Луцька філія Тернопільського національного економічного університету

Дата: 9-02-2016, 11:11

Луцька філія Тернопільського національного економічного університетуЛіцензія МОН молоді та спорту України АД №073167 від 30.11.2012 року IV рівня акредитації.
Поштова адреса: 43024, м. Луцьк, проспект Відродження, 24.
Директор філії: Лещук Віктор Пилипович – доктор економічних наук, професор.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 751401 (факс); 77-17-41.
Внутрішній тел.: 21-701, 21-702.
Приймальна комісія: 77-17-41, (050)2016822 - МТС, (068)6826401 – Київстар
E-mail: 

 
Луцька філія як структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету розпочала свою діяльність у 1999 році. Навчання у Луцькій філії проводиться виключно за заочною формою, що дає змогу працевлаштованим молодим людям здобути  якісну вищу економічну освіту без відриву від трудової діяльності.


Луцька філія готує висококваліфікованих фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за освітніми програмами «Фінанси , банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування». Підготовка студентів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для отримання диплома бакалавра проводиться за скороченим терміном навчання.
З 2014 року філія впроваджує підготовку фахівців за програмою двох дипломів (Україна-Польща), у відповідності до якої  студенти отримують диплом державного зразка як базового (Тернопільського національного економічного університету) , так і партнерського навчального закладу (Державної вищої школи ім. Яна Павла ІІ у м. Бяла Подляска).


Навчальний процес у Луцькій філії здійснюється професорсько-викладацьким колективом факультетів фінансів, обліку і аудиту, банківського бізнесу ТНЕУ, згідно із затвердженими навчальними планами і програми для відповідних напрямів підготовки (спеціальностей). Усі викладачі, що залучаються до забезпечення навчального процесу  філії мають наукові ступені і вчені звання, значний досвід та стаж роботи як у вищих навчальних закладах,  так і на практиці. Широке впровадження у навчальний процес новітніх освітянських технологій забезпечує підготовку фахівців такого рівня, який у повній мірі відповідає вимогам вітчизняної Вищої школи та європейським стандартам.
Навчальний процес проводиться на базі орендованих приміщень Навчально-методичного центру профспілок Волинської області, які включають комфортабельні аудиторії для проведення всіх видів занять, сучасний комп’ютерний клас з підключенням до мережі Інтернет, бібліотеку (загальний фонд підручників і навчальних посібників якої налічує близько 10 тис. примірників ) та офісні приміщення. 
Для роботи у державних екзаменаційних комісіях залучаються провідні високопрофесійні фінансисти-практики, керівники банківських та фінансово-економічних установ області.


За час функціонування Луцької філії підготовлено понад 5 тис. фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, які на сьогоднішній день успішно працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємницьких структурах регіону на різних посадах.
На регіональному ринку освітніх послуг Луцька філія ТНЕУ має сформований імідж навчального закладу з багаторічним досвідом підготовки економістів за широким спектром спеціальностей, що забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом і відповідною матеріально-технічною базою. У значній мірі цьому сприяє високий економічний потенціал Волині, що у поєднанні з вигідним географічним розташуванням створює сприятливі умови для розвитку підприємництва в регіоні, а також налагодження ефективних  зовнішньоекономічних зв’язків.Директор Луцької філії Тернопільського національного економічного університету.

Дата: 9-02-2016, 11:11

 

Директор Луцької філії Тернопільського національного економічного університету.Лещук Віктор Пилипович – директор Луцької філії ТНЕУ, доктор економічних наук, професор. Народився 21 березня 1957 року в селищі міського типу Головно Любомльського  району Волинської  області.
У 1982 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут.  У 1982-1991 роках працював в Гомельському кооперативному інституті (Республіка Білорусь). З лютого місяця 1991 року по лютий 2014 року робота в Луцькому національному технічному університеті (до 2008 року – Луцький індустріальний інститут, Луцький технічний університет) на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри обліку і аудиту, завідувача кафеди фінансів. В 2008-2011 роках навчався в докторантурі Тернопільського національного економічного університету. З лютого 2014 року директор Луцької філії (до 1 жовтня 2014 року – Луцький навчально-консультаційний центру) ТНЕУ. 
У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 2013 році – доктора економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».  Профессор кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі співавтор 3 підручників для студентів ВНЗ з грифом Міністерства освіти і науки України.
Коло наукових інтересів стосується проблематики функціонування фінансового капіталу суб’єктів господарювання, інноваційний розвиток підприємства.
 
