Завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу

Завідувач кафедри аудиту, ревізії та аналізу

Адамик Оксана Василівна

 

В. о. завідувача кафедри аудиту, ревізії та аналізу, кандидат економічних наук, доцент.

 

Телефон: (0352) 47-50-50*12-302

Кабінет: 2420

Скринька: adamyk07@ukr.net

Сайт: http://ara.tneu.edu.ua

 

Адамик Оксана Василівна, в.о. завідувача кафедри аудиту, ревізії та аналізу, кандидат економічних наук, доцент.

О.В. Адамик народилась у 1975 р. у м. Чернівці, з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (у 1998 р.). З 1998 р. по 1999 р. працювала в Економіко-правничому інституті (м. Чернівці) на посаді викладача.

З 1999 по 2003 р. навчалась в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства з відривом від виробництва. У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Податкові роз­рахунки і звіт­ність у системі бухгалтерського обліку: органі­зація та мето­дика здійснення (на прикладі то­ргівельних підп­риємств захід­ного регіону України)».

З 2003 р. по теперішній час працює у Тернопільському національному економічному університеті на посадах: старшого викладача кафедри обліку фінансово-господарської діяльності (2003-2006 рр.), доцента цієї ж кафедри (2006-2008 р.), доцента кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері (2008-2013 рр.), доцента кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ (2014-2015 рр.), доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг (2015-2017 рр.). З 2006 по 2010 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

З 2012 по 2013 р. очолювала кафедру обліку в бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету. З 2013 по 2014 р. очолювала кафедру обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.

У 2007 р. була стипендіатом ректора ТНЕУ для молодих вчених, а з 2008 по 2010 рік – стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Коло наукових та практичних інтересів – облік у державному секторі економіки та в органах Пенсійного фонду України, зокрема, а також інформаційні системи і технології в обліку і аудиті.

Адамик Оксана Василівна – автор понад 100 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, зокрема, 1 одноосібної, 4 навчальних посібників і підручника, 46 статей у фахових виданнях.

 

 

Найважливіші праці:

1. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 190 с.

2. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

Публікації:

3.Лучко М.Р., Адамик О.В. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 252 с.

4.Лучко М.Р., Адамик О.В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 441 с.

5.Адамик О.В. Управлінські інформа­цій­ні системи в аналізі і аудиті: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАЙП, 2005. – 90 с.

6.Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2013. – 298 с.

СТАТТІ:

7.Адамик О. В. Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 348–353. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-10_0-pages-348_353.pdf

8.Адамик О.В. Бази і сховища даних – інформаційний фундамент бухгалтерського обліку та аналізу [Текст] / Оксана Василівна Адамик [та інші] // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро: Герда, 2016. – 528 с. ISBN 978-617-7097-58-6. – С. 330-341 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4544

9.Адамик О.В. Розмежування понять „автоматизовані”, „комп’ютерні” та „інформаційні” системи бухгалтерського обліку: трансформація елементів методу [Текст] / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка”, 2016. – Том 26. – № 1. – С. 179-184. – ISSN 1993-0259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1219/pdf

10.Адамик О.В. Бюджетні асигнування та дотації суб’єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В.О. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – 228 с. - С. 141-144. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Torg/Docs/Torhivlya_komerts_pidpryyemnytstvo16.pdf#page=142

11.Адамик О.В. Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ // Наука молода, 2015. – № 23. – 225 с. – С. 195-201. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3442/1/%d0%90%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%20%d0%9e.%d0%92..pdf

12.Адамик О.В. Використання інструментів Data Mining для аналізу кошторису бюджетних установ [Текст] / Оксана Василівна Адамик // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11 грудн. 2015 р., (ПДАТУ, м. Камʼянець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – 373 с. – С. 233-235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/Zb_PDATU_12_2015.pdf#page=233

13.Адамик О.В., Сисюк С.В. Інформаційні системи управління підприємством: вибір базових технологій та програмного забезпечення // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 14. Грудень 2016 р. Електронне фахове видання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016

14.Адамик О. В. Інструменти "хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах [Текст] / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз: зб. наук. праць /Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 2. – С. 179-184. – ISSN 1993-0259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econa.org.ua/index.php/econa/article/view/698/pdf_389

15.Адамик О.В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу // Наука молода, 2013. – № 20. – С. 203-209 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/nauka%20moloda/2013/Nauka%20moloda_20_2013.pdf#page=203

16.Адамик О.В. Класифікація доходів учасників бюджетного процесу в умовах уніфікації вітчизняних та міжнародних облікових стандартів // Наука молода, 2013. – №19. – 220 с. – С. 192-196 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/nauka%20moloda/2013/Nauka_moloda_19_2013.pdf#page=192

17.Адамик О.В. Власний капітал бюджетних установ у процесах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економікидо світових стандартів // Міжнародний збірник №2 (23). Секція Матеріали виступів на ХІ Міжнародну конференцію: "Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – 2012. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/36639/38723

18.Адамик О.В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектора економіки // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 721 – 323 с. – С. 42-48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12672/1/8_42-48_Vis721menegment.pdf

19.Адамик О.В. Доходи суб’єктів державного сектора: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 1. - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_1_6.

