Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Веб-сайт кафедри комп'ютерних наук: dcs.tneu.edu.ua


Пукас Андрій Васильович, 1979 року народження, громадянин України, освіта вища, кандидат технічних наук, доцент. У 2001 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства (ТАНГ) за спеціальністю "Інформаційні системи в менеджменті”, а в 2002році закінчив з відзнакою центр підготовки  магістрів ТАНГ за спеціальністю "Економічна кібернетика”.

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років. З 2001 р. по 2002 р. працював методистом Управління нових форм навчанняТАНГ, з 2002 р. займається викладацькою діяльністю на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри комп’ютерних наук.
У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних" за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) у Національному університеті «Львівська Політехніка».
Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних наук присвоєно у 2011 р.
Пукас А.В. читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін "Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем”, "Системний аналіз” українською та англійською мовами, "Гнучкі методи розробки програмного забезпечення”, "Програмне забезпечення геоінформаційних систем”. Здійснює керівництво магістерськими роботами та дипломними і курсовими проектами.
На даний час працює над докторською дисертаційною роботою «Теорія оптимізації обчислювальної складності алгоритмів моделювання статичних та динамічних систем в умовах інтервальної невизначеності».
За час роботи на кафедрі брав участь як керівник, відповідальний виконавець та виконавець у виконанні 5 держбюджетних тем, 2 з яких були міжнародними, а також 4 НДР згідно господарських договорів.
За період науково-педагогічної діяльності Пукасом А.В. опубліковано близько 70 наукових праць. Серед них більше 20 – у наукових фахових виданнях України, 5 з яких – у зарубіжних виданнях, що входять у міжнародні науково-метричні бази даних,  Web of Science та Scopus (Scopus ID 8339656100, ResearcherID: B-6236-2016).
Виконує керівництво студентською проблемною групою, серед досягнень якої 7 перемог у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика і кібернетика" (1, 2 та 3 місця) та у студентській конференції ТНЕУ у 2008 р.

Кафедра комп'ютерних наук


Освіта в галузі інформаційних технологій в Університеті має об’єктивні передумови, історію становлення та перспективи розвитку.
У 2000 році була заснована кафедра комп’ютерних наук. І саме з 2000 року кафедра комп’ютерних наук готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом „Програмна інженерія” за спеціальностями "Програмне забезпечення систем” та "Інженерія програмного забезпечення”, які з 2016 року згідно нового класифікатора спеціальностей трансформуються у спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" (бакалавр, магістр).
З року в рік кафедра активно розвивається завдяки продуктивній роботі її колективу.  Викладачі кафедри не лише постійно освоюють нові методи навчання, що дозволяє максимально активізувати процес творчого осмислення студентами навчального практичного матеріалу, а і плідно працюють у науково-дослідній сфері. Викладачі кафедри щодня діляться зі студентами не просто знаннями, а вчать жити гідно.
Сьогодні в основному сформований кадровий потенціал кафедри. З 2003 року під керівництвом М.П. Дивака функціонує аспірантура за двома спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, що надає можливість постійної підготовки спеціалістів за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення ”.
 
Наукова робота кафедри.
Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри:
- Математичне макромоделювання складних об’єктів та процесів на основі аналізу інтервальних даних.
- Розробка методів та засобів ідентифікації математичних моделей статичних та динамічних об’єктів.
- Оптимізація складних обчислювальних процедур реалізації алгоритмів.
- Інтелектуальний аналіз даних.
- Створення веб-орієнтованих програмних систем.
- Оптимізація веб-ресурсів з метою підвищення їх відвідуваності.
- Розробка кросплатформних мобільних додатків.

