Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування”. Підготовка магістрів проводиться в межах магістерської програми "Фінанси”. Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування” здійснюється за освітньо-професійною програмою "Управління публічними фінансами”.

 

 


Адреса:
вул. Львівська, 11
м. Тернопіль, 46020
Корп. № 1, ауд. 1416 – кафедра,
ауд. 1411 – завідувач кафедри
 
Контактні телефони:
(0352) 47-50-50*11-280 – кафедра,
(096) 17-88-984, (096) 166-8-166,
(0352) 47-50-50*11-328 – завідувач кафедри

Електронна пошта:
o.kyrylenko@tneu.edu.ua
 
Сторінка кафедри:

 

Історія кафедри
Кафедра фінансів була заснована у вересні 1969 р. з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи. У 1969–1973 рр. професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів складався з молодих кандидатів економічних наук, запрошених з вищих навчальних закладів Москви, Києва, Одеси, Ростова-на-Дону та фінансистів-практиків.
За свою історію кафедра фінансів мала кілька поділів, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Перший з них відбувся у 1973 р. з утворенням кафедри грошового обігу і кредиту, а два останні – у 2001 р. з відокремленням кафедри податків та фіскальної політики і в 2002 р. з утворенням кафедри фінансів суб’єктів господарювання. У 2015 р. кафедра перейменована на честь видатного українського науковця – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія, який був завідувачем кафедри фінансів, деканом факультету фінансів, ректором ТНЕУ.

 

Завідувачі кафедри
За всю історію кафедри її очолювали 6 завідувачів. Зокрема, упродовж 1969–1975 рр. на цій посаді працювали: к.е.н., доцент Пекун Олександр Григорович, 1975–1984 рр. – к.е.н., доцент Андрущенко Володимир Леонідович, 1984–1989 рр. – д.е.н., професор Олексієнко Михайло Максимович, 1989–1994 рр. – к.е.н., доцент Фліссак Андрій Антонович, 1994–2007 рр. – д.е.н., професор Юрій Сергій Ілліч.
Із 2007 р. кафедру очолює д.е.н., професор Кириленко Ольга Павлівна, яка є автором та співавтором понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси» (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Сьогодні на кафедрі фінансів працює 30 викладачів, з яких – 3 доктори економічних наук та 27 кандидатів економічних наук.

Навчальний процес
Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних курсів: 
– Фінанси;
– Бюджетна система;
– Бюджетний менеджмент;
– Бюджетний процес на місцевому рівні;
– Державний кредит;
– Державний фінансовий контроль;
– Економіка і фінанси підприємства;
– Казначейська система виконання державного бюджету;
– Казначейська справа;
– Казначейське обслуговування місцевих бюджетів;
– Методика викладання фінансової грамотності;
– Методика та організація наукових досліджень;
– Методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін;
– Місцеві фінанси;
– Муніципальні фінанси;
– Міжнародна фінансова аналітика;
– Міжнародна фінансова логістика;
– Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини;
– Організація діяльності фінансових органів;
– Програмно-цільовий метод бюджетування;
– Система касового виконання бюджету;
– Соціальна відповідальність;
– Соціальне страхування;
– Теорія поведінкових фінансів;
– Управління державним боргом;
– Управління державними доходами і видатками;
– Управління державними і місцевими фінансами;
– Управління доходами і витратами домогосподарств;
– Управління інвестиційним портфелем домогосподарств;
– Фінанси домогосподарств;
– Фінанси зарубіжних країн;
– Фінансова безпека домогосподарств;
– Управління місцевим боргом;
– Фінанси державно-приватного партнерства;
– Фінанси зовнішньоекономічної діяльності;
– Фінанси міжнародних корпорацій. 

 

Науково-дослідна робота
Викладачі та аспіранти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, виконуючи комплексну науково-дослідну тему «Формування фінансового механізму сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0110U008613), науковий керівник д. е. н., проф. Упродовж 2015–2016 рр. викладачами кафедри під керівництвом д.е.н., професора Кириленко О.П. проводилися наукові дослідження на замовлення ТОВ «Добробуд» і ПП «ДТ «Газсервіс».
За час існування кафедри опубліковано понад 50 підручників і навчальних посібників, 300 методичних розробок, понад 100 монографій.
 