20.Адамик О.В. Пенсійні виплати з держбюджету: проблеми класифікації та адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №11. – С.13-29 Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5011

21.Адамик О.В. Бухгалтерські моделі річного заключення рахунків поточного обліку в органах Пенсійного фонду України // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – 652 с. – С.286-293 Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/ntb/2757/49.pdf?sequence=1&isAllowed=y

22.Адамик О.В. Класифікація власних коштів Пенсійного фонду України: проблеми застосування та шляхи реформування // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 23: у трьох частинах/ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Частини ІІ. – 239 с. – С. 23-29 Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5013/1/2009_%d0%9a%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%20%20%d0%ba%d0%be%d1%88%20%d0%9f%d0%a4%d0%a3.pdf

23.Адамик О.В. Облік касових і фактичних видатків органів Пенсійного фонду України районного рівня // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – № 1. – С. 93-105

24.Адамик О.В. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 39-49

25.Адамик О.В. Витрати органів Пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 9. – С. 40-50

26.Адамик О.В. Організація обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №5. – С. 36-42


Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу
Адреса: майдан Перемоги, 3, корп. № 2  
Кабінети: 2403, 2404,2420, 2417, 2418  
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-302; 12-309; 12-757; 12-313
Внутрішній: 12-302, 12-309, 12-757, 12-313
Електронна пошта: dep_rc@tneu.edu.ua, foa_kfstat@ukr.net
  
     
Кафедра аудиту, ревізії та аналізу функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.
До цього здійснювали свою діяльність окремо кафедра економічного аналізу і статистики при факультеті фінансів та кафедра аудиту, ревізії та контролінгу при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри  пройшли довгий шлях свого становлення, є одними із перших в університеті.
Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.
Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.
Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) та згодом на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу - це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, статистику.
Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися ради зміни вивіски. Щоразу при черговому перейменуванні кафедри враховувались запити науки і практики та перспективи розвитку економіки.

Нині накафедрі аудиту, ревізії та аналізу працює 23 особи (серед них 21 науково-педагогічний працівник, з яких 2 - доктори економічних наук,  19 -  кандидатів наук; 2 старших лаборанти).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу єдина в Україні здійснює підготовку фахівців за такою творчою, перспективною спеціалізацією як «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ».
Форми навчання: денна та заочна за державним замовленням та на контрактній основі.

Освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр" і  "магістер"  здійснюється за освітньою програмою «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ».
Випускники коледжів і технікумів зараховуються на третій курс навчання.
Можливе паралельне навчання та здобуття другої вищої освіти.
З метою підвищення рівня знань і вмінь студентів, їх конкурентоспроможності на ринку праці кафедра аудиту,ревізії та аналізу:
- організовує круглі столи, семінари, науково-практичні конференції;
- підтримує тісні зв’язки з потенційними працедавцями;
- організовує стажування студентів в аудиторських фірмах, органах державного фінансового контролю, контролюючих відділах підприємств;
- ініціює участь студентів у різноманітних міжнародних проектах та програмах;
- проводить тренінги зі спеціальності з прикладним програмним забезпеченням 1 С «Бухгалтерія».
Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях.


Дисципліни кафедри:
1.    Аналіз господарської діяльності
2.    Аудит
3.    Аудиторські процедури
4.    Економічний аналіз
5.    Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств
6.    Звітність підприємств
7.    Контроль за фінансово-економічною діяльністю підприємств
8.    Контроль і ревізія
9.    Міжнародний аналіз фінансової звітності
10.    Оподаткування фізичних осіб
11.    Організація і методика аудиту
12.    Організація і методика судово-економічної експертизи
13.    Оцінка майна і бізнесу
14.    Податкове консультування  
15.    Податкове планування і мінімізація податкових ризиків
16.    Податкові розрахунки і звітність
17.    Проектний аналіз
18.    Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні
19.    Соціальна і демографічна статистика
20.    Статистика
21.    Судово-економічна експертиза
22.    Теорія контролю


Колектив кафедри вдало поєднує освітню роботу з науково-дослідною і виховною роботою студентів.
Результати науково-дослідної роботи кафедри висвітлено у наукових публікаціях та апробовано на міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях та використано при розробці програм дисциплін кафедри, написанні посібників, монографій, кандидатських дисертацій та магістерських робіт, та інших заходах. Вони впроваджуються в практику управління діяльністю підприємств та організацій різних сфер господарювання.
Збірник наукових праць  кафедри економічного аналізу і статистики «Економічний аналіз» входить до переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, дописувачами якого є  не тільки науковці нашого університету, але й інших профільних вузів України.
За час існування кафедри її колектив видав понад  1000 наукових, навчально-методичних праць, в тому числі понад 25 монографій і навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях, опублікування у науковому збірнику кафедри і повним висвітленням своїх наукових досліджень в дипломних роботах.
Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вузів України та за її межами, державними і громадськими інституціями, а саме:
- кафедрою аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;
- кафедрою кафедра статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
- кафедрою обліку та аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;
- кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету;
- Всеукраїнським професійною громадською науково-практичним журналом «Бухгалтерський облік і аудит»;
- Всеукраїнською громадською організацією «Спілка аудиторів України»;
- Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України;
- Всеукраїнською професійною газетою «Все про бухгалтерський облік»;
- Головним управлінням статистики у Тернопільській області тощо.

