Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

 Качан Євген Петрович

  Посада: Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук

  Вчене звання: професор

  Почесне звання: заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, соціально–демографічний і господарський розвиток території, регіональна економіка.

 

Дисципліни: 

1. Просторова економіка

2. Управління трудовим потенціалом

 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3409
Телефон: 47-50-50*13-200
E-mail: ypire15@ukr.net
Сайт кафедри: http://ypire.tneu.edu.ua

 


  Євген Петрович Качан - випускник географічного факультету Львівського державного університету (1971 р.), академік Академії економічних наук України, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.

  Народився 11 червня 1947 р. в селі Велика Плавуча Козівського району Тернопільської області. В 1964 році закінчив школу зі срібною медаллю в с. Озерна Зборівського району на Тернопільщині. Після закінчення університету здобув спеціальність економіко-географа і кваліфікацію викладача.

  У 1964-1971рр. працював вчителем географії у школах Козівського району Тернопільської області.

  З лютого 1971 р. працював старшим лаборантом кафедри економічної географії і економічної історії Тернопільського фінансово-економічного інституту (нині ТНЕУ).

  В 1974 р. Є.П.Качан вступив до аспірантури Ради по вивченню продуктивних сил України Академії наук України після закінчення якої повернувся в Тернопільський фінансово-економічний інститут, де працював на посадах викладача, ст. викладача, доцента, професора, завідувача кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил, а згодом став деканом факультету економіки і управління.

  В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію. В листопаді 1991 р. йому присвоєно вчене звання професора.

 Професор Є. П. Качан проводить значну наукову та навчально-методичну роботу. На високому фаховому рівні викладає фундаментальні дисципліни "Розміщення продуктивних сил”, "Регіональна економіка”, керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт.

  Завідувач кафедри проф. Є. П. Качан приділяє особливу увагу вдосконаленню навчального процесу і реалізації принципів Болонської декларації, поліпшенню якісного складу професорсько-викладацького колективу кафедри, підвищенню результативності науково-дослідної роботи викладачів, зміцненню матеріально-технічної бази кафедри.

  Проф. Є.П.Качан є автором понад 130 наукових і методичних праць, серед яких - монографії, підручники, посібники, статті, методичні розробки.

  Головний редактор наукового журналу "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України" (фахове економічне видання), член редколегії міжвідомчого наукового збірника "Зайнятість та ринок праці”, що видається НАН України і Міністерством соціальної політики України.

  На кафедрі управління персоналом і регіональної економіки, яку з 1992 року очолює проф. Є. П. Качан, успішно функціонує аспірантура зі спеціальностей 08.10.01 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” та 08.09.01 – "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”. За керівництвом проф. Є. П. Качана підготовлено і захищено 15 кандидатських дисертацій. В даний час 4 аспіранти і 1 здобувач виконують дисертаційні дослідження. Виконується госпрозрахункова науково-дослідна робота.

 

 Список праць:

 1.  Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / За ред. д. е. н., проф. Крисоватого А. І. та д. е. н., проф. Десятнюк О. М. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016 – 440 с.
 2. Качан Є.П. Пріоритетні напрями відновлення економічного потенціалу аграрно-індустріальних регіонів //Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів». (24-25 вересня, 2015) –Тернопіль. – С. 59-61., 2015
   
 3. Качан Є.П., Кошіль А.Б. Пріоритетні напрямку розвитку продуктивних сил села в контексті теорії децентралізації //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка, 2015 - Випуск 20.
 4. Качан Є.П. Регіональні особливості подолання депресивності в національній економіці //Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». – К.: КНЕУ, 2015
 5. Качан Є. П., Ткач Д. В., ІлляшІ.Д. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку //Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / За ред. Крисоватого А. І. та Десятнюк О. М., 2015
 6. Качан Є.П. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону / Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / За ред. Крисоватого А. І. та Десятнюк О. М. 2015
 7. Качан Є.П. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації /Є. П. Качан, А.Б. Кошіль //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. Випуск 20. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – С. 5-9.
 8. Качан Є.П. Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст України /Є. П. Качан, А.Б. Кошіль //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. Випуск 19. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 9-16.

