Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки

Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економікиКачан Євген Петрович

Посада: завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України
Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, соціально–демографічний і господарський розвиток території, регіональна економіка. 

 

 

RESEARCHER ID: H-5105-2017
 
Контакти: 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінет: 3409
Телефон: 47-50-50*13-200
E-mail: ypire15@ukr.net

Дисципліни: 

1. Просторова економіка

2. Управління трудовим потенціалом


  Євген Петрович Качан - випускник географічного факультету Львівського державного університету (1971 р.), академік Академії економічних наук України, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.

  Народився 11 червня 1947 р. в селі Велика Плавуча Козівського району Тернопільської області. В 1964 році закінчив школу зі срібною медаллю в с. Озерна Зборівського району на Тернопільщині. Після закінчення університету здобув спеціальність економіко-географа і кваліфікацію викладача.

  У 1964-1971рр. працював вчителем географії у школах Козівського району Тернопільської області.

  З лютого 1971 р. працював старшим лаборантом кафедри економічної географії і економічної історії Тернопільського фінансово-економічного інституту (нині ТНЕУ).

  В 1974 р. Є.П.Качан вступив до аспірантури Ради по вивченню продуктивних сил України Академії наук України після закінчення якої повернувся в Тернопільський фінансово-економічний інститут, де працював на посадах викладача, ст. викладача, доцента, професора, завідувача кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил, а згодом став деканом факультету економіки і управління.

  В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію. В листопаді 1991 р. йому присвоєно вчене звання професора.

 Професор Є. П. Качан проводить значну наукову та навчально-методичну роботу. На високому фаховому рівні викладає фундаментальні дисципліни "Розміщення продуктивних сил”, "Регіональна економіка”, керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт.

  Завідувач кафедри проф. Є. П. Качан приділяє особливу увагу вдосконаленню навчального процесу і реалізації принципів Болонської декларації, поліпшенню якісного складу професорсько-викладацького колективу кафедри, підвищенню результативності науково-дослідної роботи викладачів, зміцненню матеріально-технічної бази кафедри.

  Проф. Є.П.Качан є автором понад 130 наукових і методичних праць, серед яких - монографії, підручники, посібники, статті, методичні розробки.

  Головний редактор наукового журналу "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України" (фахове економічне видання), член редколегії міжвідомчого наукового збірника "Зайнятість та ринок праці”, що видається НАН України і Міністерством соціальної політики України.

  На кафедрі управління персоналом і регіональної економіки, яку з 1992 року очолює проф. Є. П. Качан, успішно функціонує аспірантура зі спеціальностей 08.10.01 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” та 08.09.01 – "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”. За керівництвом проф. Є. П. Качана підготовлено і захищено 15 кандидатських дисертацій. В даний час 4 аспіранти і 1 здобувач виконують дисертаційні дослідження. Виконується госпрозрахункова науково-дослідна робота.

 

 Список праць:

 1.  Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / За ред. д. е. н., проф. Крисоватого А. І. та д. е. н., проф. Десятнюк О. М. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016 – 440 с.
 2. Качан Є.П. Пріоритетні напрями відновлення економічного потенціалу аграрно-індустріальних регіонів //Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів». (24-25 вересня, 2015) –Тернопіль. – С. 59-61., 2015
   
 3. Качан Є.П., Кошіль А.Б. Пріоритетні напрямку розвитку продуктивних сил села в контексті теорії децентралізації //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка, 2015 - Випуск 20.
 4. Качан Є.П. Регіональні особливості подолання депресивності в національній економіці //Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». – К.: КНЕУ, 2015
 5. Качан Є. П., Ткач Д. В., ІлляшІ.Д. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку //Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / За ред. Крисоватого А. І. та Десятнюк О. М., 2015
 6. Качан Є.П. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону / Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / За ред. Крисоватого А. І. та Десятнюк О. М. 2015
 7. Качан Є.П. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації /Є. П. Качан, А.Б. Кошіль //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. Випуск 20. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – С. 5-9.
 8. Качан Є.П. Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст України /Є. П. Качан, А.Б. Кошіль //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. Випуск 19. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 9-16.

 9. Качан Є.П. Самозайнятість населення: сутність і сучасні чинники розвитку /Є. П. Качан, О.Й. Грабовецька //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. Випуск 19. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 97-100.