Підручники:
1. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.
2. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – Кондор, 2004. – 464 с.
3. Юрій С.І, Стоян В.І., Даневич О.С. Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – 2-е вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.
4. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
5. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
6. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
7. Бюджетна система: підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 624 с.
8. Стоян В.І. Казначейська система [текст]: підручник. / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац. [За аг. ред. Крисоватого А.І.]. – 3-тє вид. змін. й доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 868 с, 
9. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – 2-е вид., доп. і перероб. - Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 448 с.
10. Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В.Г. Дем’янишина, Г.В. Погріщук. – Тернопіль, Крок, 2015. – 522 с.
11. Місцеві фінанси: підручник /авт. кол.; за ред. д-ра. екно. наук, проф. О.Б.Жихор, д-ра. екон. наук, проф. О.П.Кириленко. – К.: УБС НБУ, 2015. – 579 с.
 
Навчальні посібники:
1. Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. та ін. Державний бюджет України: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТОВ «ЦМДС», 1998. – 277 с.
2. Казначейська система виконання бюджетів: Навчальний посібник. /За ред. проф. С.І.Юрія. /Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 356 с.
3. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – Київ.; НІОС. 2000 – с. 400
4. Бюджетна система. Вишкіл студії. Навчальний посібник /Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г. та ін.; За ред. С.І. Юрія та Й.М. Бескида. – К.: ТАКСОН, 2002. – С. 256.
5. Фінанси: вишкіл студії. Навчальний посібник./За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І.– Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.
6. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.
7. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 192 с.
8. Кізима Т.О., Савчук С.В. Державні фінанси в умовах демократії: Навчальний посібник. – Тернопіль: Воля, 2005. – 200 с.
9. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. / [О.П. Кириленко, В.В. Письменний, Н.М. Ткачук та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012. – 196 с.
10. Місцеві фінанси: навч. посіб. / Письменний В.В. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка», 2012. – 200 с. 
11. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кириленко О.П., Кізима Т.О., Горин В.П. та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Вектор, 2013. – 420 с.
12. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях: навч. посіб. / О.П. Кириленко, В.В. Письменний. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 228 с.
13. Finance: Learner’s Guide / N.I. Karpyshyn, V.V. Perevoznyuk, V.V. Pysmennyi. – Ternopil: TNEU, 2013. – 52 p.
14. Фінанси домогосподарств Навчальний посібник [Кізима Т. О., Карпишин Н. І., Сидор І. П. та ін.]; За ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 228 с.
15. Казначейська система виконання бюджету: навчальний посібник / В.І. Стоян, В.М. Русін, – Тернопіль: Астон, 2015. – 372 с.
16. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред.. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с.
17. Управління державними доходами і видатками Навчальний посібник / [Б. С. Малиняк, В. С. Толуб’як, В. П. Горин, В. В. Письменний]; за ред. Б. С. Малиняка. – Тернопіль: Астон, 2015. – 154 с.
 
Монографії:
1. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика): Монографія. – К: НІОС, 2000. – 384 с.
2. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: Монографія / За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.
3. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 288 с.
4. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.
5. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій / За ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль, 2008. – 376 с.
6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: Монографія / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.
7. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна падигма та домінанти розвитку: Монографія / Т.О. Кізима. – К.: Знання, 2010. – 431 с.
8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монограф. [О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б.С. Малиняк та ін.]; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка» 2010.– 432 с.
9. Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: монограф. / В.В. Письменний. – Тернопіль: Видавничий центр «Вектор», 2011. – 210 с.
10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : моногр. /за ред. С.І. Юрія., В.Г. Дем'янишина. – К.: Кондор – Видавництво, 2012. – 376 с.
11. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: моногр. / [О. П. Кириленко, О. В. Петрушка, Б. С. Малиняк та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 304 с.
12. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. – 2-е вид. – Т. 2., Т. 3. Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2013.
13. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: моногр. /за ред. В.Г. Дем'янишина. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 464 с.

Завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія  Кириленко Ольга Павлівна – доктор економічних наук (спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит), професор. Дійсний член Української академії економічної кібернетики. Завідувач кафедри з 2007 р.
В 1977 р. закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут зі спеціальності «Фінанси і кредит». Будучи студенткою, обиралась депутатом Тернопільської міської ради. Практична діяльність: з 1977 р. по 1986 р. економіст, молодший науковий співробітник, відповідальний виконавець госпдоговірних науково-дослідних тем науково-дослідного сектора Тернопільського фінансово-економічного інституту. Стаж педагогічної діяльності – 30 років.
Кандидатську дисертацію на тему: «Розподіл та використання прибутку підприємств харчосмакової промисловості» захистила в 1988 р. у Московському фінансовому інституті. Докторську дисертацію на тему: «Місцеві бюджети в економічній системі держави» захистила в 2002 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм відзначалася грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2002 р.), подяками міського голови м. Тернополя (2009 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р.); грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2009 р., 2010 р., 2011 р.) лауреат Всеукраїнської премії імені Сергія Подолинського (2004 р.).
Автор та співавтор понад 230 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 18 монографій, 3 словників, підручників: «Місцеві фінанси» (2006 р., 2015 р.), «Фінанси» (2008 р., 2012 р.), «Бюджетна система» (2013 р.); навчальних посібників з грифом МОНУ: «Фінанси» (1999 р.), «Бюджетна система України» (2000 р.), «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» (2002 р.), «Місцеві фінанси»  (2004 р.), «Бюджетна система. Вишкіл студії» (2010 р.), «Податкова система України» (2011 р.), «Фінанси зарубіжних країн» (2013 р.) та 25 методичних розробок.
Забезпечує викладання таких лекційних курсів: місцеві фінанси, муніципальні фінанси, методологія наукових досліджень та методика викладання фінансових дисциплін.
Напрями наукової діяльності ­– державні та місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, місцеве оподаткування, соціальний захист та соціальне забезпечення.
Заступник головного редактора фахового видання «Світ фінансів», член редколегії фахових видань «Фінанси України», «Вісник Тернопільського національного економічного університету», «Журнал Європейської економіки». Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ та Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України, керівник міжкафедрального семінару зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит». Здійснює керівництво докторантами та аспірантами.
Керівник науково-дослідних тем, що виконуються в межах робочого часу та за рахунок коштів державного бюджету. Член підкомісії «Фінанси і кредит» науково-методичної комісії 6.030508 за напрямком «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України.
 

Адреса:
вул. Львівська, 11
м. Тернопіль, 46020
Корп. № 1, ауд. 1411
 
Контактні телефони:
(096) 17-88-984, (096) 166-8-166,
(0352) 47-50-50*11-328

http://orcid.org/0000-0002-2856-8541
http://www.researcherid.com/rid/H-4237-2017
Електронна пошта:
o.kyrylenko@tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив

Булавинець Вікторія Михайлівна

Булавинець Вікторія Михайлівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-6358-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: v.bulavynets@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: місцеві бюджети.

Горин Володимир Петрович

Горин Володимир Петрович
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: G-9902-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: v.horyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: актуальні питання розвитку державних фінансів, удосконалення фінансового забезпечення соціальної сфери, фінансові аспекти соціальної безпеки держави.

Гупаловська Мирослава Богданівна

Гупаловська Мирослава Богданівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-4289-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта:m.hupalovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: бюджет, державні та місцеві фінанси, державний фінансовий контроль.

Дем’янишин Василь Григорович

Дем’янишин Василь Григорович
Посада: професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: I-2248-2017

Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Електронна пошта: v.demianyshyn@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Дем’янюк Антоніна Вікторівна

Дем’янюк Антоніна Вікторівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-2547-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: a.demianiuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: бюджетна система, бюджетний процес, бюджетне планування, міжбюджетні відносини, місцеві бюджети.
 