Науково-дослідні проекти кафедри:
Держбюджетні:
Міжнародні:
1„Розробка теоретичних основ апаратного і програмного забезпечення для дослідження та моделювання широкого класу об’єктів методами аналізу інтервальних даних на базі дистрибутивної вимірювально-керуючої мережі”: 2003-2004 рр., № держреєстрації 0103U005903, науковий керівник – Дивак М.П., – спільний українсько-китайський проект з кафедрою автоматики, університет Ціньхуа, м. Пекін, Китай.
2. "Співпраця між Україною та Румунією в галузі розподілених систем (COBURDIS)": 2006-2007 рр., № держреєстрації 0106U005307, науковий керівник – Дивак М.П. – спільний українсько-румунський проект з Західним Університетом м. Тімішоара, Румунія.
Національні:
3. „Методи, апаратні та програмні засоби для дослідження та моделювання нестаціонарних розподілених об’єктів на основі інтервальних даних”: 2006-2008 рр., № держреєстрації 0106U000529, науковий керівник – Дивак М.П.
4. „Математичні методи, інтервальні моделі та інформаційні технології для контролю забруднення атмосфери автотранспортом”: 2010-2011 рр., № держреєстрації 0110U001125, науковий керівник – Дивак М.П.
5. „Інформаційна технологія для ідентифікації і візуалізації зворотнього гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі”: 2011-2012 рр., № держреєстрації 0112U000078, науковий керівник – Дивак М.П.
6. „Теорія побудови та методи реалізації в реальному часі міждисциплінарних математичних моделей зміни стану складних об’єктів”: 2014-2015 рр., № держреєстрації 0114U000569, науковий керівник – Дивак М.П.
Кафедральні:
7. „Розробка теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання технічних, екологічних та економічних систем на основі аналізу інтервальних даних”: 2002-2006 рр., № держреєстрації 0101U002565, науковий керівник – Дивак М.П.
8. „Методи та засоби математичного моделювання складних систем на основі теоретико-множинного та інтервального підходів”: 2007-2011 рр., № держреєстрації 0106U012529, науковий керівник – Дивак М.П.
9. „Макромоделювання складних систем та процесів в умовах структурної невизначеності на основі неточних даних”: 2012-2016 рр. № держреєстрації 0111U010356, науковий керівник – Дивак М.П.
Госпдоговірні:
10. „Розробка методу ідентифікації дискретної динамічної моделі на основі інтервальних даних для управління процесами збуту хлібобулочної продукції” (вересень 2005-червень 2006 рр., № держреєстрації 0306U003833, науковий керівник – Дивак М.П., замовник -  ПП Пипа О.А.
11. „Методи та засоби генерування тестів із застосуванням теорії онтологій”: травень 2011-жовтень 2011 рр., № держреєстрації 0111U006279, науковий керівник – Дивак М.П., замовник - Івано-Франківська філія ВНЗ ВМУРОЛ «Україна».
12. „Розподілена система контролю технологічного процесу виробництва гіпсокартону”: грудень 2012-червень 2013 рр., № держреєстрації 0112U003917, науковий керівник – Пукас А.В., замовник - ПП «Українські гіпсокартонні системи».
13. „Макромоделювання якості грунтів як об’єкта із розподіленими параметрами в умовах інтервальної невизначеності”: липень 2014-грудень 2015 рр., науковий керівник – Пукас А.В., замовник – ФО-П Мадюдя А.І.
14. „Веб-орієнтована програмна система підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради”: вересень 2015-грудень 2015 рр., науковий керівник – Пукас А.В., замовник – Тернопільська міська рада.
 
Нові наукові та практичні результати, отримані викладами кафедри при виконанні науково-дослідних робіт апробовані та опубліковані у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та матеріалах конференцій різного рівня. Більше 100 публікацій викладачів індексовані у реферативних базах світового рівня – Web of Science таScopus.
Активно виконується студентська наукова робота, до якої залучаються як молодші , так і старші курси. Результатом такої діяльності є щорічні перемоги у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у різних секціях за профілем кафедри.
 
Навчальний процес на кафедрi забезпечують 30 осіб, з них:
- доктори наук – 2 особи, в т.ч., професори – 2 особи;
кандидати наук – 17 осіб, в т.ч., доценти – 14 осіб;
викладачі та асистенти –  11 осіб,
з них сумісники – 3 особи.
 
Адреса:
Вул. А.Чехова 8, 46003, Тернопіль, Україна, Навчальний корпус №6, ауд. 6405.
тел. 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129
E-mail:  kn@tneu.edu.ua.

Професорсько-викладацький колектив

Дивак Микола Петрович

 
Дивак Микола Петрович
Посада: д.т.н., професор
Аудиторія: 6202
Email: mdy@tneu.edu.ua
Телефон: (0352) 52-47-37

Особисті дані
Дата і місце народження: 12 червня,  1964, Рівненська область, Україна
Знання мов: українська, російська, англійська, польська
 

Стахів Петро Григорович

Посада: д.т.н., професор
Аудиторія: 6405
Email: p.stahiv@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23.60 29, 47-50-50*16-129

 
Наукові інтереси: Теорія електронних кіл

Пукас Андрій Васильович

Пукас Андрій Васильович
Посада: к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри
Аудиторія: 6406
Email: apu@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129
 

Августин Руслан Ростиславович

Посада: к.е.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: r.avgustyn@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
 
Коло наукових інтересів: 
Механізми системної детінізації економічних відносин, інформаційні технології в управлінні.