 9. Качан Є.П. Самозайнятість населення: сутність і сучасні чинники розвитку /Є. П. Качан, О.Й. Грабовецька //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. Випуск 19. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 97-100.

 10. Качан Є.П. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України /Є. П. Качан, Н.М. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 18. – Тернопіль: «Економічна думка». 2013 - С. 88-96.
 11. Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України //Зб. наукових праць - Випуск 17, Тернопіль: Економічна думка, 2012.
 12. Регіональна економіка / За ред. проф. Є.П.Качана; Тернопіль: Економічна думка. 2012. –308 с.
 13. Качан Є.П. Сутність компетентнісного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів /Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 17. – Тернопіль 2012: «Економічна думка».

 14. Качан Є.П. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи /Є. П. Качан, О.П. Дяків, В. В. Файфура , Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України // Зб. наукових праць – Випуск 17, Тернопіль: Економічна думка, 2012. с. 108-114.
 15. Качан Є.П. Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України . /Є. П. Качан, С.М. Коцелко// Формування ринкової економіки: зб. Наук. праць. – Спец. вип.: у 2т. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. Том 1. – К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2012.

 16. Качан Є.П. Некоторые вопросы оценки компетенций персонала высшего учебного заведения /Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна.// Актуальные проблемы управления экономикой региона: Сборник статей международной научной конференции 28 ноября 2012 /Кировской филиал РАНХиГС.– Киров : Аверс, С.121-124 с.

 17. Качан Є.П. Государственные социальные гарантии и их влияние и стимулирование труда в регионе. /Є. П. Качан, С.М. Коцелко// Актуальные проблемы управления экономикой региона: Сборник статей международной научной конференции 28 ноября 2012 /Кировской филиал РАНХиГС.– Киров : Аверс, С.125-129.

 18. Качан Є. П. (у співавторстві).// Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум. Навчальний посібник з грифом МОН України:. Київ, Знання. 2011. – 302 с.
 19. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної і економічної кризи /Науковий журнал //Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. Тернопіль «Економічна думка». ТНЕУ. 2011. (1,0 д. а).

 20. Проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу сільської місцевості /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції //"Формування та розвиток трудового потенціалу України: проблеми і перспективи" збірник матеріалів. міжнародної науково-практичної конференції 12-13 травня 2011 року, м. Луганськ: СНУ. (1,0 д. а)
 21. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України //Зб. наукових праць - Випуск 16, Тернопіль: Економічна думка, 2011. (1,0 д.а).
 22. Регіональна економіка: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 23. Регіональна політика ринку праці Тернопіль, Економічна думка , 2005 –. 10,5 д.а.
 24. Качан Є. П, Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. – Київ: Юридична книга, 2003, 257 с.
 25. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний підручник. / За ред. проф. Є. П. Качана (у співавторстві). Київ: Вища школа. 1997. 
 

 Найважливіші праці:

Розміщення продуктивних сил СРСР. – К.: 1990. – 17,3 друк. арк.; Територіальна організація продуктивних сил України. – К.: 1992. – 15,3 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 35 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил України. – К.:  Вища шк. 1997. – 23,5 друк. арк.; Економічна і соціальна географія світу. – Тернопіль. – 1999. – 22,5 друк. арк.; Міжгалузеві комплекси України: проблеми розвитку і розміщення. – Тернопіль, 1999. – 12,5 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил України. – К.: Юрид. кн. 2003. – 34,3 друк. арк.; Управління трудовими ресурсами. – К.: Юрид. кн. 2005. – 18 ,3 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. К.: Юрид. кн. 2005. – 44 друк. арк. Монографія "Регіональна політика ринку праці”. – Тернопіль, 2005. – 10,5 друк. арк.  у співавторстві з Обухівською О.О., "Економіка праці і соціально-трудові відносини” – К.: Знання, 2008, 25,5 друк. арк.; підручник "Регіональна економіка” – Тернопіль, Економічна думка, 2009, 38,5 друк. арк.

