В.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Починок Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-4416-3680
RESEARCHER ID: H-2795-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76, 12-301
Кабінет: 2411
E-mail: natapochynok@gmail.com

Коло наукових та практичних інтересів: бухгалтерський облік, управлінський облік, фінансова та нефінансова звітність, методика наукових досліджень в бухгалтерському обліку та економічному аналізі.
 
Починок Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук (2013), доцент кафедри обліку у виробничій сфері (2013).
Народилася 12 травня 1983 року у місті Тернополі. Навчалась в середній загальноосвітній школі № 19 м. Тернополя (в 2000 році отримала атестат про повну загальну середню освіту і за успіхи у навчанні була нагороджена срібною медаллю), закінчила Тернопільську академію народного господарства (у 2005 році отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту).
 
З 2005 року до теперішнього часу працює в Тернопільському національному економічному університеті на посадах: викладача-стажиста кафедри економіки і управління інвестиціями (2005-2008 р.р.), викладача кафедри менеджменту організацій та інвестицій (2008-2009 р.р.); викладача кафедри обліку у виробничій сфері (2012-2013 рр.), доцента кафедри обліку у виробничій сфері (з 2013 р.). Стаж науково-педагогічної роботи складає 11 років.
 
З 2009 р. по 2012 р. навчалась в аспірантурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит з відривом від виробництва.
 
У листопаді 2012 року захистила дисертацію на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств» у Спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету. У березні 2013 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 
З вересня 2013 року координує наукову роботу факультету обліку і аудиту. З вересня 2013 року – виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри обліку у виробничій сфері з наукової роботи.
 
В 2013/2014 н. р., 2014/2015 н. р., 2015/2016 н. р. – відповідальний секретар ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», проведеної на базі ТНЕУ, за що неодноразово нагороджена грамотами від ректора ТНЕУ за високий рівень організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» та з нагоди Дня науки в Україні.
 
З квітня 2015 року до теперішнього часу виконує обов’язки завідувача кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету. Член науково-методичної комісії зі спеціальності «облік і аудит» факультету обліку і аудиту (з 2015 р.), член науково-методичної ради факультету обліку і аудиту (з 2015 р.), член Вченої ради факультету обліку і аудиту (з 2015 р.)
 

Починок Наталія Володимирівна – автор понад 70 наукових праць, у т.ч. 8 монографій, зокрема, 1 одноосібної, 5 навчальних посібників і підручника, 16 статей у фахових виданнях. Основні наукові та навчально-методичні праці: «Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств» (колективна монографія, 2010); «Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку» (колективна монографія, 2013); «Conceptual approach to reforming of the national accounting system» (колективна монографія,2016); «Фінансовий облік» (підручник, 2016). http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/61-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/p/1842-2013-04-04-13-51-50

 
Дисципліни, які викладає та опис компетентностей, формування котрих забезпечують вивчення дисциплін:
1. Бухгалтерський облік І
Освітній ступінь - бакалавр
Метою курсу є: використовуючи набуті студентами знання з інших предметів фахового спрямування, розкрити концепцію побудови системи фінансового обліку на вітчизняних підприємствах відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють ведення фінансового обліку. Вагоме місце належить також ознайомленню з тенденціями в розвитку обліку, його передовою практикою, поглядами вчених на проблеми, що виникають на окремих стадіях обліку фактів господарської діяльності.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є: формування теоретичних знань та набуття практичних навичок з побудови інформаційної системи фінансового обліку, що характеризує наявність та зміни активів, капіталу, зобов'язань підприємства, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів за видами діяльності. До технічних завдань належать: освоєння студентами основних принципів обліку, облікових категорій, закономірностей, їх взаємозв'язків;вивчення аналітичного та синтетичного обліку окремих об'єктів, складання розробних таблиць, відомостей, журналів, вивчення способів обробки інформації з допомогою комп’ютерної техніки;набуття навиків із здійснення підготовчих робіт до формування та заповнення основних форм фінансової звітності.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:
- здатність застосовувати основні принципи фінансового обліку;
- здатність вести фінансовий облік активів підприємства в рамках чинного нормативно-правового забезпечення, в тому числі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- володіння методикоювідображення в системі фінансового облікугосподарських операцій, пов’язаних з надходженням активів підприємства, їх рухом та вибуттямз використанням елементів методу бухгалтерського обліку (документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність).
  