 10. Качан Є.П. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України /Є. П. Качан, Н.М. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 18. – Тернопіль: «Економічна думка». 2013 - С. 88-96.
 11. Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України //Зб. наукових праць - Випуск 17, Тернопіль: Економічна думка, 2012.
 12. Регіональна економіка / За ред. проф. Є.П.Качана; Тернопіль: Економічна думка. 2012. –308 с.
 13. Качан Є.П. Сутність компетентнісного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів /Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Вип. 17. – Тернопіль 2012: «Економічна думка».

 14. Качан Є.П. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи /Є. П. Качан, О.П. Дяків, В. В. Файфура , Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України // Зб. наукових праць – Випуск 17, Тернопіль: Економічна думка, 2012. с. 108-114.
 15. Качан Є.П. Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України . /Є. П. Качан, С.М. Коцелко// Формування ринкової економіки: зб. Наук. праць. – Спец. вип.: у 2т. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. Том 1. – К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2012.

 16. Качан Є.П. Некоторые вопросы оценки компетенций персонала высшего учебного заведения /Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна.// Актуальные проблемы управления экономикой региона: Сборник статей международной научной конференции 28 ноября 2012 /Кировской филиал РАНХиГС.– Киров : Аверс, С.121-124 с.

 17. Качан Є.П. Государственные социальные гарантии и их влияние и стимулирование труда в регионе. /Є. П. Качан, С.М. Коцелко// Актуальные проблемы управления экономикой региона: Сборник статей международной научной конференции 28 ноября 2012 /Кировской филиал РАНХиГС.– Киров : Аверс, С.125-129.

 18. Качан Є. П. (у співавторстві).// Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум. Навчальний посібник з грифом МОН України:. Київ, Знання. 2011. – 302 с.
 19. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної і економічної кризи /Науковий журнал //Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. Тернопіль «Економічна думка». ТНЕУ. 2011. (1,0 д. а).

 20. Проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу сільської місцевості /Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції //"Формування та розвиток трудового потенціалу України: проблеми і перспективи" збірник матеріалів. міжнародної науково-практичної конференції 12-13 травня 2011 року, м. Луганськ: СНУ. (1,0 д. а)
 21. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України //Зб. наукових праць - Випуск 16, Тернопіль: Економічна думка, 2011. (1,0 д.а).
 22. Регіональна економіка: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 23. Регіональна політика ринку праці Тернопіль, Економічна думка , 2005 –. 10,5 д.а.
 24. Качан Є. П, Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. – Київ: Юридична книга, 2003, 257 с.
 25. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний підручник. / За ред. проф. Є. П. Качана (у співавторстві). Київ: Вища школа. 1997. 
 

 Найважливіші праці:

Розміщення продуктивних сил СРСР. – К.: 1990. – 17,3 друк. арк.; Територіальна організація продуктивних сил України. – К.: 1992. – 15,3 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 35 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил України. – К.:  Вища шк. 1997. – 23,5 друк. арк.; Економічна і соціальна географія світу. – Тернопіль. – 1999. – 22,5 друк. арк.; Міжгалузеві комплекси України: проблеми розвитку і розміщення. – Тернопіль, 1999. – 12,5 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил України. – К.: Юрид. кн. 2003. – 34,3 друк. арк.; Управління трудовими ресурсами. – К.: Юрид. кн. 2005. – 18 ,3 друк. арк.; Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. К.: Юрид. кн. 2005. – 44 друк. арк. Монографія "Регіональна політика ринку праці”. – Тернопіль, 2005. – 10,5 друк. арк.  у співавторстві з Обухівською О.О., "Економіка праці і соціально-трудові відносини” – К.: Знання, 2008, 25,5 друк. арк.; підручник "Регіональна економіка” – Тернопіль, Економічна думка, 2009, 38,5 друк. арк.  

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Кафедра управління персоналом і регіональної економікиКафедра УП і РЕ започаткована в 1969 році. Кафедра є випусковою за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці”. Готує фахівців-економістів у царині управління людськими ресурсами, які успішно працюють в установах та організаціях Міністерства соціальної політики, Державного Центру зайнятості населення, в управліннях соціального захисту населення обласних і районних державних адміністрацій, на посадах керівників, провідних спеціалістів економічних і кадрових служб підприємств.
 
