Савельєв Євген Васильович

Савельєв Євген Васильович
Науковий ступінь: доктор економічних наук,
Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
дійсний член Академії економічних наук України, вчений у галузі міжнародної економіки і маркетингу. 
 

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0137-2263
RESEARCHER ID: H-6418-2017
 
Кабінет:1201                                                                 
Телефон: 47-50-75
Внутрішній телефон:11174
Адреса: вул.Львівська 11
 
 
Основні праці:
 1. Маркетинг и стратегия конкуренции. - Киев: НМК ВО, 1993. 2,0 п.л
 2. Маркетинг і стратегія конкуренції. - Київ: НМК ВО, с. 3-24, 45-59. 2,0 д.а
 3. Маркетинг нового продукту. - Київ: Інститут системних досліджень, 1994, 116 с. 7,0 д.а.
 4. Международный маркетинг. Часть І. - Киев: Институт системных исследований образования,1994, 180 с. 11,2 п.л.
 5. Галузевий маркетинг. Навчальний посібник. /За заг. редакцією Є.В.Савельєва та Д.А.Штефанича. К.: ІЗМН, 1997. 7,0 д.а.
 6. Міжнародна економіка: міжнародна торгівля і фінанси. – Тернопіль: Академічна думка, 2001. – 500 с.
 7. Елітні університети, еліта країни, елітна країна. Криза чи нова роль університетів? / С. Юрій, Є. Савельєв // Дзеркало тижня, 28 травня – 3 червня 2005, № 20 (548), с.4
 8. Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України XXI століття / Вісник економічної науки України. – 2005. - № 2(8). – с. 149-159
 9. Економічна співпраця чи економічні війни? // Журнал європейської економіки. – 2006. – Том 5 (№ 1), с. 3-5
 10. Міжнародний маркетинг // Основи маркетингу. Навчальний посібник за науковою редакцією Чеботаря С.І. і Савельєва Є.В. – К.: Наш час, 2006, с. 163-217
 11. Українсько-грецькі економічні відносини: формування нових напрямів // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI столітті: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції(21-23 травня 2007 р.) / За заг. ред. доктора політичних наук, професора К. Балабанова. - Маріуполь, 2007. – с. 484-488
 12. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього // Вісник економічної науки України. – 2007. - № 1 (11). – с. 133-145
 13. Нова економіка як економіка знань і моделі її формування в Україні // Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри / за редакцією С. І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. –с. 18-50
 14. Міжнародна економіка: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 622 с.
 15. Проблеми розвитку гірничо-металургійного комплексу України в умовах кризи / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.-  с. 159-173
 16. Міжцивілізаційні і міжкультурні аспекти посткризових реформ / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-2010 рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.- С. 368-385
 17. Довіра в системі економічних реформ: український і міжнародний виміри / Куриляк В.Є., Савельєв Є.В.,  Юрій С. І. // Глобальна економічна криза 2008-201рр:  світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія. - Донецьк: Юго-В Донецьк: Юго-Восток, 2010.- С. 386-408
 18. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Юрій С., Савельєв Є. // Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України:монографія / А.І. Амоша, С.С. Аптекарь, С. І. Юрій та нн.. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011, с. 110-118
 19. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного університету. – 2011. - № 5-2. – 2011. – С. 13-31
 20. Розвиток спільних підприємств у системі міжнародного бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, том 3. – № 6. – 2011.
 21. Benchmarking: Integration of Rivalry and Mutual Assistance / Ye.V. Savelyev,V.Ye.Kuryliak, H. F. Smalyuk // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - № 4
 22. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / Є. Савельєв, В. Куриляк //Економіка України. – 2012. - № 9
За кордоном опубліковано такі праці:
 1. Трансформаційні процеси у зовнішній торгівлі - Transformaation postsozialistischerVolkswirtschaften: außenwirtschaftliche Probleme. - Frankfurt-am-Main, Katowice,Ternopil, 1995, c.26-37.
 2. Transformationsprozesse in den postsozialistischen Ländern und ihre Verbindung mit den neuen europäischen Ordnung. - Transformation postsozialistischer Volkswirtschaften: Außenwirtschaftliche Probleme, S. 11-25.
 3. Методически въпроси на анализа на дейността на малките предприятия на макро ниво. - Контрольт и икономическият анализ при пазарнато стопанство - ефективност и рационалност. - Свищов: Стопанска академия "Д.А.Ценов", 1995, с. 305-308.
 4. Икономическота криза и проблемите на моделиранато на новия ряд във външната търговия и международните финансови отношения на Украина. - Хаосът и предизвикателствата на планирането. Юбилейна научна конференция посвятена на 4-годишнината от основането на катедрата "Стратегическо планиране и маркетинг. - Свищов: Стопанска академия "Д.А.Ценов", 10-12 априля 1995, с. 197-204.
