Стратегія розвитку

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МІСІЯ

Створити освітню інституційну модель, що сполучає філософію бізнесу із філософією культури, утилітарно-прагматичне з духовним, вузькофахове з загальнокультурним

 

ВІЗІЯ

Інноваційний освітній центр, який забезпечує професійне становлення особистості, створює умови для творчої самореалізації та наукового пошуку

 

СЛОГАН

«Успіх чекає того, хто мислить інноваційно, готовий до змін та відкритий до нового!»

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

 

1. Сформувати інноваційний університетський простір, переосмисливши роль університету, науково-педагогічного працівника, студента в сучасному освітньому середовищі; створити умови для розвитку конкурентоспроможних професіоналів, які вміють комплексно вирішувати проблеми, мають цифрові та комунікативні навички, критичне мислення, культурну чутливість, вміють працювати у команді.

2. Забезпечити поступ університету як закладу вищої освіти з високими вимогами щодо надання якісних освітніх послуг, використання міжнародного досвіду в навчальній та науковій діяльності, збереження кращих традицій та цінностей ТНЕУ, лідерства в Україні та рейтинговості закордоном.

3. Здійснити перехід до моделі нового університету – науково-освітнього HUB-закладу вищої освіти, який тісно співпрацює з бізнес-структурами, органами влади, провідними компаніями, фондами, міжнародними партнерами і є драйвером інноваційного розвитку.

4. Ввійти до ТОП-25 національних університетів та працювати на здобуття статусу «класичний університет», інтенсифікуючи міжнародну, наукову діяльність, підтримуючи позитивний імідж та просуваючи бренд ТНЕУ.

5. Змінити підходи до організації та реалізації профорієнтаційної діяльності, зробивши акцент на інформаційних ресурсах і впровадженні дієвих форм роботи приймальної комісії.

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

 

I Якість надання освітніх послуг

IІ Університет – прогресивний науковий центр

III Створення студентоцентричного простору

ІV Інтенсифікація міжнародної діяльності

V Ефективний менеджмент розвитку

VІ Інноваційність та відповідність вимогам часу

VII Корпоративна культура та імідж

VIIІ Професійний ріст та розвиток персоналу

ІХ Прозорість та академічна доброчесність

Х Покращення інфраструктури

 I Якість надання освітніх послуг

 

1.     Активно упроваджувати в освітній процес принципи академічної доброчесності.

2.     Імплементувати навчальну модель міждисциплінарних, проблемно-орієнтованих комплексів за методом «навчання через дію» з елементами вирішення кейсів, що базуються на практиці

3.     Організовувати для студентів майстер-класи, онлайн-лекції провідних закордонних професорів і практиків

4.     Збільшити кількість сертифікованих програм, орієнтованих на формування в студентів компетенцій, що дають переваги при працевлаштуванні

5.     Запровадити гнучку систему управління змістом освітніх програм з урахуванням пропозицій стейкхолдерів

6.     Упроваджувати інноваційні освітні технології: інтерактивні та SMART-технології навчання

7.     Забезпечити можливість доступу до світових інформаційних баз даних через сервіси університету

8.     Здійснити перехід на проблемно-дослідницьку модель освітнього процесу

9.     Забезпечити доступність до дистанційної форми організації освітнього процесу за усіма спеціальностями заочної форми, представивши матеріали українською, англійською та іншими мовами

10.    Популяризувати використання технологій е-learning для усіх форм навчання, системи перепідготовки, підвищення кваліфікації

11.    Організувати роботу нових експериментальних навчальних лабораторій

12.    Забезпечити проведення офіційно визнаними у світі агенціями міжнародної акредитації відповідних освітніх програм, передусім магістерських

13.    Розробити та реалізувати цільову комплексну програму «Практично- орієнтована складова підготовки студентів», запровадити і розширити тренінг-курси, сумістити освітній процес з професійно-орієнтованою діяльністю у філіях кафедр на виробництві, збільшити форми працевлаштування під час навчання тощо.

14.    Створити ефективну систему оцінки та контролю якості освітніх послуг, що надаються в університеті.

 


IІ Університет – прогресивний науковий центр

 

1.     Відкрити нові програми національних та міжнародних докторських студій

2.     Сформувати дієву електронну базу даних установ, що можуть бути інвесторами науково-дослідної діяльності ТНЕУ

3.     Сприяти активізації роботи Ради молодих вчених та Студентського наукового товариства ТНЕУ.

4.     Сформувати «інкубатор стартапів» для подальшої реалізації їх у національному та міжнародному просторі

5.     Розширити діяльність ТНЕУ у напрямі трансферу технологій та комерціалізації інтелектуальної власності.

6.     Просувати наукові журнали ТНЕУ у провідні наукометричні бази (Scopus, Web of Science).

7.     Здійснювати мультидисциплінарні дослідження для практичної апробації наукових розробок

8.     Розробити дієву програму преміювання докторів наук, професорів за вагомі досягнення у науковій діяльності

9.     Запровадити інноваційні формати проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних заходів, що відбуваються на базі ТНЕУ, розширити коло зарубіжних учасників.