Гончар Людмила Іванівна

Гончар Людмила Іванівна
Посада: к.е.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: l.honchar@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23.60 29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 24483514900


Козак Олександра Леонідівна

Козак Олександра Леонідівна
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: o.kozak@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Scopus Id: 24483769000

Манжула Володимир Іванович

Манжула Володимир Іванович
 
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: v.manzhula@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 24179001200

Марценюк Євгенія Олексіївна

Марценюк Євгенія Олексіївна
 
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: ye.martseniuk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 24480119700
Мельник Андрій Миколайович

Мельник Андрій МиколайовичПосада:  к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: a.m.melnyk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus Id: 35216311600

Пасічник Роман Мирославович

Пасічник Роман МирославовичПосада: к.ф.-м.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: r.pasichnyk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 24178775400

Піговський Юрій Романович

Піговський Юрій Романович
 
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: yu.pigovsky@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 24833293100


Співак Ірина Ярославівна

Співак Ірина Ярославівна
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: i.spivak@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 24178121600

Спільчук Віктор Михайлович

Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: v.spilchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Google Scholar profile
Scopus ID: 37122840000

Струбицька Ірина Павлівна

Струбицька Ірина ПавлівнаПосада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: iryna.strubytska@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 36070069800
 
Наукові інтереси:
Паралельні обчислення, графічні процесори, GPGPU, CUDA-технологія

Шевчук Руслан Петрович

Шевчук Руслан Петрович
 
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6402
Email: rsh@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 24178081800

Шпінталь Михайло Ярославович

Шпінталь Михайло Ярославович
Посада: к.т.н., доцент
Аудиторія: 6405
Email: m.shpintal@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus Id: 36069694800

Войтюк Ірина Федорівна

Войтюк Ірина Федорівна
Посада: к.т.н., старший викладач
Аудиторія: 6405
Email: i.voytyuk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23.60 29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 37123171400

Наукові інтереси:
Математичне моделювання складних об'єктів, структурна ідентифікація математичних моделей, інтервальний аналіз даних
Дивак Тарас Миколайович

Посада: к. т. н., старший викладач
Аудиторія: 6405
Email: t.dyvak@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60 29, 47-50-50*16-129

Scopus ID: 27867757700

Пасічник Наталія Романівна

Посада: к. т. н., викладач
Аудиторія: 6405
Email: n.pasichnyk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23.60 29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus Id =36069805800

Лисенко Олександр Олексійович

Лисенко Олександр ОлексійовичПосада: старший викладач
Аудиторія: а. 6405
Email: kn@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Веремчук Андрій Володимирович

Веремчук Андрій ВолодимировичПосада: викладач
Аудиторія: 6405
Email: a.veremchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Google Scholar profile
 
Освіта:
Спеціаліст з програмного забезпечення систем (2014-2015, Тернопільський національний економічний університет)
 
Наукові інтереси:
Математичне моделювання, інтервальний аналіз даних. Крепич Світлана Ярославівна

Крепич Світлана ЯрославівнаПосада: викладач
Аудиторія: 6405
Email: s.krepych@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23.60 29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 55225606100

Олійник Ірина Степанівна

Посада: викладач
Аудиторія: 6405
Email: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129
Порплиця Наталія Петрівна

Посада: викладач
Аудиторія: 6405
Email: n.porplytsia@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 55225912300
 
Коло наукових інтересів: методи  інтервального аналізу даних, структурна ідентифікація макромоделей об’єктів з розподіленими параметрами.

Припін Володимир Володимирович

Посада: викладач
Аудиторія: 6405
Email: v.prypin@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129
Наукові інтереси: методика організації контролю за якістю навчального процесуСирник Олег Йосипович

Посада: викладач
Аудиторія: 6405
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129Сусла Михайло Володимирович

Сусла Михайло ВолодимировичПосада: викладач
Аудиторія: 6405
Email: m.susla@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
 
Освіта: магістр з спеціалізованих комп'ютерних систем(2013, ТНЕУ)
Наукові інтереси: технології створення програмних продуктів, моделі розробки програмного забезпеченняМадюдя Ірина Анатоліївна

Посада: викладач, стажист-дослідник
Аудиторія: 6405
Email: i.madiudia@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Шпак Володимир Богданович

Посада: викладач
Аудиторія: 6403
Email: v.shpak@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129
 Падлецька Наталія Ігорівна

Падлецька Наталія Ігорівна
Посада: асистент
Аудиторія: 6405
Email: n.padletska@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

GoogleScholar profile
Scopus ID: 55225980800

Сімак Ольга Геннадіївна

Посада: старший лаборант
Аудиторія: Аудиторія: 6405
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Федишин Борис Мирославович

Федишин Борис МирославовичПосада: провідний інженер
Аудиторія: 6403
Email: kn@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129


Стасіна Анатолій Тадейович

Стасіна Анатолій ТадейовичПосада: провідний інженер
Аудиторія: 6405
Телефон: 8 (0352) 23-60_29, 47-50-50*16-129


Січкарук Ігор Валерійович

Січкарук Ігор ВалерійовичПосада: інженер
Аудиторія: 6403
Email: i.sichkaruk@tneu.edu.ua
Телефон: 8 (0352) 23-60-29, 47-50-50*16-129

Освіта:
Магістр (1999), Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами, Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя, викладач кафедри комп’ютерних наук (2003)
 
Наукові інтереси:
автоматизоване керування системами та об’єктами, елементи і пристрої обчислювальних систем.