 
 •  Начальник відділу (з реклами, звязків з громадськістю) 
 •  Консультант з маркетингу 
 •  Менеджер (управитель) з маркетингу 
 •  Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 
 •  Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 
 •  Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 
 •  Торговець (обслуговування бізнесу та реклами) 
 •  Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) 
 •  Рекламіст 
 •  Економіст із збуту 
 •  Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) 
 •  Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.) 
 •  Менеджер (управитель) з реклами 
 •  Менеджер (управитель) із збуту 
 •  Організатор із збуту 
 •  Викладач вищого навчального закладу 
 
 Діє аспірантура за спеціальністю 08.00.04 – „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”
 Спеціальність    «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»  є відносно новою i перспективною в переліку спеціальностей економічного спрямування. Вона викликана до життя трансформаційними процесами в самому економічному житті, реакцією системи освіти на потреби ринку та ситуацію на ринку праці.
 Підготовка  менеджерів, професіоналів та фахівців за цією спеціальністю має на меті дати здобувачам необхідні знання та стимулювати здобуття ними професійних навичок для подальшої управлінської, організаційної, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності у галузі маркетингу, менеджменту, економіки та підприємництва у різних сферах.
  Особливістю  цієї спеціальності  є те, що вона дозволяє випускникам не лише знайти місце праці на підприємствах, установах та організаціях різних напрямків діяльності, а й  започаткувати власний бізнес у сфері виробництва, торгівлі, консалтингових послуг, сервісного обслуговування,  ресторанного господарства, нерухомості, логістики та ін.

  Перевагами спеціальності  для її здобувачів є:
 •  можливість заснувати та розвивати власний бізнес; 
 •  надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах; 
 •  поєднувати вивчення економіки, підприємництва, господарського законодавства, менеджменту, маркетингу та сучасних інформаційних технологій; 
 •  опанувати засадами соціально-економічних відносин, ділового спілкування та підприємницької етики; 
 •  приймати компетентні оперативні рішення в межах виконуваних функцій; 
 •  управляти підрозділами у великих компаніях та організаціях різних напрямків діяльності; 
 •  здійснювати підготовку, обґрунтовувати та реалізовувати власні проекти та бізнес-ідеї; 
 •  здійснювати керівництво підприємствами, фірмами, установами у сфері виробництва, торгівлі, біржової діяльності та ін. 
 
  Посади, які обіймають БАКАЛАВРИ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 
 •   економісти з аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку, планування, ціноутворення, міжнародної торгівлі;  
 •   дилери (біржові торговці) та брокери;  
 •   фахівці з біржових операцій, фінансів, торгівлі;  
 •   ріелтери, торговці нерухомістю;  
 •   торговельні представники, агенти, інспектори;  
 •   організатори збуту, експедитори;  
 •   товарознавці;  
 •   закупники;  
 •   комерційні ревізори;  
 •   організатори виставково-ярмаркових заходів, аукціоністи та ін.   
 
  Посади, які обіймають МАГІСТРИ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:   
 •   директори підприємств, установ, організацій;  
 •   менеджери (управителі) в оптовій, роздрібній торгівлі, ресторанному господарстві;  
 •   керівники малих підприємств у торгівлі, ресторанному господарстві, сфері послуг;  
 •   керівники підрозділів великих виробничих, транспортних, комерційних компаній;  
 •   директори ринків;  
 •   завідувачі секцій у великих торговельних комплексах;  
 •   комерційні директори;  
 •   керівники консалтингових, страхових, інших установ та фірм;  
 •   наукові співробітники-консультанти в галузі економіки;  
 •   керівники торговельно-економічних місій та ін.   
 
  Колектив кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу ТНЕУ надає такі види послуг:   
 •   проведення маркетингових досліджень;  
 •   аналіз кон’юнктури ринку у розрізі галузей народного господарства;  
 •   розробка бізнес-планів комерційних та соціальних проектів;  
 •   розробка маркетингових програм;  
 •   розробка інвестиційних проектів розвитку підприємства;  
 •   розробка маркетингової стратегії підприємства;  
 •   Інтернет-маркетинг.   
  Крім цього, пропонуємо широкий спектр класичних навчально-методичних послуг, що включає проведення лекцій, семінарів, тренінгів тощо, а також розробку навчальних посібників, підручників, програм, методичних вказівок і т.п. за профілем своєї діяльності.  
  
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 096-8411240.  
Будемо раді співпраці!  
 
Контакти:   
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3  
Корпус ІІІ, Кабінет: 3211 
Контактний телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211
E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Cайт кафедри: http://ptmarketing.tneu.edu.ua/
  

Професорсько-викладацький колектив

Вашків Олександр Павлович

Вашків Олександр ПавловичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3008-7085
RESEARCHER ID: D-5849-2017

 
Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Бойчик Ірина Михайлівна

Бойчик Ірина МихайлівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Федорович Петро Петрович

Федорович Петро ПетровичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211


Насінник Володимир Збігневич

Насінник Володимир ЗбігневичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Собко Ольга Миколаївна

Собко Ольга МиколаївнаПосада: доцент, заступник декана з міжнародного співробітництва ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Іванечко Неля Ростиславівна

Іванечко Неля РостиславівнаПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211

Турчин Люба Ярославівна

Турчин Люба ЯрославівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211


Окрепкий Ростислав Богданович

Окрепкий Ростислав БогдановичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211


 

Заячковська Галина Адамівна

Заячковська Галина АдамівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID: 

Контакти: 

E-mail: ptm@tneu.edu.ua
Кабінет: 3211 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-211