10.    Запобігати випадкам академічного плагіату.

11.    Покращити діяльність видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка ТНЕУ», оновивши його технічне та програмне забезпечення.

 III Створення студентоцентричного простору

 

1.    Розширити спектр діяльності тьюторів

2.    Запровадити сучасні авторські курси на основі проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning).

3.    Впровадити в інформаційне середовище університету інтегровані платформи та системи-симулятори для якісного оволодіння навчальними програмами.

4.    Реалізувати проект організації модульного простору в університеті.

5.    Заснувати іменну стипендію вченої ради університету та заохотити підприємства до встановлення іменних стипендій для кращих студентів усіх факультетів.

6.    Створити умови студентам, аспірантам, докторантам для побудови і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії розвитку та сприяти участі у програмах академічної мобільності.

7.    Розробити систему вивчення думки студентів із найважливіших питань життєдіяльності університету за допомогою онлайн-програм

8.    Створити умови для ефективного засвоєння навчальних програм та поєднання їх з практичною діяльністю, здоровим способом життя і дозвіллям.

9.    Покращити умови навчання та проживання у студмістечку.

10.   Підтримувати діяльність органів студентського самоврядування та активно залучати молодь до участі у програмах розвитку університету й регіону.

11.   Налагодити співпрацю з школами міста й області щодо читання спеціалізо­ваних курсів чи майстер-класів з основ економіки, ведення бізнесу, фінансової грамотності, правової обізнаності, просування SММ контенту серед старшокласників.

12.   Розробити міждисциплінарні цикли науково-популярних лекцій для учнів загальноосвітніх шкіл у форматі «відкритого університету».

13.   Запровадити проект «Start study week», який проводитиметься у рамках ознайомлення студентів першого курсу з університетом та містом.

14.   Розробити єдину маркетингову стратегію та взаємотолерантну рекламну кампанію університету й створити єдиний координаційний центр проведення профорієнтаційної роботи,  відкривши відділ «маркетингової та профорієнтаційної політики ТНЕУ».

15.   Створити освітні онлайн-платформи у формі цікавих «науково-пізнавальних квестів», «навчально-розвиваючих бізнес-ігор», «інтерактивних конструкторів» на базі сайту ТНЕУ, що дасть можливість залучити широку та зацікавлену аудиторію школярів і молодих людей, які зможуть зорієнтуватися у виборі майбутньої професії.

16.   Розробити проект відкриття ліцею для обдарованої молоді.

17.   Розширити напрями співпраці з закладами середньої освіти щодо обміну педагогічним досвідом, шляхом запровадження спільних наукових видань, конференцій, курсів підвищення кваліфікації, проведення тренінгів, майстер-класів.

18.   Всесторонньо підтримувати молодь у реалізації мистецьких та спортивних ініціатив, спрямованих на розвиток творчих здібностей та примноження спортивних досягнень.

 ІV Інтенсифікація міжнародної діяльності

 

1.     Розширити діапазон співпраці із закордонними партнерами для створення міжнародних дослідницьких груп та реалізації спільних освітніх програм подвійного дипломування.

2.     Налагодити співпрацю з консульськими установами зарубіжних країн з метою залучення іноземних студентів і нових партнерів для реалізації міжнародних проектів.

3.     Збільшити кількість проектів, що беруть участь у міжнародних грантових конкурсах.

4.     Впроваджувати кращий зарубіжний досвід у навчальну, науково-дослідну діяльність університету.

5.     Створити Інтеграційний HUB країн Африки та Азії

6.     Відкрити грантове бюро 

7.     Збільшити кількість пропозицій освітніх програм, що викладаються іноземними мовами, з урахуванням кон’юктури міжнародного освітнього ринку

8.     Активізувати роботу з проведення міжнародних наукових конференцій

9.     Збільшити чисельність іноземних студентів шляхом відкриття нових освітніх програм

10.    Сприяти популяризації програм міжнародної мобільності студентів та викладачів

11.    Упорядкувати роботу з нострифікації документів про освіту для іноземних громадян

 V Ефективний менеджмент розвитку

 

1.     Впровадити стратегію розвитку закладу вищої освіти «переосмислений, орієнтований на практику, соціально відповідальний університет».

2.     Створити ендаумент-фонд.

3.     Розробити стратегію пошуку альтернативних джерел фінансування наукових, освітніх та інфраструктурних проектів ТНЕУ.

4.     Узгодити політику стосовно орендарів приміщень університету, які мають пропонувати для студентів і співробітників широкий та якісний асортимент послуг щодо здорового харчування за помірними цінами.

5.     Запровадити нові форми відзначення діяльності науковців та тренерів освітніх програм, які зробили вагомий внесок у розвиток діяльності університету

6.     Розвивати ділові контакти та дружні зв’язки між випускниками університету для ефективної координації роботи із залучення коштів з метою подальшої реалізації освітніх проектів і поступу закладу вищої освіти.

 VІ Інноваційність та відповідність вимогам часу

 

1.     Створити на сайті університету онлайн-сервіс «Електронний деканат» для комунікації, навігації, організації навчального процесу та дозвілля студентів

2.     Запровадити інтерактивну навігацію в корпусах університету

3.     Розробити та реалізувати проект «SMART-університет».

