Завідувач кафедри комп'ютерної інженерії

Завідувач кафедри комп'ютерної інженеріїБерезький Олег Миколайович

Науковий ступінь:
 доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID: 
 
Контакти:

Телефон: 16-139
E-mail: ob@tneu.edu.ua
Кабінет: 6305

 

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка”. Після розподілу, починаючи з 1985 р., працює у Тернопільському національному економічному університеті. У 1996 р. у НУ "Львівська політехніка" захистив кандидатську дисертацію на тему "Засоби вимірювання температури з елементами штучного інтелекту" . У 2001 р. йому присвоєно вчене звання доцента. Докторську дисертацію за спеціальністю 01.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту на тему "Аналіз і синтез зображень на основі алгебро-топологічних структур” захистив у 2012 р.  Опублікував понад 130 наукових праць. Березький О.М. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів, є членом спеціалізованої вченої ради К58.082.02 із захисту кандидатських дисертацій. Здійснює  керівництво держбюджетними науково-дослідними проектами,  прийняв участь у більш ніж 40 міжнародних конференціях та симпозіумах.

 

Освіта:

Спеціаліст (1985) - автоматика і телемеханіка, Львівський політехнічний інститут, к.т.н. (1996) - 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин (тема дисертації "Засоби вимірювання температури з елементами штучного інтелекту"), доцент (2001), д.т.н (2012) - 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту (тема дисертації "Аналіз і синтез зображень на основі теорії алгебро-топологічних структур").

 

Трудова діяльність:
1985-1989  Інженер, старший інженер, м.н.с., н.с. науково-дослідного сектору Тернопільського фінансово економічного інституту.
1989 - 1993 Аспірант Тернопільського інституту народного господарства.
1995 - 2000 Викладач, старший викладач кафедри інформаційно обчислювальних систем та управління.
2001 Доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
1998-2002 Заступник завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
2002-2003 Виконуючий обов’язки завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
2010 Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії

 

Навчальні дисципліни:
- Комп'ютерна графіка
Комп'ютерні системи штучного інтелекту
Логічне програмування
Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту
Науково-дослідна робота студентів

 

Наукові інтереси:
Розробка методів, алгоритмів та програмних засобів для аналізу та синтезу складних зображень різної природи
Побудова інтелектуальних біомедичних та вимірювальних систем

 

Проекти:
НДР міжнародний проект УНТЦ 1702 «Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлин людини» (2006 р. – виконавець).
НДР «Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і при тиреопатіях у віковому аспекті», № ДР 0107U004455 (2008 р. – виконавець)
НДР «Інформаційно-аналітична система для дослідження і діагностування пухлинних (ракових) клітин людини на основі аналізу їх зображень», № ДР 0108U002109 (2009 р. – керівник).
НДР «Розробка та дослідження методів аналізу зображень біомедичної природи», № ДР 0107U012222 (2010 р. – керівник).

 

Публікації:

 

1. Berezsky O. Errors of generating transforms of complex image / Oleh Berezsky // Proceedings of the Vth International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2010), Lviv, Ukraine, October 14–16, 2010. – P. 3–4.
2. Березький О. Метод і алгоритми перетворення областей зображень / Олег Березький // Матеріали десятої всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (УкрОБРАЗ’2010), Київ, 25–29 жовтня 2010 р. – К., 2010. ? С. 145–148.
3. Березький О. М. Порівняння алгоритмів синтезу біомедичних зображень // О. М. Березький, Г. М. Мельник // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2011), м. Євпаторія, 17–21 травня 2011 р. – Херсон: ХНТУ, 2011. – Т. 2. – С. 189–193.
4. Березький О. М. Порівняння алгоритмів перетворення зображень в афінному та топологічному просторах // О. М. Березький, Ю. М. Батько // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2011), м. Євпаторія, 17–21 травня 2011 р. – Херсон: ХНТУ, 2011. – Т. 2. – С. 186–189.
5. Березький О. М., Батько Ю. М., Дацко Т. В., Мельник Г. М. Комп’ютерна програма "Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових) клітин людини "MorphoSys" ("MorphoSys") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35888 від 30.11.2010 р.

