Науково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворенняУДК 330.105

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕХАНІЗМУ РОЗКРИТТЯ ЗНАНЬ

Державний реєстраційний номер 0101U002354

Науковий керівник: Маслияк Б.О., к.т.н., доцент (кафедра інтелектуалізованих інформаційних технологій).

Терміни виконання: 01.2001-12.2003 рр.

Розроблені методи побудови інтелектуалізованих інформаційних систем та алгоритмів розкриття та пошуку нових знань в області маркетингу. Метод базується на статистичній інформації про реалізацію продукції і здійснюється з допомогою процедур пошуку даних. Сконструйоване дерево рішень дозволяє віднести аналізований продукт за його інформативними параметрами у відповідний кластер швидкості реалізації, а також дає можливість визначити ті параметри, які найбільш ефективно впливають на реалізацію продукції. Набір інформативних параметрів сприяє забезпеченню оптимального вибору продукції та раціональному використанню обігових коштів.

Результати наукових досліджень можуть бути використані при створенні спеціалізованих інтелектуальних інформаційних систем та впровадженні їх в різних галузях економіки.УДК 519.68

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

 

Державний реєстраційний номер 0196U003031

Науковий керівник: Саченко А.О., д.т.н., професор (кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління).

Терміни виконання: 02.1995-06.1997 РР.

Розроблена інформаційно-вимірювальна система для контролю параметрів зберігання зерна.

Впровадження результатів НДР дасть можливість запобігти псуванню зерна при довгостроковому зберіганні.УДК 330.47

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ.

 

Державний реєстраційний номер 0103U000139

Науковий керівник: Яремчук І.Г., д.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2001-12.2005 рр.

Об’єктом дослідження визначено земельні ресурси регіону.

Розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів Західного регіону України.УДК 338.431.33

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАННЯХ НОВОГО ТИПУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.

 

Державний реєстраційний номер 0101U000261

 Науковий керівник: Дудар Т.Г., д.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2003-12.2005 рр.

Розроблено рекомендації по прискоренню реформи в аграрному секторі, удосконаленню організаційної структури і системи управління в новостворених формуваннях Західного регіону України. Обґрунтовано наукові підходи з розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі досліджуваного регіону. Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в обґрунтуванні організаційно-методичних засад щодо впровадження в агропромислових формуваннях сучасного менеджменту, агромаркетингу, нових інноваційних підходів у формуванні новітньої аграрної політики в державі.УДК 657.471:658.012

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРИВАТНИХ ТА ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

Державний реєстраційний номер 0101U000258

Науковий керівник: Хомин П.Я.., д.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2001-12.2004 рр.

Обґрунтовано теоретичний зміст критеріїв формування системи звітних показників у сільському господарстві, запропоновано реєстри бухгалтерського обліку, які узгоджуються із змістом встановлених форм звітності. Розроблені науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення фінансової статистичної й податкової звітності прийняті до впровадження Міністерством аграрної політики України.УДК 631.15:33

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН.

 

Державний реєстраційний номер 0101U003409

Науковий керівник: Дусановський С.Л., д.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2001-12.2004 рр.

Об’єктом дослідження визначено молоко продуктовий підкомплекс АПК Тернопільської області, який розглядається як складова національного АПК взаємопов’язаних елементів природного, економічного і соціального середовища, що обумовлює його вивчення в різних аспектах і на основі цього – обґрунтування ефективних організаційно-економічних напрямів розвитку.

Результати дослідження – обґрунтовані організаційно-економічні напрями розвитку молокопродуктового підкомплексу Західного регіону в постреформений період.УДК 504.06

РОЗРОБКА НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПОКРАЩЕННЮ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ

 

Державний реєстраційний номер 0195U006327

Науковий керівник: Яремчук І.Г., д.е.н., професор (кафедра обліку та аудиту в агропромисловому виробництві).

Терміни виконання: 11.1994-12.1996 рр.

Об’єкт дослідження - продуктивність еродованих ґрунтів та покращення грунтово-екологічної ситуації в регіоні.

Розроблені рекомендації по вдосконаленню управління родючістю ґрунтів, захист ґрунтів від негативних екологічних факторів, сприяння інтенсифікації землеробства.

Результати НДР можна застосувати в інших регіонах з урахуванням їх природно-економічних особливостей.УДК 631.338.43.33

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ В АПК

Державний реєстраційний номер 0194U005009


Науковий керівник: Яремчук І.Г., д.е.н., професор (кафедра обліку та аудиту в агропромисловому виробництві).

Терміни виконання: 01.1993-06.1994 рр.

Розроблені науково-методичні рекомендації із соціально-економічних проблем роздержавлення та приватизації в АПК. Проведений поглиблений аналіз стану підприємств в сільській місцевості, визначені закономірності і перспективні напрями розвитку підприємництва на селі та вплив його на зайнятість сільського населення.УДК 339.9.012

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Державний реєстраційний номер 0101U002365

Науковий керівник: Тибінь А.М., к.е.н., доцент (кафедра менеджменту).

Терміни виконання: 01.2001-12.2003 рр.