 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3409
Телефон: 47-50-50*13-200
E-mail: ypire15@ukr.net

 

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

 

   Кафедра УП і РЕ започаткована в 1969 році. Кафедра є випусковою за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці”. Готує фахівців-економістів у царині управління людськими ресурсами, які успішно працюють в установах та організаціях Міністерства соціальної політики, Державного Центру зайнятості населення, в управліннях соціального захисту населення обласних і районних державних адміністрацій, на посадах керівників, провідних спеціалістів економічних і кадрових служб підприємств.

   Підготовку фахівців здійснюють 20 висококваліфікованих працівників кафедри, серед яких професор Є. П. Качан, доценти, кандидати наук  Л. П. Запорожан,  О. П. Дяків,  Г. П. Баб’як,  А. Б. Кошіль,  О. Б. Марцінковська,  С. А. Надвиничний,  Д. В.Ткач,  В. В. Файфура,  Д. Г. Шушпанов,  В. М. Островерхов,  З. М. Пушкар,  О. Є. Цісецький,  Н. М. Слівінська,  Я. Ю. Штокало,  П. Г. Шушпанов,  А. С. Коцур,  С. А. Прохоровська, ст. викладач  І. Д. Ілляш, викладач Н. М. Бакуліна, старші лаборанти – В. П. Кузишин, О. М. Лиско. Викладачі кафедри працюють над підвищенням своєї кваліфікації та активно займаються науковою роботою.

   Над написанням докторської дисертації працює докторант Шушпанов Д. Г.

   При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 08.00.05 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” та 08.00.07 – "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика". В аспірантурі навчається 4 аспіранти з відривом від виробництва і 1 здобувач.

   Колектив кафедри завершив науково-дослідну роботу на тему: «Аналітичне забезпечення стратегії управління персоналом підприємства».

   У 2015 році вийшла з друку монографія «Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення», підготовлена колективом авторів за науковою редакцією д.е.н., професорa, ректора ТНЕУ, Крисоватого А. І. та д.е.н., професора Десятнюк О. М.

    Професорсько-викладацьким складом кафедри виконується науково-дослідна робота на тему «Соціально-економічний потенціал сільських населених пунктів в умовах децентралізації владних відносин», науковий керівник к.е.н., професор Качан Є. П.

  Кафедра регулярно видає науковий журнал "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України”, який зареєстровано ВАК України як фахове економічне видання.

  Колективом кафедри підготовлено і видано ціла низка підручників і посібників, сотні наукових праць, які використовуються у підготовці студентів не тільки в ТНЕУ , а й інших вузах країни і знані в широких колах науковців.

Кафедра обслуговує всі факультети університету, викладаючи базові дисципліни "Регіональна економіка”, "Економіка праці і соціально-трудові відносини”.

   Колектив кафедри тісно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України (КНЕУ ім. В. Гетьмана, ЛНУ ім. Івана Франка, ТНПУ ім. В. Гнатюка та ін.)

 

До уваги абітурієнтів

   Запрошуємо на навчання за спеціальністю "Економіка", освітня програма «Управління персоналом і економіка праці» за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр». Підготовку здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри.

  Набуття освітньої програми «Управління персоналом і економіки праці» передбачає формування знань з економіки праці, оплати праці, організації праці, розвитку та організації персоналу, соціально-економічного розвитку населення. Разом з тим, глибоко вивчаються бухгалтерський облік, фінансова справа, макроекономіка та інші. Співпраця кафедри з низкою провідних підприємств і установ дозволяють студентам одержувати передові практичні навики безпосередньо на виробництві.

  Підготовка фахівців за освітньою програмою "Управління персоналом і економіка праці” є акредитованою за найвищим четвертим рівнем і здійснюється з 1993 року на денній та заочній формах навчання. Теоретична підготовка управлінців персоналом тісно поєднується з практичними навичками роботи в різних державних і виробничо-господарських структурах.

 

  Навчання проводиться за державним замовленням, а також на контрактній основі. Студенти забезпечуються гуртожитком. Здійснюється військова підготовка офіцерів на військовій кафедрі.

До приймальної комісії необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів:

1) українська мова та література;

2) математика;

3) географія  або  історія України  (за вибором).