Кафедра комп’ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерної інженерії
Кафедра комп’ютерної інженерії є випусковою кафедрою з напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" для освітніх ступенів (ОС) "Бакалавр" та "Магістр", Освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "Спеціаліст" зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія".
 
Завідувач кафедри професор, д.т.н. Березький Олег Миколайович.
За кафедрою закріплені такі лабораторії: "Фізики та комп’ютерної електроніки" (ауд. 6302), "Автоматизованого проектування комп’ютерних систем та мереж" (ауд. 6306). В лабораторіях проводяться заняття для студентів усіх спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій.
                                                                        
Кафедра комп’ютерної інженерії веде такі дисципліни: комп’ютерна графіка, комп'ютерна електроніка, теорія електричних та магнітних кіл, фізика, комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні системи, телекомунікаційні системи, захист інформації в комп'ютерних системах, технологія проектування комп’ютерних систем, дискретна математика, алгоритми та методи обчислень, техніко-економічне обгрунтування розробки КС, організація баз даних, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерні системи штучного інтелекту, комп'ютерна криптографія, моделювання комп'ютерних систем, проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних мікросхемах
 
Штат кафедри
Навчальний процес на кафедрi забезпечують :
- докторів наук – 3 особи, в т.ч., професорів – 3 особи;
кандидатів наук – 12 осіб, в т.ч., доцентів – 10 особи;
викладачів – 8 осіб, в.т.ч., аспірантів - 4 особи
 
Наукова робота
На кафедрі проводяться наукові дослідження по таких напрямах:
- розробка методів, алгоритмів та програмних засобів для аналізу та синтезу складних зображень різної природи;
- науково–дослідній роботі 0113U000849 «Дослідження електро- та світлотехнічних параметрів сучасних напівпровідникових джерел світла», керівник  доц.. Паздрій І.Р.
побудова інтелектуальних біомедичних та вимірювальних систем;
автоматизація проектування та моделювання мікроелектромеханічних систем та інтегральних схем;
високопродуктивні паралельні системи обробки інтенсивних потоків даних;
високопродуктивні системи цифрової обробки сигналів;
розробка методів та алгоритмів опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах за умови застосування двоключової криптографії;
розробка алгоритмів та засобів ефективного проектування та супроводу криптографічних систем, стійких до атак на реалізацію;
удосконалення алгоритмів теорії чисел з використанням різних теоретико-числових базисів;
розробка та дослідження високочастотних перетворювачів для люмінісцентних ламп;
спеціалізовані комп'ютерні системи в світлотехніці.

Наукові проекти:
- Розробка та дослідження методів аналізу зображень біомедичної природи. Керівник Березький О.М.
- Паралельні методи та засоби реалізації алгоритмів захисту інформації в комп’ютерних мережах з використанням математичного апарату еліптичних кривих. Керівник Николайчук Я.М.
Підвищення швидкодії біомедичного приладу та вірогідності визначення параметрів біопроб із застосуванням пероксидоініційованої хемілюмінісценсії. Керівник Ляпандра А.С.
- Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних та цитологічних зображень. Державний реєстраційний номер 0112U000736. Керівник - Березький О. М. 
- Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових) клітин людини на основі аналізу їх зображень. Державний реєстраційний номер 0108U002109. Керівник - Березький О. М. 
 
Наукові публікації
За результатами наукових досліджень працівниками кафедри опубліковано 5 монографій, понад 210 статей у фахових журналах, зроблено більше 110 виступів на всеукраїнських і міжнародних конференціях.
 
Проблемні групи та наукові гуртки
- Аналіз та синтез зображень. Науковий керівник Березький О.М.
- Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах. Науковий керівник Касянчук М.М.
- Апаратне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. Науковий керівник Трембач Р.Б.
 
Творчі зв'язки
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем та управління (Україна, м. Львів).
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, кафедра паталогічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (Україна, м.Тернопіль).
 
Абітур'єнту
Фахівці з комп'ютерних систем і мереж діють у сферах пов’язаних з розробкою програмного забезпечення, проектуванням, налаштуванням, модернізацією і адмініструванням комп’ютерних мереж різної складності.

