Директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру

Мозолюк Тетяна Миколаївна

Посада: директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру, викладач ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: викладач-методист


Контакти:
Телефон: (03849) 2-11-32
E-mail: tneu_kam@ukr.net
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17


У 1995 році закінчила фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського за спеціальністю «Математика». Присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».  Працювала у ТзОВ «Проектно-конструкторське бюро автоматизованих систем управління» на посаді педагога-організатора. З 2005 року працює у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж» на посаді викладача математики та інформатики.
У 2012 році на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 − теорія та методика навчання (технічні дисципліни).
Коло наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології; методика навчання фахових комп’ютерних дисциплін.

Основні наукові публікації:
1. Мозолюк Т.М. Підготовка ІТ-фахівців для українського ринку праці. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Вип. 5.  Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С.50-57.
2. Карташова Л.А., Мозолюк  Т.М. Інформаційно-комунікаційні технології як складова системи навчання // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць /гол.ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – Вип.7. – C.168-171.
3. Мозолюк Т. Проблеми підготовки ІТ-фахівців до майбутньої професійної діяльності. // Современные достижения в науке и образовании : сб. трудов IV Междунар. науч. конф., 11-18 сент. 2010 г., г.Будва (Черногория). – Хмельницький: ХНУ, 2010. – C.70-73.
4. Мозолюк Т.М. Педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки до виробничої практики / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнародний форум (2 2010 ; Киев). II міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства» 12-15 жовт. 2010 р., м. Київ. Частина І / Асоціація "Інформатіо-Консорціум", К.: УкрІНТЕІ, 2010. – С.145-152.
5. Мозолюк Т.М. Готовність ІТ-фахівців до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності як складова професійної готовності // Педагогічний дискурс: – зб. наук. праць. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА – Вип. 8. – 2010. – С.133-138.
6. Мозолюк Т.М. Необхідність використання електронних підручників для самостійної роботи студентів / Проблеми сучасного підручника. Зб. наук. праць: За заг. ред. В.М. Мадзігона. №1 (10), Київ, 2010. – С.752-759.
7. Мозолюк Т.М. Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів / Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік: наукове видання. – К.: Інститут педагогіки, 2011. – С.266-267.
8. Мозолюк Т.М. Покращення практичної значущості підготовки студентів індустріального коледжу в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. /Т.М. Мозолюк // Нова педагогічна думка. – 2011. – №2. – С.53-58.
9. Карташова Л. А., Мозолюк Т. М. Критерії та рівні оцінювання результативності впровадження методик навчання технічних дисциплін у процесі формування фахових знань студентів коледжів // Вісник Черкаського університету. - Серія: Педагогічні науки.  – Вип. 206.  – Черкаси, 2011. – С.62-65.
10. Мозолюк Т.М. Ретроспективно-порівняльний аналіз розвитку змісту і цілей навчання інформаційних технологій студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [гол. ред.: Мартинюк М. Т.]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – С.192-198.
11. Мозолюк Т.М. Місце практичної підготовки у методичній системі підготовки ІТ-фахівця. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Вип. 8 – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С.286-294.
12. Мозолюк А., Мозолюк Т. Організація самостійної роботи студентів з використанням електронного підручника / Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 25-26 червня 2015 р.– К.: НУХТ, 2015 р. – С. 193-195.Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр ТНЕУ

Історична довідка. 

Співпраця Тернопільського національного економічного університету та Камянець-Подільського індустріального коледжу розпочалась з настанням ХХІ ст. 14 червня 2000 році було створено Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр ТНЕУ для практичної реалізації положень навчального комплексу «Смотрич», до якого згідно із наказом міністра освіти і науки України № 202 від 14 червня 2000 року увійшли Тернопільська академія народного господарства (з вересня 2006 року Тернопільський національний економічний університет) та Кам'янець-Подільський індустріальний технікум (з вересня 2007 року Кам'янець-Подільський індустріальний коледж).
Метою створення навчального комплексу «Смотрич» наказом визначено втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів, що входять до об'єднання для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу.
Кам'янець-Подільський навчально-консультаційний центр розташовувався на площах, наданих Кам'янець-Подільським індустріальним коледжем. Згідно договору оренди від 15.06.2006 року №594 Тернопільський національний економічний університет орендує для навчального центру аудиторний фонд коледжу загальною площею 1831 кв. м. для організації навчального процесу у другій половині дня.
З 2000 р. по 2015 р. Кам’янець-Подільський навчально-консультаційний центр очолювала Пономарчук Наталя Степанівна – викладач-методист вищої категорії, відмінник освіти України.
У 2016 році (наказ №5 від 11 січня 2016 року) створено Кам’янець-Подільський навчально-науково-виробничий центр ТНЕУ, керівником  якого призначена Мозолюк Тетяна Миколаївна – викладач-методист вищої категорії, кандидат педагогічних наук.
Навчальний процес у центрі побудовано на принципі формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами, загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, доступом до мережі Інтернет тощо.
З 15 грудня 2016 року Кам’янець-Подільський навчально-науково-виробничий центр ТНЕУ перейменовано у Кам’янець-Подільський навчально-науковий центр ТНЕУ (Наказ № 733 від 8 грудня 2016 року).

 Характеристика діяльності Кам’янець-Подільського Навчально-Наукового Центру
З метою координації діяльності закладів освіти для підготовки висококваліфікованих фахівців в системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу наказами міністра освіти і науки України № 201 та 202 від 14 червня 2000 року створено навчальний комплекс "Смотрич" у складі Тернопільської академії народного господарства (з вересня 2006 року Тернопільський національний економічний університет) та Кам'янець-Подільського індустріального технікуму (з вересня 2007 року Кам'янець-Подільський індустріальний коледж) та структурний підрозділ Тернопільської академії народного господарства – навчально-консультаційний центр у м. Кам'янець-Подільський, розміщений на площах, наданих Кам'янець-Подільським індустріальним технікумом. Згідно договору оренди від 15.06.2006 року №594 навчальний центр орендує  аудиторний фонд коледжу загальною площею 1831 кв.м. для організації навчального процесу у другій половині дня.
Метою діяльності центру є втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності і різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів, що входять до об'єднання та на основі тісної інтеграції навчання з наукою і виробництвом.
Навчальний процес у навчально-науковому центрі ТНЕУ побудовано на принципі формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, доступом до мережі Інтернет, тощо.