 5. Restrukturyzacja wtasnosci Ukrainy i podniesienie Roli inwestowania zagranicznego wRozwoj gospodarki Wielouktadowej Ukrainy. - Restrukturyzacja  przedsenBiorstwokresie transformacji rynkowej, Czesc I. Poznan: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 196-200.
 6. Restructuring of property and Raising of forcing investment's Role in development of multiple structure economy. - Restructuring of industrial enterprises in Poland and Bulgaria under Market Transformation. Part II. - Poznan: Akademia Ekonomiczna, 1995, p. 386-388.
 7. Проблеми на осъществяне на реформата във внешето икономическо образование в Украйна (Problems of Realisation of the Reform in Higher education in Economik Siences in Ukraine). - - Европейското предприятие на прага на ХХІ век. IV конгрес на Европейска асоциация за икономикс на конгреса. - София, 18-20 септември, 1995, с. 98-99.
 8. Strukturschema der ukrainischen Betriebe im XXI. Jahrhundert. - Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung mit Besonderheiten der Klein - und Mittelbetriebe. Internationales wissenschaftliches Symposium Management und Entwicklung MER 96, 9-11. Mai 1996. - Maribor: Universität Maribor, 1996, S. 283-285.
 9. Проблеми на международние маркетинг на украинските предприятия и механизьм за привлечение на инвестиции в светлитената на идеите на плана "Маршал” -Бизнес-стратегии-структури. - Варна: Университетско издателство Икономически университет, 1995, с. 216-224.
 10. Секторна теория за структурно развитие и отраслов модел на икономината на Украйна в началото ХХІ век. -Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: Управление на перехода, Том първи. - Свищов: Академично издателство "Ценов”, 1996, с.30-38.
 11. Типови схеми за концептуално планироване в международния маркетинг. Годишник, том ХСI. - Свищов: Стопанска академия "Д.А.Ценов”, 1996, с.179-212.
 12. Entwicklung der Integrationsprozesse zwischen der Ukraine und der EU auf dem Gebiet der Investitionen. - EU-Integration und Unternehmenskooperationen: mit Betonung der KMB: Sammelband des Internationalen wissenschaftliches Symposium Management und Entwicklung [auch] MER 2000, Slowenien, Portoroz, 30. März – 1. April 2000, S.86-96.
 13. Проблемы трансформации экономик Болгарии и Украины и сотрудничество Свиштовской хозяйственной академии и Тернопольской академии народного хозяйства. - Экономики в условиях перехода (икономиките в переход). – Свищов: Академично издателство "Ценов” при СА " Д.А. Ценов”, 2000, с.5-6.
 14. Теория инвестиций переходных экономик и интеграционные процесы: поиск моделей для Украины. - Экономики в условиях перехода (икономиките в переход). – Свищов: Академично издателство "Ценов” при СА " Д.А. Ценов”, 2000, с.9-32.
 15. Новая экономика как единая наднациональная мировая экономика. - Юбилейна международна конференция "Предзвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век»  Том I. – Академично издателство «Ценов» - Свищов, 2001, с. 21-30.
 16. Voraussetzungen für die Vertiefung und Beschleunigung der europäischen Integration der Ukraine // Berichte von Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschat und Weltpolitik (IWVWWW) e. V. 16. Jg., №  170, September, 2006, S. 21-26
 17. Współpraca męndzynarodowa jako czynnik rozwoju badan naukowych i postęępu //Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej. Zbiór materialów pokonferencyjnych. Gdańsk, 14-15 września 2006, s. 531-540
 18. Intra-industry Trade Between Ukraine and the European Union /Savelyev Yev., BojkoZ. // Östliches Europa und Visionen Paneuropäischer Entwicklung. Aspekte internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Konferenzbeiträge der Internationalen Wissenschaftskonferenz der Nationalen Wirtschaftsuniversität Ternopil (Ukraine) in Antalya (Türkei) vom 15. bis 22. September 2007. - Berlin 2008 – s. 115-124
 19. Wirtschaftsrisikmanagement in der Ukraine / Savelyev Evhen // in: S. Yuriy, E. Savelyev, W. Trillenberg u.a. Östliches Europa und Vision paneuropäischer Entwicklung. – Berlin, Forschungsinstitut der Internationalen WissenschaftlichenVereinigung Weltwirtschaft, 2008. – S. 102-114.
 20. Weltwirtschaftskrise und Anforderungen an die Reformierung der Wirtschaft derUkraine / Yuriy S. // Dynamische Prozesse in der europäischen Wirtschaftslandschaft. – Berlin, Forschungsinstitut Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2010.- 170 S. – S. 35-53.