Дерлиця Андрій Юрійович

Дерлиця Андрій Юрійович
Посада: докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 11-280
Кабінет: 1416

Карпишин Наталя Іванівна

Карпишин Наталя Іванівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-4371-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: 11-280
Кабінет: 1416
 
Коло наукових інтересів: місцеві фінанси; поведінкові фінанси; фінанси охорони здоров’я.

Квасниця Оксана Василівна

Квасниця Оксана Василівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-9293-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: o.kvasnytsia@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: малі підприємства, бюджетна система, місцеві бюджети.

Кізима Тетяна Олексіївна

Кізима Тетяна Олексіївна
Посада: професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-5100-2017

Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Електронна пошта: t.kizyma@tneu.edu.ua  
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: теорія фінансів, фінанси домогосподарств, поведінкові фінанси, фінансова поведінка домогосподарств, фінансова безпека домогосподарств, фінансова грамотність населення.
 


Клапків Юрій Михайлович

Клапків Юрій Михайлович
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: j.klapkiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: ризики, страхування, історія страхування, катастрофічні ризики, банкострахування, накопичувальне страхування.

Коваль Світлана Любомирівна

Коваль Світлана Любомирівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-4552-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
Електронна пошта: s.koval@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: фінанси банківських установ, фінанси домогосподарств.

Коломийчук Наталя Михайлівна

Коломийчук Наталя Михайлівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія
 
RESEARCHER ID: R-1418-2016

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: державні фінанси, державний фінансовий контроль, бюджетний контроль, державний фінансовий внутрішній контроль.


Лободіна Зоряна Миколаївна

Лободіна Зоряна Миколаївна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: G-7988-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
Електронна пошта: z.lobodina@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, фінанси соціальної сфери, бюджетна політика.

Малиняк Богдан Степанович

Малиняк Богдан Степанович
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-9542-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
Електронна пошта: b.malyniak@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280


Машко Андрій Іванович

Машко Андрій Іванович
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: G-9470-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
Електронна пошта: a.mashko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: державні фінанси, дефіцит бюджету, державний борг, інфляція.

Мелих Оксана Юріївна

Мелих Оксана Юріївна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-5712-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: o.melykh@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: міжнародні фінанси, валютне регулювання та валютний контроль, міжнародні фінансові ринки.


Петрушка Олена Володимирівна

Петрушка Олена Володимирівна
Посада: старший викладач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: J-9752-2016

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: пенсійне страхування, соціальний захист населення.

Письменний Віталій Валерійович

Письменний Віталій Валерійович
Посада: докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів
Електронна пошта: v.pysmennyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, теорія і практика оподаткування.


Русін Віктор Миколайович

Русін Віктор Миколайович
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-4612-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: v.rusin@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування, казначейська система виконання бюджету.
 

Савчук Світлана Василівна

Савчук Світлана Василівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-3110-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів
Електронна пошта: s.savchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: місцеві бюджети, бюджетна система, бюджетне планування, бюджетний процес, бюджетна політика.
 


Сидор Ірина Петрівна

Сидор Ірина Петрівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-6323-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: i.sydor@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: державні і місцеві фінанси, проблеми оподаткування і ціноутворення.


Сидорчук Анатолій Андрійович

Сидорчук Анатолій Андрійович
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: H-4390-2017

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: a.sydorchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: соціальне страхування, фінанси домогосподарств.Тулай Оксана Іванівна

Тулай Оксана Іванівна
Посада: професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: G-7703-2017

Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Електронна пошта: o.tulai@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Шулюк Богдана Степанівна

Шулюк Богдана Степанівна
Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
 
RESEARCHER ID: L-3435-2016

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: b.shuliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: фінанси державного та приватного сектору, бюджетний менеджмент, фінансові рішення домогосподарств.


Яворська Наталя Володимирівна

Яворська Наталя Володимирівна
Посада: старший лаборант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Телефон: 11-280
Кабінет: 1416


Кушнір Марія Володимирівна

Кушнір  Марія Володимирівна
Посада: інженер кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Телефон: 11-280
Кабінет: 1416