Завідувач кафедри комп'ютерної інженерії

Завідувач кафедри комп'ютерної інженеріїБерезький Олег Миколайович

Науковий ступінь:
 доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: I-7196-2017
 
Контакти:

Телефон: 16-139
E-mail: ob@tneu.edu.ua
Кабінет: 6305

 

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка”. Після розподілу, починаючи з 1985 р., працює у Тернопільському національному економічному університеті. У 1996 р. у НУ "Львівська політехніка" захистив кандидатську дисертацію на тему "Засоби вимірювання температури з елементами штучного інтелекту" . У 2001 р. йому присвоєно вчене звання доцента. Докторську дисертацію за спеціальністю 01.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту на тему "Аналіз і синтез зображень на основі алгебро-топологічних структур” захистив у 2012 р.  Опублікував понад 130 наукових праць. Березький О.М. здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів, є членом спеціалізованої вченої ради К58.082.02 із захисту кандидатських дисертацій. Здійснює  керівництво держбюджетними науково-дослідними проектами,  прийняв участь у більш ніж 40 міжнародних конференціях та симпозіумах.

 

Освіта:

Спеціаліст (1985) - автоматика і телемеханіка, Львівський політехнічний інститут, к.т.н. (1996) - 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин (тема дисертації "Засоби вимірювання температури з елементами штучного інтелекту"), доцент (2001), д.т.н (2012) - 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту (тема дисертації "Аналіз і синтез зображень на основі теорії алгебро-топологічних структур").

 

Трудова діяльність:
1985-1989  Інженер, старший інженер, м.н.с., н.с. науково-дослідного сектору Тернопільського фінансово економічного інституту.
1989 - 1993 Аспірант Тернопільського інституту народного господарства.
1995 - 2000 Викладач, старший викладач кафедри інформаційно обчислювальних систем та управління.
2001 Доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
1998-2002 Заступник завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
2002-2003 Виконуючий обов’язки завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
2010 Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії

 

Навчальні дисципліни:
- Комп'ютерна графіка
Комп'ютерні системи штучного інтелекту
Логічне програмування
Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту
Науково-дослідна робота студентів

 

Наукові інтереси:
Розробка методів, алгоритмів та програмних засобів для аналізу та синтезу складних зображень різної природи
Побудова інтелектуальних біомедичних та вимірювальних систем

 

Проекти:
НДР міжнародний проект УНТЦ 1702 «Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлин людини» (2006 р. – виконавець).
НДР «Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і при тиреопатіях у віковому аспекті», № ДР 0107U004455 (2008 р. – виконавець)
НДР «Інформаційно-аналітична система для дослідження і діагностування пухлинних (ракових) клітин людини на основі аналізу їх зображень», № ДР 0108U002109 (2009 р. – керівник).
НДР «Розробка та дослідження методів аналізу зображень біомедичної природи», № ДР 0107U012222 (2010 р. – керівник).

 

Публікації:

 

1. Berezsky O. Errors of generating transforms of complex image / Oleh Berezsky // Proceedings of the Vth International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2010), Lviv, Ukraine, October 14–16, 2010. – P. 3–4.
2. Березький О. Метод і алгоритми перетворення областей зображень / Олег Березький // Матеріали десятої всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (УкрОБРАЗ’2010), Київ, 25–29 жовтня 2010 р. – К., 2010. ? С. 145–148.
3. Березький О. М. Порівняння алгоритмів синтезу біомедичних зображень // О. М. Березький, Г. М. Мельник // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2011), м. Євпаторія, 17–21 травня 2011 р. – Херсон: ХНТУ, 2011. – Т. 2. – С. 189–193.
4. Березький О. М. Порівняння алгоритмів перетворення зображень в афінному та топологічному просторах // О. М. Березький, Ю. М. Батько // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2011), м. Євпаторія, 17–21 травня 2011 р. – Херсон: ХНТУ, 2011. – Т. 2. – С. 186–189.
5. Березький О. М., Батько Ю. М., Дацко Т. В., Мельник Г. М. Комп’ютерна програма "Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових) клітин людини "MorphoSys" ("MorphoSys") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35888 від 30.11.2010 р.

Кафедра комп’ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерної інженерії
Кафедра комп’ютерної інженерії є випусковою кафедрою з напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" для освітніх ступенів (ОС) "Бакалавр" та "Магістр", Освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "Спеціаліст" зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія".
 