2. Облік і аудит
Освітній ступінь - бакалавр
 
Основна мета вивчення дисципліни полягає у: формуванні в студентів фундаментальних знань і освоєнні концептуальних основ обліку і аудиту як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень, в тому числі, й з метою управління готельно-туристичним та ресторанним бізнесом.
Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є: теоретична та практична підготовка студентів з питань: теоретичних основ бухгалтерського обліку і аудиту та їх сучасної парадигми в системі управління підприємством; принципів бухгалтерського обліку та аудиту; основ документального відображення господарських операцій і процесів; методики і організації бухгалтерського обліку та аудиту; оцінки господарських засобів і джерел їх утворення, а також достовірності їх відображення у звітності; формування висновків за результатами бухгалтерського обліку та аудиторської перевірки, а також надати знання і вміння у використанні показників обліку і звітності в управлінні готельно-ресторанним бізнесом.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:
- здатність застосовувати основні принципи бухгалтерського обліку;
- здатність вести бухгалтерський облік підприємства в рамках чинного нормативно-правового забезпечення, в тому числі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
-здатність спостерігати, виявляти, реєструвати, узагальнювати та зберігати інформацію про окремі факти господарської діяльності за допомогою елементів методу бухгалтерського обліку (документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність);
-володіння технікою складання фінансової звітності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
- володіння методикоюздійснення аудиту та здатністьпроводитиаудиторську перевірку.
 

Публікації:
1. Починок Н.В. Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств / Н. В. Починок // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль.: Економічна думка, 2011. – Вип.15-16. – С.373-377.
2. Починок Н.В. Аналітична підтримка прийняття рішень в системі процесного управління персоналом / Н. В. Починок // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук. - практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 235-237).
3. Починок Н.В. Облік витрат на формування та розвиток персоналу / Н. В. Починок // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. мат. VІ міжнар. наук.-практ. конф., (24–25 листопада 2011 р., м. Київ). – К. : МІБО КНЕУ, 2011. – С. 202–205.
4. Починок Н.В. Особливості віднесення виплат працівникам до складу витрат, що зменшують прибуток до оподаткування / Н. В. Починок // «Імплементація Податкового кодексу України в умовах реформування вітчизняної економіки»: Зб. тез доповідей наук.-практ. круглого столу (Тернопіль, 20 грудня 2011 р.). – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 137–139.
5. Починок Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом підприємства / Н. В. Починок. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.
6. Починок Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом / Н. В. Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць / ТНЕУ; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ "Економічна думка”, 2013. – Том 14. – № 2. – С.227-234.
7. Починок Н. В. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: моногр. / Н. В. Починок. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ "Економічна думка”, 2013. – 294 с.
8. Починок Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом / Н. В. Починок // Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка. – 2013. – Вип. 14.
9. Починок Н. В. Методика обліку процесу формування персоналу / Н. В. Починок // Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу і статистики ТНЕУ; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ "Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 3.
10.Кореляція корпоративної соціальної відповідальності та показників фінансової звітності // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 201-203.
11.Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с. (внесок автора 1,0 д.а.)
12.Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с. (внесок автора 1,0 д.а.)
13. Фінансовий облік: підруч. – 4-ге вид., допов. і перероблене / З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Я. Д. Крупка, Н.Я. Микитюк, Н.В. Починок, Р. В. Романів. – Тернопіль.: Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 450 с.
14.Сonceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing,Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p. (внесок автора 0,5 д.а.)

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності Тернопільського національного економічного університету засновано у 1969 році, тобто є однією із перших кафедр університету. На той час вона мала назву «кафедра бухгалтерського обліку та аналізу». Першим завідувачем кафедри був к. е. н., доцент Геннадій Якович Лебединський.
  

5 січня 1971 року кафедру розділили на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру економічного аналізу. Керівником кафедри бухгалтерського обліку призначили Антона Степановича Коваля, к.е.н., доцента, який виконував обов’язки завідувача до 18 лютого 1971 року. З цього часу кафедру очолював Іван Олексійович Белебеха, нині д.е.н., професор Харківського технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.
 
3 червня 1973 року відбувся другий поділ кафедри, внаслідок чого утворилися: кафедра бухгалтерського обліку у сільському господарстві та кафедра бухгалтерського обліку у промисловості. Завідувачем кафедри бухгалтерського обліку у промисловості обрали к.е.н., доцента Володимира Петровича Пальчука; у вересні 1979 року кафедру очолив к.е.н., доцент Михайло Степанович Кузів, а через 5 років (у вересні 1984 року) – к.е.н., доцент Михайло Семенович Пушкар, нині д.е.н., професор ТНЕУ.
 