Основні наукові праці:
1. Лещук В.П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва/ О.М. Кравчук, В.П. Лещук /  Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.
2. Полінкевич О.М., Лещук В.П. Фінансова санація та банкрутство підприємств/ О.М. Полінкевич, В.П. Лещук /  Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
3. Лещук В.П. Фінансовий капітал фінансово-промислових груп: формування, використання та перспективи розвитку. / Лещук В.П.; [вст.. слово С.І. Юрія]. – Луцьк, 2011. – 476 с.
4. Вартісні чинники регулювання реального сектора економіки України: монографія / [Л.Г. Ліпіч та ін..]; за ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпіч. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 452 с.
5. Лещук В.П.  Удосконалення управління фінансовий капіталом фінансово-промислової групи / / Віктор Лещук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 19.6. – 345 с. – С. 186-192.
6. Лещук В. П. Фінансовий капітал промислових підприємств у діяльності фінансово-промислових груп / Віктор Лещук // Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції: зб. наук. праць / ДонДУУ, 2011. – 320 с. – С. 86-95.
7. Лещук В.П. Фінансово-промислові групи в реалізації інвестиційних проектів / Віктор Лещук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник  / [за ред.. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7. – Т.1. – 319 с. – С. 237-241.
8. Юрій С.І., Лещук В.П. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем / С.І. Юрій, В.П. Лещук // Світ фінансів. 2012. – Випуск 1 (26). – С. 24-30.
9. Лещук В. П. Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємства за ступенем ризику / В.П. Лещук, О.Полінкевич // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. №1 (151). – Київ. –  2014. – С. 210-214.
10. Лещук В. П. Механізм стимулювання інноваційної спроможності підприємств / В.П. Лещук, В.Нижник // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. №1 (163). – Київ. – 2015. – С. 173-178.
11. Лещук В. П. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці / В.П. Лещук // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. №6 (168). – Київ. – 2015. – С. 34-38.
 
  
Зовнішній тел. / факс: (0332) 25-84-56 (факс); 77-17-41.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: v.leshchuk@tneu.edu.ua


 Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

Дата: 28-07-2011, 09:24

Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ
На сьогоднішній день організацію начального процесу у Луцькому НКЦ забезпечує адміністративно-допоміжний персонал у кількості 6 осіб, до складу якого входять:

 

 

 

 

 

 

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

1. Лещук Віктор Пилипович
Посада: директор Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 25-84-56 (факс); 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail:  v.leshchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: № 6а.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

2. Капітан Ніна Михайлівна
Посада: заступник директора Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 75-14-01.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: nina.k.m@tneu.edu.ua.
Кабінет: № 7.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

3. Дацків Марія Мирославівна
Посада: спеціаліст І-ї категорії Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: mariya.datskiv@tneu.edu.ua.
Кабінет: № 7.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

4. Борисюк Ірина Володимирівна
Посада: спеціаліст І-ї категорії Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: borusiykira[at]i.ua.
Кабінет: № 5.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

5. Прус Наталія Володимирівна
Посада: інженер Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail: surp.ua[at]i.ua.
Кабінет: № 5.
Професорсько-викладацький колектив та персонал НКЦ

6. Дубовик Ольга Йосифівна
Посада: спеціаліст І-ї категорії Луцької філії.
Зовнішній тел. / факс: (0332) 258-456 (факс); 771-741.
Внутрішній тел.: 21-701.
E-mail:
Кабінет: № 6.