Завідувач кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління

Лучко Михайло Романович

Посада:  завідувач кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління
Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор економічних наук

Контакти: 
Кабінет: 2413
Телефон (робочий):  475050*12304
E-mail: m.luchko[at]tneu.edu.ua

 


Лучко Михайло Романович, доктор економічних наук (2008), професор (2004), президент аудиторської фірми "Тер Аудит” (1994), сертифікований аудитор (1994).
 
Народився в 1964 році у місті Тернополі, закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (1986 р.). З 1986 року по 2005 рік працював в Тернопільському національному економічному університеті, де пройшов трудовий шлях від наукового співробітника до завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи. 
 
З 2006 року очолював Тернопільську філію Європейського університету.
 
З вересня 2013 року очолює кафедру обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету.
 
Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 4 монографії, підручника та 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти та науки України. 
 
Коло наукових та практичних інтересів – організація і методика бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, податкове планування,  аудит, філософія економічної освіти, методологія та історія науки
 
Публікації:

1. Лучко М. Р. Consolidation of financial statements / М. Р. Лучко, С.Р.  Яцишин. -Тернопільський національний економічний університет. – «Економічна думка». – 2018. -264 с. 

2. Лучко М.Р. Звітність установ державного сектору економіки / М. Р. Лучко, В.М. Рожелюк. -  Тернопільський національний економічний університет. – «Економічна думка». – 2018. - 180 с.

3. Лучко Р.М. Міжнародні стандарти обліку і фінансової звітності / Лучко Р.М. Бенько І.Д., Мельник Н.Г., Яцишин С.Р. – Тернопільський національний економічний університет. – «Економічна думка». – 2018. – 502 с.

4. Luchko M. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.]; under the guidance M. Luchko. – Ternopil: TNEU, 2017. – 232 p. 

5. Лучко М. Р. Консолідація фінансової звітності : Навчальний посібник / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 282 с.

6. Лучко М.Р. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / М.Р. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – 370 с.

7. Лучко М.Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – 360 с.

8. Лучко М.Р. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / М.Р. Лучко, С.М. Жукевич, А. І. Фаріон, 2016. – Тернопіль: ТНЕУ. – 302 с.

9. Лучко М.Р. Контроль у державному секторі економіки: навч. посіб / M. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 287 с.

10. Лучко М.Р. Основи складання консолідованої фінансової звітності – Навчальний посібник. - Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2012. – 77 с.

11. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / М.Р. Лучко, Н.Г.Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 356 с.

12. Лучко, Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – К.: «Знання», 2009. –  196 с.

13. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови: монографія / М. Р. Лучко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2007. – 263 с.

14. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник / М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – К.: «Знання»,  МОНУ, 3-тє  видання, 2007. – 234 с.

15. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Підручник / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

16. Лучко М.Р. Облік комерційної діяльності: Підручник / М.Р. Лучко, О.В. Адамик. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 462 с.

17. Лучко М.Р. Вексель в господарській діяльності підприємств України.// Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1507/1/11lmrhdp.pdf

18. Лучко М.Р. Proces dydaktyczny jako srodowisko nowych sprecznosci i problemow w kontekscie innowacyjnych zmian w szkole wyzszej. (co-authorship)  Ukraine – Europe – World (The International Collection of Scientific Works, Series: History, International Relations). – Issue 9, 2012. – Р. 243-249.

19. Лучко М.Р. Cost, that are not taken into account in determining taxable income and expenditure of dual-use// Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – №4 (II). – С.12-19.

20. Лучко М.Р.Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку. Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – №5 (III). – С.15-23.

21. Лучко М. Р. До питання складання консолідованої фінансової звітності у державному секторі економіки // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи:матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – 2014. – С.130-133

22. Лучко М.Р. Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Випуск 1 (2). – 2015. – С.  33-38.

23. Лучко, М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / Михайло Лучко, Ярослав Мех // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 129-136.

24. Лучко М.Р. Організація обліку в установах державного сектору економіки : реалії сьогодення / М.Р. Лучко, Л. Т. Штимер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2015. – Вип.1(2). – С. 39-42.