ТНЕУ зараховує на 3 курс осіб з дипломом молодшого спеціаліста.

 

  Випускники всіх вищих навчальних закладів України незалежно від отриманої спеціальності можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та освітнього стандарту Магістр за умови складання додаткового іспиту з фаху.

 

 

Наші випускники успішно працюють

 • В установах та організаціях Міністерства соціальної політики, Державного Центру зайнятості населення, Державного комітету у справах сім’ї та молоді, в обласних, міських і районних центрах зайнятості та в управліннях соціального захисту населення державних адміністрацій, структурних підрозділах Пенсійного фонду України;
 • на посадах керівників в органах державного управління, місцевих органах виконавчої влади та їх структурних підрозділах;
 • в органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади на посадах керівників та спеціалістів;
 • в науково-дослідних установах, проектно - конструкторських організаціях;
 • на посадах керівників, провідних спеціалістів економічних і кадрових служб підприємств усіх форм власності і галузей національної економіки;
 • у фінансових, інвестиційних і страхових закладах на посадах: спеціаліст-економіст з праці, спеціаліст відділу кадрової роботи, спеціаліст установ, організацій з регулювання ринку праці та зайнятості населення та їх місцевих структурних підрозділів.


 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінети: 3202, 3204
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: ypire15@ukr.net
 

 


Професорсько-викладацький колектив

Дяків Ольга Петрівна

Дяків Ольга Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Дяків О. П. захистила кандидатську дисертацію з проблем зайнятості та ринку праці. Має більше 200 науково-методичних праць, зокрема 8 посібників у співавторстві.
 
Дисципліни: 
1. Ринок праці
2. Управління персоналом
3. Економіка праці соціально-трудові відносини
4. Організація праці менеджера
5. Економіка ринків праці 
 
Коло наукових інтересів: гендерна нерівність на ринку праці, підбір персоналу, формування компетенцій, корпоративна культура.


Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: o.diakiv@tneu.edu.ua;  ypire15@ukr.net 


Запорожан Лариса Петрівна

Запорожан Лариса Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Доцент Запорожан Л.  П. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 80 наукових праць, зокрема: 8 науково-практичних рекомендацій. 

  

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Управління  продуктивністю
3. Економіка праці і соціально трудові відносини

 
Коло наукових інтересів: просторова  економіка, географія туризму. 
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail:  l.zaporozhan@tneu.edu.ua


Качан Євген Петрович

Качан Євген Петрович
Посада: Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України
Професор Качан Є. П. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував понад  120 наукових праць, з них 3 підручники з грифом МОН України,  2 монографії. 
 
Дисципліни: 
1. Просторова економіка
2. Управління трудовим потенціалом
 
Коло наукових інтересів: управління людськими ресурсами, соціально–демографічний і господарський розвиток території, регіональна економіка.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3409
Телефон: 47-50-50*13-200
E-mail: ypire15@ukr.net

 


Островерхов Віктор Михайлович

Островерхов Віктор Михайлович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Островерхов В. М. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував понад 50 наукових праць, зокрема: 3 монографії; 4 навчально-методичних посібників; 14 методичних рекомендацій. 

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини
2. Управління людським капіталом 
3. Соціальна відповідальність
4. Управління персоналом 
 
Коло наукових інтересів: ринок праці, зайнятість, соціально-трудові відносини, інноваційна зайнятість, менеджмент персоналу, соціальна відповідальність. 

 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202, 3204
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: v.ostroverkhov@tneu.edu.ua

Коцур Андрій Семенович

Коцур Андрій Семенович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент А. С. Коцур веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував 17 наукових праць, зокрема: із них 2 одноосібні; 1навчальний посібник; 2 методичних вказівок для проведення практичних завдань. 

 

Дисципліни: 
1. Управління соціальним розвитком
2. Служба управління персоналом
3. Економіка праці та соціально-трудові відносини
4. Стратегія управління людськими ресурсами
5. Управління людським капіталом
 
Коло наукових інтересів: збереження та розвиток трудового потенціалу, соціальна політика, соціальне страхування, управління персоналом.
  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3103, 3202
Телефон: внутрішній 13-228  зовнішній 47-50-74
E-mail: a.kotsur@tneu.edu.ua


Кошіль Анатолій Богданович

Кошіль Анатолій Богданович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Доцент Кошіль А. Б. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував понад 50 наукових праць, зокрема: 2 монографії, 4 посібники (3 з них у співавторстві), 14 науково-практичних рекомендацій.
 
Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Основи екології
3. Рекреаційні комплекси світу
 
Коло наукових інтересів: регіональна економіка, географія туризму,  екологія. 
  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: a.koshil@tneu.edu.ua


Марцінковська Олександра Богданівна

Марцінковська Олександра Богданівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Марцінковська О. Б. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала 57 наукових праць з них: 1 підручник з грифом МОН України (у співавторстві), 4 навчальні посібники, три з них з грифом МОН України (у співавторстві),  та  16 науково-практичних рекомендацій. 

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Розвиток  персоналу
3. Економіка праці і соціально трудові відносини
4. Управління виробничими групами
 
Коло наукових інтересів: проблеми пов’язані з оцінюванням персоналу, питання  зовнішньоекономічної інтеграції України, управління командами. 
  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: o.martsinkovska@tneu.edu.ua
 

Надвиничний Сергій Анатолійович

Надвиничний Сергій Анатолійович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Надвиничний С. А. працює в університеті з 1998 року здійснює навчальну і наукову діяльність, опублікував понад 60 наукових праць, низку навчальних підручників і посібників.

  

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини.
2. Просторова  економіка
 

Коло наукових інтересів: наукові основи розвитку аграрної сфери 

 

Адреса: вул. Львівська, 11.
Корпус І Кабінет:
Телефон: (0352) 47-50-69, внутрішній 11-133
E-mail:


Пушкар Зоряна Михайлівна

Пушкар Зоряна Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Доцент Пушкар З. М. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 80 наукових праць, зокрема: 1 підручник з грифом МОН України (у співавторстві), 4 навчальні посібники, три з них з грифом МОН України (у співавторстві), 2 монографії (у співавторстві), 1 навчально-методичний комплекс; 22 науково-практичні рекомендації. 

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Кадровий менеджмент
3. Фізіологія та психологія праці
4. Управління поведінкою персоналу 
 
Коло наукових інтересів: Кадровий менеджмент; стан та проблеми АПК; проблеми регіонального розвитку.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: z.pushkar@tneu.edu.ua; ypire15@ukr.net


Ткач Дмитро Володимирович

Ткач Дмитро Володимирович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Доцент Ткач Д. В. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувано понад 100 наукових праць, (зокрема 2 монографії, 2  підручники,  низку навчальних посібників, атласів та карт).

  

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Організація праці
 
Коло наукових інтересів: географія населення, розселення населення, розвиток міських поселень, картографія.
 
 
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail:d.tkach@tneu.edu.ua
 

Файфура Василь Васильович

Файфура Василь Васильович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Файфура В. В. працює в університеті з 1996 року здійснює навчальну і наукову діяльність, опублікував понад 100 наукових праць, низку навчальних підручників і посібників.

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Екологія
3. Аудит персоналу
4. Людський розвиток
 
Коло наукових інтересів: проблеми еколого-економічного обґрунтування регіонального розвитку, питання державного регулювання зайнятості населення.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3204, 3202
Телефон: 47-50-50*13-283
E-mail:v.faifura@tneu.edu.ua


Баб’як Галина Петрівна

Баб’як Галина Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Доцент Баб’як Г. П. захистила кандидатську дисертацію з проблем формування і використання трудового потенціалу регіону. Веде активну навчальну і наукову діяльність: опублікувала 123 наукових праць, з них 33 навчально-методичних праць, 11 посібників (у співавторстві), 42 статті опубліковано у фахових виданнях, 1 монографію (у співавторстві).
  
Дисципліни: 
1. Демографія
2. Регіональна економіка
3. Технології управління персоналом
 
Коло наукових інтересів: сучасні технології управління персоналом, населення і трудовий потенціал,проблеми розвитку економічних регіонів.