В роботі досліджено стратегію розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації світової економіки та обґрунтовано методологічні засади зовнішньоекономічної діяльності в перехідний до ринку період і визначено конкретні інструменти реалізації.

Результатом роботи є методологічні та методичні рекомендації з проблем зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації світової економіки.

Розробки в сфері економіки сільського господарства і АПКУДК 339.92.924

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Державний реєстраційний номер 0101U000259

Науковий керівник: Савельєв Є.В., д.е.н., професор (кафедра міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу).

Терміни виконання: 12.2000-12.2002 рр.

На основі дослідження методологічних, правових, організаційних проблем економічної інтеграції України в ЄС сформовано концептуальні засади стратегії ЗЕД України та розроблені рекомендації з удосконалення засобів їх реалізації, які включають: пропозиції з удосконалення двосторонніх економічних відносин України з країнами ЄС і країнами-претендентами; моніторинг впливу європейських інтеграційних процесів на розвиток зовнішньоекономічного сектора посткомуністичних країн Європи ( макро-, мезо- та мікрорівні); оцінку готовності України до вступу в ЄС та визначено шляхи адаптації її економіки до вимог ЄС.УДК 658.23

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ІЄРАРХІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.

Державний реєстраційний номер 0105U001934

Науковий керівник: Тибінь А.М., к.е.н., доцент.

Терміни виконання: 01.2005-12.2005 рр.

Об'єкт дослідження: процеси управління виробництвом.

Предмет науково-дослідної роботи: методика ієрархічного планування виробничого процесу.

Мета роботи: одержати сучасний інструментарій для підвищення ефективності планування діяльності організацій з дискретним процесом виробництва.

В результаті досліджень розроблено модель іерархічного планування дискретного виробничого процесу для ефективного управління в змінних умовах виробництва на замовлення.

Одержані результати дозволяють розвивати теорію планування і обґрунтовано прогнозувати управління від загального до конкретного випадку і навіть одиничного процесу з подальшим узагальнення шляхом перевірки і уточнення результату з врахуванням ресурсних обмежень.УДК 338.46:378

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ТА РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Державний реєстраційний номер 0103U000141

Науковий керівник: Савельєв Є.В., д.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2003-12.2005 рр.

Розроблений методичний підхід до формування системи маркетингової інформації, яка включає три підсистеми: інформаційну базу, методичну та технічні бази. Розкрито суть маркетингових стратегій і механізм формування варіантів. Запропоновано механізм оцінки, відбору і оптимізації варіантів стратегії. Розглянуто підходи до організації служби (відділу) маркетингу в процесі становлення та розвитку. Розроблено типове положення про службу (відділ) маркетингу вищого навчального закладу. Запропоновано ряд заходів щодо підтримки та сприяння маркетингу в освіті з боку місцевих органів управління та інших соціальних інститутів.УДК 65.014.1

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
 

 

Державний реєстраційний номер 0103U000142

 

Науковий керівник: Устенко О.А., к.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2003-12.2005 рр.

Сформульовано оригінальне визначення корпоративного управління, уточнено періодизацію розвитку управління корпораціями, обґрунтовано стратегічні пріоритети корпоративного управління і виявлено вигоди синергії; вироблено методичні підходи до організації інформаційного забезпечення управління корпораціями; сформовано методичне забезпечення корпоративного управління, а саме: оцінювання зовнішнього середовища, аналізу інвестиційної привабливості емітентів цінних паперів, застосування опціонів і моделювання маркетингової інформаційної системи управління корпораціями.УДК 658.51

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ТА РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ.

 

Державний реєстраційний номер 0103U000136

Науковий керівник: Гринчуцький В.І., д.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2003-12.2005 рр.

Розроблено методичні рекомендації щодо аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища процесу реструктуризації підприємства; запропоновано напрямки реалізації процесів організаційної реструктуризації великих підприємств шляхом виділення допоміжних і обслуговуючих господарств у самостійні бізнес-одиниці та етапи формування нової організаційної структури підприємства; удосконалено методику виявлення та кількісної оцінки економічних ризиків підприємств при проведенні інноваційної реструктуризації на основі реалізації інноваційно-інвестиційних проектів; узагальнено соціально-економічні передумови та визначено основні напрями реструктуризації вітчизняних підприємств. Очікуваний економічний ефект полягає у підвищенні ефективності функціонування вітчизняних підприємств, їхнього рівня прибутковості, рентабельності та конкурентоспроможності, а соціальний – у формуванні балансу інтересів усіх учасників процесу реструктуризації на підприємстві. Впроваджено у ВАТ „Птахофабрика Тернопільська” та ВАТ „ТО „Текстерно”.УДК 338.45

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА.

 

Державний реєстраційний номер 0101U002353

Науковий керівник: Харів П.С., к.е.н., професор.

Терміни виконання: 01.2001-12.2004 рр.

Проаналізовано методологічні підходи і механізми підвищення ефективності виробництва, що застосовуються у зарубіжній практиці. Проведено оцінку ефективності діяльності промислових підприємств в Україні та детальний аналіз стану інноваційної діяльності підприємств регіону в умовах перехідного періоду. Розроблені конкретні пропозиції по активізації інноваційної діяльності промислових підприємств та економічній оцінці інноваційних процесів.