25. Лучко М. Теорія контрактів: вибрані питання бухгалтерського обліку та аналізу / Михайло Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2016. – Вип. 2 (15). – С. 71-77.

26. Лучко М.Р. Система внутрішнього контролю у процесі управління корпоративними правами : ієрархічний підхід / М.Р. Лучко, О. Т. Патряк // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №6. – С. 31-35

Кафедра обліку та контролю в сфері публічного управління

 Кафедра створена у листопаді 1999 року. З листопада 1999 року по вересень 2005 року її очолював д.е.н., професор Лучко М.Р., з жовтня 2005 року по серпень 2006 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Хорунжак Н.М., з червня 2006 року по червень 2009 року  – д.е.н., професор Хомин П.Я., з червня 2009 року по квітень 2012 року –  д.е.н., професор Фаріон І.Д., з травня 2012 року по серпень 2013 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Адамик О.В., з вересня 2013 року – д.е.н., професор Лучко М.Р.


Підготовка фахівців за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
освітній ступінь БАКАЛАВР 
освітні програми: «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК» (з викладанням дисциплін англійською мовою)

«ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ» 

освітній ступінь МАГІСТР 

освітні програми: «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК» (з викладанням дисциплін англійською мовою);

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ»

Навчання здійснюється на денній та заочній формах.

Випускники отримують дипломи державного та європейського зразка, які визнаються у всіх країнах світу.
 
 Освітня програма «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК» 

 

Метою програми «Міжнародний облік» є підготовка фахівців з базовими й професійними компетентностями в сфері міжнародного обліку, оподаткування, звітності, аудиту, контролю та аналізу, а також з глибокими знаннями міжнародних норм, правил і стандартів.

 

Програма призначена для навчання як українських, так й іноземних студентів з викладанням дисциплін англійською мовою та застосуванням міжнародного досвіду та практико-орієнтованого навчання. 

 

Сфера діяльності майбутніх фахівців – це інформаційне забезпечення обліку, контролю та аналізу в міжнародних компаніях, спільних підприємствах, представництвах, філіях іноземних компаній в Україні та за кордоном, обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій, спільних проектів із зарубіжними партнерами.

Випускники мають перспективу займатися викладацькою діяльністю та  продовжити навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня  «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

 

Освітні програми «ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ»  та «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ» 

Освітні програми «Облік і контроль в державному секторі економіки»  та «Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки»  спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки.

 

Випускники  програми успішно працюють на посадах головного бухгалтера, ревізора, контролера, фінансиста, фахівця з оподаткування, економіста: 

·       на підприємствах та установах державного сектора економіки;

·       Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах;

·       органах Пенсійного фонду;

·       органах Державної фіскальної служби України;

·       Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах;

·       органах державної влади та місцевого самовря­ду­вання, маючи статус державного службовця;

·    закладах науки, освіти, охорони здоров’я, адміністративних органах, аудиторських та страхових компаніях, на підприємствах та організаціях усіх форм власності.

 

Професорсько-викладацький колектив кафедри 
1. Лучко Михайло Романович – професор, доктор економічних наук.
2. Хорунжак Надія Михайлівна – доцент, доктор економічних наук.
3. Рожелюк Вікторія Миколаївна – доцент, доктор економічних наук.
4. Бенько Ірина Дмитрівна – доцент, кандидат економічних наук.
5. Бурденюк Тарас Григорович – доцент,  кандидат економічних наук.
6. Жукевич Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.
7. Мельник Наталія Геннадіївна – доцент, кандидат економічних наук.
8. Сисюк Світлана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.
9. Яцишин Світлана Романівна – доцент, кандидат економічних наук.
10. Лукановська Ірина Романівна – ст. викладач,  кандидат економічних наук.
 