Навесні 1985 року відбувся третій поділ кафедри. Цього разу виокремилася група викладачів, які викладали облік у капітальному будівництві. Вони створили спеціальну кафедру з назвою «кафедра економіки, обліку і аналізу в будівництві».
 

На початку 2003 року з ініціативи завідувача кафедри М.С. Пушкаря кафедру перейменували. Їй дали назву «кафедра обліку і контролінгу в промисловості».

 
28 серпня 2009 року відбулася четверта реорганізація кафедри шляхом об’єднання кафедр обліку в інвестиційній сфері та обліку і контролінгу у промисловості. Новоутворена кафедра отримала назву «обліку у виробничій сфері». Її очолив д.е.н., професор Зеновій Васильович Задорожний. З вересня 2014 р. в.о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері стала к.е.н., доцент Євгенія Костянтинівна Ковальчук, а з квітня 2015 р. цю посаду зайняла к.е.н., доцент Наталія Володимирівна Починок.
 
Сьогодні кафедра налічує 24 працівника, у т.ч. – 23 викладачі та 1 інженер.
 
Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку у виробничій сфері викладає дисципліни студентам І-V курсів за ступенями освіти «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також для студентів необлікових спеціальностей, які навчаються на інших факультетах ТНЕУ.
 
Кафедра готує спеціалістів та магістрів з обліку і оподаткування, вчить їх приймати управлінські рішення на різних рівнях менеджменту підприємств.

При кафедрі функціонує магістратура, аспірантура та докторантура.

Щороку професорсько-викладацький колектив кафедри поповнюється кращими випускниками факультету обліку і аудиту, які згодом вступають до аспірантури та захищають кандидатські дисертації.

Вихованці кафедри працюють на керівних посадах в установах і підприємствах різних галузей.

Мета і завдання функціонування кафедри

Метою функціонування кафедри є підготовка до практичної діяльності фахівців з обліку та аудиту найвищої кваліфікації магістрів, спеціалістів, бакалаврів, а також докторів та кандидатів економічних наук.

З цією метою кафедра виконує наступні основні завдання: 

– здійснює значний обсяг науково-дослідної роботи в процесі виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; 
– послідовно і цілеспрямовано проводить виховання студентів як майбутніх керівників та провідних фахівців у сфері обліку та аудиту на основі кращих традицій кафедри і понад сорокарічного досвіду спілкування зі студентами та випускниками; 
– сприяє працевлаштуванню, здійснює початковий супровід і консультує випускників кафедри з питань методики та організації роботи бухгалтерії, аудиторської фірми.
– забезпечує ефективне і якісне навчання студентів, аспірантів та докторантів відповідно до програмам їхньої підготовки; 

 
Професорсько-викладацький колектив кафедри:


Починок Наталія Володимирівна (к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри)
Задорожний Зеновій Васильович (проректор з наукової роботи, д.е.н., професор)
Панасюк Валентина Миколаївна (к.е.н., доцент, декан факультету обліку і аудиту)
Журавель Григорій Павлович (к.е.н., професор)
Крупка Ярослав Дмитрович (д.е.н., професор)
Дерій Василь Антонович  (д.е.н., професор)  
Богуцька Лілія Тарасівна (к.е.н., доцент)
Гудзь Наталія Василівна (к.е.н., доцент)
Денчук Павло Никифорович (к.е.н., доцент)
Гуменна-Дерій Марія Василівна (к.е.н., старший викладач)
Зарудна Наталія Ярославівна (к.е.н., доцент)
Кундеус Олександр Михайлович (к.е.н., доцент)
Мельничук Інна Василівна (к.е.н., доцент)
Мужевич Наталія Володимирівна (к.е.н., старший викладач)
Муравський Володимир Васильович (к.е.н., доцент)
Назарова Ірина Ярославівна (к.е.н., доцент)
Омецінська Ірина Ярославівна (к.е.н., доцент)
Питель Святослав Васильович (к.е.н., доцент)
Римар Галина Адамівна (к.е.н., старший викладач)
Романів Ростислав Володимирович (к.е.н., доцент)
Фаріон Володимир Ярославович (к.е.н., доцент)
Шевчук Олег Антонович (к.е.н., доцент)
Судин Юлія Анатоліївна (викладач)
Друк Лілія Василівна (інженер І категорії)

 
Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вітчизняних вищих навчальних закладів, зокрема Київського національного економічного університету, Київського національного торгівельно-економічного університету, Національного університету біоресурсів та природокористування, Житомирського державного технологічного університету, Львівської комерційної академії, Полтавського університету споживчої кооперації України, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Крім цього, професорсько-викладацький колектив кафедри тісно співпрацює із науковцями Німеччини, Польщі, Білорусі, Молдови, Словаччини, Російської Федерації.