Студенти під час навчання отримують знання, необхідні для проектування комп’ютерних систем і мереж:
- мови програмування (C++, Java, PHP, Java Script, Assembler), технології системного програмування, розробки і адміністрування операційних систем (Windows, Linux);
- CASE-технології і системи автоматизованого проектування комп’ютерних систем і мереж, суперкомп’ютерів, технології і інструментальні засоби розробки мікропроцесорних систем на основі сучасної елементної бази (мікроконтролерів, мікропроцесорів, програмованих логічних інтегральних схем);
- технології обміну повідомленнями локальних і глобальних комп'ютерних мережах, протоколи і сервіси Internet, технології проектування безпровідних мереж;
- інтелектуальні комп’ютерні системи і мережі, робототехнічні системи, комп’ютерну графіку;
- технології проектування і підтримки баз даних;
- технології захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.
 
Також студенти отримують поглиблені знання з англійської мови в галузі інформаційних технологій.
 
Випускники отримують кваліфікацію "бакалавр з комп'ютерної інженерії" та "спеціаліст з комп'ютерних систем та мереж", "магістр з комп'ютерних систем та мереж". Місце працевлаштування випускників: у банківських установах, організаціях, що надають послуги Internet, мобільного і стаціонарного зв’язку, інформаційних відділах державних організацій, навчальних закладах, середніх та великих підприємствах.
 
Адресa
м. Тернопіль, вул. Чехова 8, корпус №6, кабінет 6304
Сайт кафедри: http://ki.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив

Теслюк Василь Миколайович

Теслюк Василь Миколайович
Посада: д.т.н., професор
Аудиторія: 6304
E-mail: tesliuk@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, 1991;
Аспірантура, Львівський політехнічний інститут, 1991-1994;
Кандидатська дисертація "Моделювання та аналіз процес в формування технологічних шарів ІС в приладо-технологічних САПР" за спеціальністю 05.13.05 - системи автоматизації проектування, 1995р.
 
Наукові інтереси:
Автоматизація проектування та моделювання мікроелектромеханічних систем та інтегральних схем.

Цмоць Іван Григорович

Цмоць Іван ГригоровичПосада: д.т.н., професор
E-mail: tsmots@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
1975-1978  Львівський політехнічний інститут. Електронні обчислювальні машини. Інженер-електрик за спеціальністю ЕОМ
1969-1975 Дніпропетровський металургічний інститут . Загальнотехнічний факультет

Наукові інтереси:
Високопродуктивні паралельні системи обробки інтенсивних потоків даних;
Високопродуктивні системи цифрової обробки сигналів.

Касянчук Михайло Миколайович

Касянчук Михайло Миколайович
Посада: к.ф.-м.н., доцент
Аудиторія: 6304
E-mail: kmm@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
1985 - 1989 Кременецьке педагогічне училище, відділ праці та креслення
1989 - 1994 Тернопільський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет
1995 - 1999 Тернопільський державний педагогічний інститут, аспірантура за спеціальністю 01.04.10 -Фізика напівпровідників та діелектриків, к.ф-м.н. (тема дисертації: "Електронні та фононні теплові хвилі у напівпровідниках" )
2005 - доцент кафедри комп'ютерної інженерії

Наукові інтереси:
Фототермічні та термоелектричні явища у напівпровідниках; Захист інформації в комп'ютерних системах; Комп'ютерна криптографія.

Паздрій Ігор Ростиславович

Паздрій Ігор Ростиславович
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6304
E-mail: pir@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Спеціаліст (1980), фізика, Львівський державний університет ім. І. Франка, к.т.н. (2000), світлотехніка та джерела світла, доцент (2003).

Наукові інтереси:
Cпеціалізовані комп'ютерні системи в світлотехніці; Моделювання світлодіодних пристроїв.

Якименко Ігор Зіновійович

Якименко Ігор Зіновійович
Посада: к.т.н., викладач
Аудиторія: 6304
E-mail: jiz@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Київський університет ім.Т.Шевченка (1998р.), кваліфікація - математика, спеціальність - математик-викладач

Наукові інтереси:
Удосконалення алгоритмів теорії чисел. Фундаментальні теоретичні основи захисту інформації з використанням різних теоретико-числових базисів.