 21. Formation of a New Global Economic Order: scientific and practical approaches /Serhe Yurij, Yevhen Savelyev // World Economy Problems and Processes -. – Berlin:Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen VereinigungWeltwirtschaft, 2010. – S. 105-115.
 22. Доктрина национальных экономических интересов Украины в Причерноморье //Причерноморье в XXI веке: социально-экономическое развитие и межрегиональные взаимодействия в контексте глобализации / под общей ред. А.Г. Дружинина, В.А. Колесова, А.А. Языковой: сб. материалов Междунар. науч. конф. (Ростов-на-Дону, 15-18 мая 2011г.). – М.: Вузовская книга, 2011. 248 с., с. 187-196
 23. The Doctrine of National Energy of Ukraine in the Black Sea Region / Yuriy Serhiy,Savelyev Yevhen // W. Trillenberg, S. Yuriy, E. Savelyev. Globale und länderspezifische sozio-ökonomische Effekte / Herausgeber Wilfried Trillenberg. – Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft, 2012. – S. 1-9.
 24. Ukraine: Globale Anforderungen und Wirtschaftsreformen / Savelyev Yevhen, Vitalina Kurzliak // W. Trillenberg, S. Yuriy, E. Savelyev. Globale und länderspezifische sozio-ökonomische Effekte / Herausgeber Wilfried Trillenberg. – Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2012. – S. 47-61.
 25. Benchmarkingmethoden der Konkurrenzverwaltung in der Weltwirtschaft / Yevhen Savelyev, Vitalina Kuryliak, Halyna Smalyuk // W. Trillenberg (Hrg.), A. Krysovatyi, E. Savelyev u.a. Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-ökonomischen Globalisierung. – Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V. Berlin, 2013. – S. 22-53.
Література
 1. Валігура К. Співробітництво вузів Європи. У ТАНГ відкрився Центр європейських і міжнародних студій / Кость Валігура // Газета «Свобода». – 2000. – 5 вересня.
 2. Євген Савельєв // Вчені Тернопільської академії народного господарства /Наук. ред. д.е.н., проф. А.Ф. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 98-101.
 3. Мельничук Б. Савельєв Євген Васильович / Б. Мельничук, Л. Щербак // Тернопільський Енциклопедичний словник. – Т. 3. – Тернопіль6 Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч». – 2008. – С. 213.
 4. Новосядлий Б. У Тернополі – Центр євро студій / Богдан Новосядлий // Газета «Свобода». – 2000. – 20 січня.
 5. Ониськів М. Третій науковий акорд у Форосі / Михайло Ониськів // Газета Академія. – 1998. – 28 жовтня.
 6. Поклонський Ф. Ю., Ляшенко В. І. З історії створення Академії економічних наук України: 1992-2003 рр.//Вісник Академії економічних наук України. Науковий щорічник. – 2003. - № 1 (3). – с. 167-177.
 7. Прес-конференція у Тернопільській академії народного господарства // Газета «Академія. – 2000. – 7 лютого.»
 8. Ректор Олександр Устенко: Його Слово, Слово про Нього. – Тернопіль: «Економічна думка», 2000. – С. 171-172; 175-176; 203-204; 212-221; 235
 9. Савельєв Євген Васильович // Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право): Довідк. вид. / Редкол.: відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній та ін. – Львів, 2003. – С. 183-184.
 10. Савельєв Євген Васильович // Хто є хто в українських суспільних науках. – К.: Вид-во «К.І.С.», 1998. – С. 314-315.
 11. Садовська Г. Ми не просто змінили вивіску / Галина Садовська // газета «Вільне життя». – 1997. – 7 квітня
 12. Mitteilungen aus der IWVWW e. V. Berlin. Zehn Jahre Publikationszusammenarbeit zwischen dem Forschungsinstitut der IWVWW e. V. Berlin und der Nationalen Wirtschaftsuniversität in Ternopil (Westukraine) // Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik IWVWW e. V. Berichte. – April-Juni 2013. – S. 70-72.
 13. Амоша О. І. До 20-річчя створення Академії економічних наук України: ретроспектива та перспективи / Амоша О.І., Поклонський Ф.Ю., Ляшенко В.І. // Вісник економічної науки України. – 2013. - № 1 (23). – С. 227-239.
 14. Андрушків Б.М. Який солдат не мріє стати генералом, який науковець не мріє стати… академіком / Б.М. Андрушків // Вісник економічної науки України. – 2013. - № 1 (23). – С. 247-248.
 15. Белопольский Н. Академии экономических наук Украины 20 лет / Н. Белопольский // Вісник економічної науки України. – 2013. - № 1 (23). – С. 248-250.
 16. Trillenberg W. Vorwort / Wilfrid Trillenberg // W. Trillenberg (Hrg.), A. Krysovatyi, E. Savelyev u.a. Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-ökonomischen Globalisierung. – Berlin: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e.V. Berlin, 2013.