 
За час існування кафедри її колектив видав майже 2 тисячі наукових праць загальним обсягом понад 10 тисяч ум. друк. арк. В тому числі понад 30 монографій, 7 підручників та 15 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 

Провідні науковці кафедри мають у власному доробку монографії, що відомі в Україні та за її межами. Зокрема:

за редакцією д.е.н., професора З.В. Задорожного кафедральна монографія "Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку” (2013 р.);
д.е.н., професор З.В. Задорожний опублікував монографію "Внутрішньогосподарський (управлінський) облік” (2006 р.);

професор, д.е.н. Я.Д. Крупка – монографії "Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів” (2000 р.) і "Облік інвестицій” (2001 р.);
професор, д.е.н. З.В. Гуцайлюк – 8 монографій з обліку і контролю в промисловості, в тому числі "Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности” (1983 р.); "Учет и контроль эффективности производства в пищевой промышленности” (1985р.); "Учет в управлении предприятиями и объединениями пищевой промышленности” (1988 р.); "Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції” (2013 р.).
професор Г.П. Журавель (у співавторстві з П.Я. Хомином) монографії "Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності” (2007 р.); "Теорії бухгалтерського обліку: ситуації” (2008 р.);
к.е.н., доцент В.М. Панасюк – монографії "Управління витратами виробництва” (1999 р.); "Витрати виробництва: управлінський аспект” (2005 р.);
 

Всеукраїнське визнання отримали: підручник "Фінансовий облік” (2010 р.) Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів; підручник "Облік у будівництві” (2008 р., 2005 р.) Я.Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник); навчальні посібники "Управлінський облік” (2010 р.) З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська; "Облік в галузях економіки” (2010 р.) З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк; "Бухгалтерський облік (основи)” (2010 р.) В. Г. Мельник, А. Г. Богач; "Контролінг” (2010 р.) З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, А. В. Фаїзов; "Основи технології” (О.М. Збожна), "Податковий облік” (2005 р., 2009 р.) З.В. Задорожний, Г. І. Гугул, Л.Г. Лещишин, І. Я. Омецінська, "Звітність підприємств” (2006 р.) П.Я. Хомин, Г.П. Журавель, "Курс управлінського обліку” (2007 р.) П.М. Герасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин, "Курс фінансового обліку” (2007 р.) Г. П. Журавель, П.Я. Хомин; "Державний фінансовий контроль” (2009 р.) Л. В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий і т.д.

Під керівництвом докторів, професорів кафедри підготовлено 32 кандидатів економічних наук.
 
Якість та ефективність підготовки і працевлаштування випускників кафедри
За весь період існування кафедри підготовлено для різних видів економічної діяльності понад 4000 фахівців з обліку і аудиту.

Випускники кафедри працюють бухгалтерами на підприємствах, в організаціях, закладах України і близького та далекого зарубіжжя, директорами аудиторських фірм й аудиторами, працівниками державної контрольно-ревізійної та податкової служб, фінансистами, викладачами.

 
Сотні випускників кафедри стали відомими в Україні та за кордоном людьми і керують великими підприємствами, працюють депутатами різних рівнів, в обласних та районних державних адміністраціях, міністерствах і відомствах.
 
Кафедра має дві філії на виробництві: аудиторська фірма «Консул» (м. Тернопіль) і ВАТ «Бережанський склозавод». На цих філіях студенти мають змогу проходити виробничу практику, отримувати кваліфіковані консультації, що виникають у них під час проведення практичних (семінарських) занять.
 
Стратегія кафедри щодо своїх випускників спрямована на те, щоб у максимально короткі терміни допомогти у працевлаштуванні усім, хто цього потребує. Перевага, насамперед, надається випускникам, які закінчили університет на «відмінно» і «добре», оволоділи комп’ютерними технологіями ведення обліку та аудиту, знають їхню нормативно-правову базу тощо.