4.     Організувати бізнес‐кластер, науковий кластер, ІТ-кластер, культурний кластер для формування інноваційної моделі розвитку університету.

5.     Створити та активно використовувати в освітній діяльності науково-технологічний парк.

6.     Створити бізнес-інкубатор та бізнес-акселератор.

7.     Започаткувати студентський і викладацький економіко-правовий консалтинг для бізнесу, поведінково-експериментальні кафедральні тренінг-центри, історико-туристичний дослідницький проект «Туристичне намисто Тернопілля» у партнерстві з місцевими органами влади та іноземними організаціями.

8.     Зменшити до мінімуму обсяг внутрішнього паперового документообігу, розвинути ефективну систему електронної документної комунікації між структурними підрозділами університету

9.     Забезпечити комплексний захист баз даних університету.

 VII Корпоративна культура та імідж

 

1.     Провадити діяльність, спрямовану на дотримання Етичного кодексу ТНЕУ.

2.     Здійснити практичні кроки, спрямовані на формування у викладачів та студентів корпоративного патріотизму, принципів академічної доброчесності.

2.     Розширити вектори діяльності Школи педагогічної майстерності, Школи активу університету, медіа школи.

3.     Формувати позитивний імідж університету на українському та міжнародному рівнях, реалізовуючи освітні, наукові, культурні, спортивні, соціальні проекти.

4.     Здійснити ребрендінг Тернопільського національного економічного університету як інноваційної установи, що відкрита до змін.

5.     Підтримувати єдиний корпоративний формат усієї університетської електронної та поліграфічної продукції з використанням брендбуку ТНЕУ.

6.     Створити цикл відеокурсів, відеопрезентацій найбільш значущих освітніх та наукових розробок викладачів і наукових співробітників ТНЕУ.

 VIIІ Професійний ріст та розвиток персоналу

 

1.     Активно застосовувати принципи лінійного та мережево-матричного управління персоналом.

2.     Забезпечити упровадження нових форм морального і матеріального заохочення, кар’єрного зростання та мотивації працівників до професійного й особистісного розвитку.

3.     Підвищувати кваліфікацію викладачів шляхом стажування у зарубіжних закладах-партнерах вищої освіти, провідних освітніх установах, бізнес-структурах.

4.     Трансформувати роль викладача з лектора у фахового тренера, коуча.

5.     Сприяти оволодінню іноземними мовами та сучасними інформаційними технологіями усіма працівниками університету.

6.     Створити персональний електронний кабінет співробітника, викладача-науковця університету для формування індивідуальної програми розвитку професійної діяльності та ефективних комунікацій в освітньому середовищі.

7.     Покращити соціальний та правовий захист працівників університету: проживання у гуртожитках, диспансеризація і медичні огляди, організація культурного дозвілля та популяризація здорового способу життя.

 ІХ Прозорість та академічна доброчесність

 

1.     Створити онлайн-платформу для відкритого конструктивного обговорення діяльності адміністрації університету

2.     Запровадити систему незалежного оцінювання студентами університету професійних компетенцій працівників закладу вищої освіти

3.     Інформувати громадськість про діяльність університету через офіційний сайт, офіційні сторінки у соціально орієнтованих мережах, засобах масової інформації.

4.     Оприлюднювати та обговорювати на офіційних інформаційних ресурсах ТНЕУ проекти документів, що стосуються життєдіяльності університету.

5.     Проводити опитування з метою вивчення громадської думки у колективах через анкетування та зустрічі з кожним колективом закладу вищої освіти, обговорюючи проблеми, мікроклімат в університеті, ведення відкритої інформаційної політики.

6.     Активно співпрацювати з громадськими організаціями, фондами

7.     Розвивати студентські масмедіа.

8.     Запровадити регулярні зустрічі адміністрації університету з представниками ЗМІ, громадськими активістами, незалежними експертами.

 

Х Покращення інфраструктури

 

1.     Встановити на території ТНЕУ «сонячні дерева».

2.     Організувати кінотеатр під відкритим небом.

3.     Упорядкувати університетську територію та створити «місця пам’яті» (меморіальні дошки, пам’ятники, іменні аудиторії), зони відпочинку, встановити позначки з університетською символікою, розмістити символіку університету на університетських автомобілях.

4.     Створити інноваційний технопарк.

5.     Створити рекреаційні зони у гуртожитках, корпусах університету, території студмістечка.

6.     Облаштувати нові спортивні майданчики та відкрити стадіон.

7.     Побудувати басейн.

8.     Адаптувати інфраструктуру університету до потреб людей з обмеженими можливостями.

9.     Обладнати системою відеоспостереження усі приміщення й територію університету для безпечного проживання та праці.

10.    Адаптувати інфраструктуру ТНЕУ відповідно до положень концепції розвитку закладу вищої освіти «Зелений університет».

11.    Ввести в експлуатацію новий студентський гуртожиток.

12.    Забезпечити перехід діяльності університету із традиційних джерел енергозбереження на альтернативні джерела енергії