 
Підготовку фахівців здійснюють 20 висококваліфікованих працівників кафедри, серед яких професор Є. П. Качан, доценти, кандидати наук  Л. П. Запорожан,  О. П. Дяків,  Г. П. Баб’як,  А. Б. Кошіль,  О. Б. Марцінковська,  С. А. Надвиничний,  Д. В.Ткач,  В. В. Файфура,  Д. Г. Шушпанов,  В. М. Островерхов,  З. М. Пушкар,  О. Є. Цісецький,  Н. М. Слівінська,  Я. Ю. Штокало,  П. Г. Шушпанов,  А. С. Коцур,  С. А. Прохоровська, ст. викладач  І. Д. Ілляш, викладач Н. М. Бакуліна, старші лаборанти – В. П. Кузишин, О. М. Лиско. Викладачі кафедри працюють над підвищенням своєї кваліфікації та активно займаються науковою роботою.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 08.00.05 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” та 08.00.07 – "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика". В аспірантурі навчається 4 аспіранти з відривом від виробництва і 1 здобувач.

Колектив кафедри завершив науково-дослідну роботу на тему: «Аналітичне забезпечення стратегії управління персоналом підприємства».
У 2015 році вийшла з друку монографія «Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення», підготовлена колективом авторів за науковою редакцією д.е.н., професорa, ректора ТНЕУ, Крисоватого А. І. та д.е.н., професора Десятнюк О. М.
 
 
Професорсько-викладацьким складом кафедри виконується науково-дослідна робота на тему «Соціально-економічний потенціал сільських населених пунктів в умовах децентралізації владних відносин», науковий керівник к.е.н., професор Качан Є. П.
 
 
Кафедра регулярно видає науковий журнал "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України”, який зареєстровано ВАК України як фахове економічне видання.
 
 
Колективом кафедри підготовлено і видано ціла низка підручників і посібників, сотні наукових праць, які використовуються у підготовці студентів не тільки в ТНЕУ , а й інших вузах країни і знані в широких колах науковців.
 
 
Кафедра обслуговує всі факультети університету, викладаючи базові дисципліни "Регіональна економіка”, "Економіка праці і соціально-трудові відносини”.
Колектив кафедри тісно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України (КНЕУ ім. В. Гетьмана, ЛНУ ім. Івана Франка, ТНПУ ім. В. Гнатюка та ін.)
 
До уваги абітурієнтів

Запрошуємо на навчання за спеціальністю "Економіка", освітня програма «Управління персоналом і економіка праці» за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр». Підготовку здійснює висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри.
Набуття освітньої програми «Управління персоналом і економіки праці» передбачає формування знань з економіки праці, оплати праці, організації праці, розвитку та організації персоналу, соціально-економічного розвитку населення. Разом з тим, глибоко вивчаються бухгалтерський облік, фінансова справа, макроекономіка та інші. Співпраця кафедри з низкою провідних підприємств і установ дозволяють студентам одержувати передові практичні навики безпосередньо на виробництві.
 
 
Підготовка фахівців за освітньою програмою "Управління персоналом і економіка праці” є акредитованою за найвищим четвертим рівнем і здійснюється з 1993 року на денній та заочній формах навчання. Теоретична підготовка управлінців персоналом тісно поєднується з практичними навичками роботи в різних державних і виробничо-господарських структурах.
 
Навчання проводиться за державним замовленням, а також на контрактній основі. Студенти забезпечуються гуртожитком. Здійснюється військова підготовка офіцерів на військовій кафедрі.
 
 
До приймальної комісії необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів:
1) українська мова та література;
2) математика;
3) географія  або  історія України  (за вибором).
 
 
ТНЕУ зараховує на 3 курс осіб з дипломом молодшого спеціаліста.
 
Випускники всіх вищих навчальних закладів України незалежно від отриманої спеціальності можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та освітнього стандарту Магістр за умови складання додаткового іспиту з фаху.

Наші випускники успішно працюють
 • В установах та організаціях Міністерства соціальної політики, Державного Центру зайнятості населення, Державного комітету у справах сім’ї та молоді, в обласних, міських і районних центрах зайнятості та в управліннях соціального захисту населення державних адміністрацій, структурних підрозділах Пенсійного фонду України;
 • на посадах керівників в органах державного управління, місцевих органах виконавчої влади та їх структурних підрозділах;
 • в органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади на посадах керівників та спеціалістів;
 • в науково-дослідних установах, проектно - конструкторських організаціях;
 • на посадах керівників, провідних спеціалістів економічних і кадрових служб підприємств усіх форм власності і галузей національної економіки;
 • у фінансових, інвестиційних і страхових закладах на посадах: спеціаліст-економіст з праці, спеціаліст відділу кадрової роботи, спеціаліст установ, організацій з регулювання ринку праці та зайнятості населення та їх місцевих структурних підрозділів.
 