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: h.babiak@tneu.edu.ua
 


Бакуліна Наталія Миколаївна

Бакуліна Наталія Миколаївна
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Бакуліна Н. М. проводить активну навчальну діяльність, опублікувала понад 20 наукових праць.

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини
2. Мотивація персоналу
3. Основи наукових досліджень
 
Коло наукових інтересів: управління персоналом, управління компетенціями персоналу.


Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: n.bakulina@tneu.edu.ua


Ілляш Ірина Дмитрівна

Ілляш Ірина Дмитрівна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Ілляш І. Д. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 30 наукових праць, зокрема: 1 монографія (у співавторстві з Д. В. Ткачем); 1 навчальний посібник (у співавторстві); 13 наукових статей.

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини (у т. ч. англійською мовою)
2. Регіональна економіка (англійською мовою)
3. Організація праці менеджера
4. Управління персоналом
 
Коло наукових інтересів: соціально-економічний розвиток міських та сільських поселень, проблеми розселення, управління персоналом.
   
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: i.illiash@tneu.edu.ua


Прохоровська Світлана Анатоліївна

Прохоровська Світлана Анатоліївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Прохоровська С.А. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 50 наукових праць, зокрема: 1 монографію; 6 навчально-методичних посібників; 13 методичних рекомендацій. 

 

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці і соціально-трудові відносини
2. Нормування праці
3. Управління брендом роботодавця
 
Коло наукових інтересів: розвиток трудового потенціалу, соціально-трудові відносини, інноваційна зайнятість.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: s.prokhorovska@tneu.edu.ua


Слівінська Наталія Миколаївна

Слівінська Наталія Миколаївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Слівінська Н. М.  веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувано 45 наукових праць (з низ 4 навчальних посібників з грифом МОНУ) та 21 науково-практичних рекомендації. 

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини
2. Нормування праці
3. Аудит персоналу
 
Коло наукових інтересів: проблеми, пов’язані з організацією та нормуванням праці, розвитком та регулюванням соціально-трудових відносин, питання  оцінювання діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail:n.slivinska@tneu.edu.ua


Цісецький Орест Євгенович

Цісецький Орест Євгенович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Цісецький О. Є. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував 39 наукових праць, з них 27 статей надруковано у фахових виданнях. Брав участь у 18 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
О. Є. Цісецький підготував 35 навчально-методичних праці. Доцент О. Є. Цісецький – автор навчальних посібників «Управління трудовими конфліктами» та «Соціологія управління персоналом»; співавтор навчального посібника «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» та підручника «Регіональна економіка», виданих з грифом МОН України.
 
Дисципліни: 
1. Управління трудовими конфліктами
2. Соціологія управління персоналом
3. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 
Коло наукових інтересів: конфліктологія, управління, зайнятість населення, управління персоналом, управління конфліктами.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: o.tsisetskyi@tneu.edu.ua


Штокало Ярослав Юрійович

Штокало Ярослав Юрійович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Доцент Штокало Я. Ю. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував 60 наукових праць, з них 33 навчально-методична праць,   2 підручників (у співавторстві),  8 посібників (у співавторстві), 1 посібник  одноосібно,  18 статей  опубліковано у  фахових виданнях.
 
Дисципліни: 
1. Охорона праці
2. Просторова  економіка
3. Охорона праці в галузі.
 
Коло наукових інтересів: рівень і якість життя  населення, соціальна політика,  проблеми розвитку  економічних регіонів.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: ya.shtokalo@tneu.edu.ua
 


Шушпанов Дмитро Георгійович

Шушпанов Дмитро Георгійович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент  Шушпанов Д. Г. був стипендіатом Кабінету Міністрів України, проходив стажування у Дрезденському технічному університеті, опублікував понад 80 наукових та 30 навчально-методичних праць.
  
Дисципліни: 
1. Мотивація персоналу
2. Етика ділових відносин
3. Демографія
4. Методологія наукових досліджень
5. Просторова  економіка
 
Коло наукових інтересів: демографічні аспекти соціально-економічного розвитку, регіональна економіка, мотивування персоналу. 
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: d.shushpanov@tneu.edu.ua