Дисципліни, які викладаються на кафедрі
Облік в зарубіжних країнах (англійською мовою)
Облік в зарубіжних країнах (німецькою мовою)
Бухгалтерський облік (англійською мовою)
Консолідація фінансової звітності (англійською мовою)
Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін (англійською мовою)
Міжнародні стандарти  бухгалтерського обліку і фінансової звітності (англійською мовою)
Організація бухгалтерського обліку (англійською мовою)
Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній (англійською мовою)
Облік в зарубіжних країнах
Облік в бюджетних установах 
Діагностика бюджетів
Тренінг з фаху
Облік в державному секторі економіки
Облікова політика
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств
Звітність в бюджетних установах
Консолідація фінансової звітності
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Контроль в державному секторі економіки
Організація бухгалтерського обліку
Облік та аналіз в управлінні суб’єктами державного сектору економіки
Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці навчально-методичної літератури. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким складом кафедри за останній рік видано понад 60 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекси тестових та практичних завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблені електронні варіанти посібників з навчальних дисциплін. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем, диспутів, ділових ігор, бізнес-симуляцій. Систематично оновлюються матеріали лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.
 
Науково-дослідна робота кафедри

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів.

 

Науково-дослідна робота виконується відповідно до профілю кафедри за такою тематикою:

Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: світ та Україна, погляд крізь роки (Лучко М.Р.)

Напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку (Жукевич С.М.)
Аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств (Бурденюк Т.Г.).
Модернізація та організація системи обліку АПК України в умовах ринку (Рожелюк В.М.).
Історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності  (Яцишин С.Р.).
Стандартизація і правове ре­гу­лювання обліку (Яцишин С.Р.).
Проблематика та перспективи впровадження МСФЗ (Мельник Н.Г.).
Правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді­яль­но­сті (Сисюк С.В., Мельник Н.Г.).
Міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах (Бенько І.Д., Мельник Н.Г., Хорунжак Н.М.)
Облік, контроль та аналіз: теорія та практика (Хорунжак Н.М.).
Проблема організації та методики обліку і контролю в бюджетних установах (Сисюк С.В.)

З метою активізації студентської науково-дослідної роботи під керівництвом завідувача кафедри, д.е.н., професора Михайла Романовича Лучка діє школа професійної майстерності.

  

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток. Члени наукового гуртка виступають з доповідями на студентських науково-практичних конференціях, наукових семінарах кафедри, залучаються до виконання  наукових досліджень, виступають співавторами при підготовці наукових публікацій, приймають участь у студентських олімпіадах. 
 
Кафедра підтримує постійні наукові контакти з Київським національним економічним університетом, Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету та співпрацює з кафедрою бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.
 
Міжнародна діяльність
Програма двох дипломів (Республіка Польща)

 
З ініціативи завідувача кафедри проф. Лучка М.Р. в межах Угоди між Тернопільським національним економічним університетом (Україна) та Університетом інформатики та економіки м. Ольштин (Республіка Польща) студенти мають можливість навчатися за програмою двох дипломів.
Учасники програми двох дипломів навчатимуться протягом семестру за узгодженими між двома університетами навчальними планами за ступенем «бакалавр».
 

Після завершення навчання студенти отримують диплом бакалавра, як базового (ТНЕУ), так і партнерського (Університет інформатики та економіки м. Ольштин) навчального закладу та можуть продовжити навчання в магістратурі.
Наявність двох дипломів дає можливість випускникам отримати престижну роботу і зробити успішну кар’єру як на вітчизняному так і на  європейському ринках праці.
  
Адреса Університету
Wyzsza Szkola Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
University of Computer Sciences and Economics in Olsztyn

http://www.wsiie.olsztyn.pl
  
Україна-Норвегія

Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління приймає активну участь у практичній реалізації проекту "Україна-Норвегія", який започаткований в ТНЕУ з 2014 року. Метою проекту є зменшення впливу негативних соціальних наслідків, складної економічної ситуації та реформи оборонного комплексу України для звільнених у запас кадрових військовослужбовців і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між Україною та Норвегією. Даний проект реалізується з 2003 року і за час свого існування став одним із наймасштабніших міжнародних проектів на території України.

 CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants  Привілейований Інститут Управлінських бухгалтерів, Великобританія)

В травні 2017 року програма підготовки на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ТНЕУ була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS).