Завідувач кафедри професор, д.т.н. Березький Олег Миколайович.
За кафедрою закріплені такі лабораторії: "Фізики та комп’ютерної електроніки" (ауд. 6302), "Автоматизованого проектування комп’ютерних систем та мереж" (ауд. 6306). В лабораторіях проводяться заняття для студентів усіх спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій.
                                                                        
Кафедра комп’ютерної інженерії веде такі дисципліни: комп’ютерна графіка, комп'ютерна електроніка, теорія електричних та магнітних кіл, фізика, комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні системи, телекомунікаційні системи, захист інформації в комп'ютерних системах, технологія проектування комп’ютерних систем, дискретна математика, алгоритми та методи обчислень, техніко-економічне обгрунтування розробки КС, організація баз даних, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерні системи штучного інтелекту, комп'ютерна криптографія, моделювання комп'ютерних систем, проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних мікросхемах
 
Штат кафедри
Навчальний процес на кафедрi забезпечують :
- докторів наук – 3 особи, в т.ч., професорів – 3 особи;
кандидатів наук – 12 осіб, в т.ч., доцентів – 10 особи;
викладачів – 8 осіб, в.т.ч., аспірантів - 4 особи
 
Наукова робота
На кафедрі проводяться наукові дослідження по таких напрямах:
- розробка методів, алгоритмів та програмних засобів для аналізу та синтезу складних зображень різної природи;
- науково–дослідній роботі 0113U000849 «Дослідження електро- та світлотехнічних параметрів сучасних напівпровідникових джерел світла», керівник  доц.. Паздрій І.Р.
побудова інтелектуальних біомедичних та вимірювальних систем;
автоматизація проектування та моделювання мікроелектромеханічних систем та інтегральних схем;
високопродуктивні паралельні системи обробки інтенсивних потоків даних;
високопродуктивні системи цифрової обробки сигналів;
розробка методів та алгоритмів опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах за умови застосування двоключової криптографії;
розробка алгоритмів та засобів ефективного проектування та супроводу криптографічних систем, стійких до атак на реалізацію;
удосконалення алгоритмів теорії чисел з використанням різних теоретико-числових базисів;
розробка та дослідження високочастотних перетворювачів для люмінісцентних ламп;
спеціалізовані комп'ютерні системи в світлотехніці.

Наукові проекти:
- Розробка та дослідження методів аналізу зображень біомедичної природи. Керівник Березький О.М.
- Паралельні методи та засоби реалізації алгоритмів захисту інформації в комп’ютерних мережах з використанням математичного апарату еліптичних кривих. Керівник Николайчук Я.М.
Підвищення швидкодії біомедичного приладу та вірогідності визначення параметрів біопроб із застосуванням пероксидоініційованої хемілюмінісценсії. Керівник Ляпандра А.С.
- Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних та цитологічних зображень. Державний реєстраційний номер 0112U000736. Керівник - Березький О. М. 
- Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових) клітин людини на основі аналізу їх зображень. Державний реєстраційний номер 0108U002109. Керівник - Березький О. М. 
 
Наукові публікації
За результатами наукових досліджень працівниками кафедри опубліковано 5 монографій, понад 210 статей у фахових журналах, зроблено більше 110 виступів на всеукраїнських і міжнародних конференціях.
 
Проблемні групи та наукові гуртки
- Аналіз та синтез зображень. Науковий керівник Березький О.М.
- Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах. Науковий керівник Касянчук М.М.
- Апаратне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. Науковий керівник Трембач Р.Б.
 
Творчі зв'язки
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем та управління (Україна, м. Львів).
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, кафедра паталогічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (Україна, м.Тернопіль).
 
Абітур'єнту
Фахівці з комп'ютерних систем і мереж діють у сферах пов’язаних з розробкою програмного забезпечення, проектуванням, налаштуванням, модернізацією і адмініструванням комп’ютерних мереж різної складності.

Студенти під час навчання отримують знання, необхідні для проектування комп’ютерних систем і мереж:
- мови програмування (C++, Java, PHP, Java Script, Assembler), технології системного програмування, розробки і адміністрування операційних систем (Windows, Linux);
- CASE-технології і системи автоматизованого проектування комп’ютерних систем і мереж, суперкомп’ютерів, технології і інструментальні засоби розробки мікропроцесорних систем на основі сучасної елементної бази (мікроконтролерів, мікропроцесорів, програмованих логічних інтегральних схем);
- технології обміну повідомленнями локальних і глобальних комп'ютерних мережах, протоколи і сервіси Internet, технології проектування безпровідних мереж;
- інтелектуальні комп’ютерні системи і мережі, робототехнічні системи, комп’ютерну графіку;
- технології проектування і підтримки баз даних;
- технології захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.
 
