Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

Дата: 23-07-2018, 14:00

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету є колегіальним органом управління вищого навчального закладу і утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Вчена рада ТНЕУ відповідно до Статті 36 Закону України про вищу освіту:

 «1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;

16) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів).

Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Рішення вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

У вищому навчальному закладі можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу. Вчена рада вищого навчального закладу може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів».

Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до Статуту університету.

 

План роботи вченої ради Тернопільського національного економічного універстету на 2017 - 2018 н.р.

 


 

 


Положення про вчену раду ТНЕУ


 


 

 

 

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

 

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про випускову кафедру

Положення ННІІОТ

Положення про Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Положення про загальноуніверситетську навчальну комп'ютерну лабораторію

Положення про Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

Положення про Чортківський навчально-науковий інститут підприемства та бізнесу

Положення про школу польського та європейського права 

м. Тернопіль

вул. Львівська, 11

Кабінет: 1304

Тел.: +38 (0352) 475062, 11300
E-mail: vchsecretar[at]tneu.edu.uaПрисвоєння вчених звань

Дата: 23-07-2018, 14:02Конкурс на посаду

Дата: 23-07-2018, 14:10КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович

Дата: 23-07-2018, 14:12

Голова вченої ради ТНЕУ, ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України
 
RESEARCHER ID: H-5477-2017МУДРАК Марія Афанасіївна

Дата: 23-07-2018, 14:22

Вчений секретар університету, кандидат психологічних наук, доцент

RESEARCHER ID: J-2960-2017
 

Телефон: (0352) 47-50-62, внутрішній 11-300
E-mail: m.mudrak@tneu.edu.ua, vchecretar@tneu.edu.ua
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус ТНЕУ), каб. 1304
АДАМИК Богдан Петрович

Дата: 23-07-2018, 14:28

декан факультету банківського бізнесу, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: G-8957-2017МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович

Дата: 23-07-2018, 14:31

доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: K-5438-2017БАНАХ Сергій Володимирович

Дата: 23-07-2018, 14:35

декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук
 
RESEARCHER ID: H-7759-2017БРИЧ Василь Ярославович

Дата: 23-07-2018, 14:36

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: I-3188-2017БРУХАНСЬКИЙ Руслан Феоктистович

Дата: 23-07-2018, 14:43

завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ, доктор економічних наук, професор.
 
RESEARCHER ID: G-6076-2017БУЛАВИНЕЦЬ Василь Ярославович

Дата: 23-07-2018, 14:45

проректор з питань соціально-економічного розвитку
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:КУЛЬЧИЦЬКА Надія Євстахівна

Дата: 23-07-2018, 14:47

директор Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, кандидат юридичних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-4136-2017ВОЗЬНИЙ Казимир Зіновійович

Дата: 23-07-2018, 14:51

директор бібліотеки, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: G-4211-2017ВОЙНАРСЬКИЙ Йосиф Брониславович

Дата: 23-07-2018, 14:54

директор НДВГ "Наука"
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:ГАЙДА Юрій Іванович

Дата: 23-07-2018, 15:09

професор кафедр економічної теорії та аграрного менеджменту і природокористуванння, доктор сільськогосподарських наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-7228-2017ГОМОТЮК Оксана Євгенівна

Дата: 23-07-2018, 15:11

завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, доктор історичних наук, професор
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:ГРИНЧУЦЬКИЙ Валерій Іванович

Дата: 23-07-2018, 15:13

завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-6699-2017ГРОДСЬКА Ольга Сергіївна

Дата: 23-07-2018, 15:14

начальник відділу кадрів
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:ГУГУЛ Ганна Іванівна

Дата: 23-07-2018, 15:17

головний бухгалтер
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:ДЕМ'ЯНИШИН Василь Григорович

Дата: 23-07-2018, 15:20

професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: I-2248-2017ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна

Дата: 23-07-2018, 15:25

директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: H-5026-2017ДЕРІЙ Василь Антонович

Дата: 23-07-2018, 15:27

професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-7807-2017ДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович

Дата: 23-07-2018, 15:29

завідувач кафедри банківської справи, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: I-2117-2017ДИВАК Микола Петрович

Дата: 23-07-2018, 15:31

декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-5066-2017ЖУРАВЕЛЬ Григорій Павлович

Дата: 23-07-2018, 15:34

радник ректора, кандидат економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: H-4794-2017ЗАДОРОЖНИЙ Зеновій-Михайло Васильович

Дата: 23-07-2018, 15:36

проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-5593-2017ІВАЩУК Олег Тимофійович

Дата: 23-07-2018, 15:40

директор центру підготовки магістрів державної служби, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: I-1371-2017КІЗИМА Андрій Ярославович

Дата: 23-07-2018, 15:57

декан факультету фінансів, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: I-1654-2017КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна

Дата: 23-07-2018, 15:59

завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: H-5604-2017ДОБІЖА Василь Валерійович

Дата: 23-07-2018, 16:03

доцент кафедри правового регулювання економіки і права Вінницького навчально-наукового інституту економіки, кандидат політичних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-3119-2017ЛИСА Наталія Степанівна

Дата: 23-07-2018, 16:09

доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації, кандидат філологічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-6371-2017ЛУЦІВ Богдан Любомирович

Дата: 23-07-2018, 16:11

завідувач кафедри банківського менеджменту та обліку, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: I-6117-2017ЛЯХОВИЧ Галина Іванівна

Дата: 23-07-2018, 16:13

директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент
 
RESEARCHER ID: G-6664-2017ГУМЕНЮК Юрій Петрович

Дата: 23-07-2018, 16:15

завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, доктор економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID:КАЛАУР Іван Романович

Дата: 23-07-2018, 16:17

завідувач кафедри цивільного права і процесу, доктор юридичних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-8745-2017МЕЛЬНИК Алла Федорівна

Дата: 23-07-2018, 16:39

професор кафедри менеджменту та публічного управління, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID:ОСТРОВЕРХОВ Віктор Михайлович

Дата: 23-07-2018, 16:48

декан факультету економіки та управління, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-7508-2017ПАНАСЮК Валентина Миколаївна

Дата: 23-07-2018, 16:51

декан факультету обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-1072-2017ПОГРІЩУК Борис Васильович

Дата: 23-07-2018, 16:53

директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: H-5033-2017Члени вченої ради

Дата: 23-07-2018, 16:54


ПИТЕЛЬ Святослав Васильович

заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, кандидат економічних наук, доцент
САВЕЛЬЄВ Євген Васильович    

професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор
САЧЕНКО Анатолій Олексійович

завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, доктор технічних наук, професор
СОХАЦЬКА Олена Миколаївна    

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор

ТАРАНОВ Ігор Михайлович    

директор Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Б. Д. Гаврилишина, кандидат економічних наук, доцент
ФУРМАН Анатолій Васильович    

завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професор
ЦИКВАС Роман Станіславович    

директор Центру студентського спорту
ЧОРНИЙ Роман Степанович    

 директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, доктор економічних наук, доцент
ШЕВЧУК Руслан Петрович

декан Самбірського факультету прикладного програмного забезпечення, кандидат технічних наук, доцент
ШИНКАРИК Микола Іванович    

перший проректор, кандидат фізико-математичних наук, доцент
ЯЗЛЮК Борис Олегович

декан факультету аграрної економіки і менеджменту, доктор економічних наук, професор
ШЕВЧУК Антон Михайлович    

голова профкому студентів
 
РОМАНІВ Тарас Андрійович
студент  гр. Фм-11

ВОДЯНИЙ Сергій Сергійович
студент гр. ФУМСм-22
 
ГЛУХА Тетяна Романівна 
студентка гр. ПР-31
 
ОКРЕНЕЦЬ Володимир Юрійович
студент групи ОП-41
 
ЯХВАН Діана Володимирівна
студент групи ЕКм-11, голова Університетської Ради Студентів ТНЕУ