 
Контакти: 
корпус № 2 (4 поверх), майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 46020,
Телефон: 8(0352) 47-50-76, 47-50-50 (внутрішній 12-301, 12-310)
Сайт кафедри: http://kovs.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності, проректор з наукової роботи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: G-5593-2017


Контакти:
Телефон: (0352)47-50-59, 47-50-50*12301, (0352)47-50-76, 11-122, 12-301
Кабінет: 2411
E-mail:Панасюк Валентина Миколаївна

Посада: декан факультету обліку і аудиту, доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

 

ORCID ID: 0000-0002-5133-6431
RESEARCHER ID: H-1072-2017
 
Контакти:
Телефон:(0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76, 12-301
Кабінет:2117, 2411
E-mail: tina.panasjuk@gmail.com

Крупка Ярослав Дмитрович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0002-9926-5513
RESEARCHER ID: H-5763-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12415; (0352)47-50-76, 12-415.
Кабінет: 2415.
E-mail: ya.krupka@tneu.edu.ua

Дерій Василь Антонович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
ORCID ID: 0000-0002-3600-4121
RESEARCHER ID:  G-7807-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12757, (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76
Кабінет: 2403, 2411
E-mail:deriy_vasyl@tneu.edu.ua vasylderij@gmail.com

Журавель Григорій Павлович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук  

ORCID ID: 0000-0001-6521-346X
RESEARCHER ID:  H-4794-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-50-56, Внутрішній : 12-201, 12-301.
Кабінет: 2219, 2411.
E-mail: zhur@tneu.edu.ua

Гудзь Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
RESEARCHER ID: H-4575-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76
Кабінет: 2411
E-mail: n.hudz@tneu.edu.ua

Денчук Павло Никифорович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID: 0000-0003-2350-6357
RESEARCHER ID: H-3577-2017
 
Контакти: 
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76
Кабінет: 2411
E-mail: p.denchuk@tneu.edu.ua


Зарудна Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9868-2278
RESEARCHER ID: G-6209-2017

 
Контакти: 
Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: n.zarudna@tneu.edu.ua


Кундеус Олександр Михайлович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-2944-2588
RESEARCHER ID: H-3596-2017

 
Контакти: 
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: o.kundeus@tneu.edu.uaМельничук Інна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент   

ORCID ID: 0000-0001-8738-3371
RESEARCHER: H-3579-2017
 
Контакти: 
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: i.melnychuk@tneu.edu.ua, inulka.melnychuk@gmail.com
Муравський Володимир Васильович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER:
 
Контакти:   
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: v.muravskyi@tneu.edu.uaНазарова Ірина Ярославівна

 Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0001-8942-3998
RESEARCHER: H-4411-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: niyya2016@gmail.com

Омецінська Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-6000-6904
RESEARCHER: H-5032-2017
 
Контакти: 

Телефон: (0352)47-50-50*12145, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: i.ometsinska@gmail.comПитель Святослав Васильович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності, заступник директора ННІІОТ
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID: 0000-0002-4114-7418
RESEARCHER: H-4324-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-58-50 , Внутрішній : 10-047.
Кабінет: 11204.
E-mail: swpytel@gmail.com


Романів Ростислав Володимирович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
ORCID ID:  0000-0003-0118-2865
RESEARCHER: H-3915-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: rvr_rom@mail.ru

Фаріон Володимир Ярославович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:  0000-0001-9994-3073
RESEARCHER: H-3496-2017
 
Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: v.farion@tneu.edu.ua, farionvolodymyr@ukr.net

Шевчук Олег Антонович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:  0000-0002-7352-7001
RESEARCHER: H-3569-2017

Контакти: 

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: ol.shevchuk@tneu.edu.ua

Богуцька Лілія Тарасівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0003-0928-3783
RESEARCHER: H-3769-2017

Контакти:  
Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: lilja-b@ukr.net


Гуменна-Дерій Марія Василівна

Посада: старший викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0003-0901-0080 
RESEARCHER: G-8197-2017

Контакти:  
Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: marichka_derij@mail.ru

Мужевич Наталія Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0001-5766-6354 
RESEARCHER: H-4864-2017

Контакти:   
Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail:

Римар Галина Адамівна

Посада: старший викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0001-5398-6131
RESEARCHER: H-4822-2017

Контакти:   
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: rimar1709@mail.ru

Галещук Світлана Михайлівна

 Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 
RESEARCHER: 

Контакти:   

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76.
Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
Судин Юлія Анатоліївна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
 
ORCID ID: 
RESEARCHER: 

Контакти:   

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.
Кабінет: 2411
E-mail: yuliya.sudyn@gmail.com


Друк Лілія Василівна

 Посада: інженер І категорії

 
Контакти: 
Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76

Внутрішній: 12-301 
E-mail: koais2411@gmail.com
Кабінет: 2411