В.о. завідувача кафедри

В.о. завідувача кафедри

Луцик Анатолій Ігорович

Посада: в.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики, доцент

 

 

RESEARCHER ID: H-5752-2017

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Коло наукових інтересів: напрями оптимізації державного податкового менеджменту, фіскальна політика, оподаткування суб'єктів підприємництва, митна політика і митна справа, контрольна діяльність митних органів

Email: a.lutsyk@tneu.edu.ua
Тел. 47-50-77,11-202

Сайт кафедри: http://podatky.org.ua


Публікації:
1.Луцик А.І. Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні./ А.І. Луцик//Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 15. – С.37–45.
 
2.Луцик А.І. Митна політика України як  стимулятор економіки в умовах інтеграційних процесів/ А.І. Луцик //Економічний аналіз: зб. наук. праць/ТНЕУ. – Економічна думка, 2010. – Вип. 7. – С. 91–93.
 
3.Луцик А.І. Податок на доходи фізичних осіб як індикатор соціального розвитку суспільства та досконалості оподаткування/ А.І. Луцик// Стратегічні  орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія /Під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – С.230-239.
 
4.Луцик А.І. Використання податкового інструменту фіскальної політики за умов економічної кризи./ А.І. Луцик//Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.338 – 340.
 
5.Луцик А.І, Проблеми адміністрування податків та податкових реформ /А.І. Луцик.// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів». – Кам’янець-Подільський. –  НУДПСУ, 2013. – С.99 –100.

 

6.Луцик А.І, Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві /А.І. Луцик.// Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2014. - Том 19. - Випуск 2. - С. 21-27.

Кафедра податків та фіскальної політики

Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість
жити у цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-Старший


Кафедра податків та фіскальної політики Кафедра податків та фіскальної політики створена в 2001 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби в підготовці високопрофесійних фахівців, що володіють системою знань з теорії та практики оподаткування. З 2003 року кафедрою, згідно укладених договорів, готуються спеціалісти за фаховим спрямуванням «Фінанси в системі митних органів» для митних органів України.
 
З часу заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович. З вересня 2014 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри податків та фіскальної політики є доцент Луцик Анатолій Ігорович.
 
Викладацький склад кафедри налічує 30 особи, з них 2 доктори та 18 кандидатів економічних наук. За весь період існування кафедри захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій.
 
В аспірантурі при кафедрі навчаються 10 осіб. Протягом періоду функціонування кафедри податків та фіскальної політики професорсько-викладацький склад працював над декількома держбюджетними та договірними темами, за результатами яких підготовлено законодавчі ініціативи щодо розробки та удосконалення редакції Податкового, Митного, Бюджетного кодексів України, підзаконних актів, які регламентують податкову та митну сфери.
 
Кафедра податків та фіскальної політики здійснює наукову роботу у наступних напрямках:
- прагматика і проблематика системи оподаткування;
- удосконалення податкової та митної політики;
- парадигма податкового та митного адміністрування в Україні;
- формування і розвиток податкового менеджменту;
- фіскальна конфліктологія;
- діяльність фіскальних органів у контексті стратегічних орієнтирів розвитку України;
- вдосконалення митного адміністрування в Україні;
- організація діяльності Державної фіскальної служби України.
 
Основні зусилля працівників кафедри спрямовані на забезпечення якісної навчально-методичної роботи. На початок заснування кафедри викладалося 8 навчальних дисциплін, сьогодні їх більше 40. Серед них з'явилися нові, потреба в яких викликана трансформацією податкової та митної систем України., серед них: "Митно-тарифне адміністрування", "Моніторинг податкових ризиків", ”Податкове консультування”, "Фіскальні технології реєстрації розрахунків", "Митні розрахунки і звітність", „Управління податковим боргом”, „Прогнозування та планування податкових надходжень”, ”Митний контроль та митне оформлення”, ”Фінансове регулювання ЗЕД”, ”Селекція митних ризиків” тощо.
 

За досить короткий термін існування кафедри в її доробку біля 40 підручників та навчальних посібників, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України. Вагомим здобутком кафедри є наявність підручника "Податкова система” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Десятнюк О.М., "Податковий менеджмент” за редакцією Іванова Ю.Б., Крисоватого А.І., Кізими А.Я., Карпова В.В., підручника «Митна справа» за редакцією професора Крисоватого А.І., навчальних посібників, рекомендованих до друку Міністерством освіти і науки України "Податкова система” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента О. М. Десятнюк, "Податки і фіскальна політика” за редакцією професора А. І. Крисоватого та доцента А.І. Луцика, "Податковий менеджмент” за редакцією професора А.І. Крисоватого та доцента А.Я. Кізими, "Моніторинг податкових ризиків” та  "Управління податковим боргом” за редакцією доцента О. М. Десятнюк. Готуються до друку й інші навчальні посібники. Усі навчальні дисципліни, які викладаються працівниками кафедри, забезпечені методичними розробками і завданнями для практичних занять.
 