Дубчак Леся Орестівна

Дубчак Леся Орестівна
Посада: к.т.н. доцент
Аудиторія: 6304
E-mail: dlo@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Cпеціальність "Математика та основи інформатики", Тернопільський державний педагогічний університет ім.В.Гнатюка (2003);
Cпеціальність "Комп'ютерні системи та мережі", Тернопільський державний економічний університет, "магістр" (2004 р.).

Наукові інтереси:
Захист комп'ютерних систем, розподіл доступу в комп'ютерних системах і мережах, нечітка логіка.

Батько Юрій Мирославович

Батько Юрій Мирославович
Посада: викладач
Аудиторія: 6304
E-mail: bum@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Тернопільска академія народного господарства. Магістр зі спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" 2005 р.

Наукові інтереси:
Оброблення та аналіз зображень. Створення інформаційно-аналітичних систем та систем штучного інтелекту

Мельник Григорій Миколайович

 
Мельник Григорій МиколайовичПосада: к.т.н. ст. викладач
Аудиторія: 6304
E-mail: mgm@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Наукові інтереси:
Розпізнавання зображень Системи автоматизованого аналізу мікроскопічних зображень

Вербовий Сергій Олегович

Вербовий Сергій ОлеговичПосада: викладач
E-mail: vso@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Магістр зі спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" (2012 р.) Тернопільський національний економічний університет 
 
Наукові інтереси:
Побудова баз знань для інтелектуальних систем опрацювання біомедичних зображень

Івасьєв Степан Володимирович

Посада: викладач
E-mail: isv@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Тернопільский національний економічний університет. Магістр зі спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем"

Наукові інтереси:
Теорія чисел, програмування

Самарик Петро Степанович

Самарик Петро Степанович
 
Посада: провідний інженер
Аудиторія: 6304
E-mail: petro@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
У 2003 р. отримав кваліфікацію інженер-системотехнік зі спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" у Тернопільській академії народного господарства.

Чернишов Сергій Георгійович

Чернишов Сергій Георгійович
 
Посада: інженер 1 категорії
Аудиторія: 6304
E-mail: csg@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Львівський політехнічний інститут (1972), кваліфікація - інженер-технолог, спеціальність - технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.Ігнатєв Ігор Васильович

Ігнатєв Ігор ВасильовичПосада: викладач
E-mail: iiv@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Тернопільска національний економічний університет. Спеціаліст зі спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" 2011р.


Сапожник Наталя Григорівна

Сапожник Наталя ГригорівнаПосада: старший лаборант
Аудиторія: 6304
E-mail: bnm@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта
Тернопільська академія народного господарства (1998р.), кваліфікація - інженер-економіст,спеціальність – Інформаційні системи в менеджменті

Борейко Олег Юрійович

Борейко Олег ЮрійовичПосада: викладач
Аудиторія: 6304
E-mail: bor@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Магістр (2014) – Комп’ютерні системи та мережі, Тернопільський національний економічний університет.

Піцун Олег Йосипович

Піцун Олег ЙосиповичПосада: викладач
E-mail: o.pitsun@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
2000 – 2010 рр. – Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24;
2010 – 2014 рр. – Тернопільський Національний Економічний Університет. ФКІТ (бакалавр);
2014 2015 рр. - Тернопільський Національний Економічний Університет. ФКІТ (спеціаліст).

Гураль Ірина Володимирівна

Гураль Ірина Володимирівна 

Посада: викладач
Аудиторія: 6304
E-mail: div@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127
 
Освіта

Електромеханічний факультет Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Бакалавр по спеціальності "Енергетичний менеджмент" (2010) і магістр по спеціальності "Світлотехніка та джерела світла" (2011).Савка Надія Ярославівна

Савка Надія Ярославівна
Посада: викладач
Аудиторія: 6304
E-mail: n.saa@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127

Освіта:
Тернопільський національний економічний університет, магістр зі спеціальності
«Економічна кібернетика» (2006)