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3.
Корпус ІІІ Кабінети: 3202, 3204
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: ypire15@ukr.net
Сайт кафедри: http://ypire.tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив

Дяків Ольга Петрівна

Дяків Ольга Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3512-1676
RESEARCHER ID: H-5000-2017
 
Контакти:
E-mail: o.diakiv@tneu.edu.ua;  ypire15@ukr.net 
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149


Запорожан Лариса Петрівна

Запорожан Лариса Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

RESEARCHER ID: H-7485-2017
 
Контакти:  
E-mail:  l.zaporozhan@tneu.edu.ua 
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149


Островерхов Віктор Михайлович

Островерхов Віктор Михайлович
Посада: доцент, декан ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3818-0604
RESEARCHER ID: H-7508-2017
 
Контакти:  

E-mail: v.ostroverkhov@tneu.edu.ua
Кабінет: 3202, 3204
Телефон: 47-50-50*13-149

Коцур Андрій Семенович

Коцур Андрій Семенович
Посада: доцент, заступник декана ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6986-4665
RESEARCHER ID: H-7493-2017
 

Контакти:  
E-mail: a.kotsur@tneu.edu.ua 
Кабінет: 3103, 3202
Телефон: внутрішній 13-228  зовнішній 47-50-74


Кошіль Анатолій Богданович

Кошіль Анатолій Богданович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-1232-7794
RESEARCHER ID: H-7498-2017
 
Контакти:  

Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: a.koshil@tneu.edu.ua


Марцінковська Олександра Богданівна

Марцінковська Олександра Богданівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6051-9056
RESEARCHER ID: H-7500-2017
 
Контакти:   
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: o.martsinkovska@tneu.edu.ua
 

Надвиничний Сергій Анатолійович

Надвиничний Сергій Анатолійович
Посада: доцент, начальник навчально-методичного відділу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:  0000-0002-5567-1114
RESEARCHER ID: H-6342-2017
 
Контакти:   

Телефон: (0352) 47-50-69, внутрішній 11-133
Кабінет:
E-mail: nadvynychnyy@tneu.edu.ua

Пушкар Зоряна Михайлівна

Пушкар Зоряна Михайлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-5695-2989
RESEARCHER ID: H-7510-2017
 
Контакти:    

Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: z.pushkar@tneu.edu.ua; ypire15@ukr.net

Ткач Дмитро Володимирович

Ткач Дмитро Володимирович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0453-204X
RESEARCHER ID: H-7515-2017
 
Контакти:     

Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail:d.tkach@tneu.edu.ua
 

Файфура Василь Васильович

Файфура Василь Васильович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4040-0028
RESEARCHER ID: H-7520-2017

 
Контакти:     
Кабінет: 3204, 3202
Телефон: 47-50-50*13-283
E-mail: v.faifura@tneu.edu.ua
Баб’як Галина Петрівна

Баб’як Галина Петрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-9303-0783
RESEARCHER ID: H-7474-2017
 
Контакти:     

Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: h.babiak@tneu.edu.ua
 


Бакуліна Наталія Миколаївна

Бакуліна Наталія Миколаївна
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0003-1651-3022
RESEARCHER ID: H-7483-2017
 
Контакти:      

Кабінет: 3202
Телефон:
47-50-50*13-149
E-mail: n.bakulina@tneu.edu.uaІлляш Ірина Дмитрівна

Ілляш Ірина ДмитрівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання:  
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: i.illiash@tneu.edu.ua


Прохоровська Світлана Анатоліївна

Прохоровська Світлана Анатоліївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-1444-8207
RESEARCHER ID: H-4932-2017
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: s.prokhorovska@tneu.edu.ua


Слівінська Наталія Миколаївна

Слівінська Наталія Миколаївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-5147-464X
RESEARCHER ID: H-4480-2017
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail:n.slivinska@tneu.edu.ua


Цісецький Орест Євгенович

Цісецький Орест Євгенович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-2721-9769
RESEARCHER ID: H-7525-2017
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: o.tsisetskyi@tneu.edu.ua


Шушпанов Дмитро Георгійович

Шушпанов Дмитро Георгійович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5220-3449
RESEARCHER ID: H-8696-2017
 
Контакти:       
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
E-mail: d.shushpanov@tneu.edu.ua