Також студенти отримують поглиблені знання з англійської мови в галузі інформаційних технологій.
 
Випускники отримують кваліфікацію "бакалавр з комп'ютерної інженерії" та "спеціаліст з комп'ютерних систем та мереж", "магістр з комп'ютерних систем та мереж". Місце працевлаштування випускників: у банківських установах, організаціях, що надають послуги Internet, мобільного і стаціонарного зв’язку, інформаційних відділах державних організацій, навчальних закладах, середніх та великих підприємствах.
 
Адресa
м. Тернопіль, вул. Чехова 8, корпус №6, кабінет 6304
Сайт кафедри: http://ki.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив

Теслюк Василь Миколайович

Теслюк Василь МиколайовичПосада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:

 
Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: 
tesliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 
6304

Цмоць Іван Григорович

Цмоць Іван ГригоровичПосада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:

 
Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: 
 tsmots@tneu.edu.ua
Кабінет: 
6304


Касянчук Михайло Миколайович

Касянчук Михайло МиколайовичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент 
 
ORCID ID: 0000-0002-4469-8055
RESEARCHER ID: H-5383-2017

 
Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: 
 kmm@tneu.edu.ua
Кабінет: 
6304

Паздрій Ігор Ростиславович

Паздрій Ігор РостиславовичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
ORCID ID: 0000-0001-8505-4128
RESEARCHER ID:

 
Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: 
 pir@tneu.edu.ua
Кабінет: 
6304

Якименко Ігор Зіновійович

Якименко Ігор ЗіновійовичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
ORCID ID: 0000-0003-3446-1596
RESEARCHER ID: 
I-7972-2017

 
Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: 
 jiz@tneu.edu.ua
Кабінет: 
6304


Дубчак Леся Орестівна

Дубчак Леся ОрестівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент 
 
ORCID ID: 0000-0003-3743-2432
RESEARCHER ID: G-3593-2017

 
Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: 
 dlo@tneu.edu.ua
Кабінет: 
6304


Батько Юрій Мирославович

Батько Юрій МирославовичПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:  
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:

 
Контакти:
Телефон: 16-127
E-mail: 
 bum@tneu.edu.ua
Кабінет: 
6304Мельник Григорій Миколайович

Мельник Григорій МиколайовичПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:  
 

ORCID ID: 0000-0003-0646-7448

RESEARCHER ID: C-4326-2016


 
Контакти:

Телефон: 16-127
E-mail:  mgm@tneu.edu.ua
Кабінет: 6304Вербовий Сергій Олегович

Вербовий Сергій ОлеговичПосада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання:  
 
ORCID ID: 0000-0001-8009-7508
RESEARCHER ID: 
H-8071-2017

 
Контакти:

Телефон: 16-127
E-mail:  vso@tneu.edu.ua
Кабінет: 6304
 


Ігнатєв Ігор Васильович

Ігнатєв Ігор ВасильовичПосада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0003-0729-9247
RESEARCHER ID: I-6929-2017
 
Контакти:
E-mail: iiv@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127
Кабінет: 6304Піцун Олег Йосипович

Піцун Олег ЙосиповичПосада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0003-0280-8786
RESEARCHER ID: H-7892-2017
 
Контакти:
E-mail: o.pitsun@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127
Кабінет: 6304

 


Гураль Ірина Володимирівна

Гураль Ірина ВолодимирівнаПосада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0003-2884-7206
RESEARCHER ID: I-5551-2017
 
 
Контакти:
E-mail: div@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127
Кабінет: 6304

Савка Надія Ярославівна

Савка Надія ЯрославівнаПосада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 
0000-0003-4182-7867
RESEARCHER ID: 
H-2472-2017


Контакти:
E-mail: n.saa@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127
Кабінет: 6304

Сапожник Наталя Григорівна

Сапожник Наталя ГригорівнаПосада: старший лаборант
 
Контакти:
Аудиторія: 6304
E-mail: bnm@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127Чернишов Сергій Георгійович

Чернишов Сергій ГеоргійовичПосада: інженер 1 категорії
 
Контакти:
Кабінет: 6304
E-mail: csg@tneu.edu.ua
Телефон: 16-127