CIMA визнала Тернопільський національний економічний університет авторитетним і поважним вищим навчальним закладом України, надаючи перелік заліків випускникам спеціальності «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» з урахуванням вдосконаленої процедури СІМА акредитації навчальних програм фінансового напрямку.

Отримавши звільнення від певних іспитів СІМА, студенти матимуть суттєву перевагу, оскільки це дає їм можливість отримати міжнародну сертифікацію в стислі терміни.

 Для отримання міжнародного СІМА Диплому з управлінського обліку випускники бакалаврату та магістратури повинні будуть здати лише один іспит – зовнішнє тестування – case study операційного рівня (ситуаційна задача).

Представником СІМА від Тернопільського національного економічного  університету є д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та контролю у сфері публічного управління Лучко Михайло Романович.

 

Для перепідготовки в ТНЕУ обрано універсальну та потрібну на ринку праці спеціальність "Облік і аудит у сфері послуг", оскільки на даний час саме бухгалтер, аналітик та аудитор - це ті фахівці, без яких не може успішно функціонувати жоден суб`єкт господарювання.  

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації через навчання в аспірантурі. Протягом останніх років на кафедрі захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, корпус 2.
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12304, 12306

Професорсько-викладацький колектив

Хорунжак Надія Михайлівна

Посада:  доцент кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-7434-5456
RESEARCHER ID: H-3779-2017


Контакти:
Кабінет: 2412
Телефон: 47-50-50, 12-306
E-mail: n.khorunzhak@tneu.edu.ua

Бенько Ірина Дмитрівна

Посада:  доцент кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9690-4631
RESEARCHER ID: H-3054-2017

Контакти:

Кабінет: 2412
Телефон:  47-50-50, 12-306.
E-mail: i.benko@tneu.edu.ua

Бурденюк Тарас Григорович

Посада: доцент кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління, заступник декана ФОА 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: -
 
ORCID ID: 0000-0002-4289-2671
RESEARCHER ID: H-2839-2017

Контакти:
Кабінет: 2412
Телефон: 475050, 12-306.
E-mail: burdeniuk@tneu.edu.ua

Жукевич Світлана Миколаївна

Посада:  доцент кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-6088-6232
RESEARCHER ID: H-4551-2017

Контакти:
Кабінет: 2412
Телефон:  47-50-50, 12-306.
E-mail: s.zhukevych@tneu.edu.ua

Мельник Наталія Геннадіївна

Посада:  доцент кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління, заступник декана ФОА
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5572-4514
RESEARCHER ID: G-6387-2017

Контакти: 
Кабінет: 2412
Телефон: 47-50-50, 12-306.
E-mail: melnyk.nataliya@tneu.edu.ua

Рожелюк Вікторія Миколаївна

Посада: професор кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання:  доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-2298-6160
RESEARCHER ID: G-5980-2017

Контакти:

Кабінет: 2412
Телефон (робочий)  47-50-50, 12-306.
E-mail: v.ruzheliuk@tneu.edu.ua

Сисюк Світлана Василівна

Посада:  доцент кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6697-1289
RESEARCHER ID: H-2909-2017

Контакти:

Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50, 12-306
E-mail: s.sosiuk@tneu.edu.ua


Яцишин Світлана Романівна

Посада:  доцент кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Вчене звання:  доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-8707-5149
RESEARCHER ID: H-2362-2017

Контакти:  
Кабінет: 2412
Телефон:  47-50-50, 12-306.
E-mail: svitya@tneu.edu.ua

Лукановська Ірина Романівна

Посада:  старший викладач кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Кабінет: 2412
 
ORCID ID: 0000-0001-5591-6487
RESEARCHER ID: H-2280-2017

Контакти: 

Телефон : 47-50-50, 12-306
Кабінет: 2412
E-mail: i.lukanovska@tneu.edu.ua

Хом’якова Катерина Борисівна

Посада: інженер кафедри обліку та контролю в сфері публічного управління 
 
Контакти:
Кабінет: 2412
Телефон (робочий): 47-50-50, 12-306.
E-mail: k.khomiakova@tneu.edu