Кафедра аудиту. ревізії та аналізу ТНЕУ підтримує дружні зв’язки з:
1. Uniwersytet Wrocławski > Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii > Instytut Nauk Ekonomicznych > Zakład Zarządzania Finansami >
Вроцлавський університет, Факультет права, управління та економіки – Інститут економічних наук – Кафедра управління фінансами.
2. Університет економічний в Катовіцах - кафедра фінансово-господарського аналізу.

 

Професорсько-викладацький колектив

Пушкар Михайло Семенович

Пушкар Михайло Семенович
 
Посада: професор 
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-293 
Кабінет: 2413  
Ел. скринька: m.s.pushkar[at]tneu.edu.ua
Бойко Юлія Іванівна

Бойко Юлія Іванівна
 
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2404
Телефон внутрішній: 12313
Ел. скринька: yu.boiko@tneu.edu.ua
 
 
  


Будник Людмила Андріївна

Будник Людмила Андріївна

Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Ел. скринька: l.budnyk@tneu.edu.ua
 
 
 


Голяш Ірина Дмитрівна

Голяш Ірина Дмитрівна
 
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон:47-50-50 * 12-302  
Кабінет: 2417
Ел. скринька: i.holiash@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 
 
 
 Загородна Ольга Михайлівна

Загородна Ольга Михайлівна
 
Посада: доцент 
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
Телефон: 47-50-50 * 12-309
Ел. скринька: o.zahorodna@tneu.edu.ua
 

Кулик Роман Романович

Кулик Роман Романович
 
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302  
Кабінет: 2417
Ел. скринька: r.kulyk@tneu.edu.ua

 


 
Литвин Зоряна Богданівна

Литвин Зоряна Богданівна
 
Посада: доцент 
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 2420
Внутрішній: 47-50-50 * 12-309 
Ел. скринька: z.lytvyn@tneu.edu.ua

 
 
 
 
 
Михайлишин Надія Петрівна

Михайлишин Надія Петрівна
 
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Ел. скринька: n.mekhailyshyn@tneu.edu.ua
 
 
 
Романів Світлана Романівна

Романів Світлана Романівна
 
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-302  
Кабінет: 2417
Ел. скринька: s.romaniv@tneu.edu.ua
Саченко Світлана Іванівна

Саченко Світлана Іванівна
 
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон:47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Ел. скринька: s.sachenko@tneu.edu.ua
 
 

  


Серединська Віра Миколаївна

Серединська Віра Миколаївна
 
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50 * 12-302 
Кабінет: 2417
Ел. скринька: v.seredynska@tneu.edu.ua
 
 

Ціщик Роман Володимирович

Ціщик Роман Володимирович
 
Посада: доцент 
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
телефон: 47-50-50*12-313
Кабінет: 2404
Ел. скринька:  r.tsishchyk@tneu.edu.ua
 

Черешнюк Оксана Михайлівна

Черешнюк Оксана Михайлівна
 
Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-313
Кабінет: 2417

Чорний Володимир Степанович

Чорний Володимир Степанович
 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Телефон: 47-50-50* 12-313
Кабінет: 2404
Ел. скринька: v.chornyi@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 


Шестерняк Марія Михайлівна

Шестерняк Марія Михайлівна
 
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Телефон:  47-50-50*12-302 . 
Кабінет: 2417
Ел. скринька: m.shesterniak@tneu.edu.ua
 
 
 
 


Щирба Ірина Маркіянівна

Щирба Ірина Маркіянівна
 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон:  47-50-50*12-302 . 
Кабінет: 2417
Ел. скринька: i.shchyrba@tneu.edu.ua
 
 
 
 
 

 


Щирба Маркіян Теодорович

Щирба Маркіян Теодорович
 
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50* 12-302 . 
Кабінет: 2417
Ел. скринька:  m.shchyrba@tneu.edu.ua
 

Соколюк Ольга Олексіївна

Соколюк Ольга Олексіївна
 
Посада: старший лаборант
Телефон:  47-50-50*12-313
Кабінет: 2404
Ел. скринька: kfstat@tneu.edu.ua


Соловій Оксана Петрівна

Соловій Оксана Петрівна
 
Посада: старший лаборант
Телефон: 47-50-50* 12-302 . 
Кабінет: 2418
Ел. скринька: dep_rc@tneu.edu.ua