Зусилля професорсько-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. Так, упродовж всього часу існування кафедри ефективно працювали наукові гуртки за тематичними напрямками, зокрема «Податковий аналітик», «Митний експерт», «English club». Студенти-випускники кафедри приймають активну участь у конкурсах дипломних робіт та Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Податкова система України».
 
Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна та наукова база дають підставу кафедрі податків та фіскальної політики ТНЕУ упевнено дивитися у майбутнє.

Професорсько-викладацький колектив

Крисоватий Андрій Ігорович

Крисоватий Андрій Ігорович
Посада: ректор Тернопільського національного економічного університету, професор кафедри податків та фіскальної політики
 
RESEARCHER ID: H-5477-2017

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики
Email: rektor@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-51


Десятнюк Оксана Миронівна

Десятнюк Оксана Миронівна
Посада: професор
 
RESEARCHER ID: H-5026-2017

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: прагматизм податкового адміністрування в державі
Email: o.desyatnyuk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 10-041

Кізима Андрій Ярославович

Кізима Андрій Ярославович
Посада: доцент, декан ФФ
 
RESEARCHER ID: I-1654-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика
Email: a.kizyma@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Василевська Галина Василівна

Василевська Галина Василівна
Посада: доцент
 
RESEARCHER ID: I-3344-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: преференційне оподаткування: соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки
Email: h.vasylevska@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Сидорович Олена Юріївна

Сидорович Олена Юріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: теорія оподаткування, персональний податковий менеджмент, фіскальна соціологія
Email: o.sydorovych@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Герчаківський Святослав Дем'янович

Герчаківський Святослав Дем'янович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: проблематика регіональної податкової політики та місцевого оподаткування
Email: s.herchakivskyi@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Валігура Володимир Андрійович

Валігура Володимир Андрійович
Посада: доцент
 
RESEARCHER ID: H-7925-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири
Email: v.valihura@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна

Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна
Посада: доцент
 
RESEARCHER ID: H-6643-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: податкова політика
Email: o.zaklekta-berestovenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202


Маршалок Тарас Ярославович

Маршалок Тарас Ярославович
Посада: доцент, заступник декана ФФ
 
RESEARCHER ID: I-1895-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження
Email: t.marshalok@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Амбрик Лілія Петрівна

Амбрик Лілія Петрівна
Посада: доцент
 
RESEARCHER ID: H-7981-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика, фіскальний інструментарій держави
Email: l.ambryk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Бондаренко Євген Петрович

Бондаренко Євген Петрович
Посада: доцент
 
RESEARCHER ID: I-2503-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: митне адміністрування
Email: ye.bondarenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Ткачик Федір Петрович

Ткачик Федір Петрович
Посада: доцент
 
RESEARCHER ID: H-6510-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: митне адміністрування
Email: f.tkachyk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Гуцул Інна Анатоліївна

Гуцул Інна Анатоліївна
Посада: ст. викладач
 
RESEARCHER ID: I-1870-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Email: i.hutsul@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Сідляр Вікторія Володимирівна

Сідляр Вікторія Володимирівна
Посада: доцент
 
RESEARCHER ID: H-4893-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика та податкове регулювання
Email: v.sidlyar@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Дмитрів Володимир Ігорович

Дмитрів Володимир Ігорович
Посада: ст. викладач
 
RESEARCHER ID: H-6897-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика
Email: v.dmytriv@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202


Крисовата Катерина Вікторівна

Крисовата Катерина Вікторівна Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: митна політика України
Email: k.krysovata@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202


Матвіїшин Марія Михайлівна

Матвіїшин Марія Михайлівна
Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальні інститути, податкове регулювання
Email: m.filo@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202


Кекіш Ігор Петрович

Кекіш Ігор Петрович
Посада: викладач
 
RESEARCHER ID: I-2465-2017

Коло наукових інтересів: Митна справа
Email: i.kekish@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Титор Володимир Йосипович

Титор Володимир Йосипович
Посада: викладач
 
RESEARCHER ID: I-2069-2017

Коло наукових інтересів: Митна справа
Тел.: 47-50-50, 11-202

Угрин Володимир Володимирович

Угрин Володимир Володимирович
Посада: старший викладач
 
RESEARCHER ID: I-2491-2017

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: Теоретичні та практичні аспекти адміністрування податків та зборів в Україні
Email: v.uhryn@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202


Іванова Анна Миколаївна

Іванова Анна Миколаївна
Посада: викладач
Коло наукових інтересів: регіональна фіскальна політика
Тел.: 47-50-50, 11-202


Ведашенко Наталія Мефодіївна

Ведашенко Наталія Мефодіївна
Посада: інженер І категорії
Коло наукових інтересів: земельне оподаткування, митне адміністрування
Email:  n.vedashenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202


Неділенько Надія Миронівна

Неділенько Надія Миронівна
Посада: Старший лаборант
